1 VSOL 931/2014-A-13
KSBR 40 INS 20464/2014 1 VSOL 931/2014-A-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka Bedřicha Vojkovského, nar. 11.7.1949, bytem Zlín, Větrná 4652, PSČ 760 05, IČ: 48470562, o nařízení předběžného opatření, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28.7.2014, č.j. KSBR 40 INS 20464/2014-A-5,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 82 odst. 2, písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen IZ ), nařídil předběžné opatření, jímž omezil účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1, písm. c) IZ, a to tak, že soudnímu exekutorovi JUDr. Milan Makariovi, Exekutorský úřad Praha-západ, umožnil provést dražbu nemovitostí dlužníka, a to pozemku parc. č. st. 1172-zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba-budova č. ev. 125, v obci Vlčková a pozemku parc. č. 1038/86-trvalý travní porost, nemovitých věcí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj-Katastrálního pracoviště Zlín, na LV č. 362, pro katastrální území a obec Vlčková, nařízenou v rámci exekuce vedené pod sp. zn. 156 EX 720/12 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 40 INS 20464/2014 k dispozici v tomto řízení (výrok I.) a uložil JUDr. Milanu Makariovi, soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Praha-západ, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci usnesení zaplatil soudní poplatek ve výši 1.000 Kč za rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření (výrok II.).

V odůvodnění rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že dlužník podal dne 25.7.2014 u Krajského soudu v Brně insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, jímž se domáhal zjištění svého úpadku, přičemž se jednalo již o třetí insolvenční návrh dlužníka. První insolvenční řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na povolení oddlužení dne 28.4.2014, řízení bylo vedeno pod sp. zn. KSBR 40 INS 11805/2014 a insolvenční návrh dlužníka byl odmítnut usnesením ze dne 30.4.2014 z důvodu, že dlužník ani po opakované výzvě nepředložil k návrhu povinné přílohy. Druhé insolvenční řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na povolení oddlužení dne 26.5.2014, řízení bylo vedeno pod sp. zn. KSBR 40 INS 14401/2014 a insolvenční návrh dlužníka byl odmítnut usnesením ze dne 27.6.2014, a to opět z důvodu, že dlužník ani po opakované výzvě nepředložil k návrhu povinné přílohy. Usnesením Okresního soudu ve Zlíně ze dne 13.9.2012, č.j. 16 EXE 1125/2012-33, byla nařízena exekuce na majetek dlužníka podle exekutorského zápisu sepsaného Mgr. et. Mgr. Jiřím Leskovjanem, exekutorským koncipientem, na základě pověření uděleného JUDr. Ivo Dědkem, soudním exekutorem se sídlem Exekutorského úřadu ve Zlíně, dne 1.8.2011, pod sp. zn. 012EZ 22/11, k vymožení pohledávky oprávněného-Hypoteční banka, a.s., ve výši 1.495.589,82 Kč s příslušenstvím. Provedením exekuce byl pověřen JUDr. Milan Makarius, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu Praha-západ, se sídlem Praha 5, Plzeňská 298/276. K výše uvedeným nemovitostem ve vlastnictví dlužníka je zapsáno smluvní zástavní právo ve prospěch věřitele Hypoteční banka, a.s., k zajištění jeho pohledávky vůči dlužníkovi ve výši 1.450.000 Kč. Usnesením soudního exekutora JUDr. Milana Makariuse ze dne 14.4.2014, č.j. 159 EX 01072/12-141, byla cena nemovitostí dlužníka včetně příslušenství určena částkou 1.923.600 Kč. Ve výše uvedené exekuční věci byla usnesením ze dne 20.2.2014, č.j. 156 EX 720/12-78, na den 29.4.2014 nařízena elektronická dražba, jejímž předmětem měly být výše uvedené nemovitosti dlužníka. Usnesením ze dne 29.4.2014, č.j. 156 EX 720/12-107, soudní exekutor zrušil dražební jednání z důvodu podání insolvenčního návrhu dlužníkem a nařídil dražbu na den 27.5.2014. Usnesením ze dne 27.5.2014, č.j. 156 EX 720/12-12, soudní exekutor opakovaně zrušil dražební jednání nařízené na den 27.5.2014 z důvodu podání insolvenčního návrhu dlužníkem a nařídil dražbu na den 24.6.2014. Usnesením ze dne 23.5.2014, č.j. 156 EX 720/12-154, soudní exekutor zrušil dražební jednání nařízené na den 24.6.2014 z důvodu neskončeného insolvenčního řízení a nařídil dražbu na den 29.72014. Soud prvního stupně uzavřel, že dlužník podal již po třetí bezprostředně před termínem nařízené dražby insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení a k insolvenčnímu návrhu připojené přílohy opět neobsahují všechny zákonem vyžadované náležitosti. Takové jednání dlužníka naznačuje účelovost podání insolvenčního návrhu s cílem zabránit provedení dražby, než jeho poctivý úmysl. Soud přihlédl rovněž ke skutečnosti, že předmětné nemovitosti slouží jako předmět zajištění pohledávky věřitele Hypoteční banka, a.s., s tím, že je vysoce pravděpodobné, že výtěžek zpeněžení bude sloužit pouze k poměrnému uspokojení zajištěné pohledávky. Osobou oprávněnou v exekučním řízení sp. zn. 156 EX 720/12 je přitom právě zajištěný věřitel, jehož práva rozhodovat o zpeněžení zajištěného majetku insolvenční zákon rozšířil. Z těchto důvodů návrhu na nařízení předběžného opatření vyhověl.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, v němž namítal, že dražba nemovitostí byla provedena spekulativně, na základě dohody exekutora a zájemce o koupi, za nepřiměřeně nízkou částku, na podkladě nereálného odhadu a byla povolena pouhý den před jejím konáním. Dražené nemovitosti se nachází v atraktivní rekreační oblasti Rusava, jedná se o nadstandardní dům určený k celoročnímu obývání včetně celoročního přístupu z parkoviště pro tři auta. Součástí nemovitosti je zahradní domek v hodnotě 30.000 Kč a jen pozemek má v dané lokalitě hodnotu 200.000 Kč. Nemovitosti jsou pouze 10 let staré a v minulosti byly odhadnuty částkou 1.250.000 Kč. Znalec oceňující nemovitost v exekuci se odmítl seznámit s veškerou stavební dokumentací ke stavbě a s cenovou kalkulací na částku 1.800.000 Kč a nepřihlédl k atraktivnosti lokality, v níž se nemovitosti nachází. Ve stejné lokalitě se nabízí k prodeji identická chata za částku 1.750.000 Kč. Navrhl, aby odvolací soud rozhodl o zrušení již provedené dražby a o provedení nového odhadu nemovitostí nezávislým znalcem a o vyhlášení a provedení nové dražby.

K odvolání dlužník připojil fotografie své nemovitosti a nemovitosti jiného vlastníka s nabídkou k prodeji a dále usnesení soudního exekutora JUDr. Milana Makariuse, Exekutorský úřad-západ, se sídlem Praha 5, Plzeňská 298/276, ze dne 23.6.2014, č.j. 156 EX 720/12-154, z něhož se podává, že jím bylo odročeno dražební jednání nařízené na den 24.6.2014 ve věci povinného-dlužníka, k exekuční věci oprávněného Hypoteční banka, a.s., týkající se dražby nemovitých věcí dlužníka v kat. území Vlčková. Výsledná cena nemovitosti byla v usnesení určena částkou 640.000 Kč.

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekucí se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenční řízení v posuzované věci bylo zahájeno dne 25.7.2014 insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na povolení oddlužení, jímž se dlužník se domáhal rozhodnutí o svém úpadku a jeho řešení oddlužením ve formě plnění splátkového kalendáře. V návrhu označil 5 závazků vůči 5 věřitelům, mimo jiné závazek vůči Hypoteční bance, a.s., který je předmětem exekuce vedené pod sp. zn. 156 EX 720/12 a je zajištěn nemovitostí dlužníka v obci Vlčková s tím, že zajištění popírá. K návrhu připojil mimo jiné seznam závazků, který postrádá náležitosti dle ust. § 104 odst. 3 IZ. Dne 27.7.2014 byl soudu doručen návrh soudního exekutora JUDr. Milana Makariuse na nařízení výše uvedeného předběžného opatření s odůvodněním, že na základě usnesení o nařízení exekuce Okresního soudu ve Zlíně ze dne 13.9.2012, č.j. 16 EXE 1125/2012-33, vede exekuci na majetek dlužníka pro pohledávku ve výši 1.495.589,82 Kč s příslušenstvím a v rámci prováděné exekuce bylo rozhodnuto o prodeji nemovitých věcí dlužníka v obci a v katastrálním území Vlčková. Dne 20.2.2014 pod č.j. 156 EX 720/12-78 byla vydána dražební vyhláška, jíž byla nařízena elektronická dražba nemovitostí dlužníka na den 29.4.2014. Usneseními ze dne 29.4.2014, č.j. 156 EX 720/14-107, ze dne 27.5.2014, č.j. 156 EX 720/12-121 a ze dne 23.6.2014, č.j. 156 EX 720/14-154, byla dražba nemovitých věcí postupně odročována z důvodu insolvenčních řízení zahájených na návrh dlužníka a dražba se měla nakonec uskutečnit dne 29.7.2014. Dne 25.7.2013 však dlužník podal v pořadí již třetí insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Všechny návrhy dlužník podal bezprostředně před termínem konání dražby, z čehož je zjevné, že návrhy podává účelově ve snaze vyvolat důsledky předpokládané ustanovením § 109 odst. 1, písm. c) IZ a zabránit tak připravované dražbě. První návrh podal dne 28.4.2014, přičemž dražba se měla uskutečnit dne 29.4.2014, druhý návrh podal dne 26.5.2014, přičemž dražba se měla uskutečnit dne 27.5.2014. Poslední návrh má shodné vady, jako měly dva předcházející návrhy. Poukázal na skutečnost, že nemovitosti dlužníka jsou zatíženy zástavním právem ve prospěch Hypoteční banky, a.s., na základě jejíhož návrhu je exekuce vedena, a která bude mít v případě zjištění úpadku dlužníka postavení zajištěného věřitele s právem na oddělené uspokojení a ani případné povolení oddlužení nemůže vést k tomu, aby vlastnické právo dlužníka k nemovitostem zůstalo zachováno. K návrhu na nařízení předběžného opatření připojil výpis z katastru nemovitostí ze dne 27.7.2014, z LV č. 362, pro obec a kat. území Vlčková, usnesení soudního exekutora JUDr. Milana Makariuse ze dne 20.2.2014, č.j. 156 EX 720/12-78, usnesení Okresního soudu ve Zlíně ze dne 13.9.2012, č.j. 16 EXE 1125/2012-33, usnesení soudního exekutora JUDr. Milana Makariuse ze dne 29.4.2014, č.j. 156 EX 720/12-107, usnesení soudního exekutora JUDr. Milana Makariuse ze dne 27.5.2014, č.j. 156 EX 720/12-121 a usnesení soudního exekutora JUDr. Milana Makariuse ze dne 23.6.2014, č.j. 156 EX 720/12-154. Na tomto základě soud prvního stupně ve věci rozhodl odvoláním napadeným usnesením.

Podle § 109 odst. 1 písm. c), věty první IZ, se zahájením insolvenčního řízení se spojuje ten účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést.

Podle § 82 odst. 2 písm. b) IZ, předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Odvolací soud přejímá jako správné skutkové závěry učiněné soudem prvního stupně z výpisu z katastru nemovitostí ze dne 27.7.2014, z LV č. 362, pro obec a kat. území Vlčková, z usnesení Okresního soudu ve Zlíně ze dne 13.9.2012, č.j. 16 EXE 1125/2012-33, z usnesení soudního exekutora JUDr. Milana Makariuse ze dne 14.4.2014, č.j. 159 EX 01072/12-141, ze dne 20.2.2014, č.j. 156 EX 720/12-78, ze dne 29.4.2014, č.j. 156 EX 720/12-107, ze dne 27.5.2014, č.j. 156 EX 720/12-121, ze dne 23.5.2014, č.j. 156 EX 720/12-154, jakož i závěry o dříve vedených insolvenčních řízení ve věci dlužníka pod sp. zn. KSBR 40 INS 11805/2014 a KSBR 40 INS 14104/2014 a na tyto správné skutkové závěry soudu prvního stupně pro stručnost odkazuje.

Odvolací soud považuje za nutné nejprve uvést, že novelou insolvenčního zákona provedenou zákonem č. 334/2012 Sb. byly do ustanovení § 82 IZ doplněny další důvody pro vydání předběžného opatření tak, že insolvenční soud má možnost z důvodů zvláštního zřetele hodných předběžným opatřením (způsobem stanoveným v předběžném opatření) omezit některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v ustanovení § 109 odst. 1 IZ.

Z důvodové zprávy k zákonu č. 334/2012 Sb., tj. k novele insolvenčního zákona účinné od 1.11.2012, vyplývá, že bylo novelizováno ustanovení § 82 IZ z důvodu vyskytování se pokusů zneužít transparentnosti insolvenčního řízení a účinků spojených s jeho zahájením k poškození zájmů třetích osob nebo dlužníka s tím, že může jít o záměr sledovaný dlužníkem (blokace exekučních řízení insolvenčními návrhy, jež nejsou míněny vážně), tak o záměr sledovaný jiným insolvenčním navrhovatelem, a to jako jedno z opatření, jež mají přispět k efektivnímu zásahu soudu proti takovým postupům, tedy rozšíření pravomocí insolvenčního soudu při vydávání předběžných opatření. Insolvenčnímu soudu se nově přiznává (v ustanovení § 82 písm. b/ IZ) možnost z důvodů zvláštního zřetele hodných předběžným opatřením způsobem stanoveným v předběžném opatření omezit některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, jak jsou uvedeny v ustanovení § 109 odst. 1 IZ. Tím se insolvenčnímu soudu otevírá možnost (při respektu k zásadám insolvenčního řízení vyjádřeným v ustanovení § 5 IZ) například povolit v exekuci dokončení exekuce (s omezením nastaveným tak, aby například výtěžek z dosaženého zpeněžení majetku byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení k dispozici v tomto řízení).

Odvolací soud shodně se soudem prvního stupně uzavírá, že dlužník podal v posuzované věci již v pořadí třetí insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, a to bezprostředně před termínem nařízené dražby nemovitostí ve vlastnictví dlužníka. I předchozí dva insolvenční návrhy dlužník podal bezprostředně před termínem nařízené dražby. Oba předchozí insolvenční návrhy byly odmítnuty pro vady, ani tento třetí insolvenční návrh dlužníka neobsahuje zákonem předepsané přílohy (§ 103 odst. 3, § 104 odst. 1, 3 IZ). Z uvedeného chování dlužníka vyplývá jeho účelovost a snaha podáním insolvenčního návrhu blokovat exekuční řízení, zejména zpeněžení jeho nemovitého majetku v exekuci. Ostatně zájem dlužníka zabránit provedení dražby v exekuci přímo vyplývá z dlužníkem podaného odvolání, v němž dlužník brojí proti dražbě provedené v rámci exekučního řízení. Soud prvního stupně správně zohlednil rovněž skutečnost, že exekuce je vedena ve prospěch oprávněného-Hypoteční banky, a.s., která je zajištěným věřitelem a má právo na uspokojení své pohledávky z předmětných nemovitostí, které jsou předmětem dražby v exekučním řízení. Odvolací námitky dlužníka směřující proti průběhu dražby a výši dražené ceny jsou z hlediska nařízení předběžného opatření irelevantní. Tyto námitky lze vznášet toliko v příslušném exekučním řízení.

Soud prvního stupně tudíž postupoval správně, v souladu s ustanovením § 82 odst. 1, odst. 2, písm. b) IZ, pokud předběžné opatření nařídil s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení k dispozici v tomto řízení.

Odvolací soud proto usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné dle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. f) o.s.ř.).

V Olomouci dne 31.10. 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu