1 VSPH 1031/2016-B-35
KSCB 28 INS 20449/2014 1 VSPH 1031/2016-B-35

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Ladislava Derky a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníků: a) Josef anonymizovano , anonymizovano , IČO 67151159, b) Zuzana anonymizovano , anonymizovano , oba bytem 389 01 Vodňany, Výstavní 819, o odvolání insolvenčního správce Růnová, v. o. s., IČO 28148118, se sídlem České Budějovice, L. B. Schneidera 569/3, zastoupeného advokátem Mgr. Martinem Kolaříkem, se sídlem Rudolfov, Pod Zámkem 477/18, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. KSCB 28 INS 20449/2014-B-25 ze dne 28. dubna 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích

č. j. KSCB 28 INS 20449/2014-B-25 ze dne 28. dubna 2016

se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením z 28. 4. 2016 zamítl žádost insolvenčního správce o opravu usnesení č. j. KSCB 28 INS 20449/2014-B-23 ze 7. 3. 2016. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že usnesením ze 7. 3. 2016 na č. d. B-23 soud schválil konečnou zprávu insolvenčního správce z 9. 2. 2016, proti které nebyly vzneseny v zákonné lhůtě žádné námitky. Dne 14. 4. 2016 soud obdržel žádost insolvenčního správce o opravu usnesení s tím, že místo 15 % z výtěžku zpeněžení měla odměna správce činit 25 % a chyba vznikla na základě chybného vzorce, který byl při výpočtu použit.

Soud odkázal na § 164 o. s. ř. a uvedl, že usnesení, jímž byla schválena konečná zpráva, bylo vydáno přesně podle návrhu insolvenčního správce isir.justi ce.cz z 9. 2. 2016, tudíž soud neudělal chybu v psaní ani v počtech a nejednalo se o zjevnou nesprávnost na straně soudu. Není proto dán důvod pro vydání opravného usnesení.

Insolvenční správce podal proti tomuto usnesení odvolání, ve kterém navrhl změnit rozhodnutí a vydat opravné usnesení, kterým by v usnesení č. j. KSCB 28 INS 20449/2014-B-23 ze 7. 3. 2016 o schválení konečné zprávy byla výše odměny ze sumy 60.329 Kč opravena na částku 100.549 Kč včetně 21 % DPH. Odvolání odůvodnil tím, že vypracoval konečnou zprávu dle vzoru, podle kterého soud prvního stupně uložil insolvenčním správcům vypracovávat konečné zprávy. V insolvenčním řízení byl zpeněžován pouze majetek, který nebyl předmětem zajištění (do řízení se nepřihlásili žádní zajištění věřitelé) a výtěžek zpeněžení dosáhl výše 332.394 Kč. Ve vzoru v kolonce H195 je jako odměna IS z nezajištěného majetku uvedena částka 60.329 Kč, přičemž tato část formuláře je uzamčena a nemohla být odvolatelem nijak změněna. Vzorec v této části formuláře je ale chybný, neboť stanovil odměnu pouze ve výši 15 % z výtěžku zpeněžení 332.394 Kč, byť podle § 1 odst. 3 vyhlášky č. 313/2007 Sb., účinné od 1. 1. 2014, správná částka činí 25 %, což je v dané věci 100.549 Kč. Odvolatel při vypracování návrhu konečné zprávy tuto chybu neodhalil. Po vydání usnesení ze 7. 3. 2016 odvolatel požádal o opravu usnesení. Soud měl a musel při přezkoumání konečné zprávy přijít na chybu při výpočtu odměny insolvenčního správce.

Odvolatel dále uvedl, že jak plyne z § 38 insolvenčního zákona, soud určuje odměnu správce z úřední povinnosti, nikoliv insolvenční správce. Soud je též oprávněn odměnu přiměřeně snížit nebo zvýšit, a to bez návrhu insolvenčního správce. V dané věci se insolvenční soud dopustil početní chyby (místo odměny ve výši 25 % byla přiznána odměna jen ve výši 15 % z výtěžku zpeněžení).

Odvolací soud bez nařízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. a/ zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, dále jen insolvenčního zákona) přezkoumal usnesení soudu prvního stupně podle § 7 insolvenčního zákona a § 212, § 218c o. s. ř. a dospěl k závěru, že odvolání insolvenčního správce není důvodné.

V souladu s § 167 odst. 2 o. s. ř. se na usnesení použije přiměřeně ustanovení o rozsudku, tedy mj. i § 164.

Podle § 164 o. s. ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Z ustanovení § 164 o. s. ř. plyne, že se vztahuje na chyby v psaní a v počtech (jiné zjevné nesprávnosti) v soudním rozhodnutí, tedy se jedná o chyby soudu, nikoliv chyby některého z účastníků nebo jiných procesních subjektů (§ 9 insolvenčního zákona), kterým je v tomto případě insolvenční správce. V daném případě se tvrzené početní chyby dopustil insolvenční správce nikoliv soud, není proto dán prostor pro vydání opravného usnesení, jež by opravovalo zjevnou nesprávnost soudu ve výroku. Okolnost, že soud schválil konečnou zprávu dle návrhu insolvenčního správce, není chybou v počtech či jinou zjevnou nesprávností na straně soudu.

Soud prvního stupně postupoval správně, když nevyhověl návrhu insolvenčního správce na vydání opravného usnesení. Odvolací soud z toho důvodu usnesení podle § 219 o. s. ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné k Nejvyššímu soudu, jestliže Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o. s. ř.). Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 insolvenčního zákona); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

V Praze dne 29. listopadu 2016

JUDr. Ladislav D e r k a , v.r. předseda senátu Za správnost: J. Vlasáková