1 VSOL 990/2015-A-20
KSOL 16 INS 31787/2014 1 VSOL 990/2015-A-20

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , IČ: 76271129, bytem Kojetín I.-Město, Přerovská 240, o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení, k odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 1.7.2015, č.j. KSOL 16 INS 31787/2014-A-15

tak to :

Usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 1.7.2015, č.j. KSOL 16 INS 31787/2014-A-15 se p o t v r z u j e .

Odův odně ní:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně podle ustanovení § 208 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) odmítl odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 3.6.2015, č.j. KSOL 16 INS 31787/2014-A-13. V odůvodnění uvedl, že odvolání podané až dne 24.6.2015 odmítl jako opožděné, neboť usnesení ze dne 3.6.2015, č.j. KSOL 16 INS 31787/2014-A-13 bylo dlužníkovi doručeno dne 8.6.2015, takže 15 denní lhůta pro podání odvolání marně uplynula dne 23.6.2015.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník odvolání, ve kterém nezpochybňoval závěr soudu prvního stupně o tom, že odvolání podal opožděně, ale pouze vysvětloval, že špatně spočítal odvolací lhůtu, neboť počítal 15 pracovních dnů, namísto 15 kalendářních dnů a žádal, aby soud toto jednodenní zpoždění omluvil.

Podle ustanovení § 7 IZ, ve znění účinném od 1.1.2014, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 3.6.2015, č.j. KSOL 16 INS 31787/2014-A-13 bylo rozhodnuto podle ustanovení § 108 odst. 3 IZ o zastavení insolvenčního řízení z důvodu nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Toto rozhodnutí bylo dlužníkovi doručováno poštou do vlastních rukou na adresu bydliště uvedenou v insolvenčním návrhu, a protože adresát nebyl zastižen, byla mu zásilka uložena dne 5.6.2015 u pošty a adresátu byla zanechána výzva, aby si ji vyzvedl. Podle záznamu pošty si adresát osobně zásilku vyzvedl dne 8.6.2015 ve 14:12 hodin. Patnáctidenní lhůta k podání odvolání proto začala běžet následující den 9.6.2015 a její konec připadl na úterý 23.6.2015, které bylo dnem pracovním. Vzhledem k tomu, že dlužník podal odvolání proti shora uvedenému rozhodnutí k poštovní přepravě až dne 24.6.2015, rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ustanovení § 204 odst. 1 o.s.ř. odvolání se podává do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Bylo-li vydáno opravné usnesení týkající se výroku rozhodnutí, běží tato lhůta znovu od právní moci opravného usnesení.

Podle ustanovení § 57 odst. 3 o.s.ř. lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř. opožděně podané odvolání předseda senátu prvního stupně usnesením odmítne.

Podle ustanovení § 83 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné; totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání.

Vhledem k tomu, že dlužník podal odvolání proti usnesení ze dne 3.6.2015, č.j. KSOL 16 INS 31787/2014-A-13 až po skončení zákonem stanovené 15 denní lhůty a prominutí lhůty není podle shora citovaného ustanovení § 83 IZ v insolvenčním řízení přípustné, postupoval soud prvního stupně správně, když odvolání jako opožděné podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř. odmítl.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst.1 písm.f) o.s.ř ).

V Olomouci dne 22.září 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu