1 VSOL 997/2012-P63-15
KSBR 26 INS 17425/2011 1 VSOL 997/2012-P63-15

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka TEVAM, a.s., se sídlem Moravské Budějovice, K Hoře 1123, PSČ 676 02, IČ: 60742135, zastoupeného JUDr. Igorem Velebou, advokátem se sídlem Brno, Soběšická 151, PSČ 638 00, o přihlášce pohledávky č. 63 věřitele č. 61 Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Mikulovice 14, PSČ 671 33, k odvolání tohoto věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22.8.2012, č.j. KSBR 27 INS 17425/2011-P63-3

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22.8.2012, č.j. KSBR 27 INS 17425/2011-P63-3 se m ě n í tak, že přihlášená pohledávka ve výši 321.887 Kč věřitele Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Mikulovice 14, PSČ 671 33 se n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl podle ustanovení § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) přihlášku pohledávky č. 63 věřitele č. 61 Jana anonymizovano (výrok I.) a současně rozhodl, že právní mocí tohoto rozhodnutí končí účast věřitel Jana anonymizovano v insolvenčním řízení (výrok II). V odůvodnění uvedl, že vadu přihlášky ze dne 28.11.2011, doručenou soudu 1.12.2011, věřitel neodstranil ani přes výzvu insolvenčního správce ze dne 25.6.2012 doručenou věřiteli dne 26.6.2012, která obsahovala též poučení o následcích jejího nesplnění.

Proti tomuto rozhodnutí podal věřitel odvolání, neboť nesouhlasil se závěrem soudu prvního stupně, že jeho přihláška je pro vady neprojednatelná. Současně s odvoláním předložil 8 dohod o vydání nemovitostí, ve kterých se mimo jiné uvádí, že převodce, tj. Zemědělské obchodní družstvo Mikulovice je současně i povinnou osobou k vydání majetkových nároků podle zákona č. 42/92 Sb. a zákona č. 229/91 Sb. Uvedl, že dohody ani smlouvy o transakcích mezi Zemědělským obchodním družstvem Mikulovice, společností Agrospol s.r.o. Mikulovice a úpadcem TEVAM, a.s. nemá věřitel k dispozici.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 odst. 1 IZ, § 212, § 212a o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Z obsahu předloženého spisu a zejména ze svazku přihlášky pohledávky č. 63 věřitele č. 61 Jana anonymizovano vyplývá, že tento věřitel přihláškou pohledávky ze dne 28.11.2011, doručenou soudu dne 1.12.2011, přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka TEVAM, a.s. vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 27 INS 17425/2011 pohledávku č. 1 ve výši 33.730 Kč z titulu nájemného za rok 2011 dle nájemní smlouvy na ornou půdu a pohledávku č. 2 ve výši 288.157 Kč s tím, že důvodem vzniku této pohledávky je vyrovnávací podíl na majetku, závazek přešel na nově vzniklou spol. TEVAM, a.s. . Přihláška neobsahovala žádné přílohy. Insolvenční správce dlužníka proto věřitele vyzval podáním ze dne 25.6.2012, doručeným věřiteli dne 26.6.2012, aby svoji přihlášku, kterou nelze přezkoumat pro její neúplnost doplnil tak, že objasní veškeré skutečnosti související s jeho přihlášenou pohledávkou a doloží veškeré listiny prokazující jím tvrzený nárok . Současně věřitele poučil o následcích nesplnění této výzvy dle ustanovení § 188 odst. 2 IZ. Na tuto výzvu věřitel reagoval podáním ze dne 4.7.2012, doručeným soudu dne 10.7.2012, ve kterém uvedl, že přihláška pohledávky č. 63/1 ve výši 33.730 Kč byla uznána insolvenčním správcem v plné výši a k přihlášce pohledávky č. 63/2 ve výši 288.157 Kč uvedl, že jde o pohledávku vzniklou vnosem do společnosti Agrospol Mikulovice. V rámci vypořádání majetkového podílu ZOD Mikulovice mu byl vydán majetek v původní částce 352.632 Kč, který byl vnesen do Agrospol Mikulovice, kde mu byl tento majetek postupně vypořádáván. Tento závazek ve výši 288.157 Kč nyní eviduje společnost TEVAM s.r.o. (správně TEVAM, a.s.) jako nástupce Agrospolu Mikulovice ve svém účetnictví. Dohodu o vkladu majetku má ve své evidenci úpadce. Současně soudu předložil dohodu o vypořádání majetkového podílu ze dne 30.10.1993 uzavřenou mezi Zemědělským obchodním družstvem Mikulovice jako vydávajícím a věřitelem Janem Páralem jako přebírajícím a dále kartu evidence závazků, o které tvrdil, že se jedná o evidenci úpadce. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím tak, že přihlášená pohledávka ve výši 321.8887 Kč (insolvenčním správcem uznaná pohledávka č. 63/1 ve výši 33.730 Kč plus zatím nepřezkoumaná přihláška pohledávky č. 63/2 ve výši 288.157 Kč) věřitele Jana anonymizovano se odmítá (výrok I.) a právní mocí tohoto rozhodnutí končí účast věřitele Jana anonymizovano v insolvenčním řízení (výrok II.).

Odvolací soud především přezkoumal, zda byl dodržen postup dle ustanovení § 188 IZ a zda byl věřitel řádně vyzván k odstranění vad přihlášky.

V této souvislosti zjistil, že na přezkumném jednání dne 31.1.2012 byla zařazena jen přihláška pohledávky č. 63/1 ve výši 33.730 Kč, která jak vyplývá ze seznamu přihlášených pohledávek byla u tohoto přezkumného jednání uznána insolvenčním správcem i dlužníkem, a proto na ni nutno pohlížet jako na zjištěnou. Přihláška č. 63/2 ve výši 288.157 Kč nebyla na toto přezkumné jednání zařazena, takže nebyla ani přezkoumána. Z výzvy k opravě a doplnění přihlášky pohledávky ze dne 25.6.2012, kterou insolvenční správce doručil věřiteli Janu Páralovi dne 26.6.2012, není zřejmé, že oprava se týká pouze přihlášky pohledávky č. 63/2 ve výši 288.000 Kč. Insolvenční správce věřiteli pouze sděluje, že při přezkoumávání přihlašované pohledávky (bez bližší specifikace) dospěl k závěru, že přihlášku pohledávky nelze zcela přezkoumat pro její neúplnost, a proto věřitele vyzývá k objasnění veškerých skutečností souvisejících s jeho přihlášenou pohledávkou a k doložení veškerých listin prokazujících jeho tvrzený nárok.

Podle ustanovení § 188 odst. 2 IZ nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen.

Ze shora citovaného ustanovení vyplývá, že výzva musí obsahovat poučení o a) způsobu odstranění vad (které vady je třeba odstranit), b) následcích řádného a včasného nesplnění výzvy insolvenčního správce (§ 185), c) místu, kam je třeba doplnění přihlášky doručit, i když insolvenční zákon tuto povinnost insolvenčnímu správci přímo neukládá, je na místě takové poučení věřitele připojit.

Lze souhlasit se soudem prvního stupně, že přihláška pohledávky č. 63/2 ve výši 288.157 Kč, doručená insolvenčnímu soudu dne 1.12.2011, neobsahovala náležitosti přihlášky pohledávky, jak jsou popsány ve vyhlášce č. 311/2007 Sb., neboť v ní zejména scházely bližší údaje o smlouvě nebo jiné skutečnosti, která je důvodem vzniku pohledávky, včetně vylíčení skutečností rozhodných pro vznik pohledávky. Ovšem o této konkrétní vadě přihlášky nebyl věřitel ve výzvě ze dne 25.6.2012 řádně poučen, a nebylo mu sděleno, které vady je třeba odstranit a nebyl poučen ani o způsobu odstranění těchto vad.

Z uvedeného vyplývá, že nebyl-li věřitel řádně vyzván dle ustanovení § 188 odst. 2 IZ o odstranění vad přihlášky, nelze jeho přihlášku podle ustanovení § 185 IZ odmítat a rozhodovat o ukončení účasti věřitele v insolvenčním řízení. Soud prvního stupně navíc opomněl, že část přihlášky, tj. přihláška č. 63/2 ve výši 33.730 Kč byla u přezkumného jednání uznána a tudíž zjištěna, a proto nebylo na místě odmítat celou přihlášku pohledávky ve výši 321.887 Kč (sestávající z pohledávky č. 1 ve výši 33.730 Kč a pohledávky č. 2 ve výši 288.157 Kč) a nebylo na místě ani rozhodovat, že právní mocí tohoto rozhodnutí končí účast věřitele v insolvenčním řízení, neboť jak bylo výše uvedeno jeho pohledávka č. 63/1 ve výši 33.730 Kč byla u přezkumného jednání zjištěna.

Rozhodnutí soudu prvního stupně o odmítnutí přihlášky pohledávky je předčasné, a proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil tak, že přihláška pohledávky se neodmítá.

Bude třeba, aby věřitel byl opakovaně a tentokrát řádně postupem dle ustanovení § 188 odst. 2 poučen o vadách přihlášky č. 63/2 ve výši 288.157 Kč, jakož i o způsobu jejich odstranění.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Dovolání lze podat ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 27.února 2013

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu