1 VSOL 9/2018-A-18
č . j. KSBR 54 INS 21568/2017 1 VSOL 9/2018-A-18

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Táni Šimečkové v insolvenční věci

dlužníka: Jiří anonymizovano , anonymizovano , IČO 15583341, bytem Školka 330, 679 11 Doubravice nad Svitavou

o návrhu Mgr. Marcely Petrošové, soudní exekutorky, Exekutorský úřad Břeclav, 17. listopadu 1a, PSČ 690 02 Břeclav, na nařízení předběžného opatření, k odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. 12. 2017, č. j. KSBR 54 INS 21568/2017-A-8

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. 12. 2017, č. j. KSBR 54 INS 21568/2017-A-8 se ve výroku I. potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) a § 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) nařídil předběžné opatření, kterým omezil účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) IZ, a to tak, že soudnímu exekutorovi: Mgr. Marcela Petrošová, Exekutorský úřad Břeclav, 17. listopadu 1a, PSČ 690 02 Břeclav, se umožňuje provést exekuci vedenou pod sp. zn. 160EX 2920/14 prodejem majetku dlužníka (až již ve výlučném vlastnictví nebo společném jmění manželů), a to : pozemku parc. č. 135/4, zapsaného na listu vlastnictví 801 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko, pro obec Doubravice nad Svitavou, katastrální území Doubravice nad Svitavou, pozemku parc. č. st. 249, jehož součástí je stavba Doubravice nad Svitavou, č.p. 259, pozemku parc. č. st. 305/1, jehož součástí je stavba Doubravice nad Svitavou, č.p. 330, pozemku parc. č. 1077/18 a pozemku parc. č. 2344/12, vše zapsáno na listu vlastnictví 46, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko, pro obec Doubravice nad Svitavou, katastrální území Doubravice nad Svitavou, včetně součástí a příslušenství, s tím omezením, že po dobu trvání účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. isir.justi ce.cz

zn. KSBR 54 INS 21568/2017 bude výtěžek dosažený zpeněžením shora označeného majetku k dispozici v tomto řízení (výrok I.) a soudnímu exekutorovi uložil povinnost zaplatit soudní poplatek za návrh na nařízení předběžného opatření ve výši 1.000 Kč (výrok II.). V odůvodnění uvedl, že dlužník podal již čtyři insolvenční návrhy, a to krátce před termíny, na které bylo nařízeno konání dražeb, přičemž jeho návrhy nebyly projednatelné (ať již pro vady návrhu samotného či jeho příloh), z čehož lze dovodit, že účelem těchto návrhů není uspořádání majetkových vztahů dlužníka, ale maření průběhu exekuce. Proto insolvenční soud shledává, že jsou dány důvody hodné zvláštního zřetele omezit účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení tak, že se umožní provést v rámci exekuce dražbu nemovitostí. Insolvenční soud se ztotožňuje se stanoviskem navrhovatelky předběžného opatření, že jeho nařízením nebude ohrožen společný zájem věřitelů v insolvenčním řízení, případný úpadek dlužníka by byl řešen konkursem, předmětné nemovitosti by byly rovněž zpeněžovány. Exekutorka je povinna výtěžek zpeněžení ponechat po dobu běhu insolvenčního řízení deponovaný pro vydání insolvenčnímu správci, takže v případě, že v insolvenčním řízení bude rozhodnuto o úpadku, výtěžek zpeněžení bude použit k uspokojení věřitelů dle pravidel stanovených v insolvenčním zákoně a jejich postavení tedy nebude zpeněžením nemovitostí mimo insolvenční řízení negativně dotčeno.

2. Proti tomuto rozhodnutí, a to výslovně proti výroku I., podal dlužník včas odvolání, ve kterém namítal, že první insolvenční řízení bylo zahájeno na návrh věřitele, který zavinil jeho zastavení, neboť nezaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení. Dále v odvolání brojil proti konstatování, že podává opakovaně neprojednatelné insolvenční návrhy v úmyslu zmařit konání dražby a v této souvislosti popisoval okolnosti, které způsobily, že vady jeho předchozích insolvenčních návrhů nebyly odstraněny. Proti nařízení předběžného opatření namítal pouze to, že zde nebyly důvody hodné zvláštního zřetele, neboť výtky soudní exekutorky, jakož i insolvenčního soudu, na jeho účelové maření průběhu exekuce, jsou nedůvodné. Navrhoval, aby odvolací soud nařízené předběžné opatření zrušil, protože pro jeho vydání nebyly splněny zákonem stanovené podmínky.

3. Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání, dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

4. Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., u úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

5. Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 30.9.2017.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

6. Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je insolvenční zákon ve znění účinném od 1.12.2017.

7. Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužník se návrhem ze dne 22. 11. 2017, doručeným soudu téhož dne, domáhal rozhodnutí o svém úpadku a navrhoval, aby byl řešen prohlášením konkursu na jeho majetek. Usnesením ze dne 4. 12. 2017, č. j. KSBR 54 INS 21568/2017-A-6, které bylo dlužníkovi doručeno dne 10. 12. 2017, byl dlužník vyzván, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení tohoto rozhodnutí doplnil insolvenční návrh spojený s návrhem na prohlášení konkursu tak, že předloží řádný a úplný seznam svých závazků s poučením o vadách předloženého seznamu a s poučením o jeho zákonných náležitostech a dále, aby předložil řádný a úplný seznam svého majetku s poučením o vadách předloženého seznamu majetku a s poučením o jeho zákonných náležitostech. Současně byl vyzván, aby předložil listiny dokládající existenci jednotlivých závazků. Tuto výzvu dlužník splnil a soud prvního stupně usnesením ze dne 21. 12. 2017, č. j. KSBR 54 INS 21568/2017-A-14 rozhodl o úpadku dlužníka, na jeho majetek prohlásil konkurs a insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Ing. Jakuba Backu, se sídlem Praha, Šlejnická 1547/13, PSČ 160 00. Ještě před rozhodnutím o úpadku podala Mgr. Marcela Petrošová, soudní exekutorka, dne 5. 12. 2017 návrh na nařízení předběžného opatření, kterým bude omezen účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v § 109 odst. 1 písm. c) IZ. V návrhu zejména upozornila, že dlužník opakovaně podává insolvenční návrhy bezprostředně před termínem nařízené dražby, kterou tímto opakovaně zmařil. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

8. Z insolvenčního rejstříku vyplývá, že první insolvenční řízení dlužníka, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 27 INS 5283/2016, bylo zahájeno na návrh věřitele FeroStal a.s., IČO 27703355, doručený soudu dne 4. 3. 2016, a toto řízení bylo zastaveno usnesením ze dne 1.9. 2016, č. j. KSBR 27 INS 5283/2016-A-19, neboť insolvenční navrhovatel nezaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení.

9. Druhé insolvenční řízení dlužníka, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 32 INS 15460/2017, bylo zahájeno na návrh dlužníka, doručený soudu dne 25. 7. 2017, tedy bezprostředně před dražbou nařízenou na den 2. 8. 2017. Usnesením ze dne 27. 7. 2016, č. j. KSBR 32 INS 15460/2017-A-5 byl dlužník vyzván, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení tohoto usnesení doplnil insolvenční návrh, a to tak, že předloží řádný seznam majetku, řádný seznam závazků a seznam zaměstnanců a to s poučením o zákonných náležitostech těchto seznamů a dále předloží listiny dokládající úpadek, zejména kopie soudních nebo jiných rozhodnutí, výzev více věřitelů k zaplacení apod. Na tuto výzvu dlužník sice reagoval, ale předložené seznamy závazků a majetku neobsahovaly veškeré náležitosti, zejména neobsahovaly podpis dlužníka a prohlášení o úplnosti a správnosti, a proto soud prvního stupně usnesením ze dne 30. 8. 2017, č. j. KSBR 32 INS 15460/2017-A-9 insolvenční návrh pro vady příloh podle ust.§ 128 odst.2 IZ odmítl.

10. Třetí insolvenční řízení dlužníka vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 31 INS 20469/2017 bylo zahájeno na návrh dlužníka, doručený soudu dne 8. 11. 2017, tedy

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

před konáním dražby nařízené na den 29. 11. 2017. Usnesením ze dne 13. 11. 2017, č. j. KSBR 31 INS 20469/2017-A-4 byl insolvenční návrh pro vady návrhu podle ust. 128 odst.1 IZ odmítnut, neboť neobsahoval uvedení konkrétního data splatnosti u žádného závazku dlužníka. V samotném návrhu dlužník pouze uvedl jeden závazek, ohledně ostatních odkázal na seznam závazků. V insolvenčním návrhu nebyla ani blíže specifikována platební neschopnost dlužníka, v návrhu je pouze obecně konstatováno, že dlužník není své závazky schopen plnit. V odůvodnění tohoto rozhodnutí byla citována judikatura Vrchního soudu v Olomouci, jakož i Nejvyššího soudu, zabývající se náležitostmi insolvenčního návrhu.

11. Předmětné insolvenční řízení bylo zahájeno na návrh dlužníka doručený soudu dne 27.11.2017, tedy před dražbou nařízenou na termín 13. 12. 2017.

12. Podle ust. § 82 odst.2 písm. b) IZ předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

13. Podle ust.§ 109 odst. 1 písm. c) se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky: výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávky jim na roveň postavené (§ 169) však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému.

14. Novelou insolvenčního zákona zákonem č. 334/2012 Sb., byly s účinností od 1.11.2012 do ustanovení § 82 IZ doplněny další důvody pro vydání předběžného opatření tak, že insolvenční soud má možnost z důvodů zvláštního zřetele hodných předběžným opatřením a způsobem stanoveným v předběžném opatření, omezit některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, uvedených v ustanovení § 109 odst. 1 IZ.

15. V důvodové zprávě k zákonu č. 334/2012 Sb., v části týkající se ustanovení § 82 IZ zákonodárce výslovně uvedl, že praktické poznatky z průběhu některých insolvenčních řízení dokládají, že v některých případech se vyskytují pokusy zneužít transparentnosti insolvenčního řízení a účinků spojených s jeho zahájením k poškození zájmů třetích osob nebo dlužníka. Přitom může jít jak o záměr sledovaný dlužníkem (blokace exekučních řízení insolvenčními návrhy, jež nejsou míněny vážně), tak o záměr sledovaný jiným insolvenčním navrhovatelem. Jedním z opatření, jež mají přispět k efektivnímu zásahu soudu proti takovým postupům, je rozšíření pravomocí insolvenčního soudu při vydávání předběžných opatření. Nově se tedy přiznává insolvenčnímu soudu (v § 82 písm. b/ návrhu zákona) možnost z důvodů zvláštního zřetele hodných předběžným opatřením způsobem stanoveným v předběžném opatření omezit některý z účinků spojených se

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

zahájením insolvenčního řízení, jak jsou uvedeny v ustanovení § 109 odst. 1 insolvenčního zákona (pojistka pro účinky uvedené v ustanovení § 111 insolvenčního zákona je zakotvena přímo v textu ustanovení § 111). Tím se tedy soudu otevírá možnost (při respektu k zásadám insolvenčního řízení vyjádřeným v ustanovení § 5 insolvenčního zákona) např. povolit v exekuci dokončení exekuce (s omezením nastaveným tak, aby například výtěžek dosaženého zpeněžení majetku byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení k dispozici v tomto řízení).

16. Z výše uvedeného lze proto dovodit, že důvody hodné zvláštního zřetele, způsobilé k tomu, aby soud mohl omezit prostřednictvím předběžného opatření účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, uvedené v ust. § 109, odst. 1, písm. c) IZ, mohou spočívat i v takovém jednání, jež svědčí o tom, že insolvenční návrh byl zjevně podán proto, aby probíhající exekuci a jejímu dokončení zabránil.

17. Odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně uzavírá, že zde jsou důvody zvláštního zřetele hodné k nařízení požadovaného předběžného opatření, neboť dlužník podává opakovaně insolvenční návrh v době, kdy je již stanoven termín konání dražby, kterou tím vždy zmaří. Dokončení exekuce, neodporuje ani společnému zájmu věřitelů, neboť jednak nevzniknou další náklady v insolvenčním řízení s oceňováním nemovitostí apod., přičemž získaný výtěžek bude po dobu probíhajícího insolvenčního řízení k dispozici právě v tomto insolvenčním řízení.

18. S ohledem na shora uvedené odvolací soud usnesení soudu prvního stupně ve výroku I. dle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.).

Olomouc 17. ledna 2018

JUDr. Karla Trávníčková, v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová