1 VSOL 986/2013-A-10
KSOS 31 INS 25148/2013 1 VSOL 986/2013-A-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka STRAKA a STRAKA, spol. s r.o., se sídlem Jablunkov, Plk. Velebnovského 153, PSČ 739 91, IČ 61973297, o insolvenčním návrhu navrhovatele-věřitele SICO RENT s.r.o., se sídlem Jenštejn, Vinořská 96, PSČ 250 73, IČ 28957857, zastoupeného JUDr. Václavem Luťchou, advokátem se sídlem Praha 3-Vinohrady, náměstí Jiřího z Lobkovic 2406/9, PSČ 130 00, o odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26.09.2013, č.j. KSOS 31 INS 25148/2013-A-4,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku III. p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 130 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), z důvodu zpětvzetí insolvenčního návrhu zastavil insolvenční řízení ve věci dlužníka STRAKA a STRAKA, spol. s r.o. (výrok I.), rozhodl dle ustanovení § 146 odst. 1, písm. c) o.s.ř., že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.) a uložil navrhovateli, aby zaplatil podle položky 4 bodu 1, písm. c) Sazebníku soudních poplatků soudní poplatek za podaný insolvenční návrh ve výši 2.000 Kč (výrok III.).

Proti tomuto usnesení podal navrhovatel odvolání, které směřuje výslovně i podle jeho obsahu (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) toliko proti výroku III. o povinnosti navrhovatele zaplatit soudní poplatek za podaný insolvenční návrh. Navrhovatel namítal, že napadené usnesení spočívá na nesprávném právním posouzení věci, neboť povinnost zaplatit soudní poplatek měla být dle ustanovení § 146 odst. 2 o.s.ř., ve spojení s ustanovením § 130 odst. 5 IZ, uložena dlužníku, který zavinil zastavení řízení, neboť až po zahájení insolvenčního řízení uhradil pohledávku navrhovatele. Navrhl, aby odvolací soud výrok III. napadeného usnesení změnil tak, že se dlužníku ukládá povinnost zaplatit soudní poplatek za podaný insolvenční návrh ve výši 2.000 Kč dle položky 4 bodu 1, písm. c) Sazebníku soudních poplatků.

Podle § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v napadeném rozsahu, tj. ve výroku III. o povinnosti navrhovatele zaplatit soudní poplatek za podaný insolvenční návrh, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařídil odvolací jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání navrhovatele není důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenční řízení v posuzované věci bylo zahájeno insolvenčním návrhem navrhovatele-věřitele SICO RENT s.r.o. doručeným soudu prvního stupně dne 11.09.2013, jímž se navrhovatel domáhal rozhodnutí o úpadku dlužníka STRAKA a STRAKA, spol. s r.o. a prohlášení konkursu na jeho majetek. Podáním doručeným soudu dne 13.09.2013 vzal navrhovatel insolvenční návrh výslovně zpět s odůvodněním, že dlužník navrhovateli i dalšímu označenému věřiteli uhradil po podání insolvenčního návrhu celou jistinu pohledávky. Na tomto základě soud prvního stupně ve věci rozhodl napadeným usnesením.

Podle § 2 odst. 1, písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění, poplatníky poplatků za řízení před soudem prvního stupně jsou navrhovatel (navrhovatelé), není-li dále stanoveno jinak.

Podle § 4 odst. 1, písm. e) shora citovaného zákona, jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost v insolvenčním řízení uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o insolvenčním návrhu.

Podle § 5 shora citovaného zákona, sazby poplatků za řízení jsou stanoveny pevnou částkou nebo procentem ze základu poplatku (dále jen procentní poplatek ). Sazby poplatků za úkony jsou stanoveny pevnou částkou. Sazby poplatků jsou uvedeny v sazebníku.

Podle položky 4 odst. 1, písm. c), Sazebníku poplatků, za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem není peněžité plnění, není-li dále stanoveno jinak, činí poplatek 2.000 Kč.

Jak vyplývá z ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění, v insolvenčním řízení vzniká poplatková povinnost uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o insolvenčním návrhu, přičemž poplatníkem poplatků za řízení před soudem prvního stupně je dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) citovaného zákona navrhovatel. Soud prvního stupně tudíž postupoval správně, pokud v souvislosti s rozhodnutím o insolvenčním návrhu navrhovatele, tj. v souvislosti se zastavením insolvenčního řízení (§ 130 IZ), uložil povinnost zaplatit soudní poplatek za podaný insolvenční návrh navrhovateli. Soud prvního stupně určil správně i výši soudního poplatku za podaný insolvenční návrh ve výši 2.000 Kč, a to dle položky 4 bodu 1, písm. c) Sazebníku poplatků.

Argumentace odvolatele, že soud prvního stupně měl při ukládá soudního poplatku za podaný insolvenční návrh aplikovat ustanovení § 146 odst. 2 o.s.ř. a ustanovení § 130 odst. 5 IZ, je nepřípadná. O poplatkové povinnosti soud rozhoduje výlučně podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění, jak správně učinil soud prvního stupně. Navrhovatelem zmiňovaná zákonná ustanovení by byla relevantní pro rozhodnutí soudu o nákladech řízení mezi účastníky. Výrok II. napadeného usnesení o nákladech řízení však navrhovatel odvoláním výslovně ani podle jeho obsahu (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) nenapadl.

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud usnesení soudu prvního stupně v napadeném výroku III. jako věcně správné dle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné. .

V Olomouci dne 20. listopadu 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu