1 VSOL 955/2016-P29-7
KSOL 16 INS 22408/2015 1 VSOL 955/2016-P29-7

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Táni Šimečkové a JUDr. Karly Trávníčkové v insolvenční věci dlužníků: 1) Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem 788 11 Loučná nad Desnou 72, adresa pro doručování Blanická 23, 787 01 Šumperk, 2) Bohumily anonymizovano , anonymizovano , identifikační číslo osoby: 87696975, bytem 788 11 Loučná nad Desnou 72, adresa pro doručování Blanická 23, 787 01 Šumperk, o přihlášce věřitele č. 25 (číslo přihlášky P29) Cashdirect, a.s., se sídlem Praha 5, Bozděchova 1840/7, PSČ 150 00, zastoupeného Mgr. Marošem Tomkem, advokátem se sídlem Praha 5, Bozděchova 1840/7, PSČ 150 00, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 6.6.2016, č.j. KSOL 16 INS 22408/2015-P29-2,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že přihláška pohledávky věřitele č. 25 Cashdirect, a.s., se sídlem Praha 5, Bozděchova 1840/7, PSČ 150 00, identifikační číslo 28971086, se n e o d m í t á a účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení se n e k o n č í .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení isir.justi ce.cz

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 25 Cashdirect, a.s., (výrok I.) a rozhodl, že právní mocí usnesení se účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí (výrok II.).

V odůvodnění rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že věřitel č. 25 přihlásil do insolvenčního řízení dlužníků pohledávku v celkové výši 102.154,61 Kč. Usnesením ze dne 26.01.2016 (A-8), které nabylo právní moci dne 26.01.2016, byl zjištěn úpadek dlužníků a povoleno řešení úpadku dlužníků oddlužením. Soud ve výroku IV. tohoto usnesení zároveň stanovil lhůtu pro přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení dlužníků, která je zákonem stanovena v délce 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku. Usnesení o úpadku bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 26.01.2016 Poslední den lhůty pro podání přihlášek tak byl den 25.02.2016. Věřitel podal přihlášku pohledávky až 19.05.2016, proto je přihláška pohledávky opožděná.

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání, v němž uvedl, že doručil svou přihlášku pohledávky insolvenčnímu soudu zcela objektivně opožděně, nicméně i přesto je nutné považovat ji za řádně přihlášenou. Přihlašovaná pohledávka byla věřiteli postoupena z České kanceláře pojistitelů, a to z titulu náhrady plnění dle § 24 odst. 2 písm. b) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu ust. § 24 odst. 4 uvedeného zákona, v návaznosti na ust. § 165 odst. 2 IZ, se však tento druh pohledávky automaticky považuje za přihlášený. Odkázal na usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 1 VSPH 33/2009-B-25 ze dne 30.4.2009 a navrhl, aby bylo rozhodnuto, že přihláška pohledávky věřitele č. 25 se neodmítá.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je proto insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomu úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a 212a odst. 1, odst. 6 o. s. ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání věřitele je důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že -insolvenční řízení bylo zahájeno dne 4.9.2015 insolvenčním návrhem dlužníků spojeným se společným návrhem manželů na povolení oddlužení. -Usnesením ze dne 26.1.2016, č. d. A-8 soud rozhodl o úpadku dlužníků a povolil dlužníkům řešení úpadku oddlužením. Usnesení o zjištění úpadku bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 26.1.2016 ve 14:35 hod. Ve výroku IV. tohoto usnesení soud vyzval věřitele, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku přihlásili své pohledávky. -Usnesením ze dne 29.3.2016, č.d. B-3, soud schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře. -Věřitel č. 25 přihlásil do insolvenčního řízení dlužníků svou pohledávku v celkové výši 102.154,61 Kč přihláškou pohledávky pod č. 29, doručenou soudu prvního stupně dne 19.5.2016. Přihlášku odůvodnil tím, že smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 4.9.2013 byla na věřitele Cashdirect, a.s. postoupena pohledávka s veškerým příslušenstvím a právy Českou kanceláří pojistitelů (dále Kancelář). Pohledávka vznikla dopravní nehodou vozidla provozovaným insolvenčním dlužníkem Petrem Hampeštem, k němuž nebylo k datu dopravní nehody uzavřeno povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu. Původnímu věřiteli České kanceláři pojistitelů proto ve smyslu ustanovení § 24 odst. 2 písm. b) zák. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vznikla povinnost uhradit poškozenému v plné výši způsobenou škodu. Kanceláři tak vznikl regresní nárok za škodu, kterou plnila za řidiče a provozovatele vozidla, kterým byl dlužník. Věřitel si je vědom, že doručil svou přihlášku insolvenčnímu soudu opožděně, nicméně i přesto je nezbytné ji považovat za řádně přihlášenou. Přihlašovaná pohledávka byla věřiteli postoupena z Kanceláře z titulu náhrady plnění dle § 24 odst. 2 písm. b) zák.č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu ustanovení § 24 odst. 4 uvedeného zákona v návaznosti na ustanovení § 165 odst. 2 IZ, se však tento druh pohledávky považuje automaticky za přihlášený. Na tomto skutkovém základě soud prvního stupně rozhodl napadeným usnesením.

Podle ustanovení § 165 odst. 1 IZ věřitelé, kteří své pohledávky uplatňují podáním přihlášky, se uspokojují v závislosti na způsobu řešení úpadku, a to rozvrhem při konkursu, plněním reorganizačního plánu při reorganizaci nebo plněním při oddlužení, nestanoví-li zákon jinak.

Podle ustanovení § 165 odst. 2 IZ zákon může stanovit, že podle odstavce 1 se uspokojují i někteří věřitelé, kteří nepodávají přihlášku pohledávky, splňují-li zákonem stanovené podmínky.

Podle ustanovení § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Věřitelé vykonatelných pohledávek na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu kdykoli v průběhu insolvenčního řízení, pokud v trestním řízení o tomto trestném činu byl zajištěn majetek v majetkové podstatě dlužníka a přihláška pohledávky byla podána v době, kdy zajištění podle trestního řádu trvá.

Podle ustanovení § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. b) zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Kancelář poskytuje z garančního fondu poškozenému plnění za újmu způsobenou provozem vozidla, kterou je povinna nahradit osoba bez pojištění odpovědnosti, byl-li provoz tohoto vozidla podmíněn pojištěním odpovědnosti podle tohoto zákona. Podle ustanovení § 24 odst. 4 téhož zákona poškozený má právo uplatnit nárok na plnění podle odstavce 2 písm. b), c) a g) proti Kanceláři za stejných podmínek, za nichž by mohl uplatnit nárok na plnění proti pojistiteli (§ 9). Pohledávka Kanceláře na náhradu za plnění podle odstavce 2 písm. b), c) a g) se považuje za pohledávku, na kterou se podle zvláštního právního předpisu hledí jako na přihlášenou.

Odvolací soud konstatuje, že věřitel zcela správně poukázal na závěr Vrchního soudu v Praze sp. zn. 1 VSPH 33/2009, KSPA 48 INS 2744/2008, že pohledávka České kanceláře pojistitelů na náhradu za plnění dle § 24 odst.2 písm. b/ zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidle se dle § 24 odst.4 věty druhé téhož zákona ve znění účinném od 1.1.2008 ve spojení s § 165 odst.1 IZ považuje v insolvenčním řízení za přihlášenou (a má dle § 165 odst.1 IZ v insolvenčním řízení právo na uspokojení jako ostatní pohledávky podléhající přihlášení) bez ohledu na to, kdy vznikla. To však jedině za předpokladu, že v insolvenčním řízení byla věřitelem uplatněna, popř. že věřitelův požadavek na její úhradu dlužníkem vyšel v řízení jinak najevo, a musí se tak vždy stát způsobem umožňujícím zaujmout kvalifikované stanovisko k pravosti a výši této pohledávky při jejím přezkoumání.

V daném případě věřitel uplatnil postoupenou pohledávku zákonného regresního nároku vyplývajícího z ustanovení § 24 odst. 2 písm. b) zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, podle kterého Kancelář poskytuje z garančního fondu poškozenému plnění za škodu způsobenou provozem vozidla, za kterou odpovídá osoba bez pojištění odpovědnosti, byl-li provoz tohoto vozidla podmíněn pojištěním odpovědnosti podle citovaného zákona. Vůči pohledávce z náhrady jsou solidárními dlužníky provozovatel a vlastník vozidla, jehož provozem byla způsobena škoda. Citovaný zákon v § 24 odst. 4 ve větě druhé stanoví, že pohledávka Kanceláře na náhradu za plnění podle odstavce 2 písm. b) a c) se považuje za pohledávku, na kterou se podle zvláštního právního předpisu (jímž je dle zákonného odkazu insolvenční zákon) hledí jako na přihlášenou. Shora uvedené ustanovení § 165 odst. 2 IZ výslovně předpokládá možnost speciální právní úpravy, jíž insolvenční zákon či jiný zákon stanoví, že věřitelé určitých pohledávek, které jinak náleží mezi pohledávky, jež mohou být v insolvenčním řízení dle § 165 odst. 1 IZ uspokojovány, jen jsou-li řádně uplatněny přihláškou, mají právo na takové uspokojení bez toho, že by byly do insolvenčního řízení postupem dle § 173 a násl. IZ přihlašovány. Jejich přihlášky se nepodávají a bez dalšího jim přísluší postavení pohledávek přihláškou uplatněných. Takový speciální režim insolvenční zákon vztahuje právě i na pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ohledně uplatňovaného nároku na náhradu za plnění dle § 24 odst. 2 písm. b) zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Ten v § 24 odst. 4 větě druhé prohlašuje předmětnou regresní pohledávku za pohledávku, která se podle insolvenčního zákona (tj. ve smyslu § 165 odst. 2 IZ) považuje za přihlášenou. Postoupená pohledávka Kanceláře, nyní věřitele Cashdirect, a.s., na náhradu za plnění dle § 24 odst. 2 písm. b) zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se považuje v insolvenčním řízení za přihlášenou bez ohledu na to, kdy vznikla. To platí pro každou fázi insolvenčního řízení, neboť dané pohledávce (ani kdyby vznikla až po rozhodnutí o úpadku) nepřiznává zákon povahu pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky postavené jí na roveň (viz výčet pohledávek tohoto pořadí v § 168 a 169 IZ), jež se dle § 203 IZ v insolvenčním řízení přihláškou neuplatňují. Proto se předmětná regresní pohledávka uspokojuje v insolvenčním řízení dle § 165 odst. 1 IZ, bez ohledu na dobu svého vzniku (a bez přihlášky) jako ostatní nepřednostní pohledávky téhož pořadí. Předmětnou postoupenou regresní pohledávku Kanceláře, nyní věřitele Cashdirect, a.s. lze současně považovat v insolvenčním řízení za přihlášenou, jen pokud byla v tomto řízení věřitelem uplatněna, což se v posuzovaném případě stalo dne 19.5.2016. Na shora uvedeném závěru nic nemění skutečnost, že Česká kancelář pojistitelů svou pohledávku již smlouvou ze dne 4.9.2013 postoupila třetí osobě (odvolateli), neboť dle ustanovení § 524 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku účinného do 31.12.2013 (srov. § 3028 odst. 1, odst. 2 zák. č. 89/2013 Sb.), s postoupenou pohledávkou přechází i všechna práva s ní spojená (viz komentář k ustanovení § 524 občanského zákoníku ve znění účinném do 31.12.2013, dále též závěry v usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25.2.2014, č.j. KSOS 8 INS 30668/2012, 3 VSOL 83/2014-P28-7, ze dne 27.5.2015, č.j. KSOS 22 INS 19764/2013 3 VSOL 48/2015-P8-8 a dále usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14.7.2010, č.j. KSUL 43 INS 287/2008 1 VSPH 393/2010-P19-7 a ze dne 26.1.2016, č.j. KSPA 56 INS 19522/2015 4 VSPH 119/2016-P10-7).

Protože se v daném případě jedná o pohledávku, která se v insolvenčním řízení nepřihlašuje, není důvod zkoumat, zda věřitel, který ji přesto přihlásil, podal přihlášku včas. Z uvedeného důvodu proto soud prvního stupně postupoval nesprávně, pokud přihlášku pohledávky věřitele č. 25 jako opožděnou odmítl a ukončil účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení.

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně dle ust. § 220 odst. 1 písm. a) o.s.ř. změnil tak, že přihláška pohledávky věřitele č. 25, (která je evidovaná pod č. P29) se neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení se nekončí.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům, insolvenčnímu správci a odvolateli se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci 13. září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu