1 VSOL 929/2013-A-10
KSBR 44 INS 24655/2013 1 VSOL 929/2013-A-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužnice Žanety anonymizovano , anonymizovano , bytem Štítná nad Vláří, Popov 108, PSČ 763 33, o insolvenčním návrhu dlužnice spojeném s návrhem na povolení oddlužení, k odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9.9.2013, č.j. KSBR 44 INS 24655/2013-A-5

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9.9.2013, č.j. KSBR 44 INS 24655/2013-A-5 se mění tak, že insolvenční návrh dlužnice se n e o d m í t á.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně podle ustanovení § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), odmítl insolvenční návrh dlužnice s odůvodněním, že v něm schází vylíčení rozhodujících skutečnosti, jež by osvědčovaly úpadek dlužnice. V kolonkách 18-21 formuláře dlužnice sice specifikovala výši všech svých jednotlivých závazků, chybí zde však údaj o jejich splatnosti a věřitelé nejsou označení v souladu s ustanovením § 103 IZ. Údaje o splatnosti závazků dlužnice neobsahoval ani předložený seznam závazků. Skutečnost, že vůči dlužnici jsou vedena soudní či exekuční řízení bez bližších informací o tom, zda lze či nelze v rámci těchto řízení dosáhnout uspokojení pohledávek věřitelů dlužnice, nezakládá žádnou z vyvratitelných domněnek úpadku podle ust. § 3 odst. 1 IZ.

Proti tomuto rozhodnutí podala dlužnice odvolání, ve kterém namítala, že v kolonce 06 formulářového insolvenčního návrhu výslovně uvedla, že seznam a podrobný popis závazků , který je připojen za kolonku č. 21 návrhu, je nedílnou součástí tohoto formulářového návrhu na povolení oddlužení. Soudu prvního stupně vytýkala, že k připojenému seznamu věřitelů a závazků vůbec nepřihlížel, což je v rozporu s rozhodnutím Nejvyššího soudu ČŘ ze dne 26.2.2009, sen. zn. 29 NSČR 7/2008. Navrhovala, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a návrhu na povolení oddlužení vyhověl.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 odst. 1 IZ, § 212, § 212a o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužnice se insolvenčním návrhem ze dne 3.9.2013, doručeným soudu dne 4.9.2013, domáhala rozhodnutí o svém úpadku a navrhovala, aby byl řešen oddlužením plněním splátkového kalendáře a zpeněžením majetkové podstaty. Návrh podala na předepsaném formuláři a v kolonce 06 návrhu uvedla, že má celkem 6 věřitelů a 7 peněžitých závazků, jejichž přesná specifikace včetně seznamu věřitelů jsou nedílnou součástí tohoto návrhu na oddlužení a jsou přiloženy za kolonkou č. 21. Má více věřitelů a peněžité závazky, které jsou více jak 30 dnů po splatnosti. Tyto závazky není schopna platit a vzhledem k tomu musela pozastavit platby většiny svých peněžitých závazků déle jak 3 měsíce a nelze dosáhnout uspokojení pohledávek výkonem rozhodnutí či exekucí. Na 4 závazky jsou vydány exekuční příkazy, na 1 platební rozkaz, 1 je zesplatněn v plné výši, 1 je nevykonatelný. V kolonce 18 uvedla 2 nevykonatelné závazky, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění, a to vůči věřiteli označenému GE Money Bank ve výši 68.323,49 Kč a vůči věřiteli označenému Provident Financial ve výši 20.000 Kč. V kolonce 20 uvedla 5 vykonatelných závazků, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění, a to vůči věřiteli označenému Home Credit ve výši 69.293,77 Kč, vůči věřiteli označenému Bohemia Factoring ve výši 44.605 Kč, vůči věřiteli označenému Alfa Inkaso ve výši 292.460,27 Kč, vůči věřiteli označenému AB 42 ve výši 88.475 Kč a vůči věřiteli označenému GE Money Bank ve výši 481.137,21 Kč. U žádného ze shora uvedených závazků neuvedla údaj o jeho splatnosti, pouze v kolonce 20 uvedla u každého vykonatelného závazku spisovou značku rozhodnutí. Do návrhu za kolonku 21 vložila podepsaný seznam věřitelů a popis peněžitých závazků, opatřený prohlášením, že uvedené seznamy věřitelů a závazků jsou správné a úplné. V tomto seznamu uvedla 7 věřitelů, které specifikovala obchodním názvem, sídlem a identifikačním číslem, výši závazků vůči jednotlivým věřitelům, jejich právní důvod (úvěrová smlouva s uvedením čísla smlouvy a data uzavření), spisovou značku rozhodnutí, kterým byly vykonatelné závazky uvedené v kolonce 20 přiznány, případně spisovou značku o nařízení exekuce, a to včetně data vydání tohoto rozhodnutí. U nevykonatelných závazků uvedených v kolonce 18 uvedla, že závazek vůči Ge Money Bank, a.s. ve výši 68.323,49Kč byl zesplatněn 14.4.2008 a že poslední splátku ve výši 3.064 Kč na závazek vůči Provident Financial s.r.o. ve 20.000Kč zaplatila 31.7.2013. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ust. § 128 odst. 1 IZ insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný a nebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do sedmi dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 o.s.ř. se nepoužije.

Podle ust. § 103 odst. 2 IZ v insolvenčním návrhu musí být uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolání, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Podle ust. § 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů, b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost ).

Podle ust. § 3 odst. 2 IZ se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je b) neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplní-li povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Odvolací soud obecně konstatuje, že insolvenční návrh musí mít náležitosti dle ust. § 103 a 104 IZ, návrh na povolení oddlužení náležitosti dle ust. § 391 IZ, a že podmínkou pro projednání návrhu na povolení oddlužení je podání bezvadného insolvenčního návrhu. K náležitostem insolvenčního návrhu srov. např. rozhodnutí NS ČR ze dne 27.1.2010, sp. zn. KSBR 37 INS 294/2008, 29 NSCR 1/2008, publikované ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu ČR pod pořadovým č. 88/2010, rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.12.2011, sp.zn. KSUL 77 INS 6209/2011, 29 NSČR 45/2011-A-20 navazující na judikaturní závěry formulované též v usnesení ze dne 20.5.2010 sp.zn. 29 NSČR 22/2009 uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod R 26/2011, rozhodnutí NS ČR ze dne 21.12.2011, sp.zn. 29 NSČR 14/2011-veřejnosti přístupné na internetových stránkách www.nsoud.cz. Povinnost vylíčit v insolvenčním návrhu rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, není splněna tím, že insolvenční navrhovatel ohledně těchto skutečností odkáže na listinný důkaz, který připojil k insolvenčnímu návrhu jako přílohu (srov. např. usnesení NS ČR ze dne 26.2.2009, sp. zn. 29 NSČR 7/2008, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS pod pořadovým č. 91/2009). Není-li insolvenční návrh projednatelný, je na místě jeho odmítnutí podle § 128 odst. 1 IZ a nikoliv odstraňování vad, případně zkoumání jeho listinných příloh. Odkaz na listinný důkaz lze výjimečně připustit pouze je-li odkazováno na seznam závazků jako povinnou přílohu dlužnického návrhu dle ust. § 104 odst.1 IZ.

Odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupně konstatuje, že v insolvenčním návrhu dlužnice jsou dostatečným způsobem uvedeny rozhodujících skutečnosti, které osvědčují její úpadek ve smyslu ustanovení § 3 odst.1, 2, písm. a),b) i c) IZ, neboť v kolonce 06 dlužnice uvedla, že musela pozastavit platby většiny svých peněžitých závazků déle jak 3 měsíce a nelze dosáhnout uspokojení pohledávek výkonem rozhodnutí . Dále v této kolonce uvedla, že má celkem 6 věřitelů a 7 peněžitých závazků, jejichž přesná specifikace včetně seznamu věřitelů jsou nedílnou součástí tohoto návrhu na oddlužení a jsou přiloženy za kolonkou 21 . Na tento seznam věřitelů a popis peněžitých závazků nutno-ve shodě s vůlí a tvrzením dlužnice-pohlížet jako na nedílnou součást insolvenčního návrhu, když za touto dvoustránkovou vsuvkou , která doplňuje kolonku 06 a zejména kolonky 18 a 20 návrhu, následuje kolonka 22 a pokračuje formulářový text insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení. Jak již bylo výše konstatováno, dlužnice na dvou stránkách, které vložila mezi kolonku 21 a 22 návrhu, uvedla 7 věřitelů, které řádně specifikovala obchodním názvem, sídlem a identifikačním číslem, dále uvedla výši závazků vůči těmto jednotlivým věřitelům, jejich právní důvod (úvěrová smlouva s uvedením čísla smlouvy a data uzavření), spisovou značku rozhodnutí, kterým byly vykonatelné závazky uvedené v kolonce 20 přiznány, případně spisovou značku rozhodnutí o nařízení exekuce, a to včetně data vydání tohoto rozhodnutí. U nevykonatelných závazků uvedených v kolonce 18 uvedla, že závazek vůči GE Money Bank, a.s. ve výši 68.323,49Kč byl zesplatněn 14.4.2008 a že poslední splátku ve výši 3.064Kč na závazek vůči Provident Financial s.r.o. ve 20.000Kč zaplatila 31.7.2013. Na daný skutkový stav není možno aplikovat závěry formulované v usnesení NS ČR ze dne 26.2.2009, sp. zn. 29 NSČR 7/2008, které je publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS pod pořadovým č. 91/2009, neboť seznam věřitelů a popis peněžitých závazků -vložený do formulářového návrhu mezi kolonky 22 a 23-nemá povahu přiloženého listinného důkazu, na který by bylo odkazováno jako na přílohu návrhu.

Pro úplnost odvolací soud, ve složení uvedeném v záhlaví tohoto rozhodnutí, uvádí, že jsou mu známy závěry, které Vrchní soud v Olomouci formuloval v usnesení ze dne 25.10.2013, č.j. KSBR 44 INS 24658/2013, 3 VSOL 930/2013-A-14, kterým potvrzoval usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9.9.2013, č.j. KSBR

44 INS 24658/2013-A-9 o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka Josefa Fojtíka (manžela dlužnice Žanety anonymizovano ). S těmito skutkovými a právními závěry nelze souhlasit. Odvolací soud v projednávané věci (insolvenční návrhy dlužníků Žanety anonymizovano a Josefa Fojtíka jsou co do obsahu a formy obdobné-liší se jen počet a výše závazků) trvá na svém skutkovém závěru, že seznam věřitelů a popis peněžitých závazků -vložený do formulářového návrhu mezi kolonky 21 a 22-nemá povahu přiloženého listinného důkazu, na který by bylo odkazováno jako na přílohu návrhu, ale je nedílnou součástí návrhu. V rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i ve shora citovaném rozhodnutí odvolacího soudu ve věci sp.zn.3 VSOL 930/2013, schází argumentace proč seznam věřitelů a popis peněžitých závazků vložený do návrhu není soudem považován jako součást návrhu. Tento seznam věřitelů a popis peněžitých závazků co do obsahových náležitostí vyhovuje i jako řádný seznam závazků ve smyslu ustanovení § 104 odst.1, písm. b) IZ ve spojení s ustanovením § 104 odst. 3, 4 IZ. Pro úplnost nutno dodat , že dlužnice Žaneta anonymizovano v tomto svém seznamu uvedla splatnost obou nevykonatelných závazků a u vykonatelných závazků, lze dovodit, že se jedná o závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, a to z údajů o datu vydání jednotlivých rozhodnutí (.27.1.2012,8.11.2012,24.11.2012,28.12.2012 a 23.5.2013-návrh podán až 4.9.2013, tj. více než 30 dnů od vydání těchto rozhodnutí), přičemž nelze důvodně předpokládat, že bylo citovanými rozhodnutími bylo rozhodnuto o nesplatné pohledávce. Stejně tak popsal splatnost závazků ve svém seznamu věřitelů a popisu peněžitých závazků vloženém do návrhu rovněž manžel dlužnice.

K požadavku dlužnice na spojení jejího insolvenčního řízení s řízením manžela Josefe Fojtíka odvolací soud konstatuje, že insolvenční řízení jejího manžela je skončeno. Pokud manžel dlužnice Josef Fojtík podá nový insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, bude možno zvažovat, zda jsou dány podmínky pro spojení insolvenčních řízení obou manželů.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 220 odst.1 o.s.ř. změnil tak, že se insolvenční návrh dlužnice neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 31.října 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu