1 VSPH 1009/2013-A-25
KSHK 35 INS 24741/2012 1 VSPH 1009/2013-A-25

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Františka Kuery a soudc JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenním ízení dlužníka Ing. Stanislava Sadila, nar. 21. dubna 1949, IýO 11018852, bytem Hradec Králové, Obvodní 193/22A, zast. Mgr. Helenou Kuberovou, advokátkou se sídlem v Hradci Králové, Velké námČstí 135/19, zahájeném k návrhu vČ itele BONUS PRAHA Investment, a.s., IýO 28214374, sídlem Praha 10, Vinohradská 1511/230, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové .j. KSHK 35 INS 24741/2012-A-16/celk.4 ze dne 21. b ezna 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové .j. KSHK 35 INS 24741/2012-A-16/celk.4 ze dne 21. b ezna 2013 se v bodech I., III. a IV. výroku z r u š u j e a vČc se vrací tomuto soudu k dalšímu ízení.

Od vodnČní:

Krajský soud v Hradci Králové nadepsaným usnesením v bodČ I. výroku odmítl návrh na povolení oddlužení dlužníka, v bodČ II. výroku zjistil jeho úpadek, na jeho majetek prohlásil nepatrný konkurs (body III. a IV. výroku), insolvenním správcem ustanovil BHJ, v.o.s. (bod V. výroku), rozhodl, že úinky rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu nastávají dne 21.3.2012 (bod VI. výroku), vyzval vČ itele k p ihlašování pohledávek a ke sdČlení práv váznoucích na majetku dlužníka (bod VII. výroku), dlužníky dlužníka vyzval k plnČní k rukám insolvenního správce (bod VIII. výroku), na ídil konání p ezkumného jednání a sch ze vČ itel na 20.5.2012 (bod IX. výroku), uril p edmČt jednání sch ze vČ itel (bod X. výroku) a uložil souvisejíci povinnost insolvennímu správci (bod XI. výroku).

V od vodnČní usnesení soud I. stupnČ zejména uvedl, že dne 10.10.2012 byl doruen soudu insolvenní návrh vČ itele BONUS PRAHA Investment, a.s., že právní p edch dce navrhovatele Raifeisenbank, a.s. uzav el s dlužníkem smlouvu o úvČru . 602/606/08/1/01 ze dne 9.12.2010, jistina inila 4 mil. K, pohledávka byla navrhovateli-vČ iteli postoupena smlouvou ze dne 28.6.2012. Navrhovatel oznail jako vČ itele dlužníka: 1) ýeskomoravskou záruní a rozvojovou banku, a.s., s pohledávkou ve výši 812.600,-K s p íslušenstvím, 2) Ji ího Hájka a Moniku Hájkovou s pohledávkou ve výši 135.000,-K s p íslušenstvím a 3) Vojenskou zdravotní pojiš ovnu ýeské republiky s pohledávkou ve výši 6.906,-K s p íslušenstvím. Dlužník podal návrh na povolení oddlužení, tvrdil existenci 8 závazk v i 7 vČ itel m, výše jeho nezajištČných závazk inila 1.494.432,50 K, výše zajištČných závazk inila 4.135.000,-K, p íjem dlužníka ze starobního d chodu inil 8.039,-K. Na výzvu soudu dlužník oznail své dluhy z podnikání v i tČmto vČ itel m: 1) ýeskomoravská záruní a rozvojová banka, a.s., ve výši 812.600,-K s p íslušenstvím, 2) Ji í Hájek a Monika Hájková ve výši 135.000,-K s p íslušenstvím, 3) Vojenská zdravotní pojiš ovna ýeské republiky ve výši 6.906,-K s p íslušenstvím, 4) Komerní banka, a.s., ve výši 476.102,52 K a 5) ARZE, s.r.o., ve výši 161.358,-K, celkem 1.591.966,52 K.

Soud dovodil, že dlužník byl ke dni podání návrhu na povolení oddlužení podnikatelem a nČkteré jeho závazky pocházejí z podnikání, tedy je osobou, která není subjektivnČ legitimována k podání návrhu na povolení oddlužení. Proto soud návrh na povolení oddlužení postupem podle § 390 odst. 3 IZ odmítl a rozhodl o ešení úpadku dlužníka nepatrným konkursem.

Proti tomuto usnesení se dlužník vas odvolal do bodu I. výroku a odkázal na usnesení Vrchního soudu v Olomouci sp.zn. 2 VSOL 117/2009 ze dne 30.4.2009, že k 12.4.2013 p erušil provozování živnosti, což doložil zmČnovým listem vystaveným Živnostenským ú adem v Hradci Králové. Namítal, že závazky z podnikání inily ménČ než 40 % celkového objemu závazk , odkázal na usnesení Nejvyššího soudu ýR .j. 29 NSýR 3/2009-A-59, na usnesení Krajského soudu v BrnČ .j. KSBR 24 INS 1506/2008-B-14 ze dne 16.7.2008 a dodal, že uspokojení vČ itel v rámci oddlužení bude vyšší než v p ípadČ ešení úpadku konkursem. Pro p ípad schválení oddlužení se syn dlužníka zavázal dlužníkovi poskytovat mČsínČ ástku 10.000,-K na základČ smlouvy o d chodu. Proto navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení v bodČ I. výroku zmČnil a ešení úpadku oddlužení povolil.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené rozhodnutí i ízení jemu p edcházející a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m:

Podle § 389 odst. 1 IZ m že dlužník, který není podnikatelem, navrhnout insolvennímu soudu, aby jeho úpadek nebo hrozící úpadek ešil oddlužením.

Dlužníkem, který není podnikatelem , se ve smyslu ustanovení § 389 odst. 1 IZ rozumí taková fyzická nebo právnická osoba, která není zákonem považována za podnikatele a souasnČ nemá závazky (dluhy) vzešlé z jejího podnikání. To, zda existuje rozumný d vod nepokládat p i rozhodování o návrhu na povolení oddlužení nebo p i rozhodování o tom, zda se oddlužení schvaluje, za p ekážku bránící uplatnČní institutu oddlužení neuhrazený dluh z dlužníkova d ívČjšího podnikání, insolvenní soud uváží vždy p edevším s p ihlédnutím k: 1) dobČ vzniku konkrétního dlužníkova závazku (dluhu) z podnikání, 2) dobČ ukonení dlužníkova podnikání, 3) etnosti neuhrazených dlužníkových závazk (dluh ) z podnikání, 4) výši konkrétního dlužníkova závazku (dluhu) z podnikání v porovnání s celkovou výší všech dlužníkových závazk , 5) tomu, zda vČ itel, o jehož pohledávku jde, je srozumČn s tím, že tato pohledávka bude podrobena režimu oddlužení, (blíže k tomu viz usnesení Nejvyššího soudu ýR ze dne 21.4.2009, sp.zn. KSOS 34 INS 625/2008, 29 NSýR 3/2009-A publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod zn. R 79/2010).

V posuzované vČci je nesporné, že dlužník byl podnikatelem, výkon živnosti byl p erušen na dobu od 12.4.2013 do 31.12.2050.

Dlužník má mČsíní p íjem ve výši 8.039,-K ze starobního d chodu, dlužník nemá vyživovací povinnost, žije v nemovitosti v k.ú. B ezhrad, hodnota jeho nemovitostí (st. parc. . 68, st. parc. . 296, parc. . 159/23, budova .p. 62 a .p. 193 na parc.. 68 a parc. . 296, zapsáno na LV . 154, pro obec a okres Hradec Králové, u Katastrálního ú adu pro Královehradecký kraj, Katastrální pracovištČ Hradec Králové) iní 7.197.580,-K. Dlužník má podle seznamu p ihlášek ze dne 10.5.2013 26 vČ itel s pohledávkami ve výši 13.182.612,35 K, dosud neprobČhlo p ezkumné jednání. Výše zajištČných pohledávek iní 6.471.179,37 K, výše nezajištČných pohledávek iní 6.711.432,98 K.

P ezkumné jednání, které bylo na ízeno na 20.5.2013, bylo odroeno z d vodu odvolání dlužníka do úpadku, jak plyne z vyrozumČní soudu ze dne 14.5.2013 (A-18/celk.1), akoli z odvolání dlužníka je z ejmé, že se odvolal do bodu I. výroku, tedy do výroku týkajícího se odmítnutí návrhu na povolení oddlužení. Jestliže dosud proto nebyla postavena najisto celková výše závazk dlužníka a nebylo zjištČno stanovisko vČ itel ohlednČ zp sobu ešení úpadku dlužníka, má odvolací soud za to, že nelze bez dalšího rozhodnout o ešení úpadku dlužníka konkursem, zejména za situace, když dlužník aktivnČ živnost neprovozuje a soud ve své úvaze o nepovolení oddlužení ne zcela zohlednil všechna kritéria uvedená ve shora uvedeném rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Soud se zabýval toliko aktivní legitimací dlužníka k podání návrhu na povolení oddlužení, nikoli však již tím, jaká ást závazk dlužníka pochází z podnikání a kdy tyto závazky vznikly. Z d vodu odroení p ezkumného jednání a navazující sch ze vČ itel nemohlo dojít ke zjištČní stanoviska vČ itel ohlednČ podrobení podnikatelských pohledávek režimu oddlužení.

Odvolací soud p itom pokládá za užitené zmínit, že na otázku, zda umožnit oddlužení i osobám s dluhy z podnikání, reaguje též chystaný vládní návrh tzv. revizní novely insolvenního zákona s p epokládanou úinností ke dni 1.1.2014 (viz snČmovní tisk . 929 p edložený do Poslanecké snČmovny Parlamentu ýR dne 5.3.2013), který podporuje zámČr umožnit oddlužení i drobným živnostník m (fyzickým osobám), aniž by museli ukonit podnikání, a dále umožnit oddlužení dlužník m se závazky z podnikání (nové znČní § 389 IZ). P ísný a do jisté míry i formalistický výklad stávajícího platného znČní insolvenního zákona, dle nČhož insolvenní zákon prozatím v bec neumož uje ešit oddlužením úpadek dlužníka se závazky z podnikání oddlužením, považuje odvolací soud nyní za pomČrnČ obtížnČ spoleensky neudržitelný. NehledČ na to, že onen striktní náhled na danou problematiku opustil již ve svém shora zmínČném usnesení i dovolací soud, jeví se tento ve svČtle d vodnČ oekávané modernizace a aktualizace insolvenního zákona být ponČkud zastaralým i tČžkopádným a ve své podstatČ i v dílím rozporu se zásadami insolvenního ízení, jež musí být vedeno tak, aby žádný z úastník nebyl nespravedlivČ poškozen nebo nedovolenČ zvýhodnČn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení vČ itel (§ 5 písm. a) IZ), jakož i v rozporu s požadavkem na spravedlivou ochranu práv a oprávnČných zájm úastník (§ 1 o.s. .). Odvolací soud je proto toho názoru, že ešit dlužník v úpadek již nyní konkursem by s uvedenými zásadami insolvenního ízení ponČkud kolidovalo, když ešení úpadku dlužníka sananím zp sobem m že být ještČ reálným.

Pro tuto chvíli však není ešení úpadku dlužníka konkursem namístČ. Proto postupoval odvolací soud podle § 219a odst. 1 písm. a) a odst. 2 ve spojení s § 221 odst. 1 písm. a) o.s. . a napadené usnesení v bodech I., III. a IV. výroku zrušil a vČc vrátil soudu I. stupnČ k dalšímu ízení.

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže na základČ dovolání podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v Hradci Králové dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 3. ervence 2013

JUDr. František K u e r a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva