1 VSPH 1005/2015-P7-9
KSHK 41 INS 3874/2015 1 VSPH 1005/2015-P7-9

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužníka: Helena Veverková, nar. 7. dubna 1973, bytem Potštejn, V Koutech 119, o odvolání věřitele Radovana Pavloviče, nar. 20. srpna 1968, bytem Vamberk, Jiráskova 832, zast. Mgr. Zdeňkem Šromem, advokátem se sídlem Rychnov nad Kněžnou, Staré nám. 51, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 41 INS 3874/2015-P7-2/celk.2 ze dne 13. dubna 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 41 INS 3874/2015-P7-2/celk.2 ze dne 13. dubna 2015 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové nadepsaným usnesením v bodě I. výroku odmítl přihlášku pohledávky věřitele Radovana Pavloviče (dále jen odvolatel ) doručenou soudu dne 31.3.2015 ve výši 97.961,-Kč a v bodě II. výroku rozhodl, že právní mocí rozhodnutí účast odvolatele v insolvenčním řízení v rozsahu dané přihlášky končí.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením vyzval věřitele k přihlášení pohledávek do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku, usnesení bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 23.2.2015, lhůta k přihlašování pohledávek marně uplynula dne 25.3.2015. Odvolatel podal osobně na podatelně soudu přihlášku pohledávky dne 31.3.2015, tedy opožděně. Proto soud přihlášku podle § 185 IZ odmítl a v rozsahu této přihlášky ukončil účast věřitele v insolvenčním řízení.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a namítal, že na dlužnici byla vedena exekuce od roku 2012 pod sp. zn. 19 EX 481/12, dlužnice se exekuci vyhýbala a při soupisu závazků pohledávku odvolatele úmyslně zamlčela a neuvedla ji ani v návrhu na povolení oddlužení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl přitom k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 173 odst. 1 IZ podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že usnesením ze dne 23.2.2015 (A-6/celk.3) byli věřitelé vyzváni k přihlašování pohledávek ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění v insolvenčním rejstříku a byli poučeni, že opožděně přihlášené pohledávky nebudou v řízení uspokojeny. Usnesení bylo dne 23.2.2015 zveřejněno v insolvenčním rejstříku a lhůta k přihlašování pohledávek marně uplynula dne 25.3.2015.

Odvolatel podal přihlášku pohledávky ve výši 97.961,-Kč osobně do podatelny soudu I. stupně až dne 31.3.2015, tedy opožděně, ačkoli soud I. stupně věřitele v usnesení ze dne 23.2.2015 poučil o tom, že k opožděným přihláškám pohledávek nebude přihlédnuto. Skutečnost, že nezjistil včas, že soud I. stupně věřitele vyzval k přihlašování pohledávek, jde tak jen k tíži odvolatele, protože odvolatel podle insolvenčního zákona nemá postavení osoby, které by se doručovalo zvláštním způsobem usnesení o úpadku spojené s výzvou k přihlašování pohledávek. Bylo tedy na odvolateli, aby pravidelně sledoval stav insolvenčního rejstříku a aby včas zjistil, že bylo zahájeno insolvenční řízení dlužnice a že věřitelé byli vyzváni k přihlašování pohledávek. Na této skutečnosti nemůže ničeho změnit ani neuvedení odvolatele mezi věřiteli ze strany dlužnice, protože přihláška pohledávky věřitele má povahu žaloby a pouze včasná a řádná přihláška pohledávky zakládá účast věřitele v insolvenčním řízení a jeho nárok na uspokojení s insolvenčním řízení.

Ze shora uvedených důvodů má odvolací soud za to, že soud I. stupně postupoval správně, když opožděnou přihlášku pohledávky odvolatele odmítl. Věcně správné rozhodnutí soudu I. stupně odvolací soud podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 2. července 2015

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková