1 VSOL 950/2013-A-9
KSBR 37 INS 26700/2013 1 VSOL 950/2013-A-9

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Biomass & Bioenergy Forest s.r.o., se sídlem Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1659, PSČ 765 02, IČ: 28130430, o insolvenčním návrhu věřitele Centrální kompostárna Brno a.s., se sídlem Modřice, Brněnská 1050, PSČ 664 42, IČ: 26937794, k odvolání tohoto věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3.10.2013, č.j. KSBR 37 INS 26700/2013-A-4

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3.10.2013, č.j. KSBR 37 INS 26700/2013-A-4 se p o t v r z u j e .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl podle ustanovení § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), insolvenční návrh věřitele s odůvodněním, že v něm nevylíčil rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka, neboť neuvedl relevantní informace vztahující se k dalšímu věřiteli dlužníka, kterého sice označil, avšak schází konkrétní údaj o pohledávce tohoto věřitele a zejména o jeho splatnosti, přičemž datum splatnosti nelze bez dalšího dovozovat pouze z uvedení spisové značky exekučního řízení.

Proti tomuto rozhodnutí podal navrhující věřitel odvolání, ve kterém namítal, že v insolvenčním návrhu řádně označil dalšího věřitele dlužníka, a to společnost SITA CZ a.s., IČ: 25638959 se sídlem Španělská 10/1073, Praha 2, a údaje o pohledávce společnosti SITA CZ a.s. uvedené věřitelem v insolvenčním návrhu jednoznačně osvědčují, že společnost SITA CZ a.s. má vůči dlužníkovi neuhrazenou vykonatelnou pohledávku, která je nesporná (přiznaná rozsudkem Okresního soudu ve Zlíně ze dne 25.10.2012, č.j. 19 EC 79/2012-39), že je tato více jak 30 dnů po lhůtě splatnosti a že dlužník tuto neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti (splatná dne 21.10.2011). Nesouhlasil se závěrem soudu prvního stupně, že v insolvenčním návrhu věřitel neuvedl údaje, z nichž by vyplýval důvod vzniku pohledávky společnosti SITA CZ a.s., právní titul, na němž se pohledávka zakládá a rovněž datum její splatnosti. Namítal, že tyto obsahové náležitosti insolvenčního návrhu požadované insolvenčním soudem nevyplývají ani z insolvenčního zákona, ani ze stanoviska, na které odkazuje v odůvodnění insolvenční soud. Naopak se dovolával ustálené rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR, podle níž není nutné v insolvenčním návrhu věřitele uvádět údaje požadované insolvenčním soudem, např. není nutné uvádět datum splatnosti pohledávky dalšího věřitele, ale pouze údaje o splatnosti této pohledávky v míře, která dovolí uzavřít, že dlužník je v úpadku, což navrhující věřitel ohledně pohledávky společnosti SITA CZ a.s. uvedl. Navrhoval, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 odst. 1 IZ, § 212, § 212 a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že věřitel Centrální kompostárna Brno a.s. se insolvenčním návrhem ze dne 17.9.2013, doručeným soudu 26.9.2013, domáhal rozhodnutí o úpadku dlužníka (společnosti Biomass & Bioenergy Forest s.r.o., IČ: 28130430) a navrhoval, aby na jeho majetek byl prohlášen konkurs. V návrhu uvedl, že vůči dlužníkovi má více pohledávek, které jsou minimálně jeden a půl roku po splatnosti a tyto svoje pohledávky konkretizoval výší i uvedením právního důvodu. Dále v bodu III. návrhu uvedl, že věřiteli je známo z dostupných veřejných zdrojů, že dlužník dlouhodobě neplní své dluhy dalším svým věřitelům. Na dlužníka jsou nařízeny následující 3 exekuce: 67 EX 4054/12, 38 EX 602/13 a 160 EX 2698/13. Mezi dlužníkovy věřitele patří mimo jiné společnost SITA CZ a.s, IČ: 25638955, se sídlem Španělská 10/1053, Praha 2, PSČ 120 00, která má vůči dlužníkovi pohledávku ve výši 60.924 Kč s příslušenstvím. Pro tuto pohledávku je vedeno exekuční řízení u exekutorky Mgr. Marcely Petrošové, Exekutorského úřadu Břeclav, sp.zn. 160 EX 2698/13. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný a nebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do sedmi dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 o.s.ř. se nepoužije.

Podle ustanovení § 103 odst. 2 IZ v insolvenčním návrhu musí být uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolání, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Podle ustanovení § 105 IZ podá-li insolvenční návrh věřitel, je povinen doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, a k návrhu připojit její přihlášku.

Podle ust. § 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů, b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost ).

Podle ust. § 3 odst. 2 IZ se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je b) neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplní-li povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Ve shodě se soudem prvního stupně odvolací soud konstatuje, že insolvenční návrh musí mít náležitosti dle ust. § 103 IZ a věřitelský návrh navíc náležitosti dle ust. § 105 IZ. Věřitelský insolvenční návrh musí ve smyslu ust. § 103 odst. 2 insolvenčního zákona obsahovat jako součást vylíčení okolností, které osvědčují úpadek dlužníka, nejen konkrétní údaje o dalších věřitelích dlužníka, nýbrž i konkrétní údaje o pohledávkách takových věřitelů, včetně konkrétních údajů o splatnosti těchto pohledávek, a to v míře, která v případě, že tato tvrzení budou shledána pravdivými, dovolí insolvenčnímu soudu uzavřít, že dlužník je v úpadku. Takový požadavek nesplňuje insolvenční návrh, v němž jsou sice konkrétně označení další věřitelé dlužníka, avšak konkrétní údaje o pohledávkách takových věřitelů a o jejich splatnosti jsou nahrazovány obecným tvrzením, že dlužník má peněžité závazky, které jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, resp. neplní své peněžité závazky po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti. Není-li insolvenční návrh projednatelný, je na místě jeho odmítnutí podle § 128 odst. 1 IZ a nikoliv odstraňování vad, případně zkoumání jeho listiných příloh, (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.12.2011, sp.zn. KSUL 77 INS 6209/2011, 29 NSČR 45/2011-A-20 navazující na judikaturní závěry formulované též v usnesení ze dne 20.5.2010 sp.zn. 29 NSČR 22/2009 uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod R 26/2011, rozhodnutí NS ČR ze dne 21.12.2011, sp.zn. 29 NSČR 14/2011-veřejnosti přístupné na internetových stránkách www.nsoud.cz a rozhodnutí NS ČR ze dne 27.1.2010, sp. zn. KSBR 37 INS 294/2008, 29 NSČR 1/2008, publikované ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu ČR pod poř. č. 88/2010).

Odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně konstatuje, že v insolvenčním návrhu věřitele zcela schází údaj o splatnosti pohledávky dalšího věřitele společnosti SITA CZ a.s, IČ: 25638955, se sídlem Španělská 10/1053, Praha 2, PSČ 120 00, přičemž datum splatnosti nelze bez dalšího dovozovat pouze z uvedení spisové značky exekučního řízení u exekutorky Mgr. Marcely Petrošové, Exekutorského úřadu Břeclav, sp.zn. 160 EX 2698/13. Nejedná se o vylíčení rozhodujících skutečností v míře, která v případě, že tato tvrzení budou shledána pravdivými, dovolí insolvenčnímu soudu uzavřít, že dlužník je v úpadku ve smyslu § 3 odst.1, 2 IZ. Povinnost vylíčit v insolvenčním návrhu rozhodující skutečnost není splněna tím, že insolvenční navrhovatel ohledně těchto skutečností odkáže na listinný důkaz, který připojil k insolvenčnímu návrhu jako přílohu (srov. např. usnesení NS ČR ze dne 26.2.2009, sp. zn. 29 NSČR 7/2008, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS pod pořadovým č. 91/2009). Odkaz na listinný důkaz lze výjimečně připustit pouze u insolvenčního návrhu dlužníka, je-li odkazováno na seznam závazků a pohledávek jako povinnou přílohu dlužnického návrhu dle ust. § 104 odst.1 IZ.

Pro úplnost odvolací soud dodává, že podle ustanovení § 128 odst.1 IZ se ustanovení § 43 o.s.ř. se nepoužije, takže insolvenční soud nemůže vyzývat insolvenčního navrhovatele k odstranění vad insolvenčního návrhu. Dále odvolací soud dodává, že navrhující věřitel sice v podaném odvolání vytčené vady návrhu odstranil, když nově uvedl, že společnost SITA CZ a.s. má vůči dlužníkovi neuhrazenou vykonatelnou pohledávku, která je nesporná (přiznaná rozsudkem Okresního soudu ve Zlíně ze dne 25.10.2012, č.j. 19 EC 79/2012-39), že je tato více jak 30 dnů po lhůtě splatnosti a že dlužník tuto neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti (splatná dne 21.10.2011), ovšem k těmto novým skutečnostem uvedeným navrhujícím věřitelem v podaném odvolání již nelze přihlížet. Rozhodovací praxe soudů se ustálila na závěru, že vady insolvenčního návrhu může insolvenční navrhovatel odstranit jen do rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu dle § 128 odst.1 IZ, a že k odstranění vad insolvenčního návrhu provedenému až v odvolacím řízení se nepřihlíží (srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17.3.2008, sp. zn. KSPH 20 INS 437/2008, 1 VSPH 5/2008, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 11/2009).

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné dle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

Dlužníkovi, který byl v odvolacím řízení úspěšný, nebylo podle ust. 142 odst.1, § 224 odst. 1 o.s.ř. přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, neboť mu podle obsahu spisu v odvolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 31. října 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu