1 VSOL 974/2014-B-94
KSBR 26 INS 2436/2009 1 VSOL 974/2014-B-94

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Moravský Krumlov, Větrná 874, PSČ 672 01, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 26 INS 2436/2009, o uložení pořádkové pokuty, rozhodl o odvolání Mgr. Rostislava Kováře, se sídlem Praha 5, Plzeňská 2095/150, PSČ 150 00, ze dne 22. srpna 2014 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. srpna 2014, č.j. KSBR 26 INS 2436/2009-B-84,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. srpna 2014, č.j. KSBR 26 INS 2436/2009-B-84, se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně s poukazem na ustanovení § 32 odst. 2, § 29 odst. 4, § 38 odst. 5 a § 81 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) uložil bývalému insolvenčnímu správci Mgr. Rostislavu Kovářovi pořádkovou pokutu ve výši 50.000 Kč s tím, že je povinen ji zaplatit do tří dnů od právní moci tohoto usnesení na označený účet soudu nebo v hotovosti v jeho pokladně.

V důvodech uvedl, že již předchozím svým usnesením uložil Mgr. Rostislavu Kovářovi pořádkovou pokutu ve výši 100.000 Kč za opakované nesplnění povinností uložených mu soudem. Následně usnesením ze dne 18.6.2014, č.j. KSBR 26 INS 2436/2009-B-73 uložil tomuto dnes již bývalému správci, aby nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto usnesení předložil soudu zprávu o své činnosti a vyúčtování své odměny a výdajů s tím, že uvede veškeré příjmy a výdaje, které řádně doloží doklady, dále předloží veškeré výpisy z účtů a doklady nezbytné pro průběh řízení, které dosud nebyly předloženy soudu ani nové insolvenční správkyni, v příjmové stránce rovněž uvede, zda byly prováděny srážky z příjmů dlužníka a v jaké výši, uvede, jaký byl stav finančních prostředků v době, kdy byl zproštěn funkce a kde se tyto finanční prostředky nacházejí. Podáním ze dne 20.6.2014 jmenovaný toliko uvedl, že zpeněžil nemovitosti dlužníka zapsané na LV č. 3892 k. ú. Moravský Krumlov v dražbě za 1.500.000 Kč, dražební společnosti byla vyplacena odměna za provedenou dražbu ve výši 90.000 Kč a náklady dražby činily 14.400 Kč s tím, že podrobné vyčíslení se nachází v žádosti o souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení ze dne 22.11.2012. Dále uvedl, že po dohodě se zajištěným věřitelem bylo provedeno najatou firmou LAVASTA s.r.o. vyklizení nepořádku a movité věci nacházející se v budově č. 874 byly vyhozeny, neboť případný výtěžek by nevystačil ani na pokrytí nákladů spojených s uskladněním. V neposlední řadě sdělil, že nedisponuje žádnými dalšími doklady. Vzhledem k tomu, že bývalý správce nebyl schopen doložit, jakou částku vyplatil zajištěnému věřiteli, učinil soud dotaz na zajištěného věřitele NEWCOLLECORS, a.s., který soudu sdělil, že mu byla správcem vyplacena částka 1.343.452,60 Kč, a to ve čtyřech splátkách.

Na základě těchto zjištění soud prvního stupně uzavřel, že ani svým podáním ze dne 20.6.2014 bývalý správce nesplnil povinnost uloženou mu usnesením ze dne 18.6.2014, č.j. KSBR 26 INS 2436/2009-B-73, neboť toto podání nelze považovat za řádnou zprávu o činnosti a vyúčtování odměny a výdajů. Pouhý odkaz na vyčíslení uvedené v žádosti o souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení nestačí. V této podobě nemůže být toto podání projednáno obdobně jako konečná zpráva postupem dle ust. § 304 IZ, tedy zveřejněno vyhláškou v insolvenčním rejstříku, kterou soud uvědomí o zprávě účastníky řízení a poučí je o tom, že mohou proti této zprávě podat námitky do 15 dnů ode dne jejího zveřejnění. Uvedené podání nelze jako zprávu schválit a nelze rozhodnout o odměně bývalého správce, jeho hotových výdajích a nákladech spojených s udržováním a správou majetkové podstaty (§ 38 odst. 5 IZ). Vzhledem k tomu, že bývalý insolvenční správce nesplnil povinnost uloženou mu soudem, což má za následek i to, že současný insolvenční správce nemá dostatek informací a podkladů, ztížil tímto svým jednáním další průběh a ukončení insolvenčního řízení. Proto mu soud uložil pořádkovou pokutu ve výši 50.000 Kč.

Proti tomuto usnesení podal bývalý správce Mgr. Rostislav Kovář včasné odvolání, v němž namítal, že s výší uložené pořádkové pokuty nesouhlasí, neboť na uvedené usnesení reagoval ve stanovené lhůtě, pokuta je proto nepřiměřená. V tomto podání sdělil soudu podstatné skutečnosti rozhodné pro schválení konečné zprávy, a pokud soud považoval za nutné některé skutečnosti doplnit, mohl jej vyzvat. V této chvíli odvolatel se soudem spolupracuje, a pokud jeho sdělení dle názoru soudu neodpovídá zákonným náležitostem, není to důvodem pro uložení takto vysoké pořádkové pokuty. Nejpozději do 25.8.2014 provede opravu zprávy tak, aby mohl soud rozhodnout. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Podle ust. § 7 IZ v platném znění platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, včetně řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 2 a odst. 5 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2 písm c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání odvolatele není důvodné.

Ze spisu soudu prvního stupně se podává, že:

-předmětné insolvenční řízení ve věci dlužníka bylo zahájeno 30.4.2009 insolvenčním návrhem věřitele NEWCOLLECTORS, a.s., usnesením ze dne 18.6.2014, č.j. 26 INS 2436/2009-A-12 byl zjištěn úpadek dlužníka, na jeho majetek prohlášen konkurs s tím, že se bude jednat o konkurs nepatrný, insolvenčním správcem (dále jen též správce ) byl ustanoven JUDr. Pavel Kolacia, současně soud učinil výzvy vůči věřitelům a třetím osobám, nařídil přezkumné jednání a schůzi věřitelů na 18.8.2009;

-na schůzi věřitelů byl zvolen zástupcem věřitelů věřitel NEWCOLLECTORS, a.s., a jeho náhradník. Věřitel NEWCOLLECTORS, a.s. prostřednictvím svého hlasovacího lístku hlasoval o odvolání správce JUDr. Kolacii a jmenování insolvenčním správcem Mgr. Rostislava Kováře, advokáta, se sídlem Praha, Holečkova 31. Soud toto rozhodnutí schůze věřitelů svým usnesením ze dne 19.8.2009 (B-13) potvrdil;

-pokynem ze dne 20.8.2009 (B-14) insolvenční soud vyzval správce Mgr. Kováře, aby neprodleně převzal funkci od JUDr. Kolacii, splnil povinnost vyrozumět věřitele č. 7 o popření jeho pohledávky, provedl soupis majetku, při správě majetku a zpeněžení, aby postupoval dle pokynu zajištěného věřitele a dále m. j., aby předkládal soudu zprávy o své činnosti nejméně 1x za tři měsíce;

-podáním ze dne 7.9.2009 správce Mgr. Kovář oznámil, že dne 4.9.2009 převzal od původního správce veškeré dokumenty, dne 1.4.2010 předložil první zprávu o své činnosti, předložil soupis majetku dlužníka-nemovitostí zapsaných na LV č. 3892, nacházejících se v kat. úz. Moravský Krumlov (p.č. 2121/7, st. parc. č. 2121/18 a dům č.p. 874-zajišťující pohledávku věřitele NEWCOLLECTORS, a.s., cena dle odhadu správce 2,9 mil Kč), dále movité věci (2x pračka, mikrovlnná trouba, televizor);

-další zprávy správce předkládal převážně až na opakované výzvy soudu. Usnesením ze dne 7.12.2011 (B-36-doručeným 12.12.2011), ze dne 5.1.2012 (B-37-doručeným 10.1.2012) ze dne 30.1.2012 (B-38-doručeným 6.2.2012) byl správce opakovaně vyzván k podání zpráv o své činnosti, včetně zpeněžení movitého i nemovitého majetku. Jelikož na tyto výzvy správce nereagoval, byla mu usnesením ze dne 2.3.2012 (B-39) uložena první pořádková pokuta 1.000 Kč;

-k podání zprávy o své činnosti byl správce následně opakovaně vyzván dalšími usneseními soudu (B-40, B-41-doručeno 8.4.2012, 5.5.2012) a protože ani na tyto výzvy správce nereagoval, byla mu usnesením ze dne 4.6.2012 (B-42) uložena druhá pořádková pokuta ve výši 5.000 Kč;

-ve zprávě o činnosti ze dne 7.6.2012 Mgr. Kovář uvedl, že nemovitosti byly zpeněženy v dražbě za 1.500.000 Kč, na další výzvu soudu v podání ze dne 30.7.2012 požádal o souhlas s vyjmutím movitých věcí z majetkové podstaty dlužníka s tím, že jsou nefunkční a neprodejné a podáním ze stejného data, následně podáním ze dne 22.11.2012 (B-52) požádal o souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení nemovitých věcí zajištěnému věřiteli NEWCOLLECTORS, a.s. v částce 1.355.971,10 Kč, a odměny správce v částce 27.672,90 Kč (B-46); usnesením ze dne 10.12.2012 (B-53) soud udělil správci souhlas k vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli v částce 1.343.452,60 (po odpočtu nákladů se zpeněžením, nákladů spojených se zprávou a po správném propočtu odměny správce ve výši 27.417,40 Kč, nikoliv jak požadoval správce ve výši 27.672,90 Kč);

-třetí pořádková pokuta ve výši 2.000 Kč byla správci Mgr. Kovářovi uložena insolvenčním soudem usnesením ze dne 6.8.2013 (B-57) po té, kdy i přes opakované výzvy ze dne 16.1.2013 (B-55-doručeno 14.3.2013) ze dne 18.6.2013 (B-56-doručeno 20.6.2013) nepředložil konečnou zprávu s vyúčtováním své odměny a hotových výdajů;

-následně přípisem ze dne 7.10.1013 (B-61) jej soud upozornil, že přes uložená pořádková opatření své povinnosti neplní, na výzvy soudu nereaguje a že soud zvažuje jeho zproštění; odvolatel opět nereagoval;

-usnesením ze dne 12.11.2013 (B-63) jej proto insolvenční soud zprostil funkce správce, novou správkyní ustanovil Ing. Evu Procházkovou a zproštěnému správci uložil, předat nové správkyni funkci bez zbytečného odkladu, včetně dokladů souvisejících s výkonem jeho funkce a dále, aby do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení podal zprávu o své činnosti, zejména o stavu majetku, který spravoval a v neposlední řadě, aby vyúčtoval odměnu, hotové výdaje a náklady;

-podáním ze dne 31.12.2013 a následně ze dne 31.3.2014 nová správkyně sdělila, že svého předchůdce kontaktovala za účelem předání funkce, určila lhůtu do 12.12.2013, na schůzku u KS v Praze se však dostavila pracovnice Mgr. Kováře, předala správkyni neúplné písemnosti, neúplné výpisy z insolvenčního účtu-pouze do 31.10.2010, na další výzvu ke schůzce dne 16.12.2013 a k předání zbývajících písemností a vyjasnění okruhu movitých věcí a peněz majetkové podstaty, Mgr. Kovář nereagoval, po telefonickém kontaktu sdělil, že je u zubaře a na následující e-mail opět nereagoval, proto správkyně podala trestního oznámení. Dále sdělila, že jí není známo, jak a kdy bylo naloženo s výtěžkem zpeněžení nemovitostí, dražebník jí oznámil, že výtěžek zaslal na účet zproštěného správce, zajištěný věřitel nereagoval, co se stalo s movitými věcmi, se rovněž nedozvěděla a dále zjistila, že o příjem dlužníka se zproštěný správce zajímal u OSSZ Brno-venkov naposledy po jeho ustanovení do funkce, po té byl v tomto směru nečinný, současně předložila soupis majetkové podstaty;

-usnesením ze dne 17.4.2014 (B-68) soud prvního stupně uložil zproštěnému správci Mgr. Kovářovi, aby neprodleně, nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto usnesení, předal nové správkyni účetní a jiné doklady týkající se tohoto řízení, včetně výpisů z účtu, přehled všech příjmů, veškeré finanční prostředky získané zpeněžením, včetně srážek z příjmů dlužníka, dále aby sdělil, jak bylo naloženo s movitými věcmi, a tyto správkyni vydal a aby správkyni poskytl veškeré informace. Na tuto výzvu odvolatel opět nereagoval, přestože ji převzal osobně 22.4.2014 a byl současně poučen, že pokud nesplní pokyn soud, může mu být uložena pořádková pokuta až do výše 200.000 Kč;

-podáním ze dne 25.5.2014 správkyně sdělila, že rovněž tento pokyn Mgr. Kovářem splněn nebyl, a mj. navrhla uložit mu další pořádkovou pokutu;

-usnesením ze dne 2.6.2014 (B-70) soud Mgr. Kovářovi uložil pořádkovou pokutu 100.000 Kč se závěrem, že zproštěný správce způsobuje průtahy řízení, ztěžuje jeho další postup a nespolupracuje již od března 2013;

-až přípisem ze dne 5.6.2014 zproštěný správce kontaktoval současnou správkyni a sdělil jí (soudu zaslal na vědomí), že výtěžek ze zpeněžení ve výši 1.355.971,10 Kč (oproti pokynu soudu v usnesení ze dne 10.12.2012, B-53) vyplatil oddělenému věřiteli, což je možno u tohoto věřitele ověřit, výpisy z účtu nemá, pokusí se je zajistit, žádné další finanční prostředky zde nebyly, movité věci sepsal jen z opatrnosti, byly nefunkční, neprodejné, proto je nechal při vyklizení domu vyhodit, jejich uskladnění by zbytečně zatížilo majetkovou podstatu; současně soud požádal o prominutí pořádkové pokuty ve výši 100.000 Kč s tím, že toto usnesení (B-70) převzal 4.6.2014;

-usnesením ze dne 18.6.2014 (B-73) soud opětovně uložil zproštěnému správci, aby mj. ve stanovené lhůtě předložil zprávu o své činnosti a vyúčtování své odměny a výdajů s tím, že uvede veškeré příjmy a výdaje, které řádně doloží doklady, dále předloží veškeré výpisy z účtu a doklady nezbytné pro průběh řízení, které dosud nebyly předloženy soudu ani nové insolvenční správkyni, v příjmové stránce uvede, zda byly prováděny srážky z příjmů dlužníka a v jaké výši, uvede, jaký byl stav finančních prostředků v době, kdy byl zproštěn funkce a kde se tyto finanční prostředky nacházejí;

-podáním ze dne 20.6.2014 Mgr. Kovář uvedl, že zpeněžil nemovitosti dlužníka zapsané na LV č. 3892 k. ú. Moravský Krumlov v dražbě za 1.500.000 Kč, dražební společnosti byla vyplacena odměna za provedenou dražbu ve výši 90.000 Kč a náklady dražby činily 14.400 Kč s tím, že podrobné vyčíslení se nachází v žádosti o souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení ze dne 22.11.2012. Dále uvedl, že po dohodě se zajištěným věřitelem bylo provedeno najatou firmou LAVASTA s.r.o. vyklizení nepořádku a movité věci nacházející se v budově č. 874 byly vyhozeny, neboť případný výtěžek by nevystačil ani na pokrytí nákladů spojených s uskladněním, dále uvedl, že nedisponuje žádnými dalšími doklady, zajištěnému věřiteli vyplatil 1.343.452,60 Kč (dle usnesení soudu ze dne 10.12.2012), jeho hotové výdaje činily cestovné 1.554 Kč a pokud jde o jeho odměnu za výkon funkce správce, to ponechává na uvážení soudu;

-k výzvě soudu věřitel NEWCOLLECTORS, a.s. sdělil, že dne 12.1.2012 obdržel od správce Mgr. Kováře celkem 1.343.452,60 Kč ve čtyřech splátkách a to 12.1.2012-500.00 Kč, 13.1.2012-500.000 Kč, 9.5.2013-100.000 Kč a 11.6.2013-243.452,60 Kč);

-po té, kdy správkyně soudu oznámila, že zproštěný správce jí stále nepředal požadované doklady, především výpis z insolvenčního účtu o přijatých a provedených platbách, vydal soud prvního stupně nyní odvoláním napadené usnesení, kterým Mgr. Kovářovi uložil další pořádkovou pokutu ve výši 50.000 Kč, z důvodů již uvedených shora.

Nutno dále doplnit, že po vydání nyní odvoláním napadeného usnesení Mgr. Kovář předložil soudu zprávu o své činnosti, datovanou dne 1.9.2014, v níž popsal svůj postup při soupisu majetku, zpeněžení, vyjádřil se k movitým věcem, k příjmové a výdajové stránce majetkové podstaty, vyčíslil své hotové výdaje a také odměnu; žádné listiny k této zprávě nepředložil a k výzvě soudu ze dne 11.9.2014 (B-90), aby tuto zprávu doplnil o doložení dokladů, které vynaložil v částce 8.000 Kč na vyklizení a dovoz nepořádku z nemovitosti dlužníka společností LAVASTA s.r.o., dosud dle obsahu spisu opět nereagoval.

Ustanovení § 303 odst. 2 IZ ve znění účinném ke dni zproštění Mgr. Rostislava Kováře z funkce správce stanovilo (a nedoznalo změn ani v důsledku novely insolvenčního zákona účinné od 1.1.2014), že vyúčtování své odměny a výdajů podá i předběžný správce a další správci, kteří se podíleli na správě majetkové podstaty a jsou osobami rozdílnými od insolvenčního správce a jejich odměna netvoří součást jeho odměny.

Ustanovení 32 odst. 2 IZ, v návaznosti na ust. § 31 odst. 6 IZ ve znění účinném do 31.12.2013 dále stanovilo, že zproštěný insolvenční správce je povinen bez zbytečného odkladu řádně informovat nového insolvenčního správce o své dosavadní činnosti a předá mu všechny doklady souvisící s výkonem jeho funkce; jeho odpovědnost za dobu výkonu funkce nezaniká.

Podle ust. § 32 odst. 2 IZ v návaznosti na ust. § 29 odst. 4 IZ ve znění účinném od 1.1.2014, je povinností insolvenčního soudu uložit zproštěnému insolvenčnímu správci, aby mu ve stanovené lhůtě podal zprávu o své činnosti, zejména o stavu majetku, který spravoval, a aby vyúčtoval odměnu, hotové výdaje a náklady, které mu vznikly v souvislosti se správou a udržováním majetku.

Rovněž ust. § § 38 odst. 5 IZ ve znění účinném od 1.1.2014 stanoví, že Insolvenční správce odvolaný z funkce nebo zproštěný funkce v průběhu insolvenčního řízení provede vyúčtování odměny a hotových výdajů ve zprávě o své činnosti; pro projednání této zprávy platí přiměřeně § 304. Umožňuje-li to stav insolvenčního řízení, rozhodne insolvenční soud o schválení této zprávy již v jeho průběhu; jde-li o hotové výdaje insolvenčního správce, náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty a vyúčtování vyplacených záloh, učiní tak bez zbytečného odkladu po projednání zprávy. Proti rozhodnutí o schválení takové zprávy mohou podat odvolání insolvenční správce, který zprávu podal, ustanovený insolvenční správce a věřitelé a dlužník, jejichž námitkám proti této zprávě nebylo vyhověno.

Podle § 81 odst. 2 IZ insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné své povinnosti, může insolvenční soud uložit pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200.000 Kč.

S ohledem na shora citovaná zákonná ustanovení a podrobná zjištění z obsahu předloženého spisu dospěl odvolací soud k závěru, že soud prvního stupně postupoval správně a v souladu se zákonem, pokud již v usnesení ze dne 12.11.2013, kterým správce Mgr. Rostislava Kováře zprostil funkce (B-63), jmenovanému uložil jednak řádně předat svou funkci nové správkyni, to je bez zbytečného odkladu ji informovat o své dosavadní činnosti a předat jí všechny doklady související s výkonem jeho funkce a dále pokud mu uložil ve stanovené lhůtě podat rovněž insolvenčnímu soudu zprávu o své činnosti, zejména o stavu majetku, který spravoval a aby vyúčtoval odměnu, hotové výdaje a náklady, které vznikly v souvislosti se správou a udržováním majetkové podstaty. Tyto své povinnosti zproštěný správce, a to ani ve vztahu k nově ustanovené správkyni a přes její oprávněné výzvy nesplnil, nesplnil je i přes další pokyn soudu ze dne 17.4.2014 (B-68), avšak ani po uložení pořádkové pokuty ve výši 100.000 Kč usnesením soudu ze dne 2.6.2014 (B-70). Pouhá zpráva, neobsahující řádné (požadované) vyúčtování a bez doložení dokladů, datována 5.6.2014 (B-71) a následně 20.6.2014 (B-74), byla i dle názoru odvolacího soudu zcela nedostačující. Proto bylo namístě uložit odvolateli další, a to opět citelnější pořádkové opatření ve výši 50.000 Kč, neboť všechny předchozí pořádkové pokuty, které byly odvolateli uloženy, ať již po dobu výkonu jeho funkce, či po jeho zproštění, se zcela minuly účinkem. Nelze rovněž přehlédnout, že předmětné insolvenční řízení bylo zahájeno již v roce 2009, že se nejedná o složité insolvenční řízení (z hlediska počtu věřitelů a rozsahu majetkové podstaty dlužníka), že odvolatel již jako insolvenční správce porušoval jednu ze zásad insolvenčního řízení, kterou je mimo jiné i jeho rychlost (§ 5 písm. a/ IZ) a že i po jeho zproštění z funkce správce zapříčinil svým přístupem značné a neomluvitelné průtahy tohoto řízení.

Nutno dále uvést, že i když po uložení poslední pořádkové pokuty ve výši 50.000 Kč (nyní napadeným usnesením) odvolatel podal přece jen podrobnější zprávu o své činnosti (ze dne 1.9.2014, B-88) a uvedl v ní celkové příjmy a vyúčtoval hotové výdaje, náklady konkursní podstaty a svou odměnu, jak má na mysli ust. § 38 odst. 5, v návaznosti na ust. § 304 IZ, nelze přehlédnout, že k této zprávě opět nepředložil požadované doklady a navíc oproti původním zprávám zde uvedl další náklady ve výši 8.000 Kč (za vyklizení a odvoz nepořádku z nemovitosti dlužníka ), které rovněž nedoložil a to i přes další výzvu soudu prvního stupně. Již z těchto důvodů nelze odvolateli přisvědčit, že poslední pořádková pokuta ve výši 50.000 Kč byla nepřiměřená a měla by být snížena, či jak požadoval v závěru svého odvolání, dokonce zrušena.

Ze všech výše uvedených důvodů postupoval odvolací soud dle ust. § 219 o.s.ř. a napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správně potvrdil, neboť uložení dalšího citelnějšího pořádkového opatření vůči odvolateli bylo ze strany insolvenčního soudu namístě.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 30. září 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu