1 VSOL 961/2013-P43-7
KSBR 39 INS 7446/2013 1 VSOL 961/2013-P43-7

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka U Rytířů, s.r.o., identifikační číslo: 250 82 400, se sídlem Brno, Olomoucká 797/80, PSČ 618 00, zastoupeného Mgr. Josefem Bartončíkem, advokátem, se sídlem Brno, Koliště 55, PSČ 602 00, o přihlášce pohledávky č. 43 věřitele Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, identifikační číslo: 72080043, se sídlem Brno, náměstí Svobody 4, PSČ 602 00, rozhodl o odvolání tohoto věřitele ze dne 9.10.2013 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17.9.2013, č.j. KSBR 39 INS 7446/2013-P43-2,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17.9.2013, č.j. KSBR 39 INS 7446/2013-P43-2, se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně s poukazem na ustanovení § 188 odst. 2, § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) odmítl přihlášku pohledávek č. 43 shora označeného věřitele a to pouze v rozsahu dílčích přihlášených pohledávek v jeho přihlášce pod č. 7 ve výši 3.495,98 Kč, č. 9 ve výši 501 Kč, č. 12 ve výši 714 Kč, č. 13 ve výši 7.265,05 Kč, č. 15 ve výši 47.545 Kč, č. 16 ve výši 475 Kč, č. 17 ve výši 6.951,97 Kč, č. 18 ve výši 594 Kč, č. 19 ve výši 10.364 Kč, č. 20 ve výši 14 Kč, č. 21 ve výši 4.146 Kč, č. 22 ve výši 238 Kč, č. 23 ve výši 559 Kč, č. 24 ve výši 475 Kč, č. 25 ve výši 8.292 Kč, č. 26 ve výši 600 Kč, č. 27 ve výši 595 Kč, č. 28 ve výši 10.364 Kč, č. 29 ve výši 462 Kč, č. 30 ve výši 8.062 Kč, č. 31 ve výši 350,37 Kč,

č. 32 ve výši 5.805 Kč, č. 33 ve výši 461 Kč, č. 34 ve výši 0,63 Kč, č. 35 ve výši 1.711 Kč a č. 36 ve výši 23.218 Kč.

V odůvodnění soud prvního stupně uvedl, že usnesením č.j. KSBR 39 INS 7446/2013-A-2 ze dne 18.3.2013 bylo zahájeno předmětné insolvenční řízení ve věci dlužníka, usnesením ze dne 7.6.2013, č.j. KSBR 39 INS 7446/2013-A-11 (zveřejněným v insolvenčním rejstříku téhož dne) byl zjištěn úpadek dlužníka a v jeho výroku IV. byli vyzváni věřitelé dlužníka, aby ve stanovené lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku přihlásili své pohledávky. Věřitel Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, včas (28.6.2013) přihlásil pohledávku v celkové výši 820.094,06 Kč, složenou z dílčích pohledávek č. 1-38 (jež je vedena pod č. 43). Insolvenční soud v souladu s ustanovením § 174 IZ předal stejnopis přihlášky a její přílohy insolvenčnímu správci (dále jen též správce ). Dne 28.8.2013 byl soudu doručen návrh správce na vydání rozhodnutí o odmítnutí části přihlášky pohledávky č. 43 s tím, že správce věřitele vyzval (výzvou ze dne 30.6.2013, doručenou 2.8.2013) k doplnění a opravě přihlášené pohledávky a ve výzvě poukázal na tyto vady: -u pohledávek s pořadovým číslem 7, 9, 12, 13, 15-36 byl neurčitě vymezen právní důvod vzniku pohledávky, nebyla uvedena jednací čísla platebních výměrů,-u pohledávek s pořadovým číslem 3-7, 9, 12-36, 38 chyběly přílohy dokládající vznik pohledávek . Dále správce uvedl a soudu doložil, že tohoto věřitele poučil, aby opravu nebo doplnění přihlášky pohledávky provedl ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení jeho výzvy s tím, že v opačném případě přihláška pohledávky, která nebude ve stanovené lhůtě řádně doplněna nebo opravena, bude správcem předložena insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k této nepřihlíží. Dne 19.8.2013 bylo správci doručeno doplnění přihlášky obsahující toliko požadované přílohy. Zbývající vady bránící přezkoumání přihlášky pohledávky odstraněny nebyly. Správce proto navrhl insolvenčnímu soudu rozhodnout o odmítnutí části této přihlášky pohledávky, a to pohledávek pod pořadovým číslem 7, 9, 12, 13, 15-36 uvedené přihlášky. Insolvenční soud návrh správce přezkoumal a zjistil, že věřiteli byla zaslána řádná výzva s poučením dle § 188 odst. 2 IZ, kterou věřitel převzal dne 2.8.2013, nicméně věřitel přihlášku pohledávky ve stanovené lhůtě řádně nedoplnil. Proto insolvenční soud rozhodl, jak je ve výroku jeho usnesení uvedeno, s tím, že ve zbývající části, tedy ve vztahu k pohledávkám pod pořadovým číslem 1-6, 8, 10, 11, 14, 37, 38, ve výši celkem 676.835,11 Kč, zůstává tento věřitel řádně přihlášeným v tomto insolvenčním řízení.

Proti tomuto usnesení podal věřitel Finanční úřad pro Jihomoravský kraj (dále jen též věřitel č. 42 ), včasné odvolání. Přisvědčil, že insolvenčnímu soudu doručil dne 28.6.2013 přihlášku, obsahující daňové pohledávky pod č. 1-38, v celkové výši 820.094,06 Kč (s přílohami) a že dne 2.8.2013 obdržel výzvu správce, aby specifikoval právní důvod vzniku dílčích pohledávek, označených ve výzvě správce, dále aby doplnil jednací čísla a data vydání platebních výměrů, z nichž vyplývá vznik a výše uvedených pohledávek a dále žádal doložit přílohy, dokládající existenci správcem označených dílčích pohledávek. Věřitel č. 43 na tuto výzvu reagoval a přihlášku doplnil znovu zasláním platebních výměrů: č.j. 2445090/13/3002-24806-

706927, č.j. 2445107/13/3002-24806-706927, č.j. 2445115/13/3002-24806-706927, č.j. 2445162/13/3002-24806-706927 ze dne 18.6.2013 , které ovšem byly správci věřitelem doručeny již 24.6.2013 a tudíž správce byl předem informován. Není rovněž pravdou, že odvolatelova přihláška neobsahovala přílohy; chyběla v ní jediná příloha a to platební výměr č.j. 87568/12/043922200531 ze dne 4.7.2012 k dílčí pohledávce pod poř. č. 14, který byl ovšem správci zaslán 2x. Všechny podané přílohy byly před reakcí na výzvu správce odsouhlaseny telefonicky. Z vedených důvodů odvolatel navrhl změnu napadeného usnesení tak, že se dílčí pohledávky, jak jsou v napadeném usnesení specifikovány, neodmítají. Ke svému odvolání odvolatel předložil kopii přihlášky pohledávek, zmiňovaných platebních výměru ze dne 18.6.2013, výzvu správce a reakci věřitele ze dne 15.8.2013 (správci doručenou 19.8.2013) na výzvu správce.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud, který dovodil včasnost, přípustnost a projednatelnost podaného odvolání, přezkoumal napadené usnesení, včetně řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Co se týče data zahájení předmětného insolvenčního řízení, účinků rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku dlužníka, včasnosti podání přihlášky pohledávek odvolatele, celkové výše jím přihlášených pohledávek, jež byly seřazeny pod poř. č. 1 -38, obsahu výzvy a poučení správce ze dne 30.6.2013, včetně data doručení této výzvy, odvolací soud v zájmu stručnosti rozhodnutí zcela odkazuje na odůvodnění skutková zjištění uvedená v odůvodnění napadeného usnesení, neboť jde o zjištění správná.

Z přihlášky pohledávek č. 43 odvolací soud shodně se správcem a soudem prvního stupně dále zjistil, že u sporných dílčích pohledávek pod poř. č. 7, 9, 12, 13, 15-36 věřitel č. 42 sice uvedl jednotlivé částky (pohledávky), které přihlašuje, uvedl, dále rovněž, že se jedná ve všech těchto případech o úrok z prodlení (úhrady daňových povinností na dani z přidané hodnoty), že jde o pohledávky vykonatelné na základě platebních výměrů ze dne 19.6.2013 , nicméně jednotlivá čísla jednací těchto rozhodnutí u žádné z těchto dílčích pohledávek neuvedl.

Je dále skutečností, že věřitel č. 42 již ke své přihlášce pohledávek doložil i platební výměry č.j. 2445090/13/3002-24806-706927, č.j. 2445107/13/3002-24806-706927, č.j. 2445115/13/3002-24806-706927, č.j. 2445162/13/3002-24806-706927 ze dne 18.6.2013 , které předložil i ke svému odvolání a které rovněž zaslal správci s jeho přípisem (v reakci na výzvu správce) datovaným 15.8.2013. Ve své přihlášce věřitel rovněž označil jako důkaz k pohledávkám další vykonatelné tituly, mezi jiným i výkaz nedoplatků č.j. 40963/12/04392220053 ze dne 30.3.2012, č.j. 97766/12/04392220053 ze dne 16.8.2012 a č.j. 341501/12/2899167067 ze dne 9.11.2012, které však k přihlášce nedoložil.

Ve shora zmíněném podání ze dne 15.8.2013 odvolatel výslovně správci sdělil, že k doložení vykonatelných pohledávek pod poř. č. 7, 9, 12, 13, 15-36 byly k přihlášce přiloženy shora uvedené 4 platební výměry (č.j. 2445090/13/3002-24806 -706927, č.j. 2445107/13/3002-24806-706927, č.j. 2445115/13/3002-24806-706927, č.j. 2445162/13/3002-24806-706927) na úrok z prodlení ze dne 18.6.2013 (které mu byly doručeny již 24.6.2013). Nicméně tyto platební výměry k jednotlivým dílčím (sporným) pohledávkám pod poř. č. 7, 9, 12, 13, 15-36 do své přihlášky pohledávek (sám) nepodřadil. Tudíž je nutno shodně se soudem prvního stupně uzavřít, že věřitel i přes výzvu správce a poučení o následcích, svou přihlášku pohledávek ve sporném rozsahu řádně neopravil a tím neumožnil správci, aby mohl jeho přihlášku pohledávek v tomto rozsahu náležitě přezkoumat. V této souvislosti je nutno pro úplnost dodat, že ani odvolacímu soudu se uvedené platební výměry k jednotlivým dílčím sporným pohledávkám podřadit (i při vší snaze) nepodařilo; jinými slovy nelze z takto podané přihlášky pohledávek zjistit, která ze sporných dílčích pohledávek pod poř. č. 7, 9, 12, 13, 15-36 (a zda vůbec) byla některým z těchto platebních výměrů správcem daně vyměřena. Dlužno v této souvislosti dodat, že platební výměr na úrok z prodlení č.j. 2445090/13/3002-24806-706927 ze dne 18.6.2013 se dle jeho obsahu netýkal daně z přidané hodnoty, nýbrž daně z příjmu právnických osob.

Na základě všech shora uvedených zjištění odvolací soud shodně se insolvenčním soudem dospěl k závěru, že v uvedeném rozsahu nebylo možno přihlášku pohledávky č. 43 věřitele č. 42 pro její vady a neúplnost přezkoumat, tyto vady nebyly ani přes řádnou výzvu správce a poučení o následcích náležitě odstraněny. Proto v tomto rozsahu nelze k těmto dílčím pohledávkám přihlížet.

Postup soudu prvního stupně dle ust. § 185 IZ je tedy zákonným důsledkem toho, že odvolatel svou přihlášku pohledávek nedoplnil a její vady neodstranil. Soud prvního stupně postupoval správně i potud, že neukončil účast tohoto věřitele v předmětném insolvenčním řízení, neboť ve vztahu ke zbývajícím řádně přihlášeným pohledávkám v rozsahu 676.835,11 Kč je i nadále účastníkem tohoto insolvenčního řízení.

Odvolací soud proto postupoval dle ustanovení § 219 o.s.ř. (§ 7 odst. 1 IZ) a napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se

odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má- li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; odvolateli, dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2, § 185 IZ).

V Olomouci dne 24. října 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu