1 VSOL 951/2012-A-28
KSBR 37 INS 26967/2012 1 VSOL 951/2012-A-28

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka ADAPO Brno, spol. s r.o., se sídlem Brno, Nové Sady 27, PSČ 602 00, IČ: 46 90 56 26, o návrhu na vydání předběžného opatření a ustanovení předběžného správce navrhovatele Ing. Zdeňka anonymizovano , bytem Ochoz u Brna 149, PSČ 664 02, k odvolání tohoto navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21.11.2012, č.j. KSBR 37 INS 26967/2012-A-18, takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21.11.2012, č.j. KSBR 37 INS 26967/2012-A-18 s e z r u š u j e a řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Rozhodnutím označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně řízení zamítl návrh na vydání předběžného opatření, kterým by bylo dlužníkovi podle ustanovení § 112 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) uloženo nenakládat s majetkem a ustanoven předběžný správce. V odůvodnění uvedl, že za důvod pro ustanovení předběžného správce dle ustanovení § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. a) IZ a § 112 odst. 1 IZ nelze považovat rozpory mezi společníky dlužníka a ani to, že jednatelé nejednají s péčí řádného hospodáře.

Proti tomuto rozhodnutí podal navrhovatel Ing. Zdeněk Řeřucha odvolání, ve kterém brojil proti závěru soudu prvního stupně o tom, že nejsou dány důvody pro ustanovení předběžného správce, a zdůraznil, že již z podaného návrhu na vydání předběžného opatření vyplývalo i to, že jednání současných statutárních zástupců poškozuje dlužníka a dochází ke změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, takže jsou zde dostatečné důvody pro nařízení požadovaného předběžného opatření, kterým bude rozhodnuto o omezení dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou a o ustanovení předběžného správce. Navrhoval, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil, a aby bylo rozhodnuto o ustanovení předběžného správce nebo rozhodnuto o insolvenčním návrhu a zjištěn úpadek dlužníka.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že insolvenční navrhovatel INTERFOOD´S s.r.o., IČ: 60 75 16 14, se insolvenčním návrhem ze dne 24.10.2012, doručeným soudu 31.10.2012, domáhal rozhodnutí o úpadku dlužníka ADAPO Brno, spol. s r. o, IČ: 46 90 56 26 a navrhoval, aby byl řešen prohlášením konkursu na jeho majetek. Tento insolvenční návrh byl vzat zpět podáním ze dne 2.11.2012, doručeným soudu tentýž den. Insolvenční soud proto usnesením ze dne 9.11.2012, č.j. KSBR 37 INS 26967/2012-A-8 insolvenční řízení podle ustanovení § 130 odst. 1 IZ zastavil. Ještě předtím než bylo toto rozhodnutí doručeno účastníkům insolvenčního řízení (do datové schránky dlužníka bylo doručeno dne 12.11.2012 v 10:58:25 hod. a do datové schránky insolvenčního navrhovatele dne 12.11.2012 v 10:58:25 hod.), byl dne 12.11.2012 v 9:58 hod. podán na dlužníka další věřitelský insolvenční návrh navrhovatele Ing. Vladimíra anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno-Židenice, Valtická 4100/19. Tomuto navrhovateli jako dalšímu účastníkovi řízení bylo shora citované rozhodnutí o zastavení řízení v souladu s ust. § 107 odst.3, věta první IZ doručeno dne 20.11.2012, ovšem právo podat proti tomuto rozhodnutí nevyužil, takže odvolání proti němu podal pouze insolvenční navrhovatel, který ho vzal zpět podáním ze dne 15.11.2012.

Další insolvenční návrh navrhovatele Ing. Zdeněk anonymizovano , anonymizovano , došel soudu dne 15.11.2012 v 10:19 hod., tedy až po doručení rozhodnutí o zastavení řízení účastníkům insolvenčního řízení, takže insolvenční soud nebyl povinen toto již dříve doručené rozhodnutí tomuto navrhovateli doručovat (přesto tak učinil a rozhodnutí mu dne 22.11.2012 doručil). Podle ustanovení § 107 odst..2 IZ pro dalšího insolvenčního navrhovatele platí stav řízení v době jeho přistoupení k řízení. Podle ustanovení § 107 odst. 3 věta druhá IZ byla tomuto přistupujícímu navrhovateli dána možnost ovlivnit další průběh řízení podáním řádného opravného prostředku proti rozhodnutí o zastavení řízení, tedy podat v zákonem stanovené lhůtě odvolání, což neučinil. Nejvyšší soud již v usnesení ze dne 12.10.2006, sp. zn. 21 Cdo 2758/2005, uveřejněném v časopise Soudní judikatura číslo 1, ročník 2007, pod číslem 5, vysvětlil, že návrh na zahájení řízení, který se podle zákona považuje za přistoupení k řízení (zahájenému na jiný, dříve podaný návrh), nemá účinky zahájení řízení. K těmto závěrům se pak přihlásil v rozhodnutích ze dne 28.3.2012, sp. zn. MSPH 95 INS 11931/2011,29 NSČR 21/2012 a sp. zn. MSPH 95 INS 11931/2011,29 NSČR 21/2012, které jsou veřejnosti přístupné na internetových stránkách www.nsoud.cz.

Součástí insolvenčního návrhu navrhovatele Ing. Zdeněk anonymizovano , došlého soudu 15.11.2012, byl též návrh, aby soud předběžným opatřením ustanovil předběžného správce a aby dlužníka omezil v nakládání s majetkovou podstatou, neboť mezi společníky dlužníka jsou nepřekonatelné rozpory a v obchodním rejstříku zapsaní jednatelé nejednají s péčí řádného hospodáře a poškozují dlužníka. O tomto návrhu soud prvního stupně rozhodl odvoláním napadeným rozhodnutím v době, kdy rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení ještě nebylo v právní moci.

Usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29.11.2012, č.j. KSBR 37 INS 26967/2012, 1 VSOL 911/2012-A-21 bylo odvolací řízení o odvolání proti usnesení ze dne 9.11.2012, č.j. KSBR 37 INS 26967/2012-A-8 zastaveno a rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Tím je řízení o insolvenčním návrhu navrhovatele INTERFOOD´S, s.r.o. pravomocně ukončeno.

Podle ustanovení § 82 odst. 1 IZ, ve znění účinném od 1.11.2011, předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník.

Podle ustanovení § 82 odst. 2 IZ předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také a) ustanovit předběžného správce, b) omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1, písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, nebo c) uložit insolvenčnímu navrhovateli, který není zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka vůči dlužníkovi nespočívá pouze v pracovněprávních nárocích, aby složil jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho důsledku.

Podle ustanovení § 112 IZ, ve znění účinném od 1.1.2008, insolvenční soud ustanoví předběžným opatřením předběžného správce i bez návrhu, jestliže nařídil předběžné opatření, kterým omezil dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou v širším rozsahu, než je uvedeno v § 111 IZ (odstavec 1). Insolvenční soud může předběžného správce ustanovit i tehdy, jestliže vyhlásil moratorium nebo odůvodňuje-li to rozsah majetkové podstaty, který je vhodné i předběžně zjistit a zajistit, anebo jsou-li zde jiné, stejně závažné důvody (odstavec 2).

Podle ustanovení § 113 odst. 1 IZ, je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy, náležícími do majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

Ze shora citovaných ustanovení insolvenčního zákona vyplývá, že nařízení předběžného opatření je možné pouze v probíhajícím insolvenčním řízení, které ovšem bylo v průběhu tohoto odvolacího řízení pravomocně skončeno, neboť proti rozhodnutí ze dne 9.11.2012, č.j. KSBR 37 INS 26967/2012-A-8 , kterým bylo zastaveno insolvenční řízení dlužníka ADAPO Brno, spol. s.r.o. z důvodu zpětvzetí návrhu insolvenčním navrhovatelem INTERFOOD´S, s.r.o., podal odvolání pouze původní insolvenční navrhovatel INTERFOOD´S, s.r.o., který ho vzal zpět, takže odvolací řízení bylo odvolacím soudem zastaveno. Zastaví-li odvolací soud odvolací řízení proto, že odvolání bylo vzato zpět, nastane právní moc napadeného rozhodnutí dnem, v němž by nabylo právní moci, kdyby k odvolání vůbec nedošlo, tedy po uplynutí patnáctidenní lhůty počítané od doručení odvoláním napadeného rozhodnutí.

Odvolací soud konstatuje, že pravomocné skončení insolvenčního řízení je neodstranitelnou podmínkou řízení ve smyslu ust. § 104 odst.1 o.s.ř., a proto odvoláním napadené usnesení, kterým bylo rozhodnuto o návrh na vydání předběžného opatření zrušil, aniž přezkoumával jeho věcnou správnost, a řízení zastavil. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Brně .

V Olomouci dne 19. prosince 2012

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu