1 VSOL 927/2013-A-12
KSBR 31 INS 9625/2013 1 VSOL 927/2013-A-12

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Ing. Josefa anonymizovano , anonymizovano , identifikační číslo: 409 59 414, bytem a místem podnikání Petrovice 20, PSČ 672 01, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o jeho odvolání ze dne 7.10.2013 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30.8.2013, č.j. KSBR 31 INS 9625/2013-A-7,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30.8.2013, č.j. KSBR 31 INS 9625/2013-A-7, se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně s poukazem na ustanovení § 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon -dále jen též IZ ) uložil dlužníku, aby ve stanovené lhůtě zaplatil na označený účet soudu nebo v hotovosti v jeho pokladně zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč.

V důvodech soud prvního stupně uvedl, že insolvenčním návrhem ze dne 5.4.2013 se dlužník domáhal rozhodnutí o úpadku a jeho řešení konkursem. Po té, kdy soud prvního stupně vyložil smysl a účel zálohy na náklady insolvenčního řízení a současně konstatoval, že z listin předložených dlužníkem vyplývá, že dlužník vlastní pouze běžné vybavení domácnosti a nemovitý majetek, který bude předmětem zpeněžení, dospěl k závěru, že do okamžiku zpeněžení tohoto majetku je nezbytné zajistit prostředky na náklady a výdaje správce v souvislosti s tímto zpeněžením. Vzhledem k tomu, že nelze spravedlivě požadovat, aby tyto výdaje byly hrazeny správcem z jeho vlastních prostředků a následně pak případně z rozpočtových prostředků Krajského soudu v Brně, proto insolvenční soud stanovil zálohu v maximální výši 50.000 Kč.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání. Namítal, že záloha stanovená v jeho případě, s ohledem na majetkovou situaci jeho rodiny, jak ji popsal v návrhu, včetně vyživovací povinnost vůči studujícímu synovi, je neúměrně vysoká a nad jeho aktuální finanční možnosti a schopnosti. Dále namítal, že se nedomnívá, že vzniklé náklady dosáhnou takové výše. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a spojil jeho řízení s řízením manželky, neboť tím se sníží případné náklady insolvenčního správce.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a 6 o.s.ř.), a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Podle ust. § 108 odst. 1, odst. 2 IZ platí, že insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovně právních nárocích. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000 Kč.

Ustanovení § 108 odst. 3 IZ dále stanoví, že nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Z insolvenčního návrhu dlužníka odvolací soud zjistil, že se jedná o návrh projednatelný a lze z něj dovodit, že dlužník je v úpadku, neboť má více věřitelů, kterým není schopen uhradit jejich pohledávky. V návrhu a v seznamu závazků dlužník uvádí, že má společně s manželkou Zdeňkou Stegurovou závazky vůči 6 věřitelům v celkové výši 4.449.105,23 Kč, z toho zajištěné závazky ve výši 1.286.991 Kč, nezajištěné závazky ve výši 3.147.114,23 Kč, závazky z podnikání 2.325.656 Kč. Jak dále vyplývá z návrhu i ze seznamu závazků, převážná část pohledávek vůči dlužníku je vykonatelných. Ze seznamu majetku lze dále zjistit, že dlužník vlastní movité věci v hodnotě 1.950 Kč, nemovitý majetek (rodinný dům a pozemky) v dlužníkem udávané hodnotě cca 1.430.000 Kč. Kč a dále má pohledávky (dle dlužníka převážně nedobytné) ve výši 410.113 Kč. Dlužník navrhl, aby jeho úpadek byl řešen konkursem.

Odvolací soud shodně se soudem prvního stupně uzavírá, že v daném případě je záloha na náklady tohoto insolvenčního řízení v požadované výši 50.000 Kč potřebná, neboť tato částka poslouží ustanovenému insolvenčnímu správci bezprostředně po rozhodnutí o úpadku dlužníka k úhradě jeho výdajů (jak je správně vyložil soud prvního stupně) a je rovněž zárukou pro úhradu odměny insolvenčního správce (§ 38 odst. 2 IZ) pro případ, že majetek dlužníka se nezdaří zpeněžit, případně získat výtěžek v potřebném rozsahu, přičemž jen odměna insolvenčního správce při řešení úpadku konkursem činí, je-li zpeněžováno, minimálně 45.000 Kč.

S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti a důvody dospěl odvolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí soudu prvního stupně je správné, a to včetně výše stanovené zálohy. Proto je odvolací soud dle ust. § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Jen pro úplnost odvolací soud v závěru dodává, že spojení tohoto insolvenčního řízení s řízením manželky dlužníka Zdeňky Stegurové (sp.zn. Krajského soudu v Brně KSBR 31 INS 9627/2013) není možné, neboť oba žádají řešení jejich úpadku konkursem, nikoliv oddlužením.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. d/ o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 18. října 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu