1 VSPH 103/2018
č. j. MSPH 79 INS 22591/ 2014 1 VSPH 103/2018 B-57

USNESENÍ

Vrchní soud vPraze jako soud odvolací rozhodl vsenátě složeném z předsedy ]UDr. ]iřího Karety a soudců JUDr. Františka Kučery a ]UDr. ]iřího Goldsteina ve věci dlužnice: EUROLINE ČR, s. r. 0., IČO 29044880 sídlem Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8 o odvolání insolvenčního správce: JUDr. Josef Šťastný, IČO 11345446 sídlem Sevčíkova 38, 341 01 Horažďovice proti usnesení Městského soudu v Praze č. j MSPH 79 INS 22591 / 2014 13 52 ze dne 20. prosince 2017 takto:

Usneseni Městského soudu v Praze č. j. MSPH 79 INS 22591/2014-B-52 ze dne 20. prosince 2017 se v bodě I. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č. j. MSPH 79 INS 22591/2014 B 52 ze dne 20. 12. 2017 v insolvenčním řízení vedeném na majetek EUROLINE ČR, s. r. 0. (dále jen dlužnice) schválil konečnou zprávu insolvenčního správce ]UDr. Josefa Šťastného (dále též jen správce) ze dne 5. 9. 2017 s tím, že celkové příjmy majetkové podstaty činí 155.211 Kč (z toho zpeněžení movitých věcí 115.000 Kč, zůstatek na účtu 1.530 Kč, ostatní příjmy 18.681 Kč a záloha složená dlužníci na náklady řízení 20.000 Kč), celkové výdaje z majetkové podstaty činí 114.424 Kč (z toho odměna insolvenčních správců 72.600 Kč, hotové výdaje insolvenčních správců 3.967 Kč, náklady za vedení účetnictví 7.260 Kč, bankovní poplatky 465 Kč, náklady spojené s daňovou kontrolou 20.000 Kč a neuhrazená daňová povinnost 7.712 Kč a předpokládané náklady spojené se zrušením konkursu 2.420 Kč) a zůstatek finančních prostředků v majetkové podstatě určený k rozdělení mezi věřitele činí 40.787 Kč (bod 1. výroku), určil správci odměnu __ ve výši 72.600 Kč včetně daně z přidané hodnoty s tím, že částka 1.210 Kč připadá na odměnu oddělené správkyně ]UDr. Ing. Lucie Kovářové (dále jen oddělená správkyně) a částka 71.390 Kč připadá správci (bod II. výroku), a schválil vyúčtování hotových výdajů správce ve výši 3.889 Kč a hotových výdajů oddělené správkyně ve výši 78 Kč (bod 111. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že mu správce předložil na formuláři konečnou zprávu a vyúčtování odměny a výdajů (dále jen konečná zpráva), již přezkoumal postupem podle ust. Š 304 insolvenčního zákona, a uvědomil o ní účastníky řízení vyhláškou zveřejněnou v insolvenčním rejstříku dne 8. 11. 2017 spolu s poučením o možnosti podat proti ní do 15 dnů ode dne zveřejnění námitky. Proti konečné zprávě námitky podány nebyly. Soud konstatoval, že předložená konečná zpráva splňuje všechny obsahové požadavky kladené na ní zákonem, avšak vyúčtovaná výše výdajů zcela neodpovídá úpravě ust. Š 39 odst. 3 insolvenčního zákona. Správce si od soudu, jenž v dané věci vykonává působnost věřitelského výboru, nevyžádal předchozí souhlas k vynaložení výdajů na znalecké posudky určené k ocenění movitého majetku (pneumatik a kosmetického zbožů a na inzerci, prostřednictvím níž tyto movité věci nabízel v tisku, ve výši 70.559 Kč na vrub majetkové podstaty. Schválení těchto výdajů neobstojí ve světle toho, že náklady na zhotovení znaleckého posudku oceňujícího kosmetiku činily 18.489 Kč, zatírnco tyto movité věci správce poté zpeněžil za 10.000 Kč. Tyto neschválené výdaje tudíž nemohou jít k tíži majetkové podstaty dlužnice a správce je ponese ze svého.

Shodu s prvopisem potvrzuje jana Vlasáková.

_ : ...; IU Lil-Udyl., áU-lq

'aby ho odvolací soud změnil tak, že mu přizná náklady na znalecké posudky ve výši 28.351 Kč a na inzerci v Hospodářských novinách ve výši 42.208 Kč s tím, že jeho odměna a náhrada

) zásoby pneumatik a skladové zásoby kosmetiky. Vzhledem k tomu, že inventurní soupisy těchto zásob s oceněním ke dni 14. 10. 2014 nemohly být použity jako podklad pro jejich ocenění, pověřil vyhotovenírn znaleckých posudků znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady pro oceňování motorových vozidel, zemědělské mechanizace, všeobecného strojírenství včetně posuzování technického stavu a věcí movitých Jiřího Reháčka. Skladové zásoby pneumatik oceněno bylo více než 600 položek -byly oceněny znaleckým posudkem č. 01 1292/ 2016 ze dne 8. 1. 2016, přičemž znalečné činilo 9.862 Kč včetně daně z přidané hodnoty. Skladové zásoby kosmetiky byly oceněny znaleckým posudkem č. 25w1316/2016 ze dne 1. 12. 2016, přičemž znalečné činilo 18.489 Kč včetně daně z přidané hodnoty. S ohledem na nestandardní sortimént, velkou pracnost, provedené testy užitných vlastností, funkčnosti a použitelnosti předmětné kosmetiky měl za to, že znalečné odpovídá provedené práci. Z uvedeného dovozoval, že při zadávání posudku nemohl předpokládat, že náklady na ocenění skladových zásob kosmetiky budou vyšší než příjem z jejich prodeje. Vyjádřil přesvědčení, že i vpřípadě, že by se obrátil na insolvenční soud, postup by se příliš nelišil od toho, jak postupoval sám, nebot) dle jeho názoru by soudu nezbylo nez vyslovit souhlas se zadáním znaleckých posudků. Poukázal na to, že jeho zkušenost je taková, že soudy trvají na tom, aby insolvenční správci nechávali zboží tohoto typu ocenit, aby byl jeho prodej maximálně transparentní. Svým postupem tak vyhověl

. ustálenému názoru soudů a vyloučil případné pochybnosti o nekalém prodeji. V Hospodářských novinách proběhla opakovaná inzerce za účelem zpeněžení skladových zásob pneumatik; náklady na inzerci činily 42.208 Kč včetně daně z přidané hodnoty. Celostátní inzerci zvolil vzhledem ke stáří a sortimentu zboží, neboť šlo o zásoby těžko prodejné, a toto byl nejlepší způsob, jak v krátkém čase oslovit velký počet zájemců. Podotkl, že se jednalo o pneumatiky, jež byly časově prošlé, v cca 80 % se jednalo o pneumatiky, jež nebylo možné spárovat, a tudíž se jednalo o zboží těžko prodejné. Rovněž kosmetika byla ve většině případů nepoužitelná a jejím prodejem bez znaleckeho posudku by mohlo dojít kpoškození zdraví občanů. N epoužitelná kosmetika rovněž musela být zlikvidována v souladu s platnou legislativou. do soupisu majetkové podstaty zapsal pod bodem 3 movitý majetek dlužnice a to skladové

Podle ust. Š 304 insolvenčního zákona přezkoumá soud konečnou zprávu insolvenčního správce a jeho vyúčtování a odstraní po slyšení insolvenčního správce chyby a nejasnosti v ní obsažené (odst. 1). Insolvenční soud uvědomí o konečné zpravě insolvenčního správce po její úpravě účastníky řízení tím, že ji zveřejní vyhláškou. Současně je uvědomí o tom, že do 15 dnů od zveřejnění konečné zprávy v insolvenčním rejstříku mohou proti ní podat námitky; námitky se podávají u insolvenčního soudu dvojmo s tím, že jedno vyhotovení se doručuje insolvenčnímu správci k vyjádření (odst. 2). Insolvenční soud nařídí jednání k projednání konečné zprávy insolvenčního správce a jeho vyúčtování. Termín a místo tohoto jednání uvede ve vyhlášce na úřední desce; předvolání k tomuto jednání insolvenční soud zvlášť doručí insolvenčnímu správci, dlužníku, věřitelům, kteří podali námitky proti konečné zprávě, a věřitelskému výboru (odst. 3). Na jednání o konečné Zprávě a vyúčtování insolvenčního správce projedná insolvenční soud námitky, které byly proti ní vzneseny. Na základě toho rozhodne buď tak, že a) schválí předloženou konečnou zprávu a vyúčtování, nejsou li námitky vůči nim důvodné, b) nařídí doplnění nebo změnu konečné zprávy nebo vyúčtování, jestliže shledá, že některé z námitek proti

Shodu s prvopisem potvrzuje jana Vlasáková.

1 VSPl l IUá/ AUló nim jsou důvodné, avšak nemění její základní obsah, c) odmítne přijmout konečnou zprávu, shledá li, že námitky proti ní vznesené důvodně zpochybňují zprávu jako celek; v tomto případě uloží insolvenčnímu správci, aby předložil novou konečnou zprávu ve lhůtě, kterou určí (odst. 4). Nebyly li podány námitky proti konečné zprávě, může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 4 i bez nařízení jednání (odst. 5). Rozhodnutí podle odstavců 4 a 5 doručí insolvenční soud insolvenčnímu správci, dlužníku a věřitelům, o jejichž námitkách bylo rozhodováno.

Odvolání proti těmto rozhodnutím mohou podat insolvenční správce a věřitelé a dlužník, jejichž námitkám nebylo vyhověno (odst. 6).

Podle ust. Š 39 odst. 3 insolvenčního zákona lze náklady insolvenčního správce spojené s využitím právních, ekonomických a jiných specializovaných odborníků hradit z majetkové podstaty, jen je li jejich využití účelné vzhledem k rozsahu a náročnosti insolvenčního řízení a jsou-'li předem schváleny věřitelským výborem.

V daném případě je z obsahu spisu zřejmé, že správce zadal zhotovení znaleckých posudků k ocenění movitých věcí (pneumatik a kosmetiky) a celostátní inzerci v Hospodářských novinách, aniž by si vyžádal předchozí souhlas věřitelského výboru (jehož působnost vykonává v dané věci insolvenční soud) nutný k tomu, aby tyto náklady bylo možné hradit z majetkové podstaty.

8. Jinými slovy, v posuzované věci bylo na správci, aby v situaci, kdy považoval za účelné nechat

I ' skladové zásoby pneumatik a kosmetického zboží ocenit znalcem a následně je nabízet k prodeji prostřednictvím celostátní inzerce v denním tisku, informoval o tomto záměru insolvenční soud a požádal o jeho souhlas. To však v daném případě neučinil. Domněnka správce, že by insolvenční soud neměl jinou možnost než jeho postup schválit a udělit mu souhlas s oceněním majetku, již argumentoval v odvolání, je irelevantní, tím spíše za situace, kdy o udělení tohoto souhlasu ohledně nákladů ve výši 70.559 Kč vůbec nepožádal, zatímco v případě schválení nákladů na vedení účetnictví a daňové poradenství ve výši 7.260 Kč tak učinil. Odvolací soud je

; se soudem prvního stupně zajedno i vtom, že vzhledem krozsahu a náročnosti oceňování kosmetického zboži, nutnosti provést finančně náročné testy jeho zdravotní nezávadnosti a zjevně obtížné prodejnosti tohoto typu zboží nelze považovat využití služeb znalce za účelné.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání správce důvodným a podle ust. Š 219 občanského soudního řádu napadené usnesení v bodě 1. výroku jako věcně správné potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím

Městského soudu v Praze.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta pro podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem.

Praha 15. února 2018

JUDr. Jiří Kareta v. r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Jana \Íasáková.