1 VSOL 998/2013-A-11
KSBR 30 INS 24936/2013 1 VSOL 998/2013-A-11

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Práče 115, PSČ 671 61, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o jeho odvolání ze dne 30.9.2013, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. září 2013, č.j. KSBR 30 INS 24936/2013-A-4

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. září 2013, č.j. KSBR 30 INS 24936/2013-A-4, se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně s poukazem na ust. § 103 odst. 2 a § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ), odmítl insolvenční návrh dlužníka ze dne 3.9.2013 s odůvodněním, že jde o návrh neurčitý, který neobsahuje všechny náležitosti. Dlužník v návrhu uvedl pouze to, že své závazky již není schopen reálně uspokojovat, že má více věřitelů a má peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen hradit. Nicméně konkrétní skutečnosti, které by o existenci jeho úpadku svědčily, dlužník neuvedl; chybí zde identifikace jeho závazků, jejich výše a splatnost. Z takto podaného návrhu nelze zjistit na základě čeho, a kdy závazky dlužníka vznikly, od kdy dlužník závazky nehradí a jaká je jejich výše. Jelikož pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení, insolvenční soud tento návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, v němž uvedl, že má za to, že podání jeho návrhu na zahájení insolvenčního řízení je úplné a dostačující k zahájení insolvenčního řízení. V tom spatřuje nesprávnost napadeného usnesení.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Co se týče skutkových zjištění z obsahu insolvenčního návrhu dlužníka odvolací soud v zájmu stručnosti rozhodnutí zcela odkazuje na odůvodnění napadeného usnesení, neboť jde o zjištění správná a úplná. Soud prvního stupně rovněž přiléhavě vyložil, v čem spočívají vady tohoto insolvenčního návrhu. Je proto nutno, shodně se soudem prvního stupně uzavřít, že takto podaný insolvenční návrh není projednatelný; dle něj lze sice insolvenční řízení zahájit, avšak nelze v něm pro shora uvedené vady pokračovat. Jelikož ustanovení § 128 odst. 1 IZ vylučuje, aby insolvenční soud vyzýval navrhovatele k odstranění vad insolvenčního návrhu, postupoval soud prvního stupně zcela správně, pokud takto vadný insolvenční návrh dlužníka odmítl.

Odvolací soud proto postupoval dle ust. § 219 o.s.ř. a napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má- li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 7. listopadu 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu