1 VSOL 996/2012-P49-12
KSBR 26 INS 17425/2011 1 VSOL 996/2012-P49-12

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka TEVAM, a.s., se sídlem Moravské Budějovice, K Hoře 1123, PSČ 676 02, IČ: 60742135, zastoupeného JUDr. Igorem Velebou, advokátem se sídlem Brno, Soběšická 151, PSČ 638 00, o přihlášce pohledávky č. 63 věřitele č. 47 Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem Mikulovice 14, PSČ 671 33, k odvolání tohoto věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22.8.2012, č.j. KSBR 27 INS 17425/2011-P49-3 takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22.8.2012, č.j. KSBR 27 INS 17425/2011-P49-3 se m ě n í tak, že přihlášená pohledávka ve výši 129.623 Kč věřitele Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem Mikulovice 14, PSČ 671 33 se n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl podle ustanovení § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) přihlášku pohledávky č. 49 věřitele č. 47 Marie anonymizovano (výrok I.) a současně rozhodl, že právní mocí tohoto rozhodnutí končí účast věřitele Marie anonymizovano v insolvenčním řízení (výrok II). V odůvodnění uvedl , že vadu přihlášky ze dne 28.11.2011, doručenou soudu 1.12.2011, věřitel neodstranil ani přes výzvu insolvenčního správce ze dne 25.6.2012 doručenou věřiteli dne 26.6.2012, která obsahovala též poučení o následcích jejího nesplnění.

Proti tomuto rozhodnutí podal věřitel odvolání, neboť nesouhlasil se závěrem soudu prvního stupně, že jeho přihláška je pro vady neprojednatelná. Současně s odvoláním předložil 8 dohod o vydání nemovitostí, ve kterých se mimo jiné uvádí, že převodce, tj. Zemědělské obchodní družstvo Mikulovice je současně i povinnou osobou k vydání majetkových nároků podle zákona č. 42/92 Sb. a zákona č. 229/91 Sb. Uvedl, že dohody ani smlouvy o transakcích mezi Zemědělským obchodním družstvem Mikulovice, společností Agrospol s.r.o. Mikulovice a úpadcem TEVAM, a.s. nemá věřitel k dispozici.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 odst. 1 IZ, § 212, § 212a o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Z obsahu předloženého spisu a zejména ze svazku přihlášky pohledávky č. 49 věřitele č. 47 Marie anonymizovano vyplývá, že tento věřitel přihláškou pohledávky ze dne 28.11.2011, doručenou soudu dne 1.12.2011, přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka TEVAM, a.s. vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 27 INS 17425/2011 pohledávku č. 1 ve výši 129.623Kč s tím, že důvodem vzniku této pohledávky je podíl na majetku . Přihláška neobsahovala žádné přílohy. Insolvenční správce dlužníka proto věřitele vyzval podáním ze dne 25.6.2012, doručeným věřiteli dne 26.6.2012, aby svoji přihlášku, kterou nelze přezkoumat pro její neúplnost doplnil tak, že objasní veškeré skutečnosti související s jeho přihlášenou pohledávkou a doloží veškeré listiny prokazující jím tvrzený nárok . Současně věřitele poučil o následcích nesplnění této výzvy dle ustanovení § 188 odst. 2 IZ. Na tuto výzvu věřitel reagoval podáním ze dne 4.7.2012, doručeným soudu dne 10.7.2012, ve kterém k přihlášce pohledávky č. 49 Kč ve výši 129.623Kč uvedl, že jde o pohledávku vzniklou vnosem do společnosti Agrospol Mikulovice. V rámci vypořádání majetkového podílu ZOD Mikulovice mu byl vydán majetek v původní částce 140.543 Kč, který byl vnesen do Agrospol Mikulovice, kde mu byl tento majetek postupně vypořádáván. Tento závazek ve výši 129.623Kč nyní eviduje společnost TEVAM s.r.o. (správně TEVAM, a.s.) jako nástupce Agrospolu Mikulovice ve svém účetnictví. Dohodu o vkladu majetku má ve své evidenci úpadce. Současně soudu předložil dohodu o vypořádání majetkového podílu ze dne 30.10.1993 uzavřenou mezi Zemědělským obchodním družstvem Mikulovice jako vydávajícím a věřitelem Marií anonymizovano jako přebírajícím a dále kartu evidence závazků, o které tvrdil, že se jedná o evidenci úpadce. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím .

Odvolací soud především přezkoumal, zda byl dodržen postup dle ustanovení § 188 IZ a zda byl věřitel řádně vyzván k odstranění vad přihlášky.

Z výzvy k opravě a doplnění přihlášky pohledávky ze dne 25.6.2012, kterou insolvenční správce doručil věřiteli Marii anonymizovano dne 26.6.2012, zjistil,

že insolvenční správce věřiteli pouze obecně sděluje, že při přezkoumávání přihlašované pohledávky dospěl k závěru, že přihlášku pohledávky nelze zcela přezkoumat pro její neúplnost, a proto věřitele vyzývá k objasnění veškerých skutečností souvisejících s jeho přihlášenou pohledávkou a k doložení veškerých listin prokazujících jeho tvrzený nárok.

Podle ustanovení § 188 odst. 2 IZ nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen.

Ze shora citovaného ustanovení vyplývá, že výzva musí obsahovat poučení o a) způsobu odstranění vad (které vady je třeba odstranit), b) následcích řádného a včasného nesplnění výzvy insolvenčního správce (§ 185), c) místu, kam je třeba doplnění přihlášky doručit, i když insolvenční zákon tuto povinnost insolvenčnímu správci přímo neukládá, je na místě takové poučení věřitele připojit.

Lze souhlasit se soudem prvního stupně, že přihláška pohledávky č. 49 ve výši 129.623 Kč, doručená insolvenčnímu soudu dne 1.12.2011, neobsahovala náležitosti přihlášky pohledávky, jak jsou popsány ve vyhlášce č. 311/2007 Sb., neboť v ní zejména scházely bližší údaje o smlouvě nebo jiné skutečnosti, která je důvodem vzniku pohledávky, včetně vylíčení skutečností rozhodných pro vznik pohledávky. Ovšem o této konkrétní vadě přihlášky nebyl věřitel ve výzvě ze dne 25.6.2012 řádně poučen, a nebylo mu sděleno, které vady je třeba odstranit a nebyl poučen ani o způsobu odstranění těchto vad.

Z uvedeného vyplývá, že nebyl-li věřitel řádně vyzván dle ustanovení § 188 odst. 2 IZ o odstranění vad přihlášky, nelze jeho přihlášku podle ustanovení § 185 IZ odmítat a rozhodovat o ukončení účasti věřitele v insolvenčním řízení.

Rozhodnutí soudu prvního stupně o odmítnutí přihlášky pohledávky je předčasné, a proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil tak, že přihláška pohledávky se neodmítá.

Bude třeba, aby věřitel byl opakovaně a tentokrát řádně postupem dle ustanovení § 188 odst. 2 poučen o vadách přihlášky č. 49 ve výši 129.623 Kč, jakož i o způsobu jejich odstranění.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v

rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Dovolání lze podat ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 27.února 2013

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu