1 VSOL 938/2013-P38-8
KSBR 45 INS 17888/2013 1 VSOL 938/2013-P38-8

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka GUESWELL s.r.o., se sídlem Brno, Nopova 3639/38, PSČ 615 00, IČ: 28298098, o přihlášce pohledávky č. 38 věřitele č. 37 SEKR Group s.r.o., se sídlem Praha 6-Břevnov, Slavníkova 2357/9, PSČ 169 00, k odvolání tohoto věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13.9.2013, č.j. KSBR 45 INS 17888/2013-P38-3 tak to :

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13.9.2013, č.j. KSBR 45 INS 17888/2013-P38-3 se p o t v r z u j e .

Odův odně ní:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl podle ustanovení § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech (dále jen IZ ), přihlášku pohledávky č. 38 ze dne 30.8.2013 věřitele č. 37 SEKR Group s.r.o., se sídlem Praha 6, Břevnov, Slavníkova 2357/9, PSČ 169 00, IČ: 24228729 (výrok I.) a deklaroval, že právní mocí tohoto usnesení účast tohoto věřitele v rozsahu uplatňované pohledávky č. 38 v insolvenčním řízení končí. V odůvodnění uvedl, že usnesením ze dne 30.7.2013, č.j. KSBR 45 INS 17888/2013-A-9 byli věřitelé dlužníka vyzváni, aby ve lhůtě do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku přihlásili své pohledávky. Zároveň byli poučeni, že k později podaným přihláškám insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Posledním dnem, kdy bylo možné účinně uplatnit přihláškou pohledávky svůj nárok vůči dlužníku v tomto insolvenčním řízení byl 29.8.2003. Přihláška pohledávky č. 38 věřitele č. 37 ze dne 30.8.2013 ve výši 41.483 Kč byla doručena podatelně Krajského soudu v Brně dne 4.9.2013, tedy po stanové lhůtě.

Proti tomuto rozhodnutí podal věřitel SEKR Group s.r.o. odvolání, ve kterém namítal, že soud v počítání lhůt pochybil, a to z důvodu, že k založení listiny (a tím i ke zveřejnění listiny v OR) vedené pod značkou C59522/SL 22 vedené u Krajského soudu v Brně pod název insolvenční rozhodnutí prohlášení konkursu, úpadek došlo v obchodním rejstříku až dne 8.8.2013. Pro počítání 30 denní lhůty měl soud použít jako výchozí datum právě datum 8.8.2013. Navrhoval, aby odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 odst. 1 IZ, § 212, § 212a o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c) IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 30.7.2013, č.j. KSBR 45 INS 17888/2013-A-9, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 30.7.2013 ve 13.30 hodin, insolvenční soud mimo jiné zjistil úpadek dlužníka SEKR Group s.r.o., IČ: 28298098 (výrok I.), na majetek tohoto dlužníka prohlásil konkurs (výrok II.), uvedl, že účinky rozhodnutí o úpadku a účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok III.), ustanovil insolvenčního správce (výrok IV.), rozhodl, že konkurs bude projednáván jako nepatrný (výrok V.) a vyzval věřitele, aby přihlásili své pohledávky do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku s poučením, že k později podaným přihláškám insolvenční soud nepřihlíží, a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují (výrok VI.). Dle záznamu o ověření elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu Krajského soudu v Brně doručil věřitel SEKR Group s.r.o. svoji přihlášku pohledávky datovanou dne 30.8.2013 do datové schránky Krajského soudu v Brně dne 4.9.2013 v 18:10:51 hodin. Touto přihláškou přihlásil pohledávku ve výši 41.483 Kč z titulu smlouvy o zprostředkování. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ustanovení § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ustanovení § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle ustanovení 136 IZ insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí (odstavec 1). Rozhodnutí o úpadku musí obsahovat mimo jiné údaj o tom, kdy nastávají účinky rozhodnutí o úpadku (odstavec 2, písm. c/ IZ), výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinily ve stanovené lhůtě, s poučením o následcích jejího zmeškání (odstavec 2, písm. d/). Lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí nesmí být kratší 30 dnů a delší do dvou měsíců (odstavec 3). Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek 30 dnů (odstavec 4).

Lhůta k podání přihlášky je v souladu s ustanovením § 57 odst. 3 o.s.ř. procesní lhůtou, k jejímuž zachování postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit insolvenčnímu soudu (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.2.2013, sen. zn. 29 NSČR 9/2011, které je veřejnosti přístupné na internetových stránkách www.nsoud.cz). Lhůta stanovená pro přihlášení pohledávek počíná běžet dle ustanovení § 57 odst. 1 o.s.ř. následujícího dne po nabytí účinnosti rozhodnutí o úpadku (srov. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 14.9.2010, č.j. 3 VSPH 636/2010-P-9-7 ve věci KSUL 43 INS 4501/2010, které je zveřejněno v insolvenčním rejstříku).

Promítnuto na poměry projednávané věci odvolací soud konstatuje, že usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 30.7.2013 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka GUESWELL s.r.o. a věřitelé byli vyzváni, aby své pohledávky přihlásili do 30 ode dne rozhodnutí o úpadku, přičemž toto rozhodnutí v souladu s ust. § 136 odst. 2, písm. c), d) odst. 3 IZ obsahovalo údaj o tom, že účinky rozhodnutí o úpadku a účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, k čemuž došlo 30.7.2013 ve 13:13 hodin. Lhůta stanovená pro přihlášení pohledávek počala běžet následujícího dne po nabytí účinnosti rozhodnutí o úpadku, tj. dne 31.7.2013, a její poslední den připadl na sobotu 31.8.2013. Posledním dnem k odevzdání přihlášky orgánu, který má povinnost ji soudu doručit, bylo pondělí 2.9.2013. Pokud odvolatel přihlášku odeslal ze své datové schránky až dne 4.9.2013 v 18:10:50 hodin a do datové schránky insolvenčního soudu byla dodána v tentýž den, tj. dne 4.9.2013 v 18.10:51 hodin, učinil tak po uplynutí stanovené 30 denní lhůty. Vzhledem k tomu, že insolvenční soud věřitele řádně použil, že k později podaným přihláškám insolvenční soud nepřihlíží, a že takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují, bylo na místě, že pozdě podanou přihlášku odvoláním napadeným rozhodnutím podle ustanovení § 185 IZ odmítl.

Odvolatel se mýlí, pokud se domnívá, že lhůta stanovená pro přihlášení pohledávek počala běžet až od 8.8.2013, kdy byla tato výzva uložena v obchodním rejstříku. S tímto okamžikem insolvenční soud počítání žádných lhůt nespojuje.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné dle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 30.října 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu