1 VSOL 959/2016-B-56
KSBR 26 INS 12319/2011 1 VSOL 959/2016-B-56

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Táni Šimečkové v insolvenční věci dlužníka Marka anonymizovano , anonymizovano , bytem Nětčice 78, PSČ 768 02, o zrušení schváleného oddlužení a o prohlášení konkursu na majetek dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15.6.2016, č. j. KSBR 26 INS 12319/2011-B-36

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15.6.2016, č.j. KSBR 26 INS 12319/2011-B-36 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. a), b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), zrušil schválené oddlužení dlužníka (výrok I.) a na majetek dlužníka prohlásil konkurs, který bude podle ustanovení § 314 odst.1 písm. a) IZ projednáván jako konkurs nepatrný (výrok II., III.). V odůvodnění uvedl, že dlužník neplnil podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, neboť za celou dobu trvání splátkového kalendáře nepředložil soudu přehled svých příjmů za uplynulých šest kalendářních měsíců, ani neoznámil soudu změnu svého zaměstnání, a to přesto, že mu tato povinnost byla uložena usnesením o schválení oddlužení. Navíc se ukázalo, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude isir.justi ce.cz možné splnit, neboť dlužník řádně neplní splátkový kalendář a dárce poskytuje dar pouze nepravidelně, takže za 52 měsíců trvání oddlužení bylo uhrazeno pouze 21, 14 % pohledávek nezajištěných věřitelů. Aby dlužník uhradil zajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek, musela by měsíční částka poskytovaná pro oddlužení činit nejméně 8.519 Kč.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník včas odvolání, ve kterém namítal, že podmínky oddlužení nesplnil z důvodu, že přišel o práci, doposud je na Úřadu práce v Kroměříži a manželka je na mateřské dovolené. Přesto se snaží manželku a svých pět dětí zabezpečit-bohužel na úkor oddlužení. Nyní nastupuje na dvě brigády a je přesvědčen, že bude schopen po dobu následujícího půl roku platit 11.000 Kč měsíčně, což je 66.000 Kč, a proto žádá, aby mu byla dána ještě šance podmínky oddlužení splnit. Odvolání dále doplnil ústně do protokolu o jednání před odvolacím soudem, kde uvedl, že v měsících 5/2016 až 8/2016 vypomáhal různým starším lidem, kteří mu nedávali žádné doklady o poskytnutých částkách v hotovosti, a proto doklady o tomto příjmu nahrazuje čestným prohlášením, že si tímto způsobem měsíčně vydělal cca 9.000 Kč až 10.000 Kč. Přiznal, že tento výdělek soudu ani insolvenčnímu správci nenahlásil, a že všechny tyto příjmy spotřebovala jeho rodina, takže žádnou částku z tohoto příjmu insolvenčnímu správci na splátkový kalendář neposkytl. Přislíbený dar mu byl poskytnut naposledy v květnu nebo červnu letošního roku a v současné době se s ním již nedá počítat, protože dárce přišel o zaměstnání. Dne 19.9.2016 nastoupil do pracovního poměru u zaměstnavatele Romana Machálka, který má stavební firmu se sídlem Kroměříž, ulice Havlíčkova. Pracovní smlouvu sice podepsal, ale nemá ji zatím k dispozici (zaměstnavatel mu přislíbil, že ji odvolacímu soudu doručí) a nepamatuje si, zda se bude jednat o pracovní poměr na dobu určitou nebo neurčitou a zda bude procházet nějakou zkušební dobou. Ústně mu byla přislíbena mzda ve výši 16.000 Kč hrubého. Po poučení odvolacím soudem, že pětiletá lhůta pro oddlužení skončí 20.12.2016, kdy může poskytnout poslední platbu uvedl, že bude insolvenčnímu správci odevzdávat celý svůj příjem ve výši cca 13.000 Kč čistého plus daňový bonus ve výši cca 5.000 Kč měsíčně a jeho rodina bude žít z mateřského příspěvku manželky a dále z příjmů, které dlužník získá brigádami. Navrhoval, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že se schválené oddlužení nezrušuje.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a o.s.ř.), a po jednání ve věci dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ustanovení § 7 IZ, ve znění účinném od 1.1.2014, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ).

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužník se insolvenčním návrhem ze dne 13.7.2011, doručeným soudu dne 14.7.2011, domáhal rozhodnutí o svém úpadku a navrhoval, aby byl řešen oddlužením formou splátkového kalendáře. V návrhu mimo jiné uvedl, že je zaměstnán u firmy Kamenictví Pěček-Seibert, se sídlem Kroměříž, Albertova 3665, PSČ 767 01, IČ: 12733580 a jeho čistá mzda činí 15.060 Kč měsíčně. Kromě toho má darovací smlouvu od Jaroslava Miklušáka na částku 2.500 Kč měsíčně. Vyživovací povinnost má k manželce a ke třem nezletilým dětem. Jeho závazky vůči nezajištěným věřitelům jsou ve výši celkem 673.000 Kč. Usnesením ze dne 2.9.2011, č.j. KSBR 26 INS 12319/2011-A-9, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 2.9.2011 v 7:28 hodin, byl mimo jiné zjištěn úpadek dlužníka Marka anonymizovano , povoleno oddlužení a insolvenčním správcem ustanoven Ing. Jiří Kocvrlich. Usnesením ze dne 1.12.2011, č.j. KSBR 26 INS 12319/2011-B-7, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 1.12.2011 v 12:25 hodin, soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře s tím, že první splátku je povinen zaplatit do 20.1.2012. Dlužníku bylo dále uloženo, aby částku, kterou se mu zavázal po dobu trvání oddlužení poskytovat Jaroslav Miklušák ve výši 2.500 Kč zasílal dlužník v každém jednotlivém měsíci insolvenčnímu správci. Současně byl dlužník poučen, že po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je povinen mimo jiné vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat, hodnoty získané dědictvím a darem zpeněžit a jejich výtěžek stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře, bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání, vždy k 15.lednu a 15.červenci kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců a nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu nebo insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání plánu oddlužení. Insolvenční správce již ve zprávě ze dne 9.7.2012 sděloval, že minimální měsíční splátka včetně nákladů a odměny insolvenčního správce činí 4.435 Kč, ovšem skutečně poskytovaná průměrná měsíční částka činí pouze 3.754 Kč, a proto doporučil navýšit finanční dar nejméně o 700 Kč měsíčně. V dalších zprávách insolvenční správce sděloval, že dlužník podmínky oddlužení splátkovým kalendářem splňuje. Teprve ve zprávě ze dne 25.9.2013 sděluje, že dlužník podmínky oddlužení splátkovým kalendářem nesplňuje, a proto navrhuje navýšit finanční dar o 1.100 Kč měsíčně. Současně se zprávou ze dne 31.3.2013, ve které insolvenční správce sdělil, že dlužník nesplňuje podmínky oddlužení a navrhuje navýšit finanční dar o 1.300 Kč, připojil sdělení, že ke dni 31.12.2013 skončil pracovní poměr dlužníka u společnosti STV Group a.s. Dále předložil darovací smlouvu ze dne 2.4.2014 uzavřenou s dárcem Lubošem Moučkou na částku 3.800 Kč měsíčně. Usnesením ze dne 5.5.2014 byl dlužník vyzván, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení 1) předložil insolvenčnímu soudu přehled svých příjmů od prosince 2011 do dubna 2014 a vyjádřil se k tomu, zda je, či není v současné době zaměstnán nebo pobírá jiný příjem, označil svého zaměstnavatele nebo plátce jiného příjmu a tyto skutečnosti doložil (předložil pracovní smlouvu, popřípadě oznámení o poskytování dávky státní sociální podpory). Na tuto výzvu, která byla dlužníkovi doručena dne 7.5.2014, dlužník předložil potvrzení původního zaměstnavatele Peček-Seibert, IČ: 12733580, že pracovní poměr trval od 1.9.2010 do 31.3.2013, mzdové listy za rok 2011, 2012 a 2013, pracovní smlouvu uzavřené se zaměstnavatelem STV Group a.s., IČ: 26181134 ze dne 17.3.2014, ve které byl sjednán pracovní poměr na dobu určitou od 17.3.2014 do 13.12.2014 a dále doplněk k této pracovní smlouvě ze dne 2.4.2013, ve kterém byl sjednán pracovní poměr na dobu určitou od 2.4.2013 do 31.12.2013, mzdový výměr na částku 12.000 Kč měsíčně hrubého a osobní hodnocení do výše 3.000 Kč, potvrzení Úřadu práce ČR, Krajská pobočka ve Zlíně, kontaktní pracoviště Kroměříž, že byl veden v evidenci uchazečů o zaměstnání od 1.1.2014 do 16.3.2014. Podáním ze dne 26.5.2014 insolvenční soud správce informoval insolvenční soud o tom, že dlužník několikrát změnil zaměstnavatele, mezitím byl evidován na úřadu práce, ovšem insolvenčního správce ani soud o těchto změnách neinformoval, a že z darovací smlouvy uzavřené dne 2.4.2014 na částku 3.800 Kč není insolvenčnímu správci zasílána žádná částka. Dlužník ústně přislíbil, že svá pochybení v co nejkratší době napraví a bude se snažit, aby dostál všem podmínkám a závazkům ve schváleném oddlužení. V následné zprávě ze dne 15.6.2014 insolvenční správce zopakoval, že na základě darovací smlouvy ze dne 2.4.2014 není poskytována žádná částka a dlužník ke dni 15.6.2014 nesplňuje podmínky oddlužení. Soud prvního stupně nařídil jednání o zrušení schváleného oddlužení na den 19.11.2014, u kterého dlužník uvedl, že dárce Luboš Moučka přislíbený dar neposkytl, protože onemocněl, ale nyní přislíbil, že bude dlužníkovi od listopadu 2014 poskytovat dar ve výši 2.000 Kč. Následně insolvenční správce opakovaně soudu sděloval, že dlužník nesplňuje podmínky pro oddlužení, ke zprávě ze dne 3.3.2016 připojil žádost dlužníka ze dne 24.2.2016, ve které dlužník uvedl, že vše bude řádně dorovnáno v měsíci březnu 2016 a nadále bude pokračovat v řádných splátkách až do konce oddlužení. Insolvenční správce ve zprávě ze dne 3.5.2016 uvedl, že dlužník nesplňuje podmínky oddlužení a je v prodlení s částkou pro nezajištěné věřitele ve výši 59.434 Kč. Aby uhradil věřitelům nejméně 30 % jejich pohledávek, musí činit jeho minimální měsíční splátka od měsíce 5/2016 celkem 8.519 Kč měsíčně. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Odvolacím soudem byl dlužník vyzván, aby předložil pracovní smlouvu, a to včetně platebního výměru, jakož i doklady o výši příjmu z avizovaných brigád, které v odvolání avizoval. Na tuto výzvu dlužník reagoval sdělením ze dne 28.8.2016, že příjmy za červen až srpen 2016 není schopen doložit, protože pracoval tak, že pomáhal lidem v důchodu za úplatu, aby měl alespoň nějakou práci a mohl zabezpečit rodinu a že nyní sehnal práci ve stavební firmě Roman Machálek, kde má slíbenou práci od 10. září 2016 na plný úvazek. V předvolání k jednání před odvolacím soudem byl dlužník opakovaně vyzván, aby doložil potvrzení nebo čestné prohlášení k tvrzeným brigádám v období červen až srpen 2016 s uvedením výše výdělku a novou pracovní smlouvu (včetně mzdového výměru) uzavřenou se zaměstnavatelem Romanem Machálkem. Dlužník soudu předložil pouze svoje čestné prohlášení ze dne 20.9.2016, že v měsících červen až srpen 2016 měl čistý měsíční příjem z příležitostných brigád ve výši 9.000 až 10.000 Kč.

Pro úplnost odvolací soud uvádí, že pracovní smlouvu se zaměstnavatelem MACHÁLEK stavby s.r.o., se sídlem Kroměříž, Havlíčkova 664, PSČ 767 01, IČ: 29210445 soudu doručil elektronickou poštou zaměstnavatel dlužníka až po skončení odvolacího jednání, přičemž obsah pracovní smlouvy se shoduje s tvrzením dlužníka, že má sjednán pracovní poměr od 19.9.2016 za mzdu ve výši 16.000 Kč měsíčně.

Podle ustanovení § 418 odst. 1 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

Podle ustanovení § 412 IZ po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat, b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře, c) bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání,

d) vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu předkládání, e) nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání účinků schválení oddlužení, f) neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody, g) nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit (odstavec 1).

Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 28.2.2013, sen. zn. 29 NS ČR 12/2013, které je publikováno ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. 77/2013 formuloval a odůvodnil závěr, že lhůta stanovená insolvenčním zákonem dlužníku ke splácení pohledávek věřitelů při schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je lhůtou konečnou (nejzazší), přičemž její počátek určuje pro danou insolvenční věc vždy termín první splátky určený rozhodnutím o schválení oddlužení. Jestliže dlužník za trvání účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře není schopen hradit měsíční splátky předpokládané podle schváleného oddlužení, ačkoliv řádně plní povinnosti uvedené v § 412 odst. 1 a 3 insolvenčního zákona, není to důvodem k postupu podle § 418 odst. 1, písm. a) insolvenčního zákona, postup podle § 418 odst. 1, písm. b) insolvenčního zákona tím však není vyloučen. Dále v tomto rozhodnutí uvedl, že z dikce ustanovení § 418 odst. 1, písm. a) IZ plyne, že pro účely posouzení, zda je důvod zrušit schválené oddlužení a současně rozhodnout o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jelikož dlužník neplní povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (§ 418 odst. 1, písm. a) IZ), není omezujícím (rozhodným) kritériem (vylučujícím vydání takového rozhodnutí) to, zda dlužník zavinil, že neplní povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nýbrž to, zda dlužník takto neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení. Výčet těchto povinností je obsažen v ustanovení § 412 insolvenčního zákona.

Promítnuto na poměry projednávané věci odvolací soud konstatuje, že na základě rozhodnutí insolvenčního soudu by mělo oddlužení splátkovým kalendářem probíhat od ledna 2012 do prosince 2016. Za situace, že dlužník dlouhodobě neplnil splátkový kalendář, přičemž insolvenční správce současně upozorňoval, že dlužník neplní povinnost hlásit změnu zaměstnavatele a nepředkládá doklady o příjmu, bylo zcela důvodné, že soud prvního stupně nařídil jednání o zrušení schváleného oddlužení a za situace, že od listopadu 2014 (kdy se konalo jednání) až do června 2016 nedošlo na straně dlužníka k nápravě, bylo důvodné rozhodnout odvoláním napadeným rozhodnutím o zrušení schváleného oddlužení podle ustanovení § 418 odst.1 písm. a) IZ z důvodu, že dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení vyjmenované ve shora citovaném ustanovení § 412 IZ, jakož i podle ustanovení § 418 odst.1 písm. b) IZ z důvodu, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit.

Pro úplnost odvolací soud dodává, že dlužník v porušování povinnosti podle ust. § 412 odst. 1, písm. b), c), d) a e) IZ pokračoval i po rozhodnutí soudu prvního stupně, když příjem z brigád za období červen až srpen 2016 nepoužil k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře, resp. tyto příjmy neoznámil soudu ani insolvenčnímu správci, a rovněž do budoucna počítá s tím, že příjem od současného zaměstnavatele včetně daňového bonusu poskytne insolvenčnímu správci, zatímco příjem z brigád si hodlá ponechat na zabezpečení potřeb své rodiny. Ve shodě se soudem prvního stupně odvolací soud konstatuje, že dlužník není schopen ze svého příjmu zaplatit ve zbývajících třech měsících trvání oddlužení minimálně 30 % pohledávek nezajištěným věřitelům, neboť nesrazitelná částka s ohledem na počet vyživovaných osob (manželka a pět dětí) činí 15.447 Kč měsíčně, zatímco dlužník má u své současného zaměstnavatele přislíben hrubý příjem pouze ve výši 16.000 Kč měsíčně. Z tohoto příjmu dlužníkovi nelze pro věřitele ani na odměnu a náklady insolvenčního správce ničeho srazit a z avizovaného daňového bonusu, i kdyby ho skutečně jako mimořádný příjem insolvenčnímu správci poskytl, nelze do konce oddlužení, tj. do 20.12.2016 zaplatit nezajištěným věřitelům minimálně 30 % jejich pohledávek a insolvenčnímu správci odměnu a hotové výdaje včetně DPH.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o zrušení schváleného oddlužení podle ust. § 418 odst. 1 písm. a), b) IZ jako věcně správné podle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 21. září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu