1 VSPH 103/2014-B-28
KSPL 27 INS 13211/2013 1 VSPH 103/2014-B-28

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenčním řízení dlužníka Milana anonymizovano , anonymizovano , bytem Karlovy Vary, Vítězná 3/49, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 25. listopadu 2013, č.j. KSPL 27 INS 13211/2013-B-9,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 25. listopadu 2013, č.j. KSPL 27 INS 13211/2013-B-9, se v bodě I. výroku p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Plzni pod bodem I. výroku prohlásil konkurs na majetek Milana anonymizovano (dále jen dlužník), pod bodem II. výroku konstatoval, že jeho účinky nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku, pod bodem III. výroku rozhodl, že konkurs bude projednáván jako konkurs nepatrný, a pod bodem IV. výroku soud uložil insolvenčnímu správci, aby ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto usnesení předložil soudu zprávu o hospodářské situaci dlužníka ke dni prohlášení konkursu.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud I. stupně uvedl, že usnesením ze dne 15.8.2013 (A-12) rozhodl o úpadku dlužníka k návrhu věřitele, avšak nestanovil způsob jeho řešení. Dne 7.11.2013 se konalo přezkumné jednání, na kterém insolvenční správce na základě šetření a jeho výsledků navrhl řešení úpadku dlužníka prohlášením konkursu na jeho majetek, který bude řešen jako konkurs nepatrný. Vzhledem k tomu, že dlužník nepožádal o povolení oddlužení, rozhodl soud I. stupně v souladu s § 149 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a prohlásil na majetek dlužníka konkurs, který bude projednáván jako nepatrný (§ 314 odst. 1 písm. a/ IZ).

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby mu odvolací soud povolil oddlužení. Uvedl, že s ohledem na výši svého příjmu nelze platit částku, která mi byla určena , ale pokud bude jeho odvolání přijato , je ochoten platit a bude se snažit vše řádně splatit .

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání [ustanovení § 94 odst. 2 písm. c) IZ], přezkoumal usnesení v napadené části i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Z obsahu spisu vyplývá, že se věřitel UNIDEBT Czech, SE insolvenčním návrhem došlým soudu dne 10.5.2013 (A-1) domáhal rozhodnutí o zjištění úpadku dlužníka. Soud I. stupně usnesením ze dne 16.5.2013 (A-8), jež mu bylo doručeno dne 23.5.2013, vyzval dlužníka, aby ve lhůtě 7 dnů od jeho doručení předložil seznamy v souladu s § 104 odst. 1 IZ a aby se k insolvenčnímu návrhu písemně vyjádřil, současně ho řádně poučil podle § 390 odst. 1 IZ (strana třetí usnesení), že podá-li insolvenční návrh jiná osoba, lze návrh na povolení oddlužení podat nejpozději do 30 dnů od doručení návrhu dlužníku. Dlužník se k návrhu písemně nevyjádřil, požadované seznamy nepředložil a návrh na povolení oddlužení nepodal. Soud I. stupně následně rozhodl usnesením ze dne 15.8.2013 (A-12), jež nabylo právní moci dne 18.9.2013, o zjištění úpadku dlužníka. Ze zprávy insolvenčního správce ze dne 23.10.2013 (B-3) se podává, že se do insolvenčního řízení dlužnice přihlásilo 12 věřitelů s přihlášenými zajištěnými pohledávkami ve výši 1.049.457,41 Kč a s nezajištěnými pohledávkami v celkové výši 813.578,93 Kč, přičemž dlužník je svobodný, bezdětný, bez vyživovací povinnosti, není podnikatelem, bydlí v bytové jednotce, kterou má ve svém vlastnictví (v hodnotě 1 milión Kč), a jeho čistý měsíční příjem činí 10.000 Kč. K přezkumnému jednání spojenému se schůzí věřitelů konanému dne 7.11.2013 se dlužník nedostavil, ani se z něho včas a řádně neomluvil. K předloženému seznamu přihlášených pohledávek se dlužník nevyjádřil.

Z uvedeného plyne, že dlužník, ač řádně soudem I. stupně poučen usnesením ze dne 16.5.2013 (A-8), nevyužil možnosti stanovené v § 390 odst. 1 IZ podat návrh na povolení oddlužení. Ostatně i kdyby dlužník takový návrh nyní podal, byl by jako opožděný nutně odmítnut (§ 390 odst. 3 IZ). Vzhledem k tomu, že u dlužníka nepřichází v úvahu řešení jeho úpadku reorganizací (§ 316 odst. 2 IZ), neboť není podnikatelem, a nejde ani o situaci předjímanou ustanovením § 316 odst. 5 IZ, soud I. stupně správně rozhodl, že úpadek dlužníka bude řešen konkursem a že konkurs bude probíhat v režimu nepatrného konkursu (§ 314 IZ).

Odvolací soud proto věcně správné usnesení soudu I. stupně v odvoláním dotčeném bodě I. výroku potvrdil podle § 219 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 15. ledna 2014

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová