1 VSOL 899/2013-B-29
KSBR 40 INS 22284/2012 1 VSOL 899/2013-B-29

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužnice Evy Nechvátalové, nar. 2.8.1970, bytem Moravské Budějovice, Palackého 1669, PSČ 676 02, zastoupené Mgr. Ing. Josefem Chlubnou, advokátem se sídlem Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 1963, PSČ 580 01, o návrhu na zproštění insolvenční správkyně Ing. Jany Polachové, k odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5.9.2013, č.j. KSBR 40 INS 22284/2012-B-17 takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5.9.2013, č.j. KSBR 40 INS 22284/2012-B-17 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zamítl návrh dlužnice ze dne 27.5.2013 na zproštění insolvenční správkyně Ing. Jany Polachové z její funkce. V odůvodnění uvedl, že v postupu insolvenční správkyně neshledal žádné důležité pochybení, které by bylo důvodem pro její zproštění dle ust. § 32 odst. IZ. Dlužnice spatřovala důvody zproštění insolvenční správkyně v tom, že : 1) nesplnila povinnost předložit ve stanovené lhůtě vyjádření k podání dlužnice ze dne 6.5.2013, ve kterém navrhovala její vyloučení pro podjatost, 2) zajistila demontáž elektrických hodin z nemovitosti, ve které dlužnice s rodinou bydlí a tím způsobila dlužnici škodu a 3) dosud nepředložila řádný soupis majetkové podstaty. K těmto důvodům soud prvního stupně uvedl, že vyjádření k podání dlužnice ze dne 6.5.2013 insolvenční správkyně předložila-byť se zpožděním-dne

4.6.2013. K demontáži elektrických hodin v nemovitosti, v níž dlužnice bydlí uvedl, že konkurs na majetek dlužnice byl prohlášen 25.2.2013, dlužnice byla ohledně ukončení smluv s dodavateli energií informována správkyní dne 3.5.2013 a k odpojení elektrické energie do nemovitosti dlužníka došlo až 23.5.2013. Dlužnice tedy měla možnost v mezidobí dodávku elektrické energie do své nemovitosti zajistit jinak, k čemuž následně došlo, neboť insolvenční správkyně ve zprávě ze dne 24.6.2013 sdělila, že na dodávku elektrické energie do nemovitosti dlužnice již byla uzavřena nová smlouva s paní Evou Svobodovou. K námitce nepředložení soupisu majetkové podstaty soud uvedl, že v době uplatnění této námitky dlužnicí nebyl soupis insolvenčnímu soudu předložen, proto byla insolvenční správkyně vyzvána insolvenčním soudem k jeho předložení, což dodatečně splnila dne 4.9.2013, kdy předložila soupis ze dne 30.6.2013.

Proti tomuto rozhodnutí podala dlužnice odvolání, ve kterém namítala, že nepředložení soupisu majetkové podstaty bylo dostatečným důvodem pro její zproštění a že na výzvu soudu ze dne 13.8.2013, aby soupis předložila ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení, reagovala insolvenční správkyně pouze částečně, neboť sice předložila dne 4.9.2013 soupis majetkové podstaty, který však nemá náležitosti stanovené v § 14 vyhl. č. 311/2007 a je zřejmé, že soupis majetkové podstaty datovaný dne 30.6.2013 byl pořízen na poslední chvíli, neboť je bez náležité specifikace movitých věcí. Navrhovala, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně změnil a návrhu na zproštění insolvenční správkyně její funkce vyhověl.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 odst. 1 IZ, § 212, 212a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu předloženého insolvenčního spisu vyplývá, že věřitel společnost PEGAS NEMOVITOSTNÍ FOND, a.s., se sídlem Brno, Úvoz 489/2004, IČ: 28333926 (dále jen insolvenční navrhovatel) se insolvenčním návrhem ze dne 12.9.2012, doručeným soudu téhož dne, domáhal rozhodnutí o úpadku dlužnice a navrhoval, aby byl řešen konkursem. V návrhu uvedl, že má vůči dlužnici pohledávku z titulu úvěrové smlouvy č. 403/1050/08/1/01 ze dne 21.10.2008, která na něho byla postoupena původním věřitelem Raiffeisenbank a.s. smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 18.4.2012. Tato jeho pohledávka ve výši 1.920.447,29 Kč, která se stala splatnou dne 29.3.2012, je zajištěna na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 21.10.2008 zástavním právem k nemovitostem zapsaným u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Moravské Budějovice na LV č. 4465 pro obec a kat. území Moravské Budějovice, a to budově č. p. 1669-rodinný dům stojící na pozemku St. 3139, pozemku St. 3139-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 87 m, pozemku p.č. 219/1-ostatní plocha o výměře 355 m. Dále v návrhu uvedl, že dlužnice má 26 věřitelů, jejichž závazky činí nejméně 3.394.975,64 Kč a z toho nezajištěné závazky ve výši nejméně 1.261.035 Kč a zajištěné závazky nejméně ve výši 2.133.975,29 Kč. Insolvenční navrhoval byl usnesením ze dne 17.9.2012, č.j. KSBR 40 INS 22284/2012-A-5 soudem vyzván, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení tohoto usnesení doplnil svůj insolvenční návrh ze dne 12.9.2012 tak, že předloží přihlášku své pohledávky vůči dlužníkovi, což insolvenční navrhovatel dodatečně splnil. Podáním ze dne 17.9.2012, doručeným soudu dne 17.9.2012, insolvenční navrhovatel doplnil insolvenční návrh o identifikaci jednotlivých věřitelů a údaje o výši a splatnosti jednotlivých pohledávek. Současně navrhl, aby insolvenčním správcem dlužnice byla ustanovena Ing. Jana Polachová, IČ: 72536276 se sídlem Brno, Koliště 7, PSČ 602 00 s tím, že navrhovaný insolvenční správce není ve vztahu k insolvenčnímu řízení nijak podjatý, se svým ustanovením do funkce insolvenčního správce výslovně souhlasí. Dále navrhovatel uvedl, že tento návrh činí z důvodu ekonomičnosti a rychlosti insolvenčního řízení, kdy by návrh na ustanovení tohoto insolvenčního správce podal také v rámci přezkumného řízení . Předseda Krajského soudu v Brně opatřením ze dne 22.2.2013 určil do funkce insolvenčního správce navrhovanou Ing. Janu Polachovou. Usnesením ze dne 25.2.2013, č.j. KSBR 40 INS 22284/2012-A-14 insolvenční soud zjistil úpadek dlužnice Evy Nechvátalové, na její majetek prohlásil konkurs a insolvenční správkyní ustanovil insolvenčním navrhovatelem navrhovanou a předsedou soudu určenou Ing. Janu Polachovou. Tato insolvenční správkyně ve zprávě ze dne 19.4.2013 soudu sdělila, že dlužnici se daří telefonicky a e-mailem bez problémů kontaktovat a ze strany dlužnice jí byly rovněž sděleny základní informace. Rovněž byly prověřeny prvotní informace ohledně majetku dlužnice, jakož i další informace dlužnice. Dále ve zprávě sdělila, že je přihlášeno celkem 27 věřitelů s pohledávkami ve výši celkem 4.378.709,60 Kč a že v příloze soudu zasílá zpracovaný seznam přihlášen s předběžným stanoviskem správce. Z protokolu o přezkumném jednání a schůze věřitelů ze dne 24.4.2013 vyplývá, že přítomna byla kromě insolvenční správkyně též dlužnice a věřitelé uvedení v prezenční listině, zástupcem věřitelů byl zvolen věřitel č. 2-PEGAS NEMOVITOSTNÍ FOND, a.s., se sídlem Brno, Úvoz 489/2004, IČ: 28333926 (insolvenční navrhovatel). Náhradníkem zástupců věřitelů byl zvolen věřitel č. 24-PGS Real, s.r.o., se sídlem Brno, Bolzanova 814/60, IČ: 28350294. Podáním ze dne 6.5.2013, doručeným soudu 9.5.2013, dlužnice požádala insolvenční soud o vyloučení insolvenční správkyně Ing. Jany Polachové pro podjatost a o přidělení jiného insolvenčního správce, který je nezávislý ke společnosti PEGAS NEMOVITOSTNÍMU FONDU, a.s. Současně zdůraznila, že Ing. Polachová byla do funkce insolvenční správkyně navržena právě touto společností. V odůvodnění dále uvedla, že před přezkumným jednáním předložila insolvenční správkyni znalecký posudek Ing. Martiny Doležalové ze dne 30.9.2009 a dále zhodnocení stavu a návrh sanace zděných konstrukcí v suterénu rodinného domu na ulici Palackého v Moravských Budějovicích zpracovaný Ing. Rostislavem Štěpánem ze dne 4.8.2009. Současně insolvenční správkyni sdělila, že dům měl jisté závady dle předložených dokumentů, ale tato závady byly odstraněny a po úspěšné kolaudaci byl vydán souhlas s užíváním stavby. V průběhu bydlení se pak objevily další drobné závady a tyto na žádost insolvenční správkyně sepsala a dne 2.5.2013 správkyni odeslala. Dne 3.5.2013 byla provedena kontrolní prohlídka domu za účasti dlužnice, insolvenční správkyně, znalce a zástupce věřitelů. Při tomto jednání insolvenční správkyně dlužnici sdělila, že potřebuje smlouvy od dodavatelů plynu, elektřiny a vody, aby je mohla převést na svou osobu. Též jí předložila předem připravenou výzvu k vyklizení nemovitosti za účelem provedení nutných oprav ve lhůtě do 15.5.2013, kterou měla předem připravenou, aniž dům viděla. Převzetí této výzvy jí dlužnice odmítla podepsat a insolvenční správkyně poté rozčarovaná opustila dům i s ostatními přítomnými. K tomuto podání dlužnice připojila výzvu insolvenčního správce k vyklizení nemovitostí ze dne 3.5.2013, z níž vyplývá, že insolvenční správkyně na základě sdělení dlužnice při přezkumném jednám konaném dne 24.4.2013 a také s ohledem na závěry autorizovaného inženýra na statiku a dynamiku staven Ing. Rostislava Štěpána ze dne 4.8.2009 dospěla k závěru, že předmětná nemovitost nesplňuje podmínky bezpečného užívání a je nutné stavbu uvést ihned do řádného stavu, a proto dlužnici vyzvala k jejímu vyklizení. Dále dlužnice soudu předložila sdělení-souhlas užíváním stavby vydaný Městským úřadem, odbor výstavby a územního plánování ze dne 10.6.2010, č.j. MUMB/OVUP/22609/2010. Usnesením ze dne 10.5.2013, č.j. 40 INS 22284/2012-B-6 soud uložil insolvenční správkyni, aby se ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení vyjádřila k podání dlužnice ze dne 6.5.2013. Na tuto výzvu, která byla doručena insolvenční správkyni 13.5.2013, reagovala správkyně vyjádřením ze dne 31.5.2013, doručeným soudu dne 4.6.2013, ve kterém mimo jiné uvedla, že při prohlídce nemovitosti dne 3.5.2013 dlužnice stále zdůrazňovala, že uvedená nemovitost vykazuje závady, na které upozorňovala již při předchozím jednáním v kanceláři insolvenční správkyně, při přezkumném jednání, a dále v e- mailu ze dne 2.5.2013. Vzhledem k tomu, že existence uvedených závad byla při prohlídce nemovitosti zjištěna, postupovala insolvenční správkyně v souladu s pokyny zástupce věřitele a současně i zajištěného věřitele, kdy bude nutné provést nezbytné stavební úpravy, a to jednak za účelem uvedení nemovitosti do řádného stavu a zvláště pak zabránění vzniku další škody, tak také z důvodu, aby mohlo být dosaženo co nejvyššího výtěžku při prodeji nemovitosti. Dále uvedla, že dlužnice při jednání 3.5.2013 vyzvala, aby jí předložila smlouvy s jednotlivými dodavateli a byla poučena ve smyslu ust. § 253 odst. 2 IZ o tom, že v současné době je od smluv s jednotlivými dodavateli služeb odstoupeno a je třeba uzavřít nové smlouvy. Ještě před tím, než toto své vyjádření insolvenční správkyně doručila soudu, dlužnice dalším svým podáním ze dne 27.5.2013, doručeným soudu dne 28.5.2013, navrhla, aby insolvenční soud rozhodl o zproštění insolvenční správkyně Ing. Jany Polachové její funkce s odůvodněním, že : 1) nesplnila povinnost předložit ve stanovené lhůtě vyjádření k podání dlužnice ze dne 6.5.2013, ve kterém navrhovala její vyloučení pro podjatost, 2) způsobila dlužnici škodu, neboť zajistila demontáž elektrických hodin z nemovitosti, ve které dlužnice s rodinou bydlí a od tohoto dne tj.23.5.2013 až dosud je správkyně nekontaktní a 3) dosud nepředložila řádný soupis majetkové podstaty. Dále dlužnice správkyni vytýkala, že v době předložení výzvy k vyklizení neprovedla insolvenční správkyně soupis majetkové podstaty, neověřila si aktuální stav majetku dlužníka a v předmětné výzvě nespecifikovala provedení nutných oprav, když pouze obecně uvedla-provedení nutných oprav a dosud tyto nutné opravy řádně nespecifikovala. Dlužnice současně upozornila, že stavba rodinného domu byla řádně zkolaudována rozhodnutím Stavebního úřadu ze dne 10.6.2010 a od té doby je z její strany řádně užívána. Dlužnice proto žádá o zjednání nápravy v rámci dohlédací činnosti insolvenčního soudu nad průběhem insolvenčního řízení, tedy aby insolvenční správkyni uložil neprodlenou obnovu dodávky elektrické energie do nemovitosti dlužnice. Usnesením ze dne 3.6.2013, č.j. KSBR 40 INS 22284/2012-B-8 insolvenční soud uložil insolvenční správkyni a zástupci věřitelů, aby se ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení vyjádřili k návrhu dlužnice na zproštění insolvenční správkyně ze dne 27.5.2013. Na tuto výzvu, která byla adresátům doručena dne 6.6.2013, reagovala insolvenční správkyně podáním ze dne 24.6.2013, doručeným soudu dne 25.6.2013, ve kterém uvedla, že s návrhem dlužnice na zproštění nesouhlasí a její návrh považuje pouze za účelový. Zopakovala, že na ukončení dosavadní sdružené smlouvy k odběru elektřiny uzavřené se společností E.ON Česká republika, s.r.o., dlužnici upozornila a bylo jí nabídnuto zachování dodávky elektrické energie uzavřením smlouvy na jiný subjekt -jejího přítele, což dlužnice nejprve odmítla, až dne 14.6.2013 byla v uvedeném odběrném místě uzavřena nová smlouva na dodávku elektřiny s paní Evou Svobodovou. Pokud insolvenční správkyně vyzývala dlužnici k vyklizení, konala tak s odbornou péčí a postupovala v souladu se zákonem a pokyny zástupce věřitelů, a proto navrhuje, aby návrh na její zproštění funkce insolvenční správkyně byl jako nedůvodný zamítnut. Zástupce věřitelů společnost PEGAS NEMOVITOSTNÍ FOND, a.s., ve vyjádření k návrhu dlužnice na zproštění insolvenční správkyně uvedl, že nemá informace o tom, že by insolvenční správkyně postupovala v rozporu s požadavky na výkon funkce nebo nekonala s odbornou péčí. S návrhem na odvolání insolvenční správkyně nesouhlasí, neboť k tomu není dán důvod. Usnesením ze dne 13.8.2013, č.j. KSBR 40 INS 22284/2012-B-14 insolvenční soud uložil insolvenční správkyni, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložila insolvenčnímu soudu soupis majetkové podstaty dlužníka a sdělila, z jakého důvodu nebyl soupis insolvenčnímu soudu dosud předložen, popř. sdělila jaké okolnosti bránily jeho provedení. Na tuto výzvu, která byla insolvenční správkyni doručena dne 4.9.2013, reagovala insolvenční správkyně podáním doručeným do datové schránky soudu ještě v tentýž den tj. dne 4.9.2013, ve kterém pouze uvedla , že v příloze zasílá podání insolvenční správkyně k č.j. KSBR 40 INS 22284/2012. Přílohou byl soupis majetkové podstaty dlužnice Evy Nechvátalové ze dne 30.6.2013, ve kterém byly zahrnuty věci nemovité, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu , Katastrální pracoviště Moravské Budějovice na LV č. 4465 pro obec a kat. území Moravské Budějovice, a to budově č. p. 1669-rodinný dům stojící na pozemku St. 3139, pozemku St. 3139-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 87 m pozemku p.č. 219/1-ostatní plocha , o výměře 355 m, věci movité-běžné vybavení domácnosti, pohledávka-vůči Marii Vágnerové ve výši 380.000 Kč s příslušenstvím a peněžní prostředky na účtu č. 210885417/0600 vedený u GE Money Bank, a.s. ve výši 40.728,77 Kč. Dále je v soupise uvedeno, že nebyly sepsány žádné cenné papíry, obchodní podíly, pokladní hotovost, ani jiná majetková práva. Požadavek soudu, aby insolvenční správkyně sdělila z jakého důvodu nebyl soupis insolvenčnímu soudu dosud předložen, popř. aby sdělila jaké okolnosti bránily jeho provedení, insolvenční správkyně nesplnila. Na tomto základě rozhodl soud odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 24 odst. 1 IZ insolvenční správce je z insolvenčního řízení vyloučen, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci nebo k osobám účastníků je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti; to neplatí v případech uvedených v § 34. Jakmile se ustanovený insolvenční správce dozví, že jsou zde důvody pro jeho vyloučení, je povinen oznámit to neprodleně insolvenčnímu soudu.

Důvody, pro něž je insolvenční správce vyloučen z insolvenčního řízení pro pochybnost o své podjatosti, odpovídají důvodům, pro něž jsou z projednávání a rozhodnutí věci vyloučeni soudci: ve smyslu § 14 odst. 1 o.s.ř. se poměrem k věci rozumí především přímý právní zájem soudce na projednávané věci i to, že soudce má předem o věci poznatky, které by měl získat až za řízení a které mohou ovlivnit jeho nestrannost; jeho poměr k účastníkům a jejich zástupcům může být založen buď příbuzenským či jemu obdobným vztahem, vztahem přátelským či zjevně nepřátelským, popř. vztahem vzájemné závislosti. O důvodnosti oznámení o podjatosti insolvenčního správce rozhoduje insolvenční soud, proti rozhodnutí není přípustné odvolání. Přestože nic nebrání tomu, aby o podjatosti insolvenčního správce bylo rozhodováno formou samostatného usnesení, zdá se účelné pojmout rozhodnutí o podjatosti insolvenčního správce jako součást rozhodnutí insolvenčního soudu o odvolání insolvenčního správce dle § 31 IZ. Posouzení otázky podjatosti ve svém důsledku totiž nutno musí vést k odvolání insolvenčního správce nebo k rozhodnutí o tom, že odvolán nebude. Podjatost insolvenčního správce pak bude tvořit předběžně posuzovanou otázku. Domněnku podjatosti správce by měl insolvenčnímu soudu neprodleně oznámit i insolvenční věřitel či dlužník.

Podle ustanovení § 31 odst. 1 IZ z důležitých důvodů, které nemají původ v porušení povinnosti insolvenčního správce, může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce nebo věřitelského výboru a nebo i bez tohoto návrhu odvolat insolvenčního správce z funkce. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně.

Insolvenční správce může být zbaven výkonu funkce kdykoliv průběhu insolvenčního řízení soudcem. Insolvenční zákon rozlišuje v ustanoveních § 31 a § 32 institut odvolání insolvenčního správce a zproštění insolvenčního správce. Odvolání insolvenčního správce je přitom chápáno jako krok insolvenčního soudu nikoliv sankčního charakteru, není tedy důsledkem pochybení v činnosti insolvenčního správce. Důvodem pro odvolání insolvenčního správce pak mohou být jakékoliv relevantní důvody. Typicky jde například o odvolání z důvodu jeho podjatosti dle § 24 IZ.

Podle ustanovení § 32 IZ insolvenční správce, který neplní řádně své povinnosti nebo který nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí nebo který závažně porušil důležitou povinnost, uloženou mu zákonem nebo soudem, může insolvenční soud na návrh věřitelského výboru nebo dlužníka nebo i bez tohoto návrhu jeho funkce zprostit. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně. Proti rozhodnutí podle odstavce 1 se mohou odvolat insolvenční správce a osoby oprávněné podat návrh podle odstavce 1 (odstavec 2).

Ze shora citovaného ustanovení § 32 plyne, že insolvenční správce je povinen plnit řádně své povinnosti, které jsou mu stanoveny insolvenčním zákonem a dalšímu právními předpisy, ale také pokyny insolvenčního soudu a věřitelských orgánů. Je povinen vykonávat svou funkci s odbornou péčí a svědomitě. Při výkonu své činnosti se může insolvenční správce dopustit drobnějších a závažnějších porušení těchto povinností. Činnost správce je třeba posuzovat komplexně v rámci rozsahu celého spektra jeho povinností v insolvenčním řízení. Ojedinělý a méně podstatný exces v jinak řádné činnosti insolvenčního správce tak není důvodem pro zproštění insolvenčního správce insolvenčním soudem. Může být však důvodem například pro uložení pořádkové pokuty. Neplnění povinností řádně tak lze zpravidla chápat jako déle trvající méně závažné nedostatky v činnosti insolvenčního správce. Naopak jednorázové, ale zcela zásadní porušení povinnosti správce by mělo být důvodem pro zproštění správce bez dalšího. Obdobný postup a závěr je možno uplatnit i v případě, že insolvenční správce nepostupoval při výkonu své funkce s odbornou péčí. Za nedostatečnou odbornou péči je možno považovat chybné kroky a rozhodnutí správce z důvodu jeho nedostatečných odborných znalostí, zejména pak insolvenční problematiky. Neplnění povinností řádně je možno charakterizovat tak, že insolvenční správce provádí svoji činnost nedbale, byť je mu správný postup znám. Důsledkem neodborného správce by měla být škoda, která věřitelům či dlužníkovi v řízení vznikla. Důsledkem návrhu na zproštění správce může být i uplatnění mírnější sankce jako je například uložení pořádkové pokuty. Velká část návrh na zproštění správce zejména ze strany dlužníka je v praxi podávána ne z důvodu, že správce vadně plní své povinnosti v řízení, ale z důvodu osobní nespokojenosti dlužníka s činností insolvenčního správce, která naopak vychází z řádného výkonu funkce insolvenčního správce.

Promítnuto na poměry projednávané věci odvolací soud konstatuje, že neshledává důvody pro zproštění insolvenční správkyně Ing. Jany Polachové její funkce dle ustanovení § 32 odst. 1 IZ.

Pokud se týká námitky nepředložení soupisu majetkové podstaty dlužnice, je insolvenční správce podle ustanovení § 277 odst. 3 IZ povinen zaměřit svou činnost zejména ke zjištění, zajištění a soupisu, k dokončení seznamu přihlášených pohledávek, k přípravě přezkumného jednání a k přípravě schůze věřitelů, což insolvenční správkyně splnila, neboť byla ustanovena usnesením ze dne 25.2.2013 a již 24.4.2013 proběhlo přezkumné jednání, k němuž připravila seznam přihlášených pohledávek. Pokud se týká pořízení soupisu majetkové podstaty dle ustanovení § 217 a násl. IZ, není pro jeho pořízení zákonem stanovená žádná lhůta. Z ustanovení § 217 odst. 1 IZ plyne, že soupis provádí a soustavně doplňuje insolvenční správce v průběhu insolvenčního řízení, a to podle pokynů insolvenčního soudu a za součinnosti věřitelského výboru. Z ustanovení § 331 IZ pak plyne, že insolvenční správce pokračuje mimo jiné i po provedení soupisu ve zjišťování majetkové podstaty a jejím soupisu. Z ustanovení § 205 odst. 2 IZ plyne, že podal-li insolvenční návrh věřitel, náleží do majetkové podstaty majetek, který dlužníkovi patřil v době, kdy insolvenční soud vydal rozhodnutí o úpadku dlužníka. Podle ustanovení § 229 odst. 3 IZ nestanoví-li tento zákon jinak, je ve vztahu k majetkové podstatě osobou s dispozičními oprávněními a) dlužník v době do rozhodnutí o úpadku, b) insolvenční správce v době od prohlášení konkursu (zjištěn úpadek a prohlášen konkurs 25.2.2013). Podle ustanovení § 212 IZ dlužník musí umožnit insolvenčnímu správci přístup na všechna místa, kde má umístěn majetek náležející do majetkové podstaty (odstavec 1). Je-li to potřebné, zejména neposkytuje dlužník insolvenčnímu správci součinnost potřebnou ke zjištění a zajištění majetkové podstaty, může insolvenční soud na návrh insolvenčního soudu nařídit prohlídku bytu, sídla, místa podnikání a jiných místností dlužníka (odstavec 2). Každý, v jehož objektu má dlužník svůj byt, sídlo, místo podnikání nebo jiné místnosti je povinen strpět, aby insolvenční správce, který provádí soupis nebo činí úkony směřující k řádnému zajištění a správě majetkové podstaty provedl prohlídku bytu a jiných místností dlužníka (odstavec 4).

Ze shora uvedeného vyplývá, že insolvenční správce byl již od prohlášení konkursu na majetek dlužnice, tj. od 25.2.2013, osobu s dispozičními oprávněními k majetkové podstatě a byl též oprávněn nařídit prohlídku nemovitostí na den 3.5.2013 za účelem provedení soupisu a činit úkony směřující k řádnému zajištění a správě majetkové podstaty.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Bude na soudu prvního stupně, aby se v dalším řízení zabýval podáním dlužnice ze dne 6.5.2013, ve kterém žádala vyloučení insolvenční správkyně Ing. Jany Polachové pro podjatost. V této souvislosti si soud obstará též vyjádření zástupce věřitelského výboru, vypořádá se s námitkou, že zástupce věřitelského výboru právě tuto osobu do funkce insolvenční správkyně navrhl a přezkoumá, zda při určení této osoby insolvenčním správcem bylo postupováno v souladu s ustanovením § 25 IZ a § 4 vyhlášky č. 311/2007.

Bude třeba, aby se soud prvního stupně zabýval otázkou, zda si insolvenční správkyně vskutku počínala standartním způsobem, když dlužnici a její rodinu dne 3.5.2013, již při první prohlídce nemovitosti-jen na základě sdělení dlužnice a neaktuální závěry autorizovaného inženýra na statiku a dynamiku staveb Ing. Rostislava Štěpána ze dne 4.8.2009, když následně rozhodnutím Městského úřadu, odbor výstavby a územního plánování ze dne 10.6.2010, č.j. MUMB/OVUP/22609/2010 byl udělen souhlas s užíváním stavby-vyzvala k jejímu vyklizení ve lhůtě do 15.5.2013 s odůvodněním, že předmětná nemovitost nesplňuje podmínky bezpečného užívání a je nutné stavbu uvést ihned do řádného stavu, a také z důvodu, aby mohlo být dosaženo co nejvyššího výtěžku při prodeji nemovitosti, která zajišťuje právě pohledávku insolvenčního navrhovatele. Je též otázkou, zda lze dlužnici upřít pochybnosti o poměru insolvenční správkyně k insolvenčnímu navrhovateli, když záhy poté, co výzvu k vyklizení nemovitosti dobrovolně nesplnila (takže neumožnila její uvedení do stavu, aby mohlo být jejím prodejem dosaženo co nejvyššího výtěžku, a tím co nejvyššího uspokojení insolvenčního navrhovatele jako zajištěného věřitele) došlo dne 23.5.2013 k demontáži elektroměru, a to několik měsíců po ukončení původního smluvního vztahu.

P o u č e n í :. Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 29. ledna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu