1 VSOL 946/2015-B-19
KSBR 44 INS 25960/2014 1 VSOL 946/2015-B-19

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužnice Lenky anonymizovano , anonymizovano , bytem Kotvrdovice 84, PSČ 679 07, o vyslovení souhlasu se zpeněžením majetku prodejem mimo dražbu při výkonu funkce věřitelského orgánu, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5.5.2015, č.j. KSBR 44 INS 25960/2014-B-8,

tak to :

Odvolání dlužnice se o d m í t á .

Odův odně ní:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ust. § 66 odst. 3, § 286 odst. 1 písm. c), odst. 2 IZ, § 289 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen IZ ), při výkonu funkce věřitelského orgánu vyslovil souhlas s tím, aby insolvenční správce zpeněžil prodejem mimo dražbu majetek zapsaný v soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 9.2.2015 v oddíle 1)-nemovitý majetek, pod pořadovým číslem 1 až 3 včetně s tím, že soupis je zveřejněn v insolvenčním rejstříku na č.d. B-5.

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že vykonává funkci věřitelského orgánu, neboť schůze věřitelů k tomuto účelu svolaná neustanovila věřitelský výbor (§ 61 odst. 2 IZ) a v rámci výkonu této funkce vyslovil souhlas s prodejem výše uvedeného majetku mimo dražbu, neboť správcem navrhovaný způsob zpeněžení se vzhledem k charakteru majetku jeví jako vhodný.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání, v němž žádala o změnu způsobu oddlužení tak, aby předmětný majetek nebyl v insolvenčním řízení prodáván, neboť v domě, který má být dle napadeného usnesení prodán, bydlí dlužnice se svou matkou.

Podle ustanovení § 201 o.s.ř., účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupně odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Podle ustanovení § 218 písm. c) o.s.ř., odvolací soud odmítne odvolání, které směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné.

V posuzované věci soud prvního stupně vykonává funkci věřitelského orgánu, neboť schůze věřitelů k tomuto účelu svolaná na den 18.12.2014 neustanovila věřitelský výbor (§ 61 odst. 2 IZ). Při výkonu působnosti této funkce soud prvního stupně vydal napadené usnesení, přičemž proti takovému úkonu soudu učiněnému při výkonu funkce věřitelského výboru není odvolání přípustné, neboť ani proti rozhodnutí věřitelského výboru se nelze samostatně odvolat.

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud odvolání dlužnice dle ust. § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl, neboť směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, § 229 odst. 4 o.s.ř.).

V Olomouci dne 25.září 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu