1 VSOL 977/2016-A-39
KSBR 26 INS 3461/2016 1 VSOL 977/2016-A-39

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Táni Šimečkové a JUDr. Karly Trávníčkové v insolvenční věci dlužníka Rostislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Míšovice 368, 671 71 Hostěradice, identifikační číslo osoby: 62078798, o insolvenčním návrhu navrhovatele Hypoteční banky, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha, identifikační číslo osoby: 13584324, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 6. 2016 č.j. KSBR 26 INS 3461/2016-A-17, ve znění opravného usnesení ze dne 12.7.2016 č.j. KSBR 26 INS 3461/2016-A-19

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Soud prvního stupně zjistil úpadek dlužníka Rostislava anonymizovano , anonymizovano , (výrok I.), na majetek dlužníka prohlásil konkurs (výrok II.), insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Ing. Ivanu Zálešákovou (výrok III.), vyzval dlužníkovy věřitele, kteří doposud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok IV.), vyzval dlužníkovy věřitele, aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní na dlužníkových věcech, právech nebo pohledávkách nebo jiných majetkových isir.justi ce.cz hodnotách (výrok V.), nařídil přezkumné jednání a první schůzi věřitelů (výrok VI. a VII.) s tím, že účast dlužníka a insolvenčního správce na přezkumném jednání a na schůzi věřitelů je nezbytná (výrok VIII.), insolvenčnímu správci uložil, aby předložil seznam přihlášených pohledávek tak, aby jej insolvenční soud mohl zveřejnit nejpozději 15 dnů přede dnem konání přezkumného jednání (výrok IX), insolvenčnímu správci uložil, aby předložil zprávu o hospodářské situaci dlužníka ke dni prohlášení konkursu (výrok X.), uložil dlužníkovi, aby sestavil a odevzdal insolvenčnímu správci seznamy svého majetku a závazků s uvedením svých dlužníků a věřitelů (výrok XI.) s tím, že rozhodnutí insolvenčního soudu budou zveřejňována v insolvenčním rejstříku (výrok XII.), že účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok XIII.) a navrhovateli uložil zaplatit soudní poplatek za insolvenční návrh ve výši 2 000 Kč (výrok XIV.).

Rozhodnutí odůvodnil tím, že: -dne 15.2.2016 byl soudu doručen insolvenční návrh věřitele spojený s návrhem na prohlášení konkursu, v němž navrhovatel uvedl, že poskytl dlužníkovi hypoteční úvěr ve výši 1.400.000 Kč na základě Smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru uzavřené mezi navrhovatelem a dlužníkem dne 3.4.2013. Dluh je zajištěn zástavním právem k nemovitostem zapsaným na LV č. 571 pro k.ú. Míšovice, obec Hostěradice. Dlužník nehradil anuitní splátky dle smluvených pravidel. Navrhovatel opakovaně vyzval dlužníka k úhradě dlužných částek výzvami ze dne 10.5.2013, 1.6.2013, 1.7.2013, poté po marném uplynutí lhůty pro splnění splatného dluhu zaslal dlužníkovi dne 12.10.2015 předžalobní výzvu. Poslední částečnou úhradu dluhu po splatnosti dlužník provedl dne 27.5.2015. Výše dluhu po splatnosti ke dni 8.2.2016 činí celkem 65.798,07 Kč. Splatnost nejstarší splátky úvěru, která nebyla řádně a včas zaplacena, nastala dne 25.5.2015. Navrhovatel označil další 4 dlužníkovy věřitele. Připojil přihlášku pohledávky včetně příloh. -Známý věřitel ČR-Okresní soud ve Znojmě sdělil, že eviduje za dlužníkem dvě pohledávky, a to pohledávku ve výši 4.000 Kč dle usnesení ze dne 17.12.2004, které nabylo právní moci dne 17.12.2004 a je vykonatelné od 4.1.2005. Dne 25.9.2013 byl vyhotoven exekuční návrh. Dále pohledávku ve výši 1.950 Kč dle usnesení ze dne 15.1.2007, které nabylo právní moci dne 9.2.2007 a je vykonatelné od 9.2.2007. Dne 25.9.2013 byl vyhotoven exekuční návrh. -Známý věřitel Česká průmyslová zdravotní pojišťovna sdělil, že má za dlužníkem splatnou pohledávku ve výši 24.114 Kč představující dlužné pojistné a 115.828 Kč představující penále. Věřitel doložil platební výměr na dlužné pojistné ze dne 22.2.2006, platební výměry na penále ze dne 22.2.2006, 18.6.2007, 18.3.2009 a 27.6.2011 a výkaz nedoplatků ze dne 19.2.2016. -Známý věřitel Správa železniční dopravní cesty, státní organizace sdělil, že má za dlužníkem splatnou pohledávku ve výši 54.164,80 Kč. Pohledávka je vymáhána v exekučním řízení soudním exekutorem JUDr.Kociánem. -Soud vyzval dlužníka, aby se vyjádřil k insolvenčnímu návrhu a předložil seznamy majetku, závazků a zaměstnanců. Současně dlužníka poučil, že nevyjádří-li se k insolvenčnímu návrhu, bude tento návrh považován za návrh, kterému nikdo neodporoval a bude o něm rozhodnuto bez nařízení jednání. Dlužník byl rovněž poučen o možnosti podat návrh na povolení oddlužení. -Dlužník se k insolvenčnímu návrhu nevyjádřil, požadované seznamy nepředložil a návrh na povolení oddlužení nepodal. Soud prvního stupně poté učinil právní závěr, že navrhovatel je aktivně legitimován k podání insolvenčního návrhu. K návrhu připojil přihlášku pohledávky podle ust. § 105 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále IZ), která je řádně doložena. Známí věřitelé potvrdili, že mají vůči dlužníkovi splatné pohledávky. Na základě těchto zjištění měl osvědčen úpadek dlužníka v podobě platební neschopnosti. Dlužník má více věřitelů, kteří vůči němu mají dlouhodobě splatné pohledávky, a dlužník není schopen tyto pohledávky plnit. Současně je splněna domněnka platební neschopnosti dle ust. § 3 odst. 2 písm. d) IZ, neboť dlužník nesplnil povinnost předložit seznamy majetku, závazků a zaměstnanců, kterou mu uložil. Proto soud prvního stupně rozhodl o zjištění úpadku dlužníka. Protože dlužník nepodal návrh na povolení oddlužení a soudu není známo, zda dlužník provozuje podnikatelskou činnost, na adrese svého trvalého pobytu zapsané v CEO je nekontaktní, soudní zásilky jsou mu doručovány náhradním způsobem a k insolvenčnímu návrhu spojenému s návrhem na prohlášení konkursu se nevyjádřil, proto rozhodl o prohlášení konkursu na majetek dlužníka.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník odvolání, v němž namítal, že nebyl informován o přijatých opatřeních insolvenčního navrhovatele, s nímž intenzivně komunikoval od konce roku 2015 a měl připravené refinanční opatření. Protože jak insolvenční navrhovatel, tak ostatní věřitelé zasílali dlužníkovi písemnosti na adresu trvalého pobytu a nikoliv na jím uváděnou korespondenční adresu, která byla Hostěradice-Míšovice 368, nebyl o navrhovaném řešení informován. Tvrdil, že se všemi věřiteli komunikoval a informoval je o záměru prodat svou nemovitost přes připravenou firmu, která byla schopna z prodeje uhradit dluhy. O navrhovaném konkursu byl informován až z napadeného rozhodnutí. Je přesvědčen, že navrhovaný plán refinancování by přinesl věřitelům vyšší uspokojení než konkurz. Rozhodnutím se cítí poškozen, neboť pokud by s ním věřitelé komunikovali na korespondenční adresu, situaci by zvládl. Navrhoval proto zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci k dalšímu řízení.

Insolvenční navrhovatel se k podanému odvolání vyjádřil tak, že dlužníkovi bylo doručováno na korespondenční adresu uvedenou v tzv. podpisovém vzoru, kterou byla adresa Míšovice 368. Dlužník byl opakovaně informován, že úvěr ze Smlouvy o hypotečním úvěru není řádně hrazen. Dne 12.10.2015 byl vyzván k úhradě dlužné částky. Následně dne 31.12.2015 byl dlužník informovován, že dluh po splatnosti k datu 31.12.2015 činí 54.855,52 Kč. Dopisem ze dne 4.1.2016 dlužník sdělil, že si je vědom svého dluhu a že situaci neřeší dlouhodobě. O možnosti uhradit dluh z prodeje nemovitosti se dlužník nezmínil. Žádost o povolení splátek byla dlužníkovi zamítnuta dne 7.1.2016. Dlužník uvádí, že jeho plán na refinancování nemovitosti by přinesl věřitelům vyšší množství peněžních prostředků, aniž by tvrdil a dokázal, zda by takový postup přinesl uspokojení jeho pohledávek, které dle přihlášek uvedených v insolvenčním rejstříku dosáhly výše 2.500.000 Kč. Z uvedených důvodů navrhl potvrzení napadeného rozhodnutí.

Podle ustanovení § 7 IZ platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a oprávněnou osobou, přezkoumal napadené usnesení, včetně řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 2 a odst. 5 o.s.ř.) a poté, kdy věc projednal u nařízeného odvolacího jednání, dospěl k závěru, že odvolání dlužníka je důvodné, byť z jiného důvodu, než namítá dlužník. Z obsahu spisu se mimo zjištění soudu prvního stupně podává, že:

-ve věřitelském insolvenčním návrhu je dlužník označen jménem a adresou bydliště Dukelské náměstí 2/2, Hustopeče, PSČ 693 01, rodné číslo: 700125/4073, identifikační číslo osoby 62078798. -Usnesením ze dne 12. 4. 2016 č.d. A-4 soud vyzval dlužníka, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení podal soudu písemné vyjádření k insolvenčnímu návrhu, předložil seznam svého majetku, seznam svých závazků a seznam svých zaměstnanců s tím, že účastníka poučil o možnosti řešení úpadku oddlužením a o podmínkách oddlužení ve smyslu ustanovení § 389 IZ. Výzvu soud prvního stupně doručoval dlužníkovi na adresu uvedenou v insolvenčním návrhu, tedy Dukelské náměstí 2/2, Hustopeče. Obsílka adresovaná dlužníkovi s výzvou k vyjádření k návrhu č.d. A-4, včetně insolvenčního návrhu A-1, byla vrácena soudu prvního stupně dne 27. 4. 2016 s oznámením, že adresát nebyl při doručování dne 14. 4. 2016 zastižen a obsílka byla uložena do 25. 4. 2016. Na uvedené adrese sídlí pouze městský úřad a adresát zde nemá schránku. -Dne 2. 5. 2016 č.d. A-12 soud zveřejnil v insolvenčním rejstříku oznámení na úřední desce soudu o uložení zásilky dlužníkovi podle § 49 odst. 4 o.s.ř. -Dne 28.6.2016 č.d. A-17 soud prvního stupně vydal odvoláním napadené rozhodnutí, které dlužníkovi opět doručoval na adresu Dukelské náměstí 2/2, Hustopeče, PSČ 693 01. Obsílka se vrátila soudu nedoručená zpět. -Dne 11.7.2016 dlužník podal k přepravě na poště předmětné odvolání. -Dne 22.7.2016 č.d. A-22, A-23 bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno oznámení na úřední desce soudu o uložení zásilky podle § 49 odst. 4 o.s.ř., kterou bylo doručováno usnesení o úpadku a prohlášení konkursu č.d. A-17, včetně opravného usnesení č.d. A-19. Odvolací soud doplnil dokazování čtením podpisového vzoru dlužníka pro Hypoteční banku a.s., předžalobní výzvy insolvenčního navrhovatele adresované dlužníkovi, žádosti dlužníka o povolení splátkového kalendáře dlužníka ze dne 4.1.2016 a zamítnutí této žádosti insolvenčním navrhovatelem dne 7.1.2016, z nichž zjistil, že dlužník uvedl insolvenčnímu navrhovateli korespondenční, resp. doručovací adresu Míšovice 368, 671 71 Hostěradice. Na tuto korespondenční adresu insolvenční navrhovatel doručoval dlužníkovi všechny připojené písemnosti. Tuto adresu dlužník insolvenčnímu navrhovateli uváděl v písemném styku.

Podle § 71 odst. 1 IZ soudní rozhodnutí, předvolání, vyrozumění nebo jiná písemnost insolvenčního soudu nebo účastníků se v insolvenčním řízení doručují pouze zveřejněním písemnosti v insolvenčním rejstříku (dále jen "doručení vyhláškou"), ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby i zvláštní způsob doručení.

Podle § 71 odst. 2 IZ při doručení vyhláškou se písemnost považuje za doručenou dnem, popřípadě okamžikem jejího zveřejnění v insolvenčním rejstříku; okamžikem zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku se rozumí den, hodina a minuta zveřejnění.

Podle § 74 odst. 1 IZ zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku je dokladem o doručení i při zvláštním způsobu doručení této písemnosti.

Podle § 74 odst. 2 IZ je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem. O tom musí být adresát poučen.

Podle § 75 odst. 1 IZ o zvláštní způsob doručení jde tehdy, jestliže zákon ukládá, aby písemnost byla doručena zvlášť nebo do vlastních rukou adresáta.

Podle § 103 odst. 4 IZ stejnopis insolvenčního návrhu věřitele se doručuje pouze dlužníku, a to do vlastních rukou.

Podle § 46a odst. 1 o.s.ř. adresátu se doručuje na adresu pro doručování, lze mu rovněž doručit na kterémkoliv jiném místě, na němž bude zastižen.

Podle § 46a odst. 2 o.s.ř. jestliže o to adresát požádá, soud doručuje na jinou adresu nebo elektronickou adresu, kterou mu sdělil, nevylučuje-li to zákon nebo povaha věci, zejména může-li to přispět k urychlení řízení. Tato adresa je pro dané řízení adresou pro doručování.

Podle § 49 odst. 1 o.s.ř. do vlastních rukou se doručují písemnosti, u nichž tak stanoví zákon nebo nařídí-li tak soud.

Podle § 49 odst. 2 o.s.ř. nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, písemnost uloží a adresátu zanechá vhodným způsobem písemnou výzvu, aby si písemnost vyzvedl. Nelze-li zanechat výzvu v místě doručování, vrátí doručující orgán písemnost odesílajícímu soudu a uvede, ve který den nebyl adresát zastižen. Odesílající soud vyvěsí na úřední desce výzvu k vyzvednutí písemnosti u soudu.

Podle § 49 odst. 4 o.s.ř. nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Doručující orgán po marném uplynutí této lhůty vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, ledaže soud i bez návrhu vyloučí vhození písemnosti do schránky. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu soudu a vyvěsí se o tom sdělení na úřední desce soudu.

Podle § 133 odst. 1 písm. a) IZ nebyl-li insolvenční návrh odmítnut nebo nebylo-li řízení o něm zastaveno, lze o insolvenčním návrhu jiné osoby než dlužníka rozhodnout bez jednání jen tehdy, jestliže insolvenční soud plně vyhoví návrhu, kterému nikdo neodporoval.

Podle § 133 odst. 3 IZ dlužníku musí být vždy dána možnost, aby se k insolvenčnímu návrhu před rozhodnutím o úpadku vyjádřil.

Podle § 141 odst. 1IZ proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základě insolvenčního návrhu dlužníka není odvolání přípustné. Proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základě insolvenčního návrhu věřitele se může odvolat pouze dlužník; odvoláním však lze namítat pouze to, že rozhodnutí o úpadku nemělo být vydáno proto, že úpadek není osvědčen, nebo proto, že tomu brání překážka stanovená v tomto zákoně. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží.

Soud prvního stupně vydal odvoláním napadené rozhodnutí bez nařízení jednání odkazem na ust. § 133 odst. 1 písm. a) IZ, protože insolvenčnímu návrhu věřitele nikdo neodporoval. Absence součinnosti dlužníka byla ovšem zapříčiněna skutečností, že insolvenční návrh věřitele nebyl dlužníkovi řádně doručen. Soud prvního stupně totiž vycházel z fikce doručení insolvenčního návrhu dlužníkovi dne 25.4.2016, včetně výzvy k vyjádření k insolvenčnímu návrhu, postupem podle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř. Soud však doručoval dlužníkovi na adresu označenou insolvenčním navrhovatelem v insolvenčním návrhu, která je adresou trvalého pobytu dlužníka evidovanou v CEO, která je však adresou sídla městského úřadu a není bydlištěm dlužníka.

Soud prvního stupně tak při zákonem stanoveném zvláštním způsobu doručování insolvenčního návrhu a výzvy k vyjádření k insolvenčnímu návrhu dlužníkovi vycházel z nesprávné korespondenční adresy dlužníka uvedené insolvenčním navrhovatelem. Dlužník totiž insolvenčnímu navrhovateli uvedl pro písemný styk korespondenční adresu Míšovice 368, 671 71 Hostěradice, na kterou mu insolvenční navrhovatel doručoval všechny k insolvenčnímu návrhu připojené listiny. Proto bylo povinností insolvenčního navrhovatele v insolvenčním návrhu jako adresu bydliště dlužníka uvést tuto korespondenční adresu, na které se dlužník prokazatelně zdržuje a přebírá korespondenci, a nikoliv adresu jeho trvalého bydliště evidovanou v Centrální evidenci obyvatel, která je adresou sídla městského úřadu.

Ačkoliv si je odvolací soud vědom vymezení přípustných odvolacích důvodů pro dlužníka v ust. § 141 IZ a skutečnosti, že odvolání dlužníka těmto zákonným požadavkům nevyhovuje, přesto považuje absenci řádného doručení insolvenčního návrhu dlužníkovi, se zákonem stanovenou možností se k tomuto návrhu vyjádřit a povinností předložit insolvenční seznamy, za natolik závažné porušení zaručených práv dlužníka v insolvenčním řízení, že tím soud prvního stupně zatížil řízení vadou, ke které se přihlíží z úřední povinnosti a která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.

Předně soud prvního stupně z absence vyjádření dlužníka dovodil fikci naplnění podmínek pro rozhodnutí o insolvenčním návrhu bez nařízení jednání dle ust. § 133 odst. 1 písm. a) IZ a dále dovodil fikci platební neschopnosti dlužníka dle ust. § 3 odst. 2 písm. d) IZ, neboť nepředložil zákonem požadované insolvenční seznamy dle ust. § 104 IZ, ačkoliv dlužník neměl možnost se k insolvenčnímu návrhu vyjádřit a předložit zákonem předepsané seznamy, neboť mu insolvenční návrh, ani výzva k předložení zákonem předepsaných seznamů nebyly doručeny.

Proto odvolací soud postupoval dle ustanovení § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. a napadené usnesení v celém rozsahu zrušil a dle § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

V dalším řízení soud prvního stupně opětovně doručí dlužníku insolvenční návrh s výzvou k vyjádření k insolvenčnímu návrhu včetně uložení povinnosti předložit ve stanovené lhůtě insolvenční seznamy, a to na korespondenční adresu bydliště dlužníka, nikoliv na adresu evidovaného trvalého pobytu v CEO uvedenou insolvenčním navrhovatelem, a v závislosti na reakci dlužníka případně nařídí jednání k projednání insolvenčního návrhu věřitele, o kterém nově rozhodne.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; insolvenčním navrhovatelům a dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst.1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 16. listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu