1 VSOL 964/2013-A-9
KSBR 45 INS 25185/2013 1 VSOL 964/2013-A-9

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka Cyrila anonymizovano , anonymizovano , bytem Mutěnice, Slovácká 7, PSČ 696 11, IČ: 13680072, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24.9.2013, č.j. KSBR 45 INS 25185/2013-A-4, takto:

Usnesení soudu prvního stupně se z r u š u j e a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 108 odst. 1, odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), uložil dlužníku, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč.

V odůvodnění rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že dlužník se domáhá insolvenčním návrhem ze dne 9.9.2013 rozhodnutí o svém úpadku, přičemž úpadek dlužníka může být řešen toliko konkursem a dlužník nedisponuje peněžními prostředky v hotovosti ani na účtu, které by mohly být použity ke krytí nákladů konkursu. Insolvenční správce by tudíž zůstal bez pohotových finančních prostředků potřebných k výkonu funkce do doby, než bude zpeněžena majetková podstata dlužníka, kterou tvoří pouze 50 % podíl v obchodní společnosti a 2 pohledávky za třetími osobami, u kterých však nelze zaručit jejich dobytnost. K zajištění činnosti insolvenčního správce bezprostředně po rozhodnutí o úpadku a k překlenutí prvotního nedostatku peněžních prostředků proto uložil dlužníku zálohu na náklady insolvenčního řízení. Pro úplnost uvedl, že záloha na náklady insolvenčního řízení není soudním poplatkem, a proto nelze navrhovatele od jejího placení osvobodit.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, v němž namítal, že mu současná majetková situace neumožňuje zálohu ve výši 50.000 Kč zaplatit. Poukázal na skutečnost, že je v úpadku, neboť má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto není schopen plnit a je předlužen, jak vyplývá ze seznamu majetku a ze seznamu závazků, které připojil k návrhu. Uvedl, že nemá žádné zaměstnance, kteří by pro něj vykonávali pracovní činnost, jeho obchodní podíl ve společnosti Restaurace Mutěnka, spol. s r.o., má nulovou hodnotu a splňuje podmínky pro osvobození od zálohy. Navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že zálohu na náklady insolvenčního řízení sníží, případně aby usnesení soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka je důvodné, byť z jiných než namítaných důvodů.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenční řízení v posuzované věci bylo zahájeno dne 11.9.2013 insolvenčním návrhem dlužníka, jímž se dlužník domáhal rozhodnutí o svém úpadku a jeho řešení konkursem. Uvedl, že je fyzickou osobou, která má oprávnění k provozování podnikatelské činnosti, ačkoliv v současné době již podnikatelskou činnost nevykonává a má příjem ze závislé činnosti. Tvrdil, že je v úpadku, neboť má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, které není schopen plnit a odkázal na seznam majetku a seznam závazků připojený k insolvenčnímu návrhu. Výslovně prohlásil, že nemá žádné zaměstnance, kteří by pro něj vykonávali pracovní činnost na základě pracovní či jiné smlouvy a v návrhu označil 20 peněžitých závazků vůči 20 věřitelům, splatnost nejméně 2 závazků nastala již v roce 2012. K návrhu připojil seznam závazků opatřený podpisem s prohlášením, že je správný a úplný, v němž označil 20 závazků vůči 20 věřitelům, dále též seznam majetku včetně pohledávek s uvedením dlužníků, který je sice opatřen podpisem dlužníka, ale neobsahuje prohlášení o správnosti a úplnosti. Seznam zaměstnanců dlužník k návrhu nepřipojil.

Podle ustanovení § 103 odst. 3, věty druhé IZ, insolvenční navrhovatel je povinen k insolvenčnímu návrhu připojit předepsané přílohy a listinné důkazy, kterých se dovolává; přílohy a listiny však nejsou součástí insolvenčního návrhu.

Podle ustanovení § 104 odst. 1, odst. 2, odst. 3 a odst. 4 IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek (odst. 1). V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí (odst. 2). V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké, nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč (odst. 3). Nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné (odst. 4).

Podle § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Podle ustanovení § 108 odst. 1, věty první IZ, insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak.

Podle ustanovení § 108 odst. 2, věty prvé IZ, výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50 000 Kč.

Nutno uvést, že insolvenční soud může uložit insolvenčnímu navrhovateli dle ustanovení § 108 odst. 1, odst. 2 IZ, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení teprve tehdy, má-li insolvenční návrh všechny předepsané náležitosti, neboť je pojmově vyloučeno činit vůči insolvenčnímu navrhovateli další opatření, je-li insolvenční návrh vadný ve smyslu ustanovení § 128 odst. 1 IZ nebo nejsou-li k němu připojeny přílohy předepsané ustanovením § 128 odst. 2 IZ (srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16.7.2008, sp.zn. KSUL 44 INS 1893/2008, 1 VSPH 96/2008-A, 1 VSPH 110/2008-A, které bylo zveřejněno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NSČR pod č. 10/2009). V posuzované věci dlužník k insolvenčnímu návrhu nepřipojil řádný seznam majetku (§ 104 odst. 1, písm. a), odst. 2 IZ) a seznam zaměstnanců (§ 104 odst. 1, písm. c) IZ). V seznamu majetku připojeném dlužníkem k insolvenčnímu návrhu absentuje prohlášení o tom, že je správný a úplný (§ 104 odst. 4, věta třetí IZ). Seznam zaměstnanců dlužník k návrhu vůbec nepřipojil, přičemž tento seznam nelze nahrazovat prohlášením v insolvenčním návrhu o tom, že dlužník nemá žádné zaměstnance. I prohlášení o tom, že dlužník nemá žádné zaměstnance, je prohlášením, které zákonodárce včlenil do ustanovení § 104 IZ s jasným úmyslem znemožnit dlužníku tvrzení o tom, že opomenul uvést předmětné údaje do seznamů připojených k insolvenčnímu návrhu.

V posuzované věci tedy nebyly splněny zákonné podmínky k uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení, neboť soud prvního stupně měl správně postupovat dle ust. § 128 odst. 2 IZ a vyzvat dlužníka k odstranění vad příloh insolvenčního návrhu.

Odvolací soud proto rozhodnutí soudu prvního stupně dle ust. § 219a odst. 1, písm. a) zrušil a věc vrátil dle ust. § 221 odst. 1, písm. a) o.s.ř. soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné .

Olomouc 22. listopadu 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu