1 VSOL 933/2016-A-26
KSOS 40 INS 30503/2015 1 VSOL 933/2016-A-26

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a JUDr. Táni Šimečkové v insolvenční věci dlužníků-manželů a) Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostrava-Mariánské Hory, Gen. Janka 1156/1, PSČ 709 00, b) Elišky anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostrava-Mariánské Hory, Gen. Janka 1156/1, PSČ 709 00, vedené u Krajskéh anonymizovano v Ostravě pod sp. zn. KSOS 40 INS 30503/2015, o insolvenčním návrhu dlužníků spojeném se společným návrhem manželů na povolení oddlužení, dále o insolvenčním návrhu věřitele QI investiční společnost, a.s., jednající na účet podílníků fondu Pátý otevřený podílový fond, identifikační číslo osoby: 279 11 497, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05, zastoupeného JUDr. Jiřím Machem, advokátem, se sídlem Jindřichův Hradec II, Masarykovo náměstí 1, PSČ 377 01, o odvolání dlužníků ze dne 15.6.2016 proti usnesení Krajskéh anonymizovano v Ostravě ze dne 23.5.2016, č.j. KSOS 40 INS 30503/2015-A-12,

t a k t o:

Usnesení Krajskéh anonymizovano v Ostravě ze dne 23.5.2016, č.j. KSOS 40 INS 30503/2015-A-12, se ve výrocích III., V. a VI. z r u š u j e a v tomto r anonymizovano věc v r a c í tomut anonymizovano k dalšímu řízení. isir.justi ce.cz

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě s poukazem na ustanovení § 3 anonymizovano , anonymizovano písm. b), § 136 anonymizovano , § 393 anonymizovano , § 394a anonymizovano a § 396 anonymizovano zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ), zjistil úpadek dlužníků Jiřího anonymizovano a Elišky anonymizovano (výrok I. a II.), odmítl jejich návrh na povolení oddlužení (výrok III.), ustanovil insolvenční správkyní Mgr. Zuzanu Kožusznikovou (výrok IV.), na majetek dlužníků prohlásil konkurs (výrok V. a VI.) s tím, že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok VII.), učinil výzvy vůči třetím osobám ve smyslu ustanovení § 136 anonymizovano IZ (výrok VIII.-X.), nařídil přezkumné jednání a schůzi věřitelů na 11.8.2016 a určil jejich program (výrok XI.) a uložil povinnosti insolvenční správkyni (výrok XII.).

V důvodech uvedl, že podáním doručeným soudu 7.12.2015 se dlužníci domáhali vydání rozhodnutí, kterým bude zjištěn jejich úpadek, a navrhli jeho řešení oddlužením. Podáním doručeným soudu 2.5.2016 přistoupil do řízení insolvenční navrhovatel QI investiční společnost, a.s., který se domáhal zjištění úpadku u dlužnice b). Soud dospěl k závěru, že v řízení bylo osvědčeno, že dlužníci mají více závazků, které nebyli schopni uhradit déle než 3 měsíce po lhůtě splatnosti, jsou tedy v úpadku ve smyslu ustanovení § 3 anonymizovano , anonymizovano písm. b) IZ, pročež soud rozhodl o úpadku dlužníků dle ustanovení § 136 anonymizovano IZ. O insolvenčním návrhu bylo rozhodnuto bez jednání, neboť soud plně vyhověl návrhu, kterému nikdo neodporoval. Dále soud prvníh anonymizovano k anonymizovano , že usnesením ze dne 19.1.2016, č.j. KSOS 40 INS 30503/2015-A-5, vyzval dlužníky, aby doplnili svůj návrh na povolení oddlužení tak, že ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení předloží písemné prohlášení o tom, že souhlasí s tím, aby všechen jejich majetek byl pro účely schválení oddlužení zpeněžením majetkové p anonymizovano považován za majetek ve společném jmění manželů v souladu s ustanovením § 394a anonymizovano IZ. Dlužníci na tuto výzvu nereagovali. Soud dále dlužníky usnesením ze dne 11.3.2016, č.j. KSOS 40 INS 30503/2015-A-6 vyzval, aby ve stanovené lhůtě společně a nerozdílně zaplatili zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. Dlužníci na tuto výzvu opět nereagovali, nicméně záloha na náklady insolvenčního řízení byla uhrazena věřitelem, který do řízení přistoupil. Vzhledem k tomu, že dlužníci v zákonné lhůtě řádně nedoplnili svůj návrh na povolení oddlužení, soud v souladu s ustanovením § 393 anonymizovano IZ rozhodl o odmítnutí jejich návrhu na povolení oddlužení a s ohledem na skutečnost, že dlužníci jako fyzické osoby-nepodnikatelé, nesplňují podmínky zákona pro řešení úpadku reorganizací, soud v souladu s citovaným ustanovením § 396 anonymizovano IZ rozhodl současně o prohlášení konkursu na jejich majetek.

Proti tomuto usnesení podali dlužníci včasné odvolání. Po posouzení anonymizovano odvolání lze nade vši pochybnost dovodit (§ 41 anonymizovano občanskéh anonymizovano

řádu-dále jen anonymizovano ), že dlužníci nesouhlasí s odmítnutím jejich návrhu na povolení oddlužení (napadají výrok III.) a řešením jejich úpadku konkursem (brojí též proti výrokům V. a VI.) s tím, že dlužník Jiří Svoboda byl nemocen a v důsledku toho nebyly doloženy dané dokumenty. Proto žádají o opětovné posouzení jejich situace tak, aby úpadek nebyl řešen konkursem, nýbrž oddlužením.

Věřitel QI investiční společnost, a.s., se k podanému odvolání nevyjádřil.

Podle ustanovení § 7 IZ platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanskéh anonymizovano řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvníh anonymizovano v r anonymizovano v němž bylo odvoláním napadeného, tj. ve výrocích III., V. a VI., včetně řízení, které předcházelo jejich vydání (§ 212, § 212a anonymizovano , anonymizovano a anonymizovano anonymizovano , a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 anonymizovano písm d/ IZ), dospěl k závěru, že v daném případě nejsou dány podmínky ani pro potvrzení, avšak ani pro změnu napadeného usnesení.

Především odvolací soud shodně se soudem prvníh anonymizovano k anonymizovano , že dlužníci jsou v úpadku, když dle anonymizovano insolvenčního návrhu, včetně seznamu závazků (doručném soudu 7.12.2015) je zřejmé, že dlužníci mají nejméně 5 věřitelů a vůči nim 7 závazků ve výši celkem 2.628.109 Kč, z toho dva závazky zajištěné v r anonymizovano 2.329.168 Kč (splatné v roce 2014) a 5 závazků nezajištěných ve výši celkem 298.941 Kč, které se staly splatnými postupně od dubna 2015 do konce roku 2015. Dlužníci svůj insolvenční návrh spojili se společným návrhem manželů (§ 394a IZ) na povolení oddlužení a to formou splátkového kalendáře a je skutečností, že k tomuto návrhu na povolení oddlužení nepředložili zákonem požadované písemné prohlášení (§ 394a anonymizovano IZ), že souhlasí s tím, aby všechen jejich majetek byl pro účely schválení oddlužení zpeněžením majetkové p anonymizovano považován za majetek ve společném jmění manželů, přičemž zákon dále vyžaduje, aby toto prohlášení anonymizovano jejich (obou) úředně ověřený podpis. Je dále skutečností, že toto prohlášení, se všemi náležitostmi, dlužnici nepředložili ani přes výzvu a řádné poučení soudu prvníh anonymizovano , dle unesení ze dne 19.1.2016 (č.d. A-5) a že do řízení se svým insolvenčním návrhem dne 2.5.2016 přistoupil věřitel QI investiční společnost, a.s., která tvrdila vůči dlužnici b) zajištěné pohledávky v r anonymizovano 2.410.408,56 Kč.

Za tét anonymizovano byl prot anonymizovano (bezchybný) postup soudu prvníh anonymizovano , když kromě rozhodnutí o úpadku dlužníků, vydal též rozhodnutí, kterým bez dalšího jejich návrh na povolení oddlužení odmítl (§ 393 anonymizovano IZ) a když rozhodl o řešení úpadku dlužníků konkursem.

Nicméně z anonymizovano odvolací soud dále zjistil, že v dalším řízení, tj. po vydání napadeného usnesení, u přezkumného jednání dne 11.8.2016, insolvenční správkyně omluvila neúčast dlužníka Jiřího anonymizovano ze zdravotních důvodů a navrhla tomuto dlužníku ustanovit opatrovníka s tím, že má za to, že dlužník a) není schopen před soudem samostatně jednat, chápat smysl a účel insolvenčního řízení. Dlužnice b) k tomu uvedla, že když byl podáván jejich návrh, dlužník a) věděl, co podepisuje a byl s tím srozuměn; jeho zdravotní stav se zhoršil až poté. Dále uvedla, že dlužník a) prodělal před 7 lety mozkovou mrtvici a tvrdila, že jeho aktuální stav je takový, že sám se pohybuje, komunikuje, chápe anonymizovano , vidí a slyší. Naproti tomu správkyně uvedla, že dle sdělení dcery dlužníků je dlužník a) zmatený v čase, trpí poruchou krátkodobé paměti. Sama správkyně viděla dlužníka a) osobně pouze jednou, avšak působil na ni zmateně, myslel si, že správkyně je jejich příbuzná. Z předložené lékařské zprávy ze dne 11.8.2016 pak vyplývá, že vzhledem ke zhoršení celkového zdravotníh anonymizovano dlužníka a) není vhodná jeho účast u soudního jednání. Po tomto zjištění soud prvníh anonymizovano bez dalšího (tj. aniž došlo k přezkumu přihlášek pohledávek) přezkumné jednání i schůzi věřitelů odročil a následně usnesením ze dne 9.9.2016 (č.d. B-7) dlužníku a) ustanovil pro toto řízení opatrovnici Petru anonymizovano (§ 29 anonymizovano , anonymizovano anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostrava-Heřmanice, Poštulkova 1, PSČ 713 00 (dceru dlužníků), k čemuž jmenovaná vyslovila svůj předchozí souhlas podáním ze dne 15.8.2016 (č.d. B-6). Toto usnesení bylo dlužníku a) a dlužnici b) doručeno 14.9.2016, opatrovnici dne 19.9.2016 a správkyni dne 13.9.2016.

Na základě všech shora uvedených zjištění dospěl odvolací soud k závěru, že jsou zde vážně pochybnosti rovněž o tom, zda dlužník a) již v době, kdy přebíral výzvu soudu prvníh anonymizovano ze dne 19.1.2016 (č.d. A-5) k doložení prohlášení ve smyslu ustanovení § 394a anonymizovano IZ s úředně ověřeným podpisem, byl schopen řádně vykonávat nejen svá práva, ale i plnit své povinnosti účastníka řízení. Svědčí o tom nejen vyjádření správkyně u nařízeného jednání (dne 11.8.2016), ale též doložená lékařská zpráva. Skutečnost, že dlužník a) má zdravotní potíže a není schopen se plnohodnotně účastnit insolvenčního řízení, nemůže jít tomuto dlužníku k tíži, přestože soud prvníh anonymizovano v době vydání uvedené výzvy, ani v době vydání napadeného usnesení, o těchto zdravotních potížích dlužníka a) nevěděl.

Z uvedených důvodů nelze proto učinit jiný závěr, než že řízení před soudem prvníh anonymizovano trpělo jinými vadami, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, a za odvolacího řízení nemohla být zjednána náprava.

Proto postupoval odvolací soud dle ustanovení § 219a anonymizovano písm. a) anonymizovano v napadené části, tj. ve výroku III., napadené usnesení soudu prvníh anonymizovano zrušil a současně jako předčasně vydané zrušil napadené usnesení též ve výrocích V. a VI., a v tomto r anonymizovano vrátil soudu prvníh anonymizovano k dalšímu řízení (§ 221 anonymizovano písm. a) anonymizovano .

V dalším řízení, po té, kdy usnesení ze dne 9.9.2016 (č.d. B-7) o ustanovení opatrovníka dlužníku a) nabude právní moci, soud prvníh anonymizovano zašle výzvu ke splnění povinnosti ve smyslu ustanovení § 394a anonymizovano IZ opatrovníku tohoto dlužníka a v závislosti na reakcích opatrovníka přizpůsobí svůj další postup v tomto řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajskéh anonymizovano v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacíh anonymizovano nebo která v rozhodování dovolacíh anonymizovano dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má- li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 anonymizovano anonymizovano .

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům, případně opatrovnici dlužníka a) a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 anonymizovano , § 75 anonymizovano IZ).

V Olomouci dne 27. září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu