1 VSPH 1017/2015-A-13
KSPL 51 INS 9790/2015 1 VSPH 1017/2015-A-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců a JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ladislava Derky ve věci dlužnice Jaroslavy Hasenöhrlové, IČO 66387582, bytem Žihobce 19, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 51 INS 9790/2015-A-6 ze dne 17. dubna 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 51 INS 9790/2015-A-6 ze dne 17. dubna 2015 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 51 INS 9790/2015-A-6 ze dne 17. dubna 2015 uložil Jaroslavě Hasenöhrlové (dále jen dlužnice), která se insolvenčním návrhem doručeným soudu prvního stupně dne 14.4.2015 domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na svůj majetek, aby do sedmi dnů od právní moci usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že z insolvenčního návrhu vyplývá, že dlužnice má zajištěné závazky ve výši 3.404.146,-Kč a dále nezajištěné závazky v rozsahu 2.551.186,-Kč. Dlužnice vlastní nemovitý majetek, který má podle jejího tvrzení hodnotu 3.020.000,-Kč, tento majetek je předmětem zajištění. Soud prvního stupně s poukazem na ust. § 108 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona vysvětlil, že zaplacení zálohy ve stanovené výši je nutné k tomu, aby insolvenční správce měl bezprostředně po ustanovení do funkce k dispozici finanční prostředky nezbytné k jejímu výkonu, a aby tak byla zajištěna úhrada jeho odměny a hotových výdajů.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud změnil tak, že je povinna uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení pouze ve výši 15.000,-Kč. Argumentovala zejména tím, že má průměrný měsíční příjem ve výši 15.500,-Kč. Do zaměstnání vzdáleného od místa bydliště 25 km musí jezdit osobním automobilem, protože neexistuje odpovídající spojení hromadnou dopravou, což vyžaduje náklady ve výši 4.500,-Kč. Dále má jako samoživitelka v péči nezletilého syna a zletilou invalidní dceru, kterou musí živit. Z těchto důvodů není schopna zálohu ve výši 30.000,-Kč uhradit.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit. Povinnost zaplatit zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovních nárocích.

Účelem institutu zálohy je především umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce, předejít hrozbě nedostatku finančních prostředků bezprostředně po rozhodnutí o úpadku a poskytnout záruku úhrady alespoň části nároků insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty.

Dále považoval odvolací soud za nutné poznamenat, že-vyjma případů vymezených v ust. § 144 insolvenčního zákona-neposkytuje zákon v případě zjištění absence majetku dlužníka použitelného pro účely insolvenčního řízení podklad pro další pokračování v insolvenčním řízení. Testem k tomu, aby nejistota v této otázce mohla být odstraněna na samém začátku insolvenčního řízení a aby insolvenční řízení nebylo zneužíváno pro účely, k nimž sloužit nesmí, je právě uložená povinnost dlužníka zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Disponuje-li dlužník takovým majetkem a zálohu na náklady insolvenčního řízení z něho zaplatí, lze pak požadovat, aby insolvenční řízení proběhlo alespoň v režimu nepatrného konkursu.

Z insolvenčního návrhu a seznamů k němu připojených odvolací soud ověřil, že dlužnice má závazky v celkové výši cca. 5.955.332,-Kč vůči čtrnácti věřitelům, v rozsahu 3.404.146,-Kč se jedná o zajištěné závazky. Podle přiloženého seznamu majetku dlužnice, že vlastní nemovitý majetek, a to v katastrálním území Žihobce a Rozsedly v celkové hodnotě 3.020.000,-Kč. Na těchto nemovitostech je zřízeno zástavní právo pro zajištění pohledávek věřitelů dlužnice. Jiný movitý majetek dlužnice neuvedla.

Odvolací soud je s insolvenčním soudem zajedno v tom, že v tomto případě přichází v úvahu jako způsob řešení úpadku dlužníka toliko konkurs. V konkursu tvoří náklady insolvenčního řízení mimo jiné vždy i hotové výdaje a odměna insolvenčního správce, která bude-bude-li dosaženo výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěného věřitele nebo alespoň výtěžku určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele-činit nejméně 45.000,-Kč dle ust. § 1 vyhlášky, jinak však bude určena úvahou soudu dle ust. § 5 téže vyhlášky. Vzhledem k tomu, že dlužnice nedisponuje dostatečnými likvidními prostředky, jež by insolvenční správce mohl použít na úhradu prvotních nákladů insolvenčního řízení po svém ustanovení do funkce, je odvolací soud stejně jako soud prvního stupně toho názoru, že složení zálohy je nezbytné. S přihlédnutím k majetkové situaci dlužnice, kdy dlužnice nemá jiný majetek, mimo nemovitý majetek zatížený zástavními právem, je odvolací soud shodně jako soud prvního stupně toho názoru, že přiměřenou je v daném případě záloha ve výši 30.000,-Kč. Její výše rozhodně není nepřiměřená, a to přinejmenším s ohledem na skutečnost, že přezkoumání přihlášených pohledávek, provedení soupisu majetkové podstaty a případné zpeněžení majetku dlužníka bude vyžadovat okamžité vynaložení určitých nákladů.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 219 o.s.ř. a napadené usnesení potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. c/ o.s.ř.).

V Praze dne 14. ledna 2016

JUDr. Jiří G o l d s t e i n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková