1 VSOL 934/2012-A-55
KSOL 16 INS 10119/2011 1 VSOL 934/2012-A-55

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Ing. Marka anonymizovano , anonymizovano , bytem Hranice na Moravě, Hromůvka 1886, PSČ 753 01, k doručení: Černošice, Dr. Jánského 2096, PSČ 252 28, zastoupeného JUDr. Petrem Elšíkem, advokátem se sídlem Olomouc, Sokolská 7, PSČ 772 00, o insolvenčním návrhu věřitele-navrhovatele SLAVIA INVEST a.s., se sídlem Praha 6, Křenova 439/7, PSČ 162 00, IČ: 25874501, zastoupeného Mgr. Pavlem Fryšákem, advokátem se sídlem Olomouc, Tomkova 27/57, PSČ 799 00, o způsobu řešení úpadku dlužníka, k odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 27.9.2012, č.j. KSOL 16 INS 10119/2011-A-47 takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zjistil úpadek dlužníka (výrok I.) a na majetek dlužníka prohlásil konkurs (výrok II.).

Proti tomuto rozhodnutí, a to výslovně proti výroku II. o způsobu řešení úpadku konkursem, podal dlužník odvolání, které vzal zpět podáním ze dne 19.2.2013, doručeným odvolacímu soudu téhož dne.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Vzhledem k tomu, že dlužník vzal odvolání zpět dříve, než o něm bylo odvolacím soudem rozhodnuto, odvolací soud podle shora citovaného ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f) o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 229 odst. 4 o.s.ř.).

V Olomouci dne 20.února 2013

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu