1 VSPH 1015/2015-B-15
MSPH 94 INS 24075/2014 1 VSPH 1015/2015-B-15

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ladislava Derky v insolvenčním řízení dlužníků Jiřího Chlubny a Kateřiny Chlubnové Rusnákové, oba bytem Žalanského 31/34, Praha 6, korespondenční adresa obou dlužníků: Hakenova 1096, Poděbrady, o odvolání Jarmily Vaňkové, bytem Psinice 8, Libáň, zast. Martinem Vaňkem, bytem Náměstí Svobody 36, Libáň proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 24075/2014-B-7 ze dne 8. ledna 2015

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 94 INS 24075/2014-B-7 ze dne 8.1.2015 schválil oddlužení Jiřího Chlubny a Kateřiny Chlubnové Rusnákové (dále dlužník a dlužnice, případně dlužníci; bod I. výroku) uložil dlužníkům povinnosti uvedené v bodě II. výroku. Dále připojil body III. až X. výroku za účelem vedení insolvenčního řízení. V odůvodnění usnesení soud uvedl, že v souladu s ust. § 406 odst. 1 insolvenčního zákona rozhodl o schválení oddlužení dlužníků s ohledem na závěry schůze věřitelů, která se konala dne 17.12.2014.

Proti tomuto usnesení se včas odvolala věřitelka č. 8 Jarmila Vaňková (dále odvolatelka) a požadovala, aby odvolací soud rozhodl v její prospěch a určil, že má za dlužníkem pohledávku.

Vrchní soud v Praze se v prvé řadě zabýval otázkou, zda je odvolání proti napadenému usnesení přípustné a zda je odvolatelka byla oprávněna podat.

Podle ust. § 201 o.s.ř. může účastník napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Podle ust. § 406 odst. 4 insolvenčního zákona může odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení podat pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným podle § 403 odst. 2 insolvenční soud nevyhověl. Proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře může podat odvolání také dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval.

Odvolací soud ze spisu ověřil, že odvolatelka do insolvenčního řízení vedeného ohledně dlužníků přihlásila pohledávku ve výši 15.000,-Kč, která na přezkumném jednání konaném dne 17.12.2014 byla insolvenční správkyní pohledávka odvolatelky, kterou přihlásila přihláškou doručenou soudu prvního stupně dne 20.11.2014, popřena. Usnesením č.j. MSPH 194 ICm 115/2015-12 ze dne 4.6.2015 soud prvního stupně žalobu na určení pravosti popřené pohledávky odvolatelky odmítl, toto usnesení bylo na základě odvolání odvolatelky potvrzeno usnesením odvolacího soudu č.j. 104 VSPH 578/2015-24 ze dne 7.8.2015, právní moci nabylo dne 14.9.2015. V průběhu insolvenčního řízení odvolatelka nevznesla žádné námitky, které by odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Jednání konané dne 17.12.2014, na němž bylo rozhodnuto o způsobu oddlužení dlužníků, se odvolatelka nezúčastnila a proti přijetí schváleného způsobu oddlužení nehlasovala.

Z výše uvedených ustanovení logicky plyne, že proti rozhodnutí o schválení oddlužení se může podle ust. § 406 odst. 4 odvolat pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným podle ust. § 403 odst. 2 soud nevyhověl.

Protože odvolatelka žádné námitky ve smyslu ust. § 403 odst. 2 insolvenčního zákona nevznesla a proti přijetí schváleného způsobu oddlužení nehlasovala, je zřejmé že není podle shora citovaného ustanovení osobou oprávněnou podat odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení. Proto odvolací soud její odvolání podle ust. § 218 písm. b) občanského soudního řádu jako nepřípustné odmítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 13. ledna 2016

JUDr. Jiří G o l d s t e i n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková