1 VSOL 893/2013-B-51
KSOS 36 INS 9730/2010 1 VSOL 893/2013-B-51

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka M&M premium Opava s.r.o. v likvidaci , se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, V Zátiší 810/1, PSČ 709 00, identifikační číslo osoby: 285 83 086, o návrhu věřitele Dalibora Krále na přiznání osvobození od soudních poplatků, k odvolání tohoto věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9.8.2013, č.j. KSOS 36 INS 9730/2010-B-40,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9.8.2013, č.j. KSOS 36 INS 9730/2010-B-40 s e potvrzuje.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zamítl návrh věřitele Dalibora Krále na přiznání osvobození od soudních poplatků s odůvodněním, že věřitel ani přes výzvu soudu nepředložil vyplněný formulář prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků, a proto není dán podklad pro přiznání osvobození od soudních poplatků dle ustanovení § 138 o.s.ř.

Proti tomuto rozhodnutí podal věřitel Dalibor Král odvolání, ve kterém soudu vytýkal zvolený způsob doručování písemností, v důsledku něhož se výzva soudu k vyplnění tiskopisu prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků dostala do jeho rukou opožděně a nestandardním způsobem, takže bylo zcela nemožné v soudem stanoveném termínu formulář vyplnit a na dvou místech nechat potvrdit. Navrhoval, aby mu byla poskytnuta nová lhůta v délce minimálně 40 dnů k vyplnění potvrzení a zaslání formuláře a aby bylo rozhodnutí soudu prvního stupně změněno tak, že se jeho návrhu na přiznání osvobození od soudního poplatku vyhoví a bude mu ustanoven zástupce z řad advokátů. Současně požádal, aby mu veškeré soudní písemnosti byly posílány doporučeně na adresu jeho trvalého bydliště, a to do vlastních rukou, nikoliv jen vhozením do poštovní schránky.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud podle ustanovení § 212, § 212a o.s.ř. odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, a aniž ve věci nařizoval jednání, dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu předloženého spisu vyplývá, že soud prvního stupně usnesením ze dne 15.4.2013, č.j. KSOS 36 INS 9730/2010-B-31 schválil konečnou zprávu a vyúčtování odměny a výdajů správce obsažené v podání insolvenčního správce ze dne 17.12.2012, číslo dokumentu B-24, přičemž: a) celkový výnos zpeněžení činí 27.589,07 Kč, b) odměna insolvenčního správce činí 45.000 Kč plus DPH 9.450 Kč, c) hotové výdaje insolvenčního správce činí 2.019 Kč plus 980 Kč, d) pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou vyjma hotových výdajů insolvenčního správce činí podle ustanovení § 7 odst. 2 vyhl. č. 313/2007 Sb. 8.363,20 Kč, podle ustanovení § 168 odst. 2 IZ činí 6.982 Kč a podle ustanovení § 167 IZ mzda Dalibora Krále činí 83.061 Kč a pohledávky nebudou hrazeny, e) přihlášeným nezajištěným věřitelům bude vyplaceno 0. Proti tomuto rozhodnutí podal věřitel Dalibor Král odvolání, neboť nesouhlasil s tím, že mu nebude uhrazena pohledávka ve výši 83.061 Kč, zatímco insolvenční správkyni dlužníka bude vyplacena odměna, jakož i vyúčtované náklady. Usnesením ze dne 7.6.2013, č.j. KSOS 36 INS 9730/2010-B-36 byl odvolatel vyzván, aby do tří dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za podané odvolání ve výši 2.000 Kč podle položky 22 odst. 11 odkazující na položku 4 odst. 1, písm. c) Sazebníku soudních poplatků. Současně byl poučen, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude řízení zastaveno. Na tuto výzvu reagoval odvolatel žádostí o osvobození od soudního poplatku, ve které pouze uvedl, že žádá, aby mu bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků pro tíživou finanční situaci, kdy navrhovatel Dalibor Král je v dané věci poškozen nevyplacením splatných mezd, které do dnešního dne nemá uhrazeny, které mu v rodinném rozpočtu chybějí a dostaly navrhovatele Dalibora Krále do finanční a existenční tísně a poškodily jeho zdraví, dále navrhovatel Dalibor Král vyživuje své dvě nezaopatřené děti, dále si hradí k životu potřebné léky z důvodu své těžké chronické nemoci, neboť je invalidní . Dopisem ze dne 25.6.2013 soud prvního stupně žalobce vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů vyplnil a předložil insolvenčnímu soudu formulář prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech , který mu v příloze zaslal. Tato výzva byla odvolateli doručována poštou v obálce typu III. dne 28.6.2013, ale protože nebyl zastižen, byla mu v tento den zásilka uložena a dne 8.7.2013 odvolatelem fakticky vyzvednuta. Vzhledem k tomu, že odvolatel na tuto výzvu nereagoval, rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř., na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.

Obecně platí, že při rozhodování o osvobození od soudních poplatků soud přihlíží k celkovým majetkovým poměrům žadatele, k výši soudního poplatku, k nákladům, které si pravděpodobně vyžádá dokazování, k povaze uplatněného nároku a k dalším podobným okolnostem. U fyzických osob bere v úvahu také jejich sociální poměry, zdravotní stav apod. Celkové zhodnocení všech okolností, které vypovídají o poměrech účastníka, se musí promítnout do závěru, zda účastník je s ohledem na své poměry schopen zaplatit soudní poplatky a nést další výdaje spojené s řízením, včetně nákladů spojených s poskytnutím právní pomoci (se zastoupením). Účastník je povinen soudu prokázat věrohodným způsobem své poměry, které jsou pro posouzení důvodnosti jeho žádosti rozhodné. I když to odůvodňují poměry účastníka, nelze mu přiznat osvobození od soudních poplatků, jestliže svévolně nebo zřejmě bezúspěšně uplatňuje nebo brání právo.

Účastník nemůže spravedlivě očekávat, že mu soud bude prodlužovat lhůtu ke splnění povinnosti prokázat věrohodným způsobem své poměry, když tato povinnost účastníka stíhala již současně s podáním návrhu na přiznání osvobození od placení soudních poplatků. Za situace, že výzva soudu prvního stupně k vyplnění požadovaného formuláře byla odvolateli doručena již 8.7.2013 a soud neobdržel žádnou žádost odvolatele o prodloužení stanovené 15denní lhůty, nelze mu vytknout, že po uplynutí lhůty v trvání jednoho měsíce rozhodl odvoláním napadeným rozhodnutím.

Odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně konstatuje, že věřitel Dalibor Král nesplnil povinnost prokázat soudu věrohodným způsobem své poměry, které jsou pro posouzení důvodnosti jeho žádosti rozhodné, neboť na výzvu soudu prvního stupně nepředložil vyplněný formulář prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech, a to ani v dodatečně avizované 40denní lhůtě, a ani později před rozhodnutím odvolacího soudu, takže ani odvolací soud nemá podklady pro zhodnocení všech okolností, které vypovídají o poměrech účastníka.

Okrajově se odvolací soud též zabýval otázkou, zda se nejedná o zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva, když odvolání proti rozhodnutí soudu o schválení konečné zprávy mohou podat pouze věřitelé, jejichž námitkám nebylo vyhověno (§ 304 odst. 5 IZ). V této souvislosti z obsahu předloženého spisu zjistil, že věřitel Dalibor Král je oprávněnou osobou k podání odvolání, neboť již ve vyjádření ke konečné zprávě namítal, že jeho pohledávka nebude uspokojena, a této jeho námitce v rozhodnutí o schválení konečné zprávy nebylo vyhověno.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

Za situace, že odvolatel neprodleně po doručení tohoto rozhodnutí odvolacího soudu nezaplatí vyměřený soudní poplatek za odvolání, lze důvodně očekávat, že soud prvního stupně odvolací řízení podle ustanovení § 9 odst.1 zákona o soudních poplatcích zastaví.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a věřiteli se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání počíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 28. listopadu 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu