1 VSOL 907/2013-A-13
KSOL 16 INS 19371/2013 1 VSOL 907/2013-A-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Josefa anonymizovano , anonymizovano , dříve podnikající pod identifikačním číslem: 495 56 967, bytem Troubelice 352, PSČ 783 83, o insolvenčním návrhu dlužníka a věřitele Ing. Pavla Holoubka, bytem Uničov, Tyršova 9890, PSČ 783 91, zastoupeného JUDr. Janem Bacílkem, advokátem, se sídlem Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01, rozhodl o odvolání dlužníka ze dne 17.9.2013 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 30.8.2013, č.j. KSOL 16 INS 19371/2013-A-8,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 30.8.2013, č.j. KSOL 16 INS 19371/2013-A-8, se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci s poukazem na ustanovení § 107 odst. 1, § 129 a § 130 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) zastavil insolvenční řízení jen ve vztahu k insolvenčnímu návrhu dlužníka s odůvodněním, že předmětné řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem dlužníka (11.7.2013), který spojil s návrhem na povolení oddlužení. Svým insolvenčním návrhem do řízení dne

13.8.2013 přistoupl další navrhovatel a to věřitel Ing. Pavel Holoubek (§ 107 IZ). Podáním doručeným insolvenčnímu soudu 20.8.2013 vzal dlužník svůj insolvenční návrh spojený s návrhem na oddlužení v celém rozsahu zpět. Proto postupoval insolvenční soud dle ust. § 130 odst. 2 IZ a řízení o insolvenčním návrhu dlužníka zastavil.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, v němž namítal, že insolvenční soud nepostupoval správně, když zastavil řízení jen vůči jeho insolvenčnímu návrhu a nezastavil jej i ve vztahu k věřiteli Ing. Pavlu Holoubkovi. V další části odvolání se vyjadřoval k návrhu uvedeného věřitele a požadoval, aby odvoláním napadené usnesení bylo změněno tak, že se zastavuje celé insolvenční řízení.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a 6 o.s.ř.), a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Podle ustanovení § 97 odst. 3 IZ insolvenční návrh je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel; jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podal jen dlužník.

Podle § 107 odst. 1 IZ platí, že další insolvenční návrh podaný na majetek téhož dlužníka dříve, než insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, se považuje za přistoupení k řízení. Od okamžiku, kdy takový návrh dojde insolvenčnímu soudu, u kterého probíhá řízení o původním insolvenčním návrhu, se osoba, která jej podala, považuje za dalšího insolvenčního navrhovatele.

Podle ustanovení § 129 odst. 1 IZ insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Konečně ustanovení § 130 odst. 2 IZ dále stanoví, že je-li insolvenčních navrhovatelů více a insolvenční návrh vezme zpět jen některý z nich, insolvenční soud řízení zastaví jen ve vztahu k navrhovateli, který vzal návrh zpět.

V přezkoumávaném případě ze spisu soudu prvního stupně vyplývá, že předmětné insolvenční řízení bylo zahájeno dne 11.7.2013 k návrhu dlužníka, který se domáhal rozhodnutí o jeho úpadku a povolení oddlužení. Dříve než soud prvního stupně o tomto insolvenčním návrhu dlužníka jakkoliv rozhodl, do tohoto řízení svým insolvenčním návrhem dne 13.8.2013 přistoupil Ing. Pavel Holoubek, který tvrdí, že je věřitelem dlužníka. Tento věřitel se ve smyslu ustanovení § 107 odst. 1 IZ považuje za dalšího insolvenčního navrhovatele. Po té, kdy byl dlužník soudem vyzván, aby odstranil rozpory ve svém návrhu a doložil požadované listiny, podáním, doručeným soudu prvního stupně dne 20.8.2013 (A-7), vzal toliko dlužník svůj insolvenční návrh spolu s návrhem na oddlužení v celém rozsahu zpět.

Za dané situace proto postupoval soud prvního stupně správně a v souladu se shora citovanými zákonnými ustanoveními insolvenčního zákona, když zastavil řízení toliko o insolvenčním návrhu dlužníka. Jestliže je tu totiž z hlediska ustanovení § 107 IZ další insolvenční návrh, podaný před rozhodnutím o úpadku a jestliže první insolvenční navrhovatel (na základě jehož insolvenčního návrhu bylo řízení zahájeno a kterým může být i dlužník) vezme svůj insolvenčním návrh zpět, pak podmínky pro zastavení celého insolvenčního řízení dány nejsou. V tomto insolvenčním řízení bude proto insolvenční soud pokračovat a bude se zabývat insolvenčním návrhem věřitele Ing. Pavla Holoubka.

Proto postupoval odvolací soud dle ustanovení § 219 o.s.ř. a napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a navrhovateli se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 18. října 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu