1 VSOL 968/2014-A-14
KSOS 39 INS 19745/2014 1 VSOL 968/2014-A-14

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Ivany Waltrové v insolvenční věci dlužníka Miroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Krnov-Pod Cvilínem, SPC F 470/24, PSČ 794 01, o ustanovení insolvenčního správce, k odvolání Mgr. Ing. Petra Konečného, se sídlem Olomouc, Na Střelnici 1212/39, PSČ 779 00, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 1.8.2014, č.j. KSOS 39 INS 19745/2014-A-6

takto:

Odvolání odvolatele Mgr. Ing. Petra Konečného proti výroku II. usnesení soudu prvního stupně se o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně rozhodl o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), tak, že zjistil úpadek dlužníka (výrok I.), insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Ing. Petru Hamplovou Ph.D, se sídlem Zábřeh, Zahradní 13, PSČ 789 01, IČ 74238001 (výrok II.), povolil řešení úpadku oddlužením (výrok III.) a podle ustanovení § 136 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) vyslovil další související výroky IV. až IX. Toto usnesení neobsahuje odůvodnění. Proti tomuto rozhodnutí, a to výslovně proti výroku II., o ustanovení Mgr. Ing. Petry Hamplové Ph.D insolvenčním správcem dlužníka, podal odvolání Mgr. Ing. Petr Konečný, který namítal, že ustanovená insolvenční správkyně Mgr. Ing. Petra Hamplová, Ph.D. nesplňuje podmínky pro ustanovení, neboť byla ustanovena do funkce v rozporu s ustanovení § 25 IZ, což pak podrobně odůvodnil. V odvolání dále uvedl, že odvolání podává z pozice neustanoveného insolvenčního správce, a to z důvodu porušení rotačního systému. Navrhoval, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně v odvoláním napadeným rozsahu zrušil, a to včetně souvisejících výroků, a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je proto insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014. Z obsahu insolvenčního spisu ve vztahu k určení osoby insolvenčního správce vyplývá, že předsedkyně Krajského soudu v Ostravě JUDr. Iva Hrdinová opatřením o určení osoby správce ze dne 28.4.2014 (č.l. A-4 spisu) určila insolvenčním správcem dlužnice Mgr. Ing. Petru Hamplovou, Ph.D. V odůvodnění uvedla, že správce Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., identifikační číslo 29414873 a další v opatření vyjmenovaní insolvenční správci nebyli určeni z důvodu zajištění rovnoměrného zatížení insolvenčních správců (odvolatele v tomto opatření nejmenovala), a proto byli zařazeni na konec pořadí. Z insolvenčního spisu dále vyplývá, že odvolatel do tohoto insolvenčního řízení nepřihlásil žádnou svoji pohledávku za dlužníkem, takže v tomto insolvenčním řízení není věřitelem ve smyslu ustanovení 14 odst.1 IZ.

Odvolací soud se nejprve zabýval podmínkami přípustnosti podaného odvolání. Z tohoto pohledu je podstatné, že odvolatel je insolvenčním správcem zapsaným v seznamu insolvenčních správců, který však v daném insolvenčním řízení do funkce insolvenčního správce soudem ustanoven nebyl a není ani věřitelem dlužníka. Jakkoli insolvenční zákon v ust. § 26 neomezuje okruh osob oprávněných podat odvolání proti rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce, je nutno dle mínění odvolacího soudu při zkoumání podmínek přípustnosti odvolání aplikovat ust.

§ 201 o.s.ř. Z tohoto ustanovení přitom plyne, že zákon přiznává subjektivní legitimaci k podání odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně v prvé řadě účastníkům řízení. Účastníci insolvenčního řízení jsou vymezeni v ust. § 14 odst. 1 IZ jako dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku. Jiné osoby jako účastníci řízení jsou v § 15 IZ vymezení pro případ, že nejde o přihlášené věřitele tak, že jsou jimi osoby uplatňující své právo v insolvenčním řízení jen po dobu, po kterou insolvenční soud o tomto právu jedná a rozhoduje. Odvolací soud nepovažuje odvolatele za účastníka řízení ve smyslu § 15 IZ, neboť žádné ustanovení insolvenčního zákona nezakládá konkrétní osobě nárok na ustanovení do funkce insolvenčního správce. Na podporu tohoto názoru je možno argumentovat tím, že neustanovený insolvenční správce (tzv. opomenutý insolvenční správce) nemá možnost navrhnout odvolání ustanoveného insolvenčního správce z funkce a ustanovení nového insolvenčního správce na schůzi věřitelů (§ 29 odst. 1 IZ), ani podat návrh na zproštění insolvenčního správce funkce (§ 32 odst. 1 IZ). Odvolatel se zřejmě považuje za tzv. opomenutého insolvenčního správce , což však odvolatele neopravňuje k podání odvolání, ve kterém brojí proti způsobu ustanovení jiného insolvenčního správce, tzv. upřednostněného insolvenčního správce , neboť tím neuplatňuje právo po dlužníkovi, a proto ani z tohoto důvodu odvolatele nelze považovat za účastníka insolvenčního řízení ve smyslu ustanovení § 15 IZ. Lze tedy uzavřít, že osobou oprávněnou podat odvolání proti usnesení o ustanovení insolvenčního správce není osoba zapsaná v seznamu insolvenčních správců, která tvrdí, že insolvenčním správcem měla být ustanovena ona, neboť určení osoby insolvenčního správce v opatření předsedy insolvenčního soudu je založeno na libovůli a absenci zákonných důvodů.

Podle ust. § 201 o.s.ř. platí, že účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Podle § 9 IZ procesními subjekty podle tohoto zákona jsou a) insolvenční soud, b) dlužník, c) věřitelé, které uplatňují svá práva vůči dlužníku, d) insolvenční správce, popřípadě další správce, e) státní zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení nebo do insolvenčního sporu a f) likvidátor dlužníka.

Podle § 14 odst. 1 IZ účastníky insolvenčního řízení jsou dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku.

Podle ustanovení § 15 IZ nejde-li o přihlášené věřitele, jsou jiné osoby uplatňující své právo v insolvenčním řízení účastníky tohoto řízení jen po dobu, po kterou insolvenční soud o tomto právu jedná a rozhoduje.

S ohledem na shora citovaná ustanovení odvolací soud uzavírá, že odvolatel není účastníkem předmětného insolvenčního řízení, takže není osobou oprávněnou k podání odvolání, a proto odvolací soud odvolání podle shora citovaného ustanovení § 218, písm. b) o.s.ř. odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst.1, písm. e) o.s.ř.).

V Olomouci dne 23.října 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu