1 VSOL 98/2016-B-25
KSBR 45 INS 31502/2014 1 VSOL 98/2016-B-25

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Bronislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Břeclav, Dělnická 803/2, PSČ 691 41, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 45 INS 31502/2014, o osvobození dlužníka od zbytku placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, o odvolání věřitele Bolona a.s., IČO 285 68 249, se sídlem Olomouc-Hodolany, Jiráskova 81/13, PSČ 779 00, ze dne 17.12.2015 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. prosince 2015, č. j. KSBR 45 INS 31502/2014-B-16,

t a k t o:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Brně s poukazem na ustanovení § 414 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) osvobodil dlužníka od placení zbytku pohledávek zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny a pohledávek věřitelů, k nimž se v insolvenčním řízení nepřihlíželo a kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit, přičemž toto osvobození se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu. V odůvodnění soud uvedl, že má za to, že dlužník splnil řádně veškeré své povinnosti spojené se schváleným způsobem oddlužení.

Proti tomuto usnesení podal věřitel Bolona a.s., včasné odvolání, podáním ze dne 17.12.2015 (č.d. B-17).

Dříve než odvolací soud o tomto odvolání rozhodl, vzal odvolatel své odvolání podáním ze dne 7.1.2016 (č.d. B-21) v celém rozsahu zpět.

Podle § 7 IZ platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř. ), dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Podle ustanovení § 222 odst. 1 o.s.ř. platí, že jestliže odvolatel vezme odvolání zpět, právní moc napadeného rozhodnutí nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

Protože věřitel vzal své odvolání proti napadenému usnesení v celém rozsahu zpět dříve, než o něm bylo odvolacím soudem rozhodnuto, postupoval odvolací soud podle výše citovaných zákonných ustanovení a odvolací řízení o odvolání uvedeného věřitele zastavil. Právní moc napadeného usnesení nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ o.s.ř. v návaznosti na § 229 odst. 4 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a věřiteli č. 2 se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 28. ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu