1 VSOL 918/2013-A-12
KSBR 44 INS 21888/2013 1 VSOL 918/2013-A-12

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužnice Margity anonymizovano , anonymizovano , bytem Zlín, Kvítková 80, PSČ 760 01, o insolvenčním návrhu dlužnice spojeném s návrhem na povolení oddlužení, rozhodl o odvolání dlužnice ze dne 24.9.2013 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4. září 2013, č.j. KSBR 44 INS 21888/2013-A-7

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4. září 2013, č.j. KSBR 44 INS 21888/2013-A-7, se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně s poukazem na ust. § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ), odmítl insolvenční návrh dlužnice.

V důvodech uvedl, že návrhem doručeným soudu 7.8.2013 se dlužnice domáhala zjištění jejího úpadku a jeho řešení oddlužením plněním splátkového kalendáře. Usnesením ze dne 8.8.2013 (č.d. A-4) byla dlužnice mimo jiné vyzvána, aby ve stanovené lhůtě doplnila svůj insolvenční návrh tak, že vysvětlí rozpor mezi svým tvrzením, že její seznam majetku je správný a úplný a skutečností, že dle výpisu z katastru nemovitostí ke dni 8.8.2013 vlastní ve společném jmění manželů s bývalým manželem pozemek parc. č. 2034/4, o výměře 44 m2, zahradu, zapsanou v katastru nemovitostí na LV č. 3079, k.ú. a obec Napajedla a spoluvlastnický podíl id. 1/2 k pozemku parc. č. 6472/13, o výměře 22 m2, ostatní plocha, jak je zapsán v katastru nemovitostí na LV č. 3195, k.ú. a obec Napajedla, přičemž tento majetek v seznamu majetku neuvádí. Dále byla vyzvána, aby uvedené skutečnosti zohlednila v rámci opraveného seznamu majetku, v němž uvede všechen svůj majetek, takto opravný seznam majetku soudu předloží, přičemž jej musí podepsat a výslovně v něm uvést, že jde o seznam správný a úplný. Současně byla dlužnice poučena o následcích, to je o odmítnutí insolvenčního návrhu dle § 128 odst. 2 IZ. Výše uvedené usnesení bylo dlužnici doručeno dne 19.8.2013 a insolvenční návrh tak měl být doplněn nejpozději do 26.8.2013. V rámci podání, které bylo soudu doručeno dne 27.8.2013 a dne 29.8.2013, však dlužnice neuvedla, proč nemovitý majetek v seznamu majetku zatajila, a opravený seznam majetku soudu nepředložila; reagovala pouze na část citovaného usnesení, která se týkala doplnění a opravy návrhu na povolení oddlužení. Lze tedy uzavřít, že dlužnice výzvu soudu k opravě a doplnění insolvenčního návrhu ve stanovené lhůtě nesplnila. Proto postupoval soud prvního stupně dle ust. § 128 odst. 2 IZ a insolvenční návrh dlužnice odmítl.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání, v němž uvedla, že má za to, že splnila zákonem dané podmínky pro povolení oddlužení; na výzvu soudu reagovala a doplnění návrhu na povolení oddlužení předložila.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Co se týče skutkových zjištění ohledně seznamu majetku dlužnice, jak byl připojen k insolvenčnímu návrhu, v němž dlužnice neoznačila shora specifikovaný nemovitý majetek (byť spadající do společného jmění dnes již bývalých manželů) a který byl zjištěn soudem prvního stupně, výzvy insolvenčního soudu k odstranění těchto nesrovnalostí a k předložení nového a řádného seznamu majetku, včetně data doručení výzvy a náležitého poučení, odvolací soud v zájmu stručnosti rozhodnutí zcela odkazuje na odůvodnění napadeného usnesení, neboť jde o zjištění správná a úplná.

Jelikož dlužnice dle obsahu spisu na tuto zcela konkrétní výzvu k doplnění seznamu majetku dosud dle obsahu spisu nereagovala, nový a řádný seznam svého majetku se všemi náležitostmi ve smyslu ust. § 104 IZ nepředložila, pak byl správný postup soudu prvního stupně, když insolvenční návrh dlužnice dle ust. § 128 odst. 2 IZ odmítl, aniž se mohl dále věcně zabývat návrhem dlužnice na povolení oddlužení.

Jelikož napadené usnesení soudu prvního stupně ze dne 4.9.2013 (č.d. A-7) je věcně správné, proto je odvolací soud dle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má- li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 18. října 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu