1 VSOL 980/2013-P16-8
KSOS 39 INS 3763/2013 1 VSOL 980/2013-P16-8

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Rostislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Opava-Kylešovice, 17.listopadu 942/37, PSČ 747 06, IČ 72998661, o přihlášce pohledávky P16 věřitelky č. 14 Evy Žingorové anonymizovano , anonymizovano , bytem Nové Sedlice, Horní 49, PSČ 747 06 , k odvolání této věřitelky proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9.9.2013, č.j. KSOS 39 INS 3763/2013-P16-3

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9.9.2013, č.j. KSOS 39 INS 3763/2013-P16-3 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl podle ustanovení § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech (dále jen IZ ), přihlášku pohledávky P16 věřitelky č. 14 Evy Žingorové anonymizovano , anonymizovano , bytem Nové Sedlice, Horní 49, PSČ 747 06 (výrok I.) a deklaroval, že právní mocí tohoto usnesení účast této věřitel č.14 v insolvenčním řízení končí. V odůvodnění uvedl, že usnesením ze dne 6.6.2013, č.j. KSOS 39INS 3763/2013-A-13 byli věřitelé dlužníka vyzváni, aby ve lhůtě do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku přihlásili své pohledávky. Zároveň byli poučeni, že k později podaným přihláškám insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 6.6.2013 v 8:52hod, takže lhůta k podání přihlášek uplynula 8.8.2013. Přihláška pohledávky P16 věřitelky č. 14 Evy Žingorové anonymizovano byla odevzdána k poštovní přepravě dne 16.7.2013 a soudu doručena dne 18.7.2013, tedy po stanové lhůtě.

Proti tomuto rozhodnutí podala věřitelka č. 14 Eva Žingorová anonymizovano odvolání, ve kterém zopakovala, že o probíhajícím insolvečním řízení na dlužníka se dozvěděla až po uplynutí lhůty k podávání přihlášek.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 odst. 1 IZ, § 212, § 212a o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c) IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 6.6.2013, č.j. KSOS 39INS 3763/2013-A-13, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 6.6..2013 ve 08:52 hodin, insolvenční soud mimo jiné zjistil úpadek dlužníka Rostislava anonymizovano (výrok I.), na majetek tohoto dlužníka prohlásil konkurs (výrok II.), ustanovil insolvenčního správce (výrok III.), uvedl, že účinky rozhodnutí o úpadku a účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok IV) a vyzval věřitele, aby přihlásili své pohledávky do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku s poučením, že k později podaným přihláškám insolvenční soud nepřihlíží, a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují (výrok V. ). Podání věřitelky Evy Žingorové anonymizovano datované dne 15.7.2013 a označené jako přihláška pohledávky bylo odevzdáno k poštovní přepravě dne 16.7.2013 a soudu doručeno dne 18.7.2013. V tomto podání věřitelka mimo jiné uvedla, že nevěděla o probíhajícím insolvenčním řízení, a proto žádá o navrácení lhůty k podání přihlášky. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ustanovení § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ustanovení § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle ustanovení 136 IZ insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí (odstavec 1). Rozhodnutí o úpadku musí obsahovat mimo jiné údaj o tom, kdy nastávají účinky rozhodnutí o úpadku (odstavec 2, písm. c/ IZ), výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinily ve stanovené lhůtě, s poučením o následcích jejího zmeškání (odstavec 2, písm. d/). Lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí nesmí být kratší 30 dnů a delší do dvou měsíců (odstavec 3). Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek 30 dnů (odstavec 4).

Lhůta k podání přihlášky je v souladu s ustanovením § 57 odst. 3 o.s.ř. procesní lhůtou, k jejímuž zachování postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit insolvenčnímu soudu (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.2.2013, sen. zn. 29 NSČR 9/2011, které je veřejnosti přístupné na internetových stránkách www.nsoud.cz). Lhůta stanovená pro přihlášení pohledávek počíná běžet dle ustanovení § 57 odst. 1 o.s.ř. následujícího dne po nabytí účinnosti rozhodnutí o úpadku (srov. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 14.9.2010, č.j. 3 VSPH 636/2010-P-9-7 ve věci KSUL 43 INS 4501/2010, které je zveřejněno v insolvenčním rejstříku).

Promítnuto na poměry projednávané věci odvolací soud konstatuje, že usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 6.6.2013, č.j. KSOS 39INS 3763/2013-A-13 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka Rostislava anonymizovano a věřitelé byli vyzváni, aby své pohledávky přihlásili do 30 ode dne rozhodnutí o úpadku, přičemž toto rozhodnutí v souladu s ust.§ 136 odst. 2, písm. c), d) odst. 3 IZ obsahovalo údaj o tom, že účinky rozhodnutí o úpadku a účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, k čemuž došlo 6.6.2013 v 08:52 hodin. Lhůta stanovená pro přihlášení pohledávek počala běžet následujícího dne po nabytí účinnosti rozhodnutí o úpadku, tj. dne 7.6.2013, a její poslední den připadl na čtvrtek 8.8.2013, což byl poslední den k odevzdání přihlášky orgánu, který má povinnost ji soudu doručit. Pokud odvolatelka přihlášku odeslala k poštovní přepravě až 16.7.2013, učinila tak po uplynutí stanovené 30 denní lhůty. Vzhledem k tomu, že insolvenční soud věřitele řádně použil, že k později podaným přihláškám insolvenční soud nepřihlíží, a že takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují, bylo na místě, že pozdě podanou přihlášku odvoláním napadeným rozhodnutím podle ustanovení § 185 IZ odmítl.

Pro úplnost odvolací soud dodává, že žádosti o navrácení lhůty k podání přihlášky nelze vyhovět, neboť prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není podle ustanovení § 83 IZ přípustné.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné dle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního

práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 31.října 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu