1 VSOL 931/2013-A-18
KSBR 44 INS 23433/2013 1 VSOL 931/2013-A-18

Us ne s e ní

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka HOTEL M s.r.o., se sídlem Brno, Hybešova 38, PSČ 602 00, IČ 25551841, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12.9.2013, č.j. KSBR 44 INS 23433/2013-A-11,

tak to:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e .

Od ůvod něn í:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), odmítl insolvenční návrh dlužníka.

V odůvodnění rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 3.9.2013, č.j. KSBR 44 INS 23433/2013-A-9 vyzval dlužníka, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení doplnil insolvenční návrh o seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, o seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů a o seznam svých zaměstnanců, s poučením o náležitostech těchto seznamů, neboť dlužník tyto povinné přílohy k insolvenčnímu návrhu nepřipojil a informace plynoucí ze samotného insolvenčního návrhu jako seznamy akceptovat nelze. Dlužník byl současně poučen o následcích pro případ, že výzvě soudu nevyhoví. Usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 4.9.2013, dlužník na výzvu soudu reagoval podáním ze dne 9.9.2013, v rámci něhož však nepředložil řádný seznam zaměstnanců a řádný seznam závazků. Na úvodní straně podání sice uvedl, že nemá žádné zaměstnance, prohlášení o správnosti a úplnosti však bylo obsaženo až v příloze č. 1, tedy na jiné listině, která již sdělení o zaměstnancích dlužníka neobsahovala. Nadto dlužník v seznamu závazků neidentifikoval nezaměnitelně své věřitele, neboť u jednotlivých věřitelů neuvedl jejich identifikační číslo, ačkoliv byl o této náležitosti poučen. Jelikož dlužník výzvě soudu nevyhověl a insolvenční návrh řádně nedoplnil, soud jej dle ustanovení § 128 odst. 2 IZ odmítl.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, v němž uvedl pouze to, že došlo k neporozumění odůvodnění odmítnutí insolvenčního návrhu a žádal o osobní jednání za účelem upřesnění požadavků k doplnění insolvenčního návrhu. Podáním ze dne 3.10.2013 dlužník předložil prohlášení společnosti Hotel Sokolský dům s.r.o. o uznání závazku.

Podle § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenční řízení v posuzované věci bylo zahájeno dne 22.8.2013 insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na povolení oddlužení, jímž se dlužník domáhal rozhodnutí o svém úpadku a jeho řešení oddlužením, aniž by navrhl způsob oddlužení. V bodu 16 návrhu (majetek, který není předmětem zajišťovacích práv) a v bodu 17 návrhu (majetek, který je předmětem, zajišťovacích práv) uvedl, že nemá žádný majetek. V bodu 18 návrhu (závazky, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění-nevykonatelné) uvedl pět závazků vůči pěti věřitelům a v bodu 20 návrhu (závazky, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění-vykonatelné) uvedl dalších osm peněžitých vykonatelných závazků vůči čtyřem věřitelům. Seznamy majetku, závazků a zaměstnanců k insolvenčnímu návrhu nepřipojil. Soud prvního stupně vyzval dlužníka usnesením ze dne 3.9.2013, č.j. KSBR 44 INS 23433/2013-A-9, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení doplnil insolvenční návrh o seznam svého majetku, o seznam svých závazků a o seznam svých zaměstnanců a podrobně dlužníka poučil o náležitostech těchto seznamů, jakož i o následcích pro případ, že dlužník insolvenční návrh nedoplní (§ 128 odst. 2 IZ). Na tuto výzvu, která byla dlužníku doručena dne 4.9.2013, dlužník reagoval podáním doručeným soudu dne

9.9.2013, v němž uvedl, že přikládá přílohy č. 1 až č. 4 a u přílohy č. 1 uvedl, že nemá žádné zaměstnance, aniž by však prohlásil, že tento údaj je správný a úplný. K podání připojil přílohu č. 1, v níž toliko uvedl, vyúčtování daně ze závislé činnosti za rok 2012 na FÚ ve Slavkově u Brna a odhláška z registru zaměstnavatelů a prohlásil, že údaje jsou správné a úplné a tuto přílohu opatřil podpisem. K podání dále připojil přílohu č. 2, v níž prohlásil, že má pohledávku za společností Hotel Sokolský dům s.r.o. z titulu smlouvy o podnájmu a smlouvy o úhradách energie, kterou považuje za nedobytnou, aniž by tvrdil její výši a prohlásil, že údaje jsou správné a úplné a tuto přílohu opatřil podpisem. Dále připojil přílohu č. 3-seznam majetku, v němž uvedl, že nemá žádný majetek a toto prohlášení opatřil podpisem s prohlášením, že je správné a úplné. K podání dále připojil přílohu č. 4-seznam závazků, v němž uvedl peněžité závazky vůči čtyřem věřitelům, věřitele označil obchodní firmou a sídlem, závazky označil výší, splatností, odkazem na fakturu, případně odkazem na platební výměr finančního úřadu.

Podle § 103 odst. 1 IZ, insolvenční návrh musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a označení dlužníka, kterého se týká, popřípadě označení jejich zástupců. Fyzická osoba musí být označena jménem, příjmením a bydlištěm (sídlem) a v případě, že jde o podnikatele, též identifikačním číslem. Právnická osoba musí být označena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem. Je-li navrhovatelem stát, musí insolvenční návrh obsahovat označení příslušné organizační složky státu, která za stát před insolvenčním soudem vystupuje.

Podle ustanovení § 103 odst. 3, věty druhé IZ, insolvenční navrhovatel je povinen k insolvenčnímu návrhu připojit předepsané přílohy a listinné důkazy, kterých se dovolává; přílohy a listiny však nejsou součástí insolvenčního návrhu.

Podle ustanovení § 104 IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek (odst. 1). V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí (odst. 2). V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké, nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč (3). Nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné (4).

Podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčnímu návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů, to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst.1. Nebude-li návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Odvolací soud dospěl shodně se soudem prvního stupně k závěru, že dlužník přes výzvu soudu prvního stupně učiněnou v souladu s ustanovením § 128 odst. 2 IZ usnesením ze dne 3.9.2013, č.j. KSBR 44 INS 23433/2013-A-9, v soudem určené lhůtě nepřipojil k insolvenčnímu návrhu řádné povinné přílohy, a to řádný seznam závazků, zaměstnanců a ani řádný seznam majetku, ačkoliv byl soudem prvního stupně o náležitostech těchto seznamů, jakož i o následcích pro případ, že řádné seznamy nepředloží, poučen. Lze přisvědčit soudu prvního stupně v závěru o tom, že dlužník nepředložil řádný seznam zaměstnanců, neboť na úvodní straně podání ze dne 9.9.2013, kterým reagoval na výzvu soudu k předložení seznamů, sice uvedl, že nemá žádné zaměstnance, prohlášení o správnosti a úplnosti však bylo obsaženo až v příloze č. 1, tedy na jiné listině, která však již sdělení o zaměstnancích dlužníka neobsahovala. Dlužník sice podáním ze dne 9.9.2013 připojil k insolvenčnímu návrhu přílohu č. 2 opatřenou podpisem a prohlášením o správnosti a úplnosti, v níž uvedl pohledávku za společností Hotel Sokolský dům s.r.o. z titulu smlouvy o podnájmu a smlouvy o úhradách energie, aniž by však uvedl výši této pohledávky (§ 104 odst. 2 IZ). V seznamu závazků pak dlužník v rozporu s ustanovením § 104 odst. 4 (za použití ustanovení § 103 odst. 1 IZ) neuvedl identifikační čísla svých věřitelů. Vady insolvenčního návrhu ani nedostatky příloh přitom nelze odstraňovat až v odvolacím řízení, k odstranění takových nedostatků až v odvolacím řízení nelze přihlížet (srovnej rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 17.3.2008, senátní značka 1 VSPH 5/2008, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 11/2009).

S ohledem na shora uvedené tedy odvolací soud uzavírá, že dlužník přes výzvu soudu prvního stupně neodstranil vady příloh (§ 103 odst. 3 věta druhá, § 104 IZ) a soud prvního stupně proto postupoval správně, v souladu s ustanovením § 128 odst. 2 IZ, pokud insolvenční návrh odmítl.

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud napadené rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné dle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání počíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

V Olomouci dne 30.října 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu