1 VSOL 935/2013-A-16
KSBR 30 INS 23015/2013 1 VSOL 935/2013-A-16

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka Ing. Radima anonymizovano , anonymizovano , bytem Syrovice 352, PSČ 664 67, IČ: 67542603, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22.8.2013, č.j. KSBR 30 INS 23015/2013-A-6,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že insolvenční řízení se nezastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 103, 104 odst. 1 a 83 odst. 1 o.s.ř. zastavil insolvenční řízení zahájené insolvenčním návrhem dlužníka ze dne 19.8.2013.

V odůvodnění rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení doručeným soudu dne 19.8.2013 se dlužník domáhal, aby bylo rozhodnuto o jeho úpadku a řešení úpadku oddlužením ve formě plnění splátkového kalendáře. Jelikož byl insolvenční návrh opatřen úředně ověřeným podpisem dlužníka, oznámil soud usnesením č.j. KSBR 30 INS 23015/2013-A-2 zahájení insolvenčního řízení. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 20.8.2013. Předcházející insolvenční řízení ve věci dlužníka vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 30 INS 21049/2013 bylo zastaveno z důvodu zpětvzetí insolvenčního návrhu usnesením ze dne 1.8.2013, č.j. KSBR 30 INS 21049/2013-A-7, avšak toto usnesení dosud nenabylo právní moci. Z tohoto důvodu soud prvního stupně insolvenční řízení o dalším návrhu téhož navrhovatele dle ust. § 104 odst. 1 o.s.ř. zastavil, neboť dřívější řízení je překážkou zahájení nového řízení.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, které blíže neodůvodnil.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 6 o.s.ř.), aniž nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka je důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenční řízení v posuzované věci bylo zahájeno dne 19.8.2013 insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na povolení oddlužení, jímž se dlužník domáhal rozhodnutí o svém úpadku a jeho řešení oddlužením, aniž by navrhoval způsob oddlužení. Dne 20.8.2013 byl doručen soudu prvního stupně návrh soudního exekutora Mgr. Ing. Josefa Cingroše, se sídlem Brno-Horní Heršpice, Bohunická 728/24a na vydání předběžného opatření dle ust. § 82 odst. 2, písm. b) IZ. O tomto návrhu rozhodl soud prvního stupně usnesením ze dne 22.8.2013, č.j. KSBR 30 INS 23015/2013-A-7 tak, že jej zamítl a rozhodl odvoláním napadeným usnesením.

Z insolvenčního rejstříku se podává, že ve věci dlužníka bylo již dříve u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 30 INS 21049/2013 vedeno insolvenční řízení, které bylo skončeno usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 1.8.2013, č.j. KSBR 30 INS 21049/2013-A-7, jímž bylo insolvenční řízení zastaveno. Toto usnesení nabylo právní moci dne 5.9.2013.

Podle ustanovení § 83 odst. 1 o.s.ř., zahájení řízení brání tomu, aby o téže věci probíhalo u soudu jiné řízení.

Podle ustanovení § 103 o.s.ř., kdykoliv za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci (podmínky řízení).

Podle ustanovení § 104 odst. 1, věty prvé o.s.ř., jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví.

Lze přisvědčit závěru soudu prvního stupně, že v době vydání napadeného usnesení byl dán nedostatek podmínek řízení spočívající v překážce litispendence (§ 83 odst. 1 o.s.ř.). Po vydání napadeného usnesení však došlo ke změně procesní situace, neboť dříve zahájené řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 30 INS 21049/2013 bylo dne 5.9.2013 pravomocně skončeno, čímž nedostatek podmínky řízení spočívající v překážce litispendence odpadl.

Z výše uvedených důvodů proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně dle ust. § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil tak, že insolvenční řízení se nezastavuje.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má- li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 26. listopadu 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu