1 VSOL 983/2013-A-10
KSBR 38 INS 26701/2013 1 VSOL 983/2013-A-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Ing. Josefa anonymizovano , anonymizovano , bytem Rohatec, Nové řádky 1053/14, PSČ 696 01, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o odvolání dlužníka ze dne 21.10.2013 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2. října 2013, č.j. KSBR 38 INS 26701/2013-A-4,

t a k t o:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Brně s poukazem na ustanovení § 103 odst. 2, § 3 a § 128 odst. 1 zákona č. 128/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též "IZ") odmítl insolvenční návrh dlužníka s odůvodněním, že jde o návrh vadný, neboť neobsahuje všechny podstatné náležitosti.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, podáním z 21.10.2013.

Dříve než odvolací soud o tomto odvolání rozhodl, vzal dlužník své odvolání podáním ze dne 31.10.2013 zpět.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o. s. ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

V daném případě vzal odvolatel své odvolání proti napadenému usnesení účinně zpět před tím, než o něm bylo odvolacím soudem rozhodnuto. Odvolací soud proto postupoval dle shora citovaného zákonného ustanovení a odvolací řízení zastavil. Právní moc napadeného usnesení nastane v souladu s ust. § 222 odst. 1 o.s.ř., jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. f), § 229 odst. 4 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 74, § 75 IZ).

V Olomouci dne 7. listopadu 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu