1 VSPH 10/2013-A-12
MSPH 98 INS 30767/2012 1 VSPH 10/2013-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a ze soudců JUDr. Františka Kučery a Mgr. Luboše Dörfla ve věci dlužníka STAVO & SAN Praha, s.r.o., IČO: 28894758, sídlem Praha 5, Strážovská 1405/105, zahájené na návrh dlužníka o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. prosince 2012, č.j. MSPH 98 INS 30767/2012-A-7,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. prosince 2012, č.j. MSPH 98 INS 30767/2012-A-7, se mění tak, že se insolvenční návrh neodmítá.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Městský soud v Praze odmítl insolvenční návrh dlužníka STAVO & SAN Praha, s.r.o. (dále jen dlužník) ze dne 6.12.2012.

V odůvodnění usnesení soud především uvedl, že dlužník v insolvenčním návrhu popsal nedostatečně svůj úpadek, když v něm toliko uvedl, že má závazky v celkové výši 48.428.185,17 Kč splatné více jak 3 měsíce, jež není schopen plnit, a že má movitý majetek a pohledávky v celkové výši 3.075.647,22 Kč. Soud I. stupně konstatoval, že dlužník neoznačil důkazy, jichž se dovolával, a že na rozhodující skutečnosti osvědčující jeho úpadku nelze usuzovat ani z připojených příloh, neboť seznamy nebyly opatřeny zákonnými náležitostmi. Proto soud I. stupně postupoval podle § 128 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení, neboť měl zato, že insolvenční návrh byl bezvadný včetně připojených seznamů.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 128 odst. 1 IZ odmítne insolvenční soud insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu (o.s.ř.) se nepoužije.

Náležitosti insolvenčního návrhu vymezuje § 103 odst. 1 a 2 IZ. Kromě požadavku, aby obsahoval obecné náležitosti podání, musí insolvenční návrh obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a dlužníka, musí v něm být uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, musí být označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá. Ustanovení § 104 IZ ukládá dlužníkovi, jenž podává insolvenční návrh, povinnost připojit k němu určité přílohy a současně vymezuje jejich obsah.

Podle § 128 odst. 2 IZ určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1 IZ. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Ustanovení § 104 IZ ukládá dlužníkovi, jenž podává insolvenční návrh, povinnost připojit k němu určité přílohy (seznamy majetku, závazků a zaměstnanců a listiny, které dokládají úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek), a v odstavcích 2 a 3 vymezuje obsah seznamu majetku a seznamu závazků. Odstavec 4 dlužníkovi ukládá, aby seznamy (týká se všech požadovaných seznamů) podepsal a aby v nich výslovně uvedl, že jsou správné a úplné, a ohledně seznamů majetku a seznamu zaměstnanců vyžaduje, aby skutečnost, že žádné dlužníky nebo zaměstnance nemá, v těchto seznamech uvedl.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že dlužník v insolvenčním návrhu (A-1) tvrdil, že má závazky v celkové výši 48.428.185,17 Kč specifikované v příloze č. 1 (příkladmo konkretizoval některé ze svých závazků vůči 3 svým věřitelům), že své závazky splatné více jak 30 dnů není schopen plnit po dobu delší než 3 měsíce, že má pohledávky v celkové výši 996.546,12 Kč uvedené v příloze č. 2 a movitý majetek ve výši 2.079.101,10 Kč popsaný v příloze č. 3 a tři zaměstnance dle přílohy č. 4. Dále odvolací soud zjistil, že dlužník k návrhu připojil perfektní seznamy svých závazků, pohledávek, majetku a zaměstnanců opatřené prohlášeními o jejich správnosti a úplnosti (A-4).

Na rozdíl od soudu I. stupně je odvolací soud toho názoru, že insolvenční návrh obsahoval dostatečná tvrzení o úpadku dlužníka a byly k němu připojeny též řádné seznamy majetku a závazků s prohlášením o jejich správnosti a úplnosti, což soud I. stupně zjevně přehlédl.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným, postupoval proto podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 občanského soudního řádu, napadené usnesení změnil tak, že se insolvenční návrh neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 7. ledna 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová