1 VSOL 919/2013-A-18
KSBR 45 INS 32409/2012 1 VSOL 919/2013-A-18

Usnesení Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenčním řízení ve věci dlužníků a) Ivo anonymizovano , anonymizovano , bytem Rousínov, V Sídlišti 336/4, PSČ 683 01, b) Renaty anonymizovano , anonymizovano , bytem Rousínov, V Sídlišti 336/4, PSČ 683 01, o insolvenčních návrzích dlužníků, spojených s návrhy na povolení oddlužení, rozhodl o odvolání dlužníků ze dne 4.10.2013 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23.9.2013, č.j. KSBR 45 INS 32409/2012-A-13

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23.9.2013, č.j. KSBR 45 INS 32409/2012-A-13, se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně s poukazem na ustanovení § 108 odst. 1, odst. 2 a odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) zastavil insolvenční řízení ve věci shora uvedených dlužníků s odůvodněním, že návrhem ze dne 13.12.2013 se dlužníci domáhali rozhodnutí o svém úpadku. Usnesením č. j. KSBR 45 INS 32409/2012-A-5 ze dne 21.5.2013 uložil soud dlužníkům, aby ve lhůtě 3 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení zaplatili zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 15.000 Kč. Soud zároveň poučil dlužníky, že nebude-li záloha ve lhůtě zaplacena, může být řízení zastaveno. Proti posledně uvedenému usnesení se dlužníci odvolali, nicméně usnesením Vrchního soudu v Olomouci č.j. KSBR 45 INS 32409/2012, 1 VSOL 516/2013-A-10 ze dne 26.6.2013 bylo výše zmiňované usnesení Krajského soudu v Brně potvrzeno. Toto usnesení nabylo právní moci dne 19.8.2013. Ze sdělení

účtárny soudu ze dne 17.9.2013 bylo zjištěno, že požadovaná záloha nebyla ve lhůtě, respektive ke dni 16.9.2013 zaplacena. Insolvenční soud proto postupoval podle ust. § 108 odst. 3 IZ a řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení podali dlužníci včas odvolání. Namítali, že od doručení rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci, jim běžela lhůta dvou měsíců na dovolání, která končila 16.9. Nikdo je neupozornil, že tímto dnem musí částku uhradit, proto čekali, že jim soud zašle nový příkaz k úhradě. Na místo toho jim přišlo dne 3.10.2013 rozhodnutí o ukončení řízení. Došlo tedy k nedorozumění. Proto žádají o lidské porozumění a vzhledem ke zdravotnímu stavu dlužníka a dále k tomu, že mají 3 děti, navrhují změnu napadeného usnesení, která by umožnila znovu otevřít tento jejich případ s tím, že jim bude zasláno nové usnesení s termínem, do kdy mají částku 15.000 Kč zaplatit. Podání nového insolvenčního návrhu je nad jejich síly, bez pomoci někoho, kdo ví, co vše je potřeba.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, §212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužníků není důvodné.

Jak již poukázal soud prvního stupně podle ustanovení § 108 odst. 1, odst. 2 IZ může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000 Kč.

Ustanovení § 108 odst. 3 IZ dále stanoví, že nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V přezkoumávané věci se z insolvenčního spisu dlužníků podává, že po té, kdy soud prvního stupně dospěl k závěru, že dlužníci splňují podmínky pro společné oddlužení a obě řízení dlužníků spojil, usnesením ze dne 21.5.2013, č.j. KSBR 45 INS 32409/2012-A-5 jim uložil, aby ve lhůtě 3 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení zaplatili zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 15.000 Kč na označený účet soudu nebo v hotovosti v pokladně soudu. Soud zároveň poučil dlužníky, že nebude-li záloha v této lhůtě zaplacena, může být řízení zastaveno. Proti tomuto usnesení podali dlužníci odvolání, avšak usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26.6.2013, č.j. KSBR 45 INS 32409/2012, 1 VSOL 516/2013-A-10 bylo výše zmiňované usnesení Krajského soudu v Brně potvrzeno. Toto usnesení Vrchního soudu v Olomouci bylo dlužnici Renatě anonymizovano doručeno 19.8.2013 a dlužníku Ivo anonymizovano dne 16.7.2013, právní moci nabylo dne 19.8.2013. Ve stanovené lhůtě 3 dnů od právní moci rozhodnutí soudu prvního stupně, avšak ani k dnešnímu dni, nebyla požadovaná záloha dlužníky uhrazena.

Jestliže tedy dlužníci na základě pravomocného usnesení soudu prvního stupně ze dne ze dne 21.5.2013 zálohu v požadované výši a lhůtě nezaplatili, pak byl další postup soudu prvního stupně zcela v souladu se zákonem a to s ust. § 108 odst. 3 IZ, když předmětné řízení bez dalšího zastavil.

Námitka odvolatelů, že jim běžela lhůta k podání dovolání a po jejím uplynutí že očekávali od insolvenčního soudu další příkaz k úhradě, včetně sdělení čísla účtu a variabilního symbolu, není opodstatněná. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 21.5.2013, č.j. KSBR 45 INS 32409/2012-A-5 jim totiž bylo uloženo zaplatit požadovanou zálohu ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto usnesení a v tomto usnesení je přesně specifikována jak banka, tak účet, na který má být záloha zaplacena, včetně variabilního i konstantního symbolu. Dle tohoto usnesení bylo možno zálohu zaplatit i v hotovosti na pokladně Krajského soudu v Brně. O tom, že v případě nezaplacení zálohy bude možno řízení zastavit, byli dlužníci rovněž náležitě poučeni. Nelze rovněž přehlédnout, že soud prvního stupně nepřikročil k zastavení řízení bezprostředně po uplynutí lhůty k zaplacení zálohy (to je 22.8.2013), nýbrž se zastavením řízení vyčkal až do dne 23.9.2013, tedy 1 měsíc po uplynutí stanovené lhůty. Pokud měli dlužníci nějaké pochybnosti a z jakýchkoliv důvodů již neznali číslo účtu, na který mají zálohu zaplatit (kterou hodlali zaplatit, jak naznačují v odvolání), nic jim nebránilo učinit na Krajský soud v Brně dotaz, potřebné údaje si zjistit. Zálohu však nezaplatili ani v rámci svého nynějšího odvolání.

Ze všech shora uvedených důvodů proto postupoval odvolací soud dle ustanovení § 219 o.s.ř. a napadené usnesení soudu právního stupně jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní

otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 23. října 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu