1 VSOL 933/2013-P8-17
KSOS 25 INS 1006/2013 1 VSOL 933/2013-P8-17

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka René anonymizovano , anonymizovano , bytem Klimkovice, Náměstí 70, PSČ 742 83, o přihlášce pohledávky P8 věřitele č. 8 Mgr. Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostrava-Jih, Františka Formana 233/23, PSČ 700 30, k odvolání tohoto věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.7.2013, č.j. KSOS 25 INS 1006/2013-P8-4

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.7.2013, č.j. KSOS 25 INS 1006/2013-P8-4 se m ě n í tak, že přihláška pohledávky věřitele č. 8 (P8): Mgr. Pavel Pargač, anonymizovano , Františka Formana 233/23, 700 30 Ostrava-Jih se n e o d m í t á a účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení se nekončí.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl podle ustanovení § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), přihlášku pohledávky P8 věřitele č. 8 Mgr. Pavla anonymizovano (výrok I.) a deklaroval, že právní mocí tohoto usnesení účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí. V odůvodnění uvedl, že pohledávka věřitele byla na přezkumném jednání dne 10.6.2013 popřena a insolvenční správce o tom věřitele vyrozuměl přípisem ze dne 10.6.2013, a to včetně poučení o právu podat žalobu ve lhůtě do 30 dnů od přezkumného jednání s tím, že lhůta neuplyne dříve než po 15 dnech od doručení této výzvy. Věřitel výzvu převzal dne 28.6.2013. Vzhledem k tomu, že žalobu ve stanovené lhůtě nepodal, k této jeho popřené pohledávce se podle ust. § 198 odst. 1 IZ nepřihlíží, a proto byla odmítnuta.

Proti tomuto rozhodnutí podal věřitel Mgr. Pavel Pargač odvolání, ve kterém namítal, že přezkumné jednání se konalo dne 10.6.2013 a on žalobu podal elektronicky dne 10.7.2013, kterou doplnil písemným originálem ve tří denní zákonné lhůtě, přičemž konec této lhůty připadl na sobotu 13.7.2013, a proto se podle zákona posunula na pondělí 15.7.2013. Navrhoval, aby odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že jeho přihláška se neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení se neukončuje.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 odst. 1 IZ, § 212, § 212a o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c) IZ), dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že k přezkumnému jednání dne 10.6.2013 se nedostavil žádný věřitel a předmětem přezkumu byly řádně přihlášené pohledávky č. 1-8, tedy i pohledávka P8 věřitele Mgr. Pavla anonymizovano . Ze seznamu přihlášených pohledávek se zjišťuje, že přihláška P8 věřitele č. 8 Mgr. Pavla anonymizovano ve výši 9.150 Kč, která byla popřena co do pravosti a výše jak dlužníkem, tak insolvenčním správcem, a to z důvodu, že nárok na zaplacení odměny za kompletní přípravu a zpracování oddlužení nevznikl, neboť věřitel, a to z mnoha nedostatky, pouze vyplnil insolvenční návrh a vady podání, k jejichž odstranění byl insolvenční dlužník vyzván soudem, odmítl řešit, a ten byl nucen obrátit se s žádostí o odbornou pomoc na jinou osobu. Rovněž částka 9.000 Kč neodpovídá ceně obvyklé ani za bezvadné provedení věřitelem deklarovaných služeb, tato cena nebyla mezi stranami ujednána a v případě, že by tuto částku věřitel požadoval, insolvenční dlužník by se obrátil na jiný odborný subjekt (například poradna poskytující tyto služby bezplatně). Částka režijních nákladů 150 Kč byla věřiteli uhrazena. Z vyrozumění insolvenční správkyně o popření pohledávky ze dne 10.6.2013 adresovaného věřiteli Mgr. Pavlu Pargačovi se zjišťuje, že věřitel byl informován, že insolvenční správkyně a dlužník popřeli pravost a výši přihlášené pohledávky č. 1 v částce 9.150 Kč, včetně uvedení důvodu popření. Současně byl věřitel podle ust. § 197 odst. 2 a § 198 odst. 1 v návaznosti na ust. § 410 odst. 1 IZ poučen, že jako věřitel nevykonatelné pohledávky, která byla popřena, může uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání, tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění. Žalobu je nutno podat u insolvenčního soudu proti popírajícímu insolvenčnímu správci a dlužníkovi. Jako důvod vzniku popřené pohledávky může podle § 198 odst. 2 IZ žalobce uvést pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání. Současně byl poučen, že nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží, pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. Toto vyrozumění bylo věřiteli doručeno dne 28.6.2013. Vzhledem k tomu, že v insolvenčním rejstříku oddíl C-incidenční spory-je zveřejněna pouze žaloba žalobce ze dne 10.7.2013, doručená soudu poštou dne 16.7.2013 v obálce, která byla předána k poštovní přepravě dne 15.7.2013 (tj. žaloba o určení obou pohledávek ve výši 2 x 9.150 Kč směřující proti žalované insolvenční správkyni Mgr. Zdence Novákové a vůči oběma dlužníkům, tj. manželům Richterovým vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 25 ICm 2522/2013), zatímco žaloba doručená soudu elektronicky dne 10.7.2013 (na kterou odkazuje odvolatel) v insolvenčním rejstříku zveřejněna nebyla, vyšel soud prvního stupně pouze z údajů v počítačové databázi a na tomto základě odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle ustanovení § 197 odst.2 IZ věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle ustanovení § 198 odst.1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle ustanovení § 42 odst. 3 o.s.ř. podání obsahující návrh ve věci samé učiněné telegraficky je třeba písemně doplnit nejpozději do tří dnů, je-li písemné podání učiněno telefaxem nebo v elektronické podobě, je třeba v téže lhůtě jej doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží.

Podle ustanovení § 57 o.s.ř. do běhu lhůtu se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin (odstavec 1). Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobou, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty (odstavec 2). Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost jej doručit (odstavec 3).

K dotazu odvolacího soudu Krajský soud v Brně sdělil, že žaloba žalobce Mgr. Pavla anonymizovano o určení pohledávky byla dne 10.7.2013 doručena elektronickou poštou na podatelnu soudu. Za této situace nutno přisvědčit odvolateli, že pokud toto elektronické podání doplnil předložením stejnopisu, který odevzdal k poštovní přepravě v pondělí dne 15.7.2013, jednalo o řádné doplnění podání v souladu s ust. § 42 odst. 3 o.s.ř., neboť třídenní lhůta k doplnění originálu elektronického podání je lhůtou procesní, a proto stačí, je-li doplnění podáno poslední den lhůty k poštovní přepravě. Pro úplnost odvolací soud dodává, že 30 denní lhůta k podání žaloby počala běžet od přezkumného jednání, které se konalo 10.6.2013, resp. ode dne následujícího, tj. od 11.6.2013, a skončila ve čtvrtek dne 11.7.2013. Žaloba doručená soudu elektronicky dne 10.7.2013 je žalobou včasnou, neboť byla podána před uplynutím stanovené 30 denní lhůty a byla řádně ve stanovené tří denní lhůtě doplněna. Tří denní lhůta k doplnění elektronicky podané žaloby skončila v sobotu 13.7.2013, a proto posledním dnem této lhůty bylo pondělí 15.7.2013, kdy doplnění bylo odevzdáno k poštovní přepravě.

Odvolací soud konstatuje, že žaloba byla podána ve stanovené 30 denní lhůtě v souladu s ust. § 198 odst. 1 IZ, a proto nebyl důvod pro odmítnutí přihlášky dle ust. § 185 o.s.ř.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 220 o.s.ř. změnit tak, že přihláška pohledávky věřitele č. 8 (P8): Mgr. Pavel Pargač, anonymizovano , Františka Formana 233/23, 700 30 Ostrava-Jih se n e o d m í t á a účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení se nekončí.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené

rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a navrhujícímu věřiteli se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 19. listopadu 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu