1 VSOL 917/2012-B-84
KSBR 27 INS 2441/2009 1 VSOL 917/2012-B-84

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Antonína anonymizovano , anonymizovano , bytem Ořechovičská 32, Ořechov, PSČ 664 44, IČ: 44033125, o rozvrhu výtěžku zpeněžení majetkové podstaty, o odvolání věřitele Finančního úřadu Brno-venkov, se sídlem Příkop 8, Brno, PSČ 604 24, proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 27 INS 2441/2009-B-75 ze dne 24.7.2012,

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně rozhodl o rozvrhu výtěžku zpeněžení majetkové podstaty tak, že každá zjištěná pohledávka uvedená v upraveném seznamu přihlášených pohledávek bude uspokojována koeficientem 0,0983172 % a k uspokojení pohledávek bude použita částka 260.681,58 Kč, současně ve výroku uvedl částky zjištěné a částky určené k vyplacení jednotlivým věřitelům (výrok I.) a dále rozhodl, že insolvenční správkyně provede rozvrh do 15 dnů od právní moci rozvrhového usnesení a o provedeném rozvrhu podá insolvenčnímu soudu písemnou zprávu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Proti tomuto usnesení podal včasné odvolání věřitel Finanční úřad Brno-venkov. Dříve než odvolací soud o jeho odvolání rozhodl, však věřitel podáním doručeným soudu prvního stupně dne 14.11.2012 vzal své odvolání zcela zpět.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 207 odst. 2 o.s.ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Vzhledem k tomu, že věřitel Finanční úřad Brno-venkov vzal své odvolání zcela zpět dříve, než o jeho odvolání bylo rozhodnuto, odvolací soud postupoval podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení o odvolání tohoto věřitele zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 28. listopadu 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu