1 VSOL 965/2013-B-26
KSBR 30 INS 23644/2012 1 VSOL 965/2013-B-26

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Františka anonymizovano , anonymizovano , bytem Slavičín 1, Nevšová 136, PSČ 763 21, IČ: 15244661, o odvolání insolvenčního správce, k odvolání odvolaného insolvenčního správce Edl a partneři, v.o.s., se sídlem Hradec Králové, Na Zahrádkách 268/18, PSČ 503 41, IČ: 24203319, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20.9.2013, č.j. KSBR 30 INS 23644/2012-B-14

tak to :

I. Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20.9.2013, č.j. KSBR 30 INS 23644/2012-B-14 se ve výroku I. p o t v r z u j e .

II. Odvolání proti výroku II. se o d m í t á .

Odův odně ní:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně podle ustanovení § 31 odst. 3, odst. 5 a 6, § 25 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) odvolal společnost Edl a partneři, v.o.s. z funkce insolvenčního správce (výrok I.), insolvenční správkyní dlužníka ustanovil Mgr. Ing. Petru anonymizovano , anonymizovano , IČO: 74360809, se sídlem Praha 6, Karlovarská 195/3, PSČ 163 00 (výrok II.) a uložil povinnost odvolanému insolvenčnímu správci bez zbytečného odkladu řádně informovat nového insolvenčního správce o své dosavadní činnosti a předat mu všechny doklady souvisící s výkonem jeho funkce (výrok III.). V odůvodnění soud prvního stupně uvedl, že svým usnesením ze dne 7.3.2013, č.j. KSBR 30 INS 25662/2012-A-29 rozhodl o úpadku dlužníka a současně ustanovil insolvenčním správcem společnost Edl a partneři, v.o.s. Vzhledem k tomu, že tato společnost ukončila činnost insolvenčního správce k 31.8.2013 s tím, že počínaje dnem 1.9.2013 bude její ohlášený společník Mgr. Ing. Petra Hýsková opět vykonávat funkci insolvenčního správce jako fyzická osoba, insolvenční soud společnost Edl a partneři, v.o.s. z funkce insolvenčního správce odvolal a současně ustanovil do funkce insolvenčního správce Mgr. Ing. Petru anonymizovano . Odvolanému insolvenčnímu správci pak uložil povinnost bez zbytečného odkladu řádně informovat nového insolvenčního správce o své dosavadní činnosti a předat mu všechny doklady souvisící s výkonem jeho funkce.

Proti tomuto usnesení, a to výslovně proti výrokům I. a II., podal odvolání pouze odvolaný insolvenční správce Edl a partneři, v.o.s., za něhož odvolání podepsal společník Dr. oec. Michal Edl, MBA, ve kterém především namítal, že i když je Mgr. Ing. Petra Hýsková ohlášeným společníkem a statutárním orgánem společnosti Edl a partneři v.o.s., je zřejmé, a to s ohledem na body I. a II. výroku odvoláním napadeného usnesení, že zájmy společnosti Edl a partneři, v.o.s. a Mgr. Ing. Hýskové jsou ve vzájemném rozporu. Takový rozpor přímo ze zákona (§ 21 odst. 4 občanského soudního řádu-dále jen též o.s.ř. ) způsobuje vyloučení Mgr. Ing. Petry Hýskové z možnosti činit jménem společnosti Edl a partneři, v.o.s. jakékoliv úkony ve vztahu k napadenému usnesení. Proto k jejímu podání ze dne 30.9.2013, kterým se za společnost vzdala práva odvolání proti odvoláním napadenému usnesení nelze přihlížet. Dále odvolatel v odvolání soudu prvního stupně vytýkal, že neúplně zjistil skutkový stav a že jeho rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. V této souvislosti zejména namítal, že zánik práva společnosti Edl a partneři, v.o.s. vykonávat činnost insolvenčního správce ke dni 31.8.2013 a provedení zápisu této skutečnosti do seznamu insolvenčních správců vedeného Ministerstvem spravedlnosti, je následkem neoprávněného jednání Mgr. Ing. Hýskové, která jako statutární orgán Edl a partneři, v.o.s. sdělila Ministerstvu spravedlnosti údajné organizační změny a ukončení činnosti insolvenčního správce touto společností. V návaznosti na to se nyní pokouší docílit toho, aby společnost Edl a partneři, v.o.s. byla z funkce správce odvolána a na její místo ustanovena ona sama, jako fyzická osoba, vlastním jménem, na její účet a tedy na úkor a ke škodě Edl a partneři, v.o.s. Společnost Edl a partneři, v.o.s. má přitom nadále zájem funkci správce u dlužníka vykonávat, přestože v důsledku jednání Mgr. Ing. Petry Hýskové činnost insolvenčního správce dle ust. § 12 odst. 1 písm. e) zák. č. 312/2006 Sb. skončila. K faktickému ukončení ani k žádným změnám, které by mohly mít vliv na další výkon funkce, však u této společnosti nedošlo. Nedošlo ke změně v předmětu podnikání, v osobách společníků či v osobě ohlášeného společníka, tato společnost nadále disponuje odborným, personálním i materiálním zázemím a je schopna zajistit řádný výkon své funkce a to prostřednictvím svého ohlášeného společníka. Dále zdůraznil, že Mgr. Ing. Petra Hýsková je společník společnosti Edl a partneři, v.o.s. a je oprávněna dle Společenské smlouvy , vykonávat činnost insolvenčního správce pouze v rámci této společnosti, což prohlásila i ve smyslu ust. § 5 zákona o insolvenčních správcích (dále jen též ZoIS ) a dnem kdy této společnosti vzniklo právo vykonávat správcovskou činnost, došlo ve smyslu ust. § 9 odst. 1 písm. d) ZoIS k pozastavení tohoto práva Mgr. Ing. Hýskové s tím, že tuto činnost je oprávněna vykonávat pouze jako ohlášený společník Edl a partneři, v.o.s. Jinými slovy, dokud je jmenovaná i nadále oprávněna vykonávat správcovskou činnost a je současně společníkem Edl a partneři, v.o.s., pak je oprávněna tuto funkci vykonávat jen v rámci této společnosti. Dokud jsou tyto podmínky splněny a nedojde-li ke změně společenské smlouvy, pak jiným způsobem správcovskou činnost vykonávat nesmí. Závěry soudu prvního stupně jsou tak v rozporu se skutečným stavem. Nesprávné právní posouzení věci soudem prvního stupně spatřuje odvolatel v tom, že dle ust. § 31 odst. 1, odst. 3 IZ má insolvenční soud možnost , nikoliv povinnost odvolat z funkce insolvenčního správce, jemuž právo vykonávat tuto činnost ze zákona zaniklo. V rámci svého posouzení je soud povinen zvážit všechny okolnosti konkrétního případu a správce by měl v takovém případě zprostit jen tehdy, pokud jsou proto vážné důvody, to je, že řádně neplní své povinnosti dle § 32 IZ, případně pokud tak rozhodne schůze věřitelů (§ 29 IZ). Společnost Edl a partneři, v.o.s. byla do funkce správce řádně ustanovena, nadále splňuje všechny předpoklady tuto funkci vykonávat. Proto žádné důvody pro její odvolání neexistují a to i přesto, že došlo k (přechodnému) zániku práva této společnosti vykonávat činnost insolvenčního správce. Změna v osobě insolvenčního správce byla v daném případě i ve zjevném rozporu se zásadou rychlosti a hospodárnosti tohoto insolvenčního řízení. Ze všech uvedených důvodů odvolatel navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení ve výroku I. změnil tak, že se společnost Edl a partneři, v.o.s. z funkce insolvenčního správce dlužníka neodvolává a ve výroku II. tak, že se Mgr. Ing. Petra Hýsková insolvenčním správcem neustanovuje.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a ve vztahu k výroku I. též osobou k tomuto úkonu oprávněnou, která v odvolání použila způsobilé odvolací důvody podřaditelné pod ustanovení § 205 odst.2, písm. d),g) o.s.ř., přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 odst. 1 IZ, § 212, § 212a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání ve vztahu k výroku I. je nedůvodné a ve vztahu k výroku II. nepřípustné.

Odvolací soud se nejprve zabýval otázkou, zda podáním ze dne 30.9.2013, které za společnost Edl a partneři, v.o.s. podepsala Mgr. Ing. Petra Hýsková, došlo k účinnému vzdání se odvolání společností Edl a partneři, v.o.s. proti odvoláním napadenému usnesení, a dospěl k závěru, že nedošlo.

Tento závěr odvolacího soudu vychází ze zjištění, že:

-dle výpisu z obchodního rejstříku má uvedená společnost dva společníky a to Dr. oec. Michala Edla MBA a Mgr. Ing. Petru anonymizovano , kteří jsou současně jejími statutárními orgány, přičemž jednat jménem společnosti je oprávněn každý z nich samostatně.

-Dle bodu 3. doložené Společenské smlouvy o založení veřejné obchodní společnosti Edl a partneři, v.o.s. (ze dne 15.12.2011) a též i dle výpisu z obchodního rejstříku, předmětem podnikání této společnosti je mimo jiné i výkon činnosti insolvenčního správce; dle bodu 5. Společenské smlouvy-ve smyslu ust. § 8 zák. č. 312/2006 Sb., bude ohlášeným společníkem Petra Hýsková a dle jeho bodu 10., se na společníky vztahuje zákaz konkurence v rozsahu ust. § 84 obch. zák. pouze pokud se týká výkonu činnosti insolvenčního správce a správce podniku, nedohodnou-li se společníci jinak.

Podle ust. § 21 odst. 4 o.s.ř. za právnickou osobu nemůže jednat ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy právnické osoby.

Ze shora citovaného ustanovení občanského soudního řádu je nutno dovodit, že je-li v řízení postaveno najisto, že zájmy fyzické osoby jsou v rozporu se zájmy právnické osoby, za níž fyzická osoba v řízení jedná, nelze s takovou fyzickou osobou v řízení jednat a jejím úkonům přičítat procesní účinky. Není-li tu jiná osoba, oprávněná za právnickou osobu jednat, vznikají podmínky pro postup dle § 29 odst. 2, tj. pro ustanovení opatrovníka právnické osobě, existuje-li nebezpečí z prodlení.

V daném případě je nepochybné, že nejen mezi oběma společníky společnosti Edl a partneři, v.o.s. panují vážné rozpory v jejich zájmech, nýbrž že tyto rozpory v zájmech existují i mezi uvedenou společností a Mgr. Ing. Petrou anonymizovano , kdy z funkce insolvenčního správce odvolaná společnost hodlá i nadále tuto funkci vykonávat a také se toho svým odvoláním domáhá, zatímco Mgr. Ing. Petra Hýsková vzala jménem této společnosti její odvolání zpět. Proto úkon Mgr. Ing. Petry Hýskové, spočívající ve vzdání se odvolání za společnost Edl a partneři v.o.s. je z uvedených důvodů neúčinným úkonem, k němuž nelze v tomto odvolacím řízení přihlížet.

Z obsahu předloženého insolvenčního spisu vyplývá, že insolvenční řízení na dlužníka Františka Chmelu bylo zahájeno na návrh věřitele Lukáše Janků ze dne 25.9.2012, doručený soudu 26.9.2012. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 9.ledna 2013, č.j. KSBR 30 INS 23644//2012-A-19 byl mimo jiné zjištěn úpadek dlužníka a insolvenčním správcem ustanovena společnost Edl a partneři, v.o.s. Podáním ze dne 14.1.2013, který podepsal Dr. oec. Michal Edl, MBA, tato společnost ve smyslu ust. § 24 odst. 2 IZ insolvenčnímu soudu oznámila, že pověřenou osobou za společnost je v tomto řízení Dr. oec. Michal Edl, MBA (jeden z jejích společníků), který podal soudu dne 29.3.2013 zprávu o své dosavadní činnosti a navrhl další postup v tomto řízení. Usnesením ze dne 8.4.2013 soud prvního stupně prohlásil na majetek dlužníka konkurs s tím, že prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce Edl a partneři, v.o.s. oprávnění nakládat s majetkovou podstatou. Dne 9.4.2013 se konalo přezkumné jednání, jehož se za insolvenčního správce Edl a partneři, v.o.s. zúčastnil Dr. oec. Michal Edl, MBA. Při tomto jednání byly přezkoumány přihlášky pohledávek pod č. 4 a 6-16 , vypracován upravený seznam přihlášených pohledávek a zvolen zástupce věřitelského výboru. Přípisem ze dne 17.7.2013, který podepsal Dr. oec. Michal Edl, MBA, insolvenční správce v návaznosti na judikaturu Vrchního soudu v Praze sdělil, že společnost Edl a partneři, v.o.s. bude v tomto insolvenčním řízení vykonávat funkci insolvenčního správce výhradně prostřednictvím svého ohlášeného společníka, Mgr. Ing. Petry Hýskové. Další zprávu o dosavadním průběhu insolvenčního řízení ze dne 4.9.2013 již podala ohlášená společnice Mgr. Ing. Petra Hýsková. Přípisem ze dne 28.8.2013 (B-46), adresovaným předsedovi Krajského soudu v Brně, Mgr. Ing. Petra Hýsková, jako ohlášený společník Edl a partneři, v.o.s. se zvláštním povolením oznámila, že s ohledem na osobní důvody společníka Dr. oec. Michala Edla, MBA, došlo k organizačním změnám a společnost Edl a partneři, v.o.s. ukončí svou činnost jako insolvenční správce k 31.8.2013, o této skutečnosti rovněž informovali Ministerstvo spravedlnosti ČR. Dále oznámila, že od 1.9.2013 pak dojde v souladu s těmito změnami k obnovení povolení uděleného ministerstvem Mgr. Ing. Petře Hýskové. Proto pokud byla společnost Edl a partneři, v.o.s. již dříve ustanovena v označených řízeních jako insolvenční správce, pak tuto funkci vykonává již výhradně prostřednictvím jediného ohlášeného společníka této společnosti, Mgr. Ing. Petry Hýskové. Navrhla, aby tato formální změna byla zohledněna v rámci jednotlivých řízení, aby zde nadále funkci správce vykonávala ona, jako insolvenční správce se zvláštním povolením. K tomuto podání předložila oznámení o ukončení činnosti insolvenčního správce společností Edl a partneři, v.o.s. ze dne 29.7.2013 a obnovení činnosti insolvenčního správce Mgr. Ing. Petře Hýskové, rozhodnutí náměstka ministra Ministerstva spravedlnosti ČR, č.j. 289/2011-LO-ONSO/20 o udělení zvláštního povolení vykonávat činnost insolvenčního správce Mgr. Ing. Petře Hýskové ze dne 12.3.2013, souhlas jmenované s ustanovením do funkce insolvenčního správce ze dne 28.8.2013 v označených řízeních u Krajského soudu v Brně a kopii pojistky k pojistné smlouvě ze dne 30.7.2013. Přípisem ze dne 9.9.2013 (B-53) společnost Edl a partneři, v.o.s., prostřednictvím společníka Mgr. oec. Michal Edl, MBA soudu oznámila, že nadále trvá na dalším výkonu své funkce insolvenčního správce v tomto řízení s tím, že zde nejsou důvody pro její odvolání z funkce správce, jak tvrdí Mgr. Ing. Petra Hýsková. V další části tohoto podání uvádí stejnou argumentaci, jak je uvedena v jejím odvolání proti napadenému usnesení. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným usnesením.

V přechodných ustanoveních k zákonu č. 294/2013 Sb., kterým byl novelizován insolvenční zákon s účinností od 1.1.2014, je stanoveno, že insolvenční zákon, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. od 1.1.2014 platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány (článek II.).

Podle ustanovení § 7 IZ, ve znění účinném od 1.1.2014 nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle § 31 odst. 3, odst. 4 IZ ve znění účinném od 1.8.2013, insolvenčního správce, kterému zaniklo ze zákona právo vykonávat činnost insolvenčního správce nebo mu bylo právo pozastaveno podle zákona o insolvenčních správcích, může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce, věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez tohoto návrhu odvolat z funkce. Pokud to okolnosti dovolují, učiní tak po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně (odst. 3). Insolvenčního správce, kterému bylo zrušeno povolení nebo kterému zaniklo jeho právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce na základě rozhodnutí ministerstva podle zákona o insolvenčních správcích, insolvenční soud odvolá z funkce. Insolvenčního správce ustanoveného postupem podle § 25 odst. 3 insolvenční soud odvolá z funkce i tehdy, bylo-li mu zrušeno zvláštní povolení nebo zaniklo-li jeho právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích na základě rozhodnutí ministerstva podle zákona o insolvenčních správcích (odst. 4).

Podle § 32 odst. 1 IZ insolvenčního správce, který neplní řádně své povinnosti nebo který nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí anebo který závažně porušil důležitou povinnost, uloženou mu zákonem nebo soudem, může insolvenční soud na návrh věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez tohoto návrhu jeho funkce zprostit. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně.

Odvolací soud z aktuálního seznamu insolvenčních správců (který je pro veřejnost i soudy dostupný na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti) zjistil, že společnost Edl a partneři, v.o.s. měla právo k výkonu funkce insolvenčního správce od 9.1.2012 a z důvodu ust. § 12 písm. e) ZoIS jí toto oprávnění zaniklo ke dni 31.8.2013; v současné době tedy nemá uvedená společnost zapsaného ohlášeného společníka ve smyslu ust. § 5 odst. 1 písm. d) ZoIS. Z tohoto seznamu dále vyplývá, že Mgr. Ing. Petra Hýsková, jako fyzická osoba, je oprávněna vykonávat funkci insolvenčního správce (od 9.1.2012) a Dr. oec. Michalu Edlovi, MBA zaniklo právo k výroku této funkce ke dni 31.12.2009 z důvodu ust. § 40 odst. 2 ZoIS.

Odvolací soud obecně konstatuje, že právo vykonávat činnost insolvenčního správce vzniká dnem nabytí právní moci povolení k této činnosti, které vydává Ministerstvo spravedlnosti ČR (§ 3 a násl. ZoIS). Návrh veřejné obchodní společnosti (dále jen též v.o.s. ) na shora uvedené povolení musí mimo jiné obsahovat jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, a není-li přiděleno, datum narození a trvalý pobyt společníka fyzické osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, jejímž prostřednictvím bude vykonávat činnost insolvenčního správce (dále jen "ohlášený společník"), dále číslo jednací povolení ohlášeného společníka nebo číslo jednací zvláštního povolení ohlášeného společníka (§ 5 odst. 1 písm. d/ a e/ ZoIS). Ohlášený společník veřejné obchodní společnosti musí splňovat kvalifikační požadavky ve smyslu ust. § 6 odst. 1 ZoIS a musí být bezúhonný (§ 7 odst. 1 ZoIS). Z uvedených i dalších ustanovení ZoIS (např. § 9 odst. 1 písm. d/ cit. zákona) a konečně i z ust. § 24 odst. 1 IZ vyplývá, že veřejná obchodní společnost může funkci insolvenčního správce vykonávat jen prostřednictvím svého ohlášeného společníka, který je nositelem požadovaných osobních i odborných znalostí a jelikož takových osob může být u jedné v.o.s. více, musí soudu oznámit, která z těchto osob -ohlášených společníků, bude v té které věci funkci správce osobně vykonávat.

Z ustanovení § 9 odst. 1 ZoIS dále vyplývá, že je vyloučeno, aby fyzická osoba, co by insolvenční správce, která splňuje všechny předpoklady k výkonu této funkce a která je současně ohlášeným společníkem v.o.s., aby vykonávala tuto funkci jako samostatná fyzická osoba. Po dobu, kdy je ohlášeným společníkem v.o.s., se jí proto právo k činnosti insolvenčního správce (jako fyzické osoby) pozastavuje.

V přezkoumávané věci není pochyb o tom, že společnost Edl a partneři, v.o.s. (viz výpis z obchodního rejstříku a doložená Společenská smlouva), která má dva společníky, byla do 31.8.2013 oprávněna vykonávat činnost insolvenčního správce (od 9.1.2012) pouze prostřednictvím svého jediného ohlášeného společníka, který pro to splňoval všechny předpoklady, a to prostřednictvím Mgr. Ing. Petry Hýskové. Dnem 1.9.2013 však zaniklo společnosti Edl a partneři, v.o.s. právo vykonávat činnost insolvenčního správce dle § 12 odst. 1 písm. e) ZoIS a tímto dnem zaniklo též pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce Mgr. Ing. Petře Hýskové, která má od uvedeného dne právo tuto činnost vykonávat jako fyzická osoba, a proto již nemůže tuto činnost vykonávat v rámci dosavadního insolvenčního správce. Je proto nutno uzavřít, že společnost Edl a partneři, v.o.s. nemůže nadále funkci insolvenčního správce vykonávat, neboť ve svých důsledcích nemá kým tuto funkci vykonávat. Jak vyplývá z odůvodnění napadeného usnesení, právě to bylo důvodem, proč soud prvního stupně tuto společnost dle ust. § 31 IZ odvolal z funkce insolvenčního správce. Z tohoto hlediska jde o rozhodnutí správné a netrpí nepřezkoumatelností, jak mu bylo v odvolání odvolateli vytýkáno.

Jak již bylo odvolacím soudem zdůrazněno, společnost Edl a partneři, v.o.s., byla do 31.8.2013 oprávněna vykonávat činnost insolvenčního správce pouze prostřednictvím svého jediného ohlášeného společníka, kterým byla Mgr. Ing. Petra Hýsková. Nutno přičíst k tíži společnosti Edl a partneři, v.o.s., že po dobu od 8.3.2013 do 17.7.2013 fakticky vykonávala v tomto insolvenčním řízení funkci insolvenčního správce prostřednictvím neohlášeného společníka, který k tomu nebyl oprávněn. Bylo tedy postupováno ze strany této společnosti v rozporu se zákonem, čímž došlo k porušení jedné ze zásad insolvenčního ve smyslu ust. § 5 písm. a) IZ, kterou je mimo jiné i rychlost a hospodárnost celého insolvenčního řízení, neboť úkony, které tato společnost v tomto řízení učinila prostřednictvím neohlášeného společníka Dr. oec. Michla Edla, nemají účinky úkonů insolvenčního správce, které s nimi zákon spojuje. To má pak především za následek, že nelze přihlížet k seznamu věřitelů, který byl shora jmenovaným sestaven a co je závaznější ani k výsledkům přezkumného jednání, které se konalo dne 14.5.2013, přičemž přezkum přihlášek pohledávek, které byly na tomto přezkumném jednání provedeny, bude nutno s novým insolvenčním správcem opakovat. Na základě výsledků tohoto nového přezkumného jednání pak bude třeba znovu zvážit, zda obstojí volba zástupce věřitelů, která se dne 9.4.2013 po přezkumném jednání uskutečnila. Je proto nutno též uzavřít, že ze strany Edl a partneři, v.o.s. došlo k porušení důležité povinnosti (funkci vykonával neohlášený společník) ve smyslu ust. § 32 odst. 1 IZ a to se všemi negativními důsledky, jimiž bylo toto insolvenční řízení zatíženo, to je neplatnost sestaveného seznamu přihlášek pohledávek a neplatnost výsledků přezkumného jednání, které se konalo dne 9.4..2013, jakož i neplatnost volby zástupce věřitelů.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně ve výroku I. jako věcně správné dle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil a odvolání podané společností Edl a partneři, v.o.s. proti výroku II., jímž byla do funkce správcem ustanovena Mgr. Ing. Petra Hýsková, odmítl jako podané osobou neoprávněnou dle ust. § 218 písm. b) o.s.ř., neboť tím výrokem již nebylo rozhodováno o právech a povinnostech odvolatele Edl a partneři, v.o.s. Jinými slovy insolvenční správce, který byl odvolán (případně zproštěn) výkonu funkce, není osobou oprávněnou k podání opravného prostředku proti výroku, jímž soud ustanovil do funkce nového insolvenčního správce (viz závěry formulované Nejvyšším soudem, byť na poměry v konkursním řízení dle zák. č. 328/1991 Sb., v jeho usnesení ze dne 27.11.2003, sp. zn. 29 Odo 552/2001, jež je dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu). Odvolací soud tak nemá prostor přezkoumat správnost rozhodnutí soudu prvního stupně o ustanovení Mgr. Ing. Petry Hýsková insolvenční správkyní na místo odvolané společnosti Edl a partneři, v.o.s.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, odvolatelům, insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání

dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 29. ledna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu