1 VSPH 1018/2015-A-57
KSPL 29 INS 11254/2015 1 VSPH 1018/2015-A-57

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužníka Doosan Škoda Power, s.r.o., IČO 49193864, sídlem Tylova 1/57, 301 28 Plzeň, zast. advokátem Mgr. Ing. Josefem Davidem, sídlem Zlatnická 1582, Praha 1, o odvolání MODŘANY Power, a.s., IČO 49240005, sídlem Komořanská 326/63, Praha 4, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 11254/2015-A-14 ze dne 7. května 2015

takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 29 INS 11254/2015-A-14 ze dne 7.5.2015 nařídil předběžné opatření, kterým zrušil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení uvedené v ust. § 109 odst. 1 písm. b) a c) insolvenčního zákona.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že insolvenčním návrhem doručeným soudu dne 23.4.2015 se společnost MODŘANY Power, a.s. (dále navrhovatel) domáhala zjištění úpadku společnosti Doosan Škoda Power, s.r.o. (dále dlužník). Podáním doručeným soudu dne 30.4.2015 a 6.5.2015 se dlužník obsáhle vyjádřil k tvrzení insolvenčního navrhovatele. Podle něj žádná z pohledávek uvedených v insolvenčním návrhu neexistuje, proto nelze dovodit, že by byl v úpadku. Dlužník z tohoto důvodu navrhl, aby soud vydal předběžné opatření, kterým by zrušil veškeré účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení vůči němu, protože má za to, že insolvenční návrh má šikanózní povahu.

Při rozhodování o návrhu na nařízení předběžného opatření soud prvního stupně zejména vyšel ze zjištění, že dlužník disponuje částkou řádově převyšující výši navrhovatelem tvrzených pohledávek. Celková výše tvrzených pohledávek věřitelů za dlužníkem je v porovnání s okamžitými disponibilními finančními prostředky dlužníka (nepočítaje v to další majetek dlužníka) zanedbatelná. Dlužník tvrzené pohledávky není ochoten zaplatit, protože jsou sporné a dosud o nich probíhá nalézací řízení.

Na základě těchto zjištění soud prvního stupně dospěl k závěru, že návrh dlužníka na nařízení předběžného opatření je důvodný, proto postupoval podle ust. § 82 odst. 2 insolvenčního zákona a zrušil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení uvedené v § 109 odst. 1 písm. b) a c) insolvenčního zákona.

Proti tomuto usnesení se včas odvolal navrhovatel a požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil. Argumentoval zejména tím, že s nařízením předběžného opatření zásadně nesouhlasí, neboť pro vydání předběžného opatření nebyly splněny podmínky. Dlužník nepředložil insolvenčnímu soudu veškeré písemnosti důležité pro řádné osvědčení skutkového stavu, soud proto vycházel při posuzování důvodů pro nařízení předběžného opatření z neúplných informací. Navrhovatel při podání insolvenčního návrhu byl veden vnitřním přesvědčením, že dlužník není schopen uhradit své splatné závazky, a to jak vůči dlužníku, tak minimálně vůči dalším označeným věřitelům.

Odvolací soud ze spisu zjistil, že usnesením č.j. KSPL 29 INS 11254/2015-A-54 ze dne 18.6.2015 soud prvního stupně insolvenční návrh, jímž se navrhovatel domáhal zjištění úpadku dlužníka, zamítl. Zároveň neurčil, že by účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a vydaná předběžná opatření zanikly až právní mocí rozhodnutí.

Podle ust. § 146 odst. 1 insolvenčního zákona účinností rozhodnutí podle ust. § 142 (tedy v tomto případě o zamítnutí insolvenčního návrhu) zanikají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a dosud vydaná předběžná opatření.

Za tohoto stavu věci, kdy byl insolvenční návrh zamítnut a zanikly tak účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a vydaná předběžná opatření, se odvolání dlužníka stalo bezpředmětným, neboť došlo v podstatě k odklizení napadeného usnesení, kterým soud prvního stupně zrušil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení uvedené v § 109 odst. 1 písm. b) a c) insolvenčního zákona. Proto odvolací soud postupoval podle ust. § 218 písm. c) o.s.ř. a odvolání odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 1. července 2015

JUDr. Jiří G o l d s t e i n, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová