1 VSOL 95/2018-A-14
č. j. KSBR 27 INS 18107/2017 1 VSOL 95/2018-A-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Táni Šimečkové a JUDr. Karly Trávníčkové v insolvenční věci

navrhovatele-dlužnice: Pavla anonymizovano , anonymizovano , IČO 67584098 bytem Zikova 2112/20, 620 00 Brno-Líšeň

o návrhu na zahájení insolvenčního řízení, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. 10. 2017, č. j. KSBR 27 INS 18107/2017-A-8

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně uložil dlužnici podle ustanovení § 108 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ), aby ve lhůtě do 10 dnů od právní moci usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč.

2. Soud prvního stupně rozhodnutí odůvodnil tím, že řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem dlužnice ze dne 26. 9. 2017, jímž se domáhala zjištění úpadku a prohlášení konkursu na svůj majetek. Účelem zálohy na náklady insolvenčního řízení je zejména umožnit výkon činnosti insolvenčního správce bezprostředně po rozhodnutí o úpadku a tím překlenout prvotní nedostatek peněžních prostředků na krytí nákladů insolvenčního řízení do doby, než bude možné majetkovou podstatu zpeněžit. Bez pohotových finančních prostředků zajištěných právě složením zálohy na náklady řízení, nemůže správce svou funkci řádně vykonávat. Minimální odměna insolvenčního správce dle ustanovení 1 odst. 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů činí při konkursu bez DPH 45.000 Kč. Lze očekávat, že insolvenčnímu správci vzniknou i hotové výdaje. Po insolvenčním správci nelze spravedlivě požadovat, aby nesl náklady do doby zpeněžení majetku dlužníka z vlastních isir.justi ce.cz

prostředků, proto považoval soud prvního stupně složení zálohy v požadované výši za nezbytné.

3. Proti tomuto rozhodnutí podala dlužnice odvolání, v němž namítala, že již v samotném insolvenčním návrhu požádala soud, aby jí neukládal zálohu na náklady insolvenčního řízení, případně pouze v minimální výši, neboť majetková situace dlužnice jí neumožňuje její úhradu a insolvenční řízení by tak muselo být zastaveno bez meritorního projednání. Dlužnice nemá dostatečné příjmy ani majetek k úhradě zálohy, což je patrné i z listin připojených k insolvenčnímu návrhu. Touto žádostí se soud prvního stupně nezabýval. Proto žádala o zrušení rozhodnutí soudu prvního stupně, případně jeho změnu tak, že záloha bude vyměřena v částce 5.000 Kč.

4. Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

5. Odvolací soud na základě zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

6. Podle § 108 odst. 2 IZ insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci nebo bývalému zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

7. Podle § 108 odst. 3 IZ výši zálohy podle odstavce 2 může insolvenční soud určit až do částky 50 000 Kč. Je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně.

8. Podle § 108 odst. 4 IZ nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení stanovená rozhodnutím insolvenčního soudu podle odstavců 2 a 3 ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

9. Podle § 2a vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

hotových výdajů (dále jen vyhlášky), platí, že pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs nebo reorganizace, náleží insolvenčnímu správci dále odměna z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek věřitelů, která činí za každou přezkoumanou přihlášku pohledávky věřitele částku 1 000 Kč, nejvýše však 1 000 000 Kč celkem za přezkoumané přihlášky pohledávek. Za přezkoumanou přihlášku pohledávky věřitele se považuje taková přihláška pohledávky věřitele, kterou insolvenční správce zařadil do seznamu přihlášených pohledávek podle insolvenčního zákona.

10. Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že: -řízení bylo zahájeno návrhem došlým soudu dne 26. 9. 2017, jímž se dlužnice domáhala zjištění úpadku a prohlášení konkursu na její majetek. V návrhu mimo jiné tvrdila, že má 28 peněžitých závazků vůči 22 věřitelům v celkové výši 8.095.004,45 Kč, které jsou vykonatelné a nezajištěné, všechny více než tři roky po splatnosti. Dlužnice je rozvedená, nemá žádnou vyživovací povinnost, není zaměstnána, nepodniká a nepobírá sociální dávky. -Ze seznamu majetku dlužnice připojeného k insolvenčnímu návrhu vyplývá, že dlužnice nevlastní žádné nemovitosti, vlastní pouze blíže neoznačené věci základní osobní potřeby, nedisponuje žádnými finančními prostředky v hotovosti ani na účtech u bank v ČR či zahraničí, nemá založen účet stavebního spoření, penzijního připojištění ani životního pojištění, na němž by se kumulovaly peněžní prostředky, nemá žádné pohledávky za třetími osobami. Tento seznam podepsala, prohlásila o něm, že je správný a úplný. V seznamu závazků dlužnice uvedla závazky vůči 22 věřitelům v celkové výši 8.095.004,45 Kč, všechny vykonatelné. -Podáním doručeným soudu dne 1. 11. 2017, č.d. A-6 věřitel MILPEX s.r.o. upozornil, že podaný návrh odporuje požadavkům a podmínkám insolvenčního řízení. Dlužnice není schopna dlouhodobě splácet své závazky, překvapivě prohlašuje, že nemá žádný příjem ani majetek, který by mohla k uspokojení věřitelů nabídnout. Je tedy otázkou, za jakým účelem má být insolvenční řízení vedeno, zda nejde o zneužití práva. Věřitel má vůči dlužnici pohledávky z koupě zboží, které dlužnice převzala k dalšímu prodeji a nezaplatila. Za celou dobu sedmi let od svého odsouzení nezaplatila dlužnice věřiteli žádnou ani sebemenší částku. -Podáním doručeným soudu dne 24. 11. 2017 č.d. A-7 věřitel T. Hope uvedl, že dlužnice ve svém insolvenčním návrhu uvedla lživou adresu svého bydliště, na které se nezdržuje. Dlužnice žije a bydlí minimálně tři roky ve společné domácnosti s J. W. Heunischem-německým občanem, na adrese Březina u Křtin č. 501, v domě, který p. Heunisch vlastní. Dlužnice je se svým partnerem p. Heunischem, spolumajitelem slévárny Heunisch Brno, více než dobře zabezpečena a podporována a v žádném případě nestrádá ani finančně, ani materiálně. -Na tomto skutkovém základě vydal soud prvního stupně odvoláním napadené rozhodnutí.

11. Odvolací soud se zcela ztotožňuje s důvody, pro které soud prvního stupně rozhodl o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Na základě údajů uvedených v insolvenčním návrhu lze dospět k závěru, že dlužnice je v úpadku a je zřejmé, že její úpadek je možné řešit pouze konkursem, který navrhuje. Sama dlužnice tvrdí, že v majetkové podstatě nemá pohotové finanční prostředky použitelné ke krytí nákladů insolvenčního řízení, nemá žádný majetek, dokonce ani žádný příjem. Dlužnice dále tvrdí celkovou výši svých závazků 8.095.004,45 Kč vůči 22 věřitelům, všechny vykonatelné, nezajištěné. Všechna tato tvrzení dlužnice, zejména její majetkové poměry, bude muset insolvenční správce prověřit. Proto je uložení zálohy nezbytné, neboť po insolvenčním

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

správci nelze spravedlivě požadovat, aby náklady insolvenčního řízení nesl ze svého. Je tedy dána důvodná obava, že při neuložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, bude nutné hradit veškeré náklady insolvenčního řízení z prostředků státu, čemuž je třeba předejít.

12. Vzhledem k odvolacím námitkám dlužnice, se odvolací soud dále zabýval otázkou výše uložené zálohy. Podle ustanovení § 38 odst. 1 IZ má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani. Jak bylo citováno shora podle § 2a vyhlášky č. 313/2007 Sb., pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs a nedošlo-li ke zpeněžení, náleží insolvenčnímu správci odměna z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek věřitelů nejméně však 45.000 Kč bez DPH (nyní 21 %).

13. Uložení zálohy v maximální výši 50.000 Kč je proto v daném případě důvodné a nezbytné.

14. S ohledem na shora uvedené odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Olomouc 13. února 2018

JUDr. Anna Hradilová, v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová