1 VSOL 948/2012-A-16
KSBR 37 INS 18312/2012 1 VSOL 948/2012-A-16

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Ing. Miroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Ondratice 135, PSČ 798 07, o insolvenčním návrhu dlužníka, k odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13.11.2012 č.j. KSBR 37 INS 18312/2012-A-10, takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13.11.2012 č.j. KSBR 37 INS 18312/2012-A-10 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně podle ustanovení § 108 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) zastavil insolvenční řízení dlužníka z důvodu, že dlužník ve stanovené lhůtě nezaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník odvolání, z jehož obsahu vyplývá, že zálohu na náklady insolvenčního řízení skutečně nezaplatil. V odvolání namítal, že je v platební neschopnosti a finanční prostředky k zaplacení zálohy v požadované výši nemá k dispozici.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 odst. 1 IZ, § 212,

§ 212a o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c) IZ) dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesením ze dne 10.10.2012, č.j. KSBR 37 INS 18312/2012-A-7 , které nabylo právní moci dne 31.10.2012 byla dlužníkovi uložena povinnost, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. Tuto povinnost dlužník nesplnil a zálohu v zákonem stanovené lhůtě nezaplatil. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ustanovení § 108 odst. 3 IZ, nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit.

Pro úplnost odvolací soud dodává, že pokud rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč nabylo právní moci, nelze již v rámci tohoto odvolacího řízení, jehož předmětem je projednání odvolání proti rozhodnutí o zastavení řízení z důvodu nezaplacení zálohy, přezkoumávat podmínky pro uložení zálohy, případně rozhodovat o jejím snížení či neuložení. Insolvenční zákon ponechává na vůli insolvenčního soudu zda z důvodu nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení toto řízení zastaví nebo přikročí k vymáhání zálohy.Toto rozhodnutí je plně ponecháno na úvaze insolvenčního soudu a odvolacímu soudu nepřísluší zvolený postup insolvenčního soudu přezkoumávat.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné dle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 19. prosince 2012

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu