1 VSOL 931/2012-P24-9
KSOS 33 INS 4328/2010 1 VSOL 931/2012-P24-9

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka acon Anlagenbau, s.r.o., se sídlem Orlová-Lutyně, U nové vodárny 901, PSČ 735 14, IČ: 64611361, o přihlášce pohledávky věřitele č. 24 č. přihlášky P24 Karla anonymizovano , anonymizovano , bytem Petrovice u Karviné č. 587, PSČ 735 72, o odvolání věřitele č. 24 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 33 INS 4328/2010-P24-4 ze dne 25.10.2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 33 INS 4328/2010-P24-4 ze dne 25.10.2012 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 4 číslo přihlášky P24 Karla anonymizovano (výrok I.) s tím, že právní mocí tohoto rozhodnutí účast přihlášeného věřitele v insolvenčním řízení končí (výrok II.).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že věřitel přihlásil dne 9.6.2010 nezajištěnou pohledávku ve výši 15.706 Kč, kterou insolvenční správce na přezkumném jednání dne 27.2.2012 zcela popřel, o čemž byl věřitel vyrozuměn insolvenčním správcem dne 24.8.2012. Vzhledem k tomu, že věřitel žalobu na určení popřené pohledávky ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu nepodal, soud podle ustanovení § 185 insolvenčního zákona jeho přihlášku odmítl s tím, že účast věřitele v insolvenčním řízení končí.

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání. V odvolání uvedl skutečnosti ohledně jím přihlášené pohledávky a současně doložil listiny osvědčující jeho pohledávku.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 198 odst. 1, odst. 3 IZ, věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. Vyjde-li v průběhu řízení o žalobě podle odstavce 1 najevo, že popřená pohledávka je pohledávkou vykonatelnou, není to důvodem k zamítnutí žaloby, žalovaný je však v takovém případě povinen prokázat důvod popření podle § 199.

Podle § 197 odst. 2 IZ, věřitel, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zejména zjistil, že usnesením č.j. KSOS 33 INS 4328/2010-A-8 ze dne 12.5.2010 byl zjištěn úpadek dlužníka a insolvenčním správcem byl ustanoven Ing. Ivo Kotaba, V zimném dole 713, Orlová-Lazy, současně tímto usnesením byli věřitelé vyzváni, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku s poučením, jakým způsobem je nutno pohledávku přihlásit, a s poučením o následcích pozdě podané přihlášky. Věřitel Karel Gamrot dne 9.6.2010 přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávky (na předepsaném formuláři), a to pohledávku č. 1 ve výši 10.000 Kč splatnou dne 28.5.2009, u které uvedl jako důvod vzniku fakturu za dopravu, dále pohledávku č. 2 ve výši 5.706 Kč splatnou dne 19.10.2009, u které uvedl jako důvod vzniku fakturu za dopravu, žádné přílohy (k doložení své pohledávky) k přihlášce nepřiložil. Výzvou ze dne 8.7.2011 (doručenou věřiteli dne 11.7.2011) insolvenční správce vyzval věřitele k doplnění přihlášky pohledávky tak, aby věřitel prokazatelným způsobem doložil (např. smlouvou a dodacím listem, fakturou a dodacím listem, případně jiným věrohodným způsobem) svou pohledávku s tím, že pouze faktura takové předpoklady nesplňuje, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy ve vztahu ke každé dílčí pohledávce s poučením, že nebude-li přihláška pohledávky řádně a včas doplněna, insolvenční správce předloží insolvenčnímu soudu jeho přihlášku k rozhodnutí o tom, že se k ní nepřihlíží s následky uvedenými v ustanovení § 185 IZ. U přezkumného jednání dne 27.2.2012 insolvenční správce pohledávku věřitele č. 24 zcela (co do pravosti) popřel s odůvodněním, že přihláška pohledávky neobsahuje doklady, které by osvědčovaly vznik pohledávky a věřitel na výzvu k doplnění přihlášky nereagoval. Vyrozuměním ze dne 20.8.2012 insolvenční správce vyrozuměl věřitele ve smyslu ustanovení § 198 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona o popření jeho nevykonatelné pohledávky a o možnosti podání žaloby tak, že na přezkumném jednání dne 27.2.2012 insolvenční správce popřel obě dílčí pohledávky co do pravosti a výše v celkové částce 15.706 Kč z důvodu, že přihláška pohledávky neobsahuje doklady, které by osvědčovaly vznik pohledávek a na výzvu k doplnění přihlášky věřitel nereagoval. Dále ve vyrozumění uvedl, že dlužník pohledávku jako celek uznal a poučil věřitele, že pokud nepodá proti insolvenčnímu správci u insolvenčního soudu žalobu na určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky, nebude k pohledávce popřené co do pravosti nadále v insolvenčním řízení přihlíženo a pohledávka popřená co do výše nebo pořadí se bude pokládat za zjištěnou ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření insolvenčním správcem. Věřitel, jehož nevykonatelná pohledávka byla popřena, se v podané žalobě může jako důvodu vzniku pohledávky dovolávat jen skutečností uvedených v přihlášce nebo při přezkumném jednání a dále skutečností, o kterých se věřitel dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku. Lhůta k podání žaloby činí 30 dnů od přezkumného jednání, tato lhůta neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění.

Odvolací soud shodně se soudem prvního stupně uzavírá, že věřitel poté, co mu insolvenční správce popřel u přezkumného jednání jeho přihlášenou nevykonatelnou pohledávku a o tomto popěrném úkonu vyrozuměl věřitele v souladu s ustanovením § 198 IZ, měl podat žalobu na určení pohledávky ve lhůtě zákonem stanovené, o čemž byl věřitel ve vyrozumění poučen, včetně poučení o následcích nepodání včasné žaloby insolvenčnímu soudu. Z tohoto důvodu soud prvního stupně zcela správně postupoval podle ustanovení § 185 IZ, když přihlášku pohledávky věřitele č. 24 odmítl.

Pokud věřitel až v odvolání uvedl další skutečnosti ohledně své přihlášené pohledávky a doložil listiny osvědčující jeho pohledávku, k tomu již v odvolacím řízení nelze přihlédnout. Zmeškání lhůty k podání žaloby o určení pravosti pohledávky popřené insolvenčním správcem je důvodem k vydání rozhodnutí o odmítnutí přihlášky ve smyslu ustanovení § 185 IZ a prostřednictvím usnesení o odmítnutí přihlášky podle ustanovení § 185 IZ se v insolvenčním řízení deklaruje již dříve nastalá skutečnost, s jejíž existencí spojuje insolvenčním zákon ten důsledek, že se nepřihlíží k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce, což vyplývá z ustanovení § 198 odst. 1 IZ. Věřitel měl možnost doložit listiny osvědčující jeho pohledávku nejpozději v rámci řízení o jeho včasně podané žalobě na určení pohledávky, tedy žalobě podané ve lhůtě stanovené zákonem dle vyrozumění insolvenčního správce o popření jeho pohledávky při přezkumném jednání, kterou však včas nepodal.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud napadené rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, věřiteli a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem. Lhůta k podání dovolání začíná věřiteli běžet ode dne, kdy mu bude usnesení doručeno zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 6. prosince 2012

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu