1 VSOL 904/2013-P5-8
KSBR 31 INS 7072/2012 1 VSOL 904/2013-P5-8

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužnice Naděždy anonymizovano , anonymizovano , bytem Třebíč, Na Svahu 923/4, PSČ 674 01, o přihlášce pohledávky č. P5 věřitele č. 5 PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem Praha 1-Nové Město, Klimentská 1216/46, PSČ 110 00, IČ: 618 60 069, o odvolání tohoto věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11.9.2013, č.j. KSBR 31 INS 7072/2012-P5-3,

takto:

I. Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku I. v části, v níž byla odmítnuta přihláška pohledávky č. P5 věřitele č. 5 PROFI CREDIT Czech, a.s., ve vztahu k pohledávce č. 3 ve výši 33.075 Kč, m ě n í tak, že přihláška pohledávky č. P5 věřitele č. 5 PROFI CREDIT Czech, a.s., se ve vztahu k pohledávce č. 3 ve výši 33.075 Kč neodmítá. Ve zbývajícím rozsahu se výrok I. usnesení soudu prvního stupně potvrzuje.

II. Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku II. v části, v níž bylo rozhodnuto, že právní mocí usnesení končí účast věřitele č. 5 PROFI CREDIT Czech, a.s., v insolvenčním řízení i ve vztahu k pohledávce č. 3 ve výši 33.075 Kč přihlášené přihláškou pohledávky č. P5, m ě n í tak, že ve vztahu k pohledávce č. 3 ve výši 33.075 Kč přihlášené přihláškou pohledávky č. P5 věřitele č. 5 PROFI CREDIT Czech, a.s.,

se účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení nekončí. Ve zbývajícím rozsahu se výrok II. usnesení soudu prvního stupně p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), odmítl přihlášku pohledávky č. P5 věřitele č. 5 PROFI CREDIT Czech, a.s., ve výši 165.035 Kč (výrok I.) a vyslovil, že právní mocí usnesení účast věřitele č. 5 PROFI CREDIT Czech, a.s., v insolvenčním řízení končí (výrok II.).

V odůvodnění rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že pohledávky věřitele č. 5 PROFI CREDIT Czech, a.s., přihlášené pod č. P5, byly na přezkumném jednání dne 7.9.2012 insolvenčním správcem i dlužníkem popřeny co do pravosti ve výši 130.064 Kč z důvodu, že jsou v rozporu s dobrými mravy a byly zjištěny ve výši 34.971 Kč. Věřitel č. 5 byl v souladu s ust. § 197 odst. 2 IZ vyrozuměn o popření pohledávky dopisem, který mu byl doručen dne 11.9.2012, poslední den lhůty pro podání žaloby na určení popřené pohledávky dle ust. § 198 odst. 1 IZ proto připadl na den 26.9.2012. Žalobu na určení popřené nevykonatelné pohledávky však věřitel č. 5 v zákonné lhůtě nepodal. Jelikož výše zjištěné pohledávky činí ve smyslu ust. § 178 IZ méně než 50 % z přihlášené částky, byly dle ust. § 185 IZ splněny podmínky pro odmítnutí přihlášené pohledávky v plné výši a věřitel byl současně uvědomen o ukončení účasti v insolvenčním řízení.

Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 5 odvolání, v němž namítal, že do insolvenčního řízení dlužnice Naděždy anonymizovano přihlásil 4 dílčí pohledávky v celkové výši 165.035 Kč, a to pohledávku ve výši 71.460 Kč z titulu nezaplacených a zesplatněných splátek dle smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100328163, která byla u přezkumného jednání popřena v rozsahu 70.520 Kč, pohledávku ve výši 36.304 Kč z titulu smluvní pokuty dle smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100328163, která byla u přezkumného jednání popřena v rozsahu 35.730 Kč, pohledávku ve výši 33.075 Kč z titulu nezaplacených a zesplatněných splátek dle smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100404417, která nebyla u přezkumného jednání popřena a pohledávku ve výši 24.196 Kč z titulu smluvní pokuty dle smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100404417, která byla u přezkumného jednání popřena v rozsahu 23.814 Kč. Věřitel č. 5 argumentoval tím, že je třeba aplikovat ustanovení § 178, § 185 a § 198 odst. 1 IZ jednotlivě na každou přihlášenou pohledávku a nikoliv na přihlášku pohledávek jako celek, poukázal na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 15.10.2010, sp.zn. KSUL 69 INS 2401/2010, 1 VSPH 892/2010 a ze dne 3.5.2012, sp.zn. KSUL 71 INS 11494/2011, 1 VSPH 543/2012) a uvedl, že do insolvenčního řízení dlužnice přihlásil celkem 4 pohledávky, které měly být posuzovány jednotlivě s tím, že třetí dílčí pohledávka byla zjištěna ve 100 % výši a ve vztahu k této pohledávce proto jeho účast v insolvenčním řízení trvá a soud prvního stupně rozhodl nesprávně, pokud i ve vztahu k této dílčí pohledávce přihlášku pohledávky odmítl a rozhodl, že právní mocí napadené usnesení končí jeho účast v uvedeném insolvenčním řízení. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a 212a o. s. ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání je částečně důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenční řízení v posuzované věci bylo zahájeno dne 23.3.2012 insolvenčním návrhem dlužnice spojeným s návrhem na povolení oddlužení. Soud prvního stupně usnesením ze dne 9.7.2012, č.j. KSBR 31 INS 7072/2012-A-10, rozhodl o úpadku dlužnice, dlužnici povolil řešení úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Marka Sochora. Usnesením ze dne 15.11.2012, č.j. KSBR 31 INS 7072/2012-B-9, soud prvního stupně schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Věřitel č. 5 PROFI CREDIT Czech, a.s., přihlásil do insolvenčního řízení dlužnice přihláškou pohledávky evidovanou pod č. P5, doručenou soudu prvního stupně dne 18.7.2012, celkem 4 dílčí pohledávky v celkové výši 165.035 Kč: pohledávku č. 1 ve výši 71.460 Kč z titulu nezaplacených a zesplatněných splátek dle smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100328163, pohledávku č. 2 ve výši 36.304 Kč z titulu smluvní pokuty dle smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100328163, pohledávku č. 3 ve výši 33.075 Kč z titulu nezaplacených a zesplatněných splátek dle smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100404417 a pohledávku č. 4 ve výši 24.196 Kč z titulu nezaplacené smluvní pokuty dle smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100404417. Dne 7.9.2012 se konalo u soudu prvního stupně přezkumné jednání, kterého se věřitel č. 5 nezúčastnil a u něhož byla insolvenčním správcem a dlužníkem popřena pohledávka č. 1 v rozsahu 70.520 Kč, pohledávka č. 2 v rozsahu 35.730 Kč, pohledávka č. 4 v rozsahu 23.814 Kč. Pohledávka č. 3 nebyla popřena. Insolvenční správce dopisem ze dne 10.9.2012 uvědomil věřitele č. 5 o částečném popření pohledávek č. 1, č. 2 a č. 4, evidovaných pod přihláškou pohledávky č. P5 a vyzval věřitele č. 5 dle ust. § 197 odst. 2, § 198 odst. 1 IZ k podání žaloby o určení popřených pohledávek.

Na tuto výzvu, která byla věřiteli č. 5 doručena dne 11.9.2012, nebylo reagováno, takže žaloba podána nebyla.

Podle ust. § 197 odst. 2 IZ, věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle ust. § 198 odst. 1 IZ, věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle ust. § 178 IZ, bude-li po přezkoumání postupem podle tohoto zákona přihlášená pohledávka zjištěna tak, že skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50 % přihlášené částky, k přihlášené pohledávce se nepřihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna. Věřiteli, který takovou pohledávku přihlásil, může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce uložit, aby ve prospěch majetkové podstaty zaplatil částku, kterou určí se zřetelem ke všem okolnostem přihlášení a přezkoumání pohledávky, nejvýše však částku, o kterou přihlášená pohledávka převýšila rozsah, ve kterém byla zjištěna; jde o incidenční spor.

Podle ust. § 410 odst. 2 IZ, popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku.

Podle ust. § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle ust. § 187 IZ pro část přihlášené pohledávky platí postup podle § 184 až

186 obdobně.

Předně je třeba uvést, že ustanovení § 178, § 185 a § 198 odst. 1 IZ se aplikují jednotlivě na každou přihlášenou pohledávku a nikoliv na přihlášku pohledávky jako celek (srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15.10.2010, sp.zn. KSUL 69 INS 2401/2010, 1 VSPH 892/2010 a ze dne 8.9.2011, sp.zn. KSCB 27 INS 3080/2010, 1 VSPH 788/2011-P2-10, která jsou veřejnosti přístupná prostřednictvím vyhledávače www.gougle.cz). Věřitel č. 5 přihlásil do insolvenčního řízení dlužnice Naděždy anonymizovano 4 samostatné pohledávky, přičemž u přezkumného jednání dne 7.9.2012 byly v rozsahu přesahujícím 50 % přihlášené částky popřeny pouze pohledávky č. 1, č. 2 a č. 4. Pohledávka č. 3 byla v celém rozsahu přihlášené částky 33.075 Kč zjištěna (§ 201 IZ). Ve vztahu k této zjištěné pohledávce nelze ustanovení § 178, § 198 odst. 1 a § 185 IZ aplikovat, neboť se jedná o samotnou pohledávku, byť ji věřitel č. 5 uplatnil jedinou přihláškou s dalšími třemi přihlášenými pohledávkami. Soud prvního stupně tudíž postupoval nesprávně, pokud dle ust. § 185 IZ odmítl přihlášku pohledávky č. P5 i vztahu k pohledávce č. 3 ve výši 33.075 Kč a pokud rozhodl, že i v rozsahu této přihlášené pohledávky účast věřitele č. 5 v insolvenčním řízení končí.

Odvolací soud proto ve vztahu k pohledávce č. 3 ve výši 33.075 Kč rozhodnutí soudu prvního stupně dle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil tak, jak je uvedeno ve výroku I. a II. tohoto usnesení.

Ve vztahu k pohledávkám č. 1, č. 2 a č. 4 postupoval soud prvního stupně správně v souladu s ustanovením § 178, § 198 odst. 1 a § 185 IZ tak, že přihlášku pohledávky věřitele č. 5 evidovanou pod č. P5 ve vztahu k těmto pohledávkám odmítl, neboť všechny tyto jednotlivé pohledávky byly u přezkumného jednání dne 7.9.2012 insolvenčním správcem i dlužníkem popřeny v rozsahu přesahujícím 50 % přihlášené částky, přičemž věřitel č. 5 nepodal ve lhůtě žalobu na určení těchto pohledávek, a proto se k těmto pohledávkám nepřihlíží. Ohledně lhůty k podání žaloby odvolací soud odkazuje na správné závěry soudu prvního stupně. Ve zbývajícím rozsahu proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné dle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; insolvenčnímu správci, věřiteli a dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 24.října 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu