1 VSOL 890/2016-B-65
KSOL 10 INS 23993/2014 1 VSOL 890/2016-B-65

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Táni Šimečkové v insolvenční věci dlužníka Stanislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Černotín 70, PSČ 753 68, IČ: 10641645, o návrhu dlužníka Stanislava anonymizovano a jeho manželky Pavly anonymizovano , anonymizovano , bytem Černotín 70, PSČ 753 68, na nařízení předběžného opatření, k odvolání obou navrhovatelů proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 24.5.2016, č.j. KSOL 10 INS 23993/2014-B- 43 takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 24.5.2016, č.j. KSOL 10 INS 23993/2014-B-43 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zamítl návrh dlužníka Stanislava anonymizovano a jeho manželky Pavly anonymizovano na nařízení předběžného opatření, kterým soud zakáže insolvenčnímu správci zcizit nemovitosti specifikované ve výroku tohoto rozhodnutí. isir.justi ce.cz

Soud prvního stupně vyšel zejména z toho, že: 1) Usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 23.2.2015,č.j. KSOL 10 INS 23993/2014-A-20, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 23.2.2015 v 14:37 hodin a je v právní moci, byl na návrh insolvenčního věřitele Sberbank CZ, a.s., se sídlem Praha 4-Nusle, Na Pankráci 1724/129, PSČ 140 00, IČ: 25083325 zjištěn úpadek dlužníka Stanislava anonymizovano a insolvenčním správcem ustanoven Mgr. Marek Konečný. 2) Usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 22.5.2015, č.j. KSOL 10 INS 23993/2014-B-6, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 22.5.2015 v 12:34 hodin a nabylo právní moci dne 16.9.2015, byl na majetek dlužníka Stanislava anonymizovano prohlášen konkurs. 3) Do insolvenčního řízení se včas přihlásilo celkem 12 věřitelů, z toho 3 zajištění věřitelé (věřitel č. 1 Sberbank CZ, a.s., věřitel č. 4 Raiffeisenbank a.s., a věřitel č. 6 Finanční úřad pro Olomoucký kraj) s pohledávkami zajištěnými zástavním právem na nemovitostech ve společném jmění dlužníka a jeho manželky Pavly anonymizovano . Zástupcem věřitelů byl na první schůzi věřitelů zvolen věřitel č. 1 Sberbank CZ, a.s. 4) Podáním ze dne 24.3.2016, které je společným podáním dlužníka a jeho manželky Pavly anonymizovano , a z něhož je patrno, že se týká insolvenčního řízení dlužníka ve věci KSOL 10 INS 23993/2014 a současně též insolvenčního řízení jeho manželky Pavly anonymizovano ve věci KSOL 10 INS 28756/2014, oba navrhli zproštění Mgr. Marka Konečného funkce insolvenčního správce a žádali, aby do doby, než tato záležitost bude vyřízena, insolvenční správce nečinil žádné úkony a zejména, aby žádné věci movité i nemovité neprodával. Insolvenčnímu správci vytýkali zejména nesprávný postup při zpeněžování majetkové podstaty, a to jednak skladu drogerie v Lipníku nad Bečvou, ve kterém byly zásoby ve skladové hodnotě bez DPH v ceně celkem 539.732,92 Kč, které byly insolvenčním správcem zpeněženy pouze za částku 12.000 Kč bez DPH. Ve vztahu k nemovitostem namítali, že znaleckými posudky, které objednal insolvenční správce byly nemovitosti podhodnoceny. Tyto znalecké posudky nehodlají akceptovat, a proto si zajistili zpracování znaleckých posudků jiným znalcem, přičemž areál Vápenka v k.ú. Černotín byla oceněna na 50.000.000 Kč, zatímco insolvenční správce chtěl pracovat s částkou pouze ve výši 10.000.000 Kč, rekreační chata s příslušenstvím v k.ú. Křivé, obec Valašské Meziříčí byla oceněna na 1.200.000 Kč, zatímco insolvenční správce chtěl pracovat s částkou pouze ve výši 340.000 Kč a cena rodinného domu č.p. 615 s prodejnou v k.ú. Lipník nad Bečvou byla oceněna na 2.800.000 Kč, zatímco insolvenční správce chtěl pracovat s částkou pouze ve výši 2.600.000 Kč. 5) Insolvenční správce ve vyjádření k návrhu na jeho zproštění uvedl, že skladové zásoby byly obtížně prodejné. Učinil 23 nabídek, nakonec využil zájmu finálního kupujícího a zásoby mu prodal za nejvyšší nabídnutou cenu, tj. 12.000 Kč bez DPH. Dne 24.8.2016 mu byl zástupcem věřitelů i soudem udělen souhlas s prodejem, což bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku. Následně pak byla dne 5.11.2015 zveřejněna rovněž kupní smlouva, přičemž dlužník na žádné z těchto podání zveřejněných v insolvenčním rejstříku nereagoval, movité věci kupujícímu bez jakýchkoliv námitek vydal, vůči osobě správce nevznesl žádné dotazy, námitky či projevu nesouhlasu, neuvedl ani, že by dokázal zajistit lepšího kupce, ani nepodal dle ustanovení § 289 odst. 3 IZ žalobu, kterou by napadl platnost smlouvy o prodeji movitých věcí mimo dražbu. První nesouhlas dlužníka insolvenční správce zaregistroval až z jeho podání ze dne 18.12.2015, ve kterém insolvenčního správce žádal o vyjádření k prodeji zásob na prodejně Drogerie-barvy-laky v Lipníku nad Bečvou. Ke zpeněžování nemovitostí zapsaných do majetkové podstaty znalec uvedl, že pokud jde o nemovitosti-chata a pozemky v k.ú. Křivé a nemovitosti-prodejna barvy-laky a pozemky v k.ú. Lipník nad Bečvou, byl mu již v obou případech zajištěnými věřiteli, tj. věřitelem v prvním pořadí (věřitel č. 4 Raiffeisenbank a.s. i věřitelem v druhém pořadí, tj. věřitel č. 6 Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Hranicích) udělen pokyn ke zpeněžení nemovitosti formou dobrovolné veřejné dražby dražebníkem dle volby insolvenčního správce s tím, že náklady na zpeněžení nepřesáhnou 5 % z ceny dosažené vydražením včetně DPH. Rovněž navrhl, aby vyvolávací cena činila 2/3 z ceny stanovené posudky předloženými dlužníkem, neboť má za to, že tím budou eliminovány námitky dlužníka stran ocenění předmětu dražby, které by mohly způsobit pomalé a nehospodárné zpeněžování. Pokud jde o nemovitosti-areál Motorestu Vápenka a okolních pozemků v k.ú. Černotín, které jsou předmětem zajištění pohledávek věřitele č. 1 Sberbank CZ, a.s., nebyl zajištěným věřitelem ani přes urgence udělen pokyn ke zpeněžení. S ohledem na značný rozdíl mezi posudky zpracovanými Ing. Mičkou (cca 10 mil. Kč) a znalcem zvoleným dlužníkem, tj. Ing. Belákem (cca 50. mil. Kč), dospěl insolvenční správce k závěru, že jeden z těchto posudků je vadný, a proto oslovil znalecké ústavy na území ČR, které jsou evidovány na portále www.justice.cz, tj. 29 subjektů (těmto poskytl oba sporné znalecké posudky) s tím, aby mu do 8.4.2016 předložily nabídky na vypracování revizních znaleckých posudků s uvedením možného termínu zpracování a odhadu cen. Do určeného data se vyjádřilo 17 znaleckých posudků, když 8 subjektů sdělilo, že nemají časovou kapacitu pro vypracování posudku, dalších 9 subjektů předložilo své konkrétní nabídky v časovém rozmezí 15 dnů až 2 měsíce s oceněním v cenovém rozpětí 25.000 až 300.000 Kč bez DPH. Z těchto subjektů považuje insolvenční správce za nejvhodnější nabídku znaleckého ústavu Znalecký a oceňovací ústav s.r.o., IČ: 25599186, se sídlem Prostějov, Přemyslovka 3, PSČ 796 02, který sdělil, že revizní znalecký posudek je schopen zpracovat v termínu do 30 dnů od předání všech pokladů za předpokládanou cenu cca 29.000 Kč plus DPH. Pro úplnost insolvenční správce dále uvedl, že dlužník původně mluvil o nabídce na koupi jeho nemovitostí, která by uspokojila všechny přihlášené věřitele, a proto znalec odložil zpracování znaleckých posudků do podzimu roku 2015. Poté dlužník požádal o další odklady zpeněžování, a to s odůvodněním, že zajistí finanční prostředky na úhradu všech věřitelů. Ve fázi, kdy insolvenční správce zahájil přípravu zpeněžování nemovitostí, podal dlužník návrh na zproštění funkce. 6) Usnesením ze dne 3.5.2016, č.j. KSOL 10 INS 23993/2014-B-37 byl návrh na zproštění Mgr. Marka Konečného insolvenčním správcem zamítnut a toto rozhodnutí bylo potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15.9.2016, č.j. 1 VSOL 756/2016-B-63.

7) Podáním ze dne 17.5.2016, doručeným soudu dne 19.5.2016, , které se týká věci vedené pod sp. zn. KSOL 10 INS 23993/2014, podal dlužník Stanislav Ďurčan a společně s ním jeho manželka Pavla anonymizovano návrh na vydání předběžného opatření, kterým bude insolvenčnímu správci Mgr. Marku Konečnému zakázáno zcizit nemovitosti v SJM dlužníka a jeho manželky, které jsou zapsány v majetkové podstatě, které slouží k zajištění pohledávek přihlášených zajištěných věřitelů. V návrhu uvedli, že předmětné nemovitosti byly oceněny znaleckými posudky objednanými insolvenčním správcem, které byly zpracovány s obrovskými nedostatky a závadami, takže ve výsledku jsou předmětné nemovitosti podhodnoceny. Vzhledem k tomu, že insolvenční správce usiluje o prodej majetku dlužníka hluboce pod jeho skutečnou cenou, poškozuje tím jak zájem dlužníka, tak jeho věřitelů. Důkazem je prodej movitých věcí-skladu drogerie Lipník nad Bečvou za 2,223 % jeho skutečné hodnoty. Jinak řečeno, návrh odůvodnili stejně jako návrh na zproštění insolvenčního správce funkce, aniž zohlednili vyjádření insolvenčního správce, které citoval soud prvního stupně v rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zproštění insolvenčního správce funkce.

Na tomto základě soud prvního stupně uzavřel, že na majetek dlužníka Stanislava anonymizovano byl dne 22.5.2015 prohlášen konkurs a dispoziční oprávnění k majetkové podstatě náleží insolvenčnímu správci, jehož povinností je majetkovou podstatu zpeněžit. V případě věcí, které slouží k zajištění pohledávky, pak dle pokynů zajištěných věřitelů podle § 293 IZ. Insolvenční správce má přitom možnost pokyny zajištěných věřitelů odmítnout, má-li za to, že předmět zajištění lze zpeněžit výhodnější. Insolvenční správce tak neučinil a navrhovatelé důvody pro takový postup ničím neosvědčili.

Proti tomuto rozhodnutí podali oba navrhovatelé (dlužník i jeho manželka) včas odvolání, ve kterém opakovali stejné důvody jako v návrhu na nařízení předběžného opatření, jakož i v návrhu na zproštění insolvenčního správce funkce a v odvolání proti zamítnutí návrhu na zproštění.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobami k tomuto úkonu oprávněnými, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Z obsahu návrhu na nařízení předběžného opatření je zřejmé, že se nejedná o předběžné opatření podle ustanovení § 82 IZ a ani podle ustanovení §§ 100, 112, 113 IZ, a proto se odvolací soud zabýval existencí důvodů pro nařízení předběžného opatření podle ustanovení § 74 odst. 1, resp. § 102 odst. 1 občanského soudního řádu.

Podle ustanovení § 102 odst. 1 o.s.ř. je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků nebo je-li po zahájení řízení obava, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být ohrožen, může soud nařídit předběžné opatření.

Podle ustanovení § 244 IZ konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají, pokud zákon nestanoví jinak.

Podle ustanovení § 245 odst. 1 IZ účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku.

Podle ustanovení § 246 odst. 1 IZ prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s majetkovou podstatou.

Podle ustanovení § 283 IZ zpeněžením majetkové podstaty se rozumí převedení veškerého majetku, který do ní náleží, na peníze za účelem uspokojení věřitelů. Za zpeněžení se k tomuto účelu považuje i využití bankovních kont dlužníka a jeho peněžní hotovosti. Zpeněžením majetkové podstaty se rozumí i úplatné postoupení dlužníkových pohledávek; ujednáními, která tomu brání, není insolvenční správce omezen (odstavec 1). Ke zpeněžení majetkové podstaty lze přikročit teprve po právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu, nejdříve však po první schůzi věřitelů, pokud nejde o věci bezprostředně ohrožené zkázou nebo znehodnocením anebo pokud insolvenční soud nepovolí výjimku (odstavec 2).

Podle ustanovení § 286 IZ majetkovou podstatu lze zpeněžit a) veřejnou dražbou podle zvláštního právního předpisu, b) prodejem movitých věci a nemovitostí podle ustanovení občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí, c) prodejem majetku mimo dražbu (odstavec 1). O způsobu zpeněžení majetkové podstaty podle odstavce 1 rozhodne se souhlasem věřitelského výboru insolvenční správce (odstavec 2).

Podle ustanovení § 289 IZ prodej mimo dražbu může insolvenční správce uskutečnit se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru (odstavec 1, věta první). Při prodeji mimo dražbu lze kupní cenu stanovit pod cenu odhadní. Insolvenční správce přitom přihlédne i k nákladům, které by jinak bylo nutné vynaložit na správu zpeněžovaného majetku (odstavec 2). Platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu, lze napadnout jen žalobou podanou u insolvenčního soudu nejpozději do 3 měsíců ode dne zveřejnění smlouvy v insolvenčním rejstříku (odstavec 3).

Podle ustanovení § 293 IZ jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, uděluje tyto pokyny zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako první v pořadí. Jestliže zajištěný věřitel neudělí příslušné pokyny ani ve lhůtě určené insolvenčním soudem, má právo je udělit zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako další v pořadí. Insolvenční správce může tyto pokyny odmítnout, má-li za to, že předmět zajištění lze zpeněžit výhodněji; v takovém případě požádá insolvenční soud o jejich přezkoumání v rámci dohlédací činnosti.

Promítnuto na poměry projednávané věci, odvolací soud konstatuje, že obava dlužníka a jeho manželky, že insolvenční správce usiluje o prodej jejich majetku hluboce pod jeho skutečnou cenu a tím poškozuje zájem dlužníka, jakož i jeho věřitelů, není důvodem pro zatímní úpravu poměrů účastníků, a ani zde není možno dovodit obavu z ohrožení výkonu rozhodnutí. Jak již konstatoval soud prvního stupně, prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou podstatou a jde-li o zpeněžení věci, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení a nikoliv pokyny dlužníka. Navíc na průběh insolvenčního řízení, včetně zpeněžování majetkové podstaty dohlíží insolvenční soud a činí opatření v rámci dohlédací činnosti podle ustanovení § 10 písm. b) IZ a § 11 IZ. Předmětný návrh na nařízení předběžného opatření, jakož i jemu předcházející návrh na zproštění Mgr. Marka Konečného insolvenčním správcem, je zřejmou snahou dlužníka o oddálení zpeněžování majetkové podstaty, což je v rozporu se zásadami insolvenčního řízení, které musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl spravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil, a to též ve vztahu k manželce dlužníka Pavle anonymizovano , neboť navrhované opatření se týká majetku v SJM, proto jejímu odvolání nelze upřít subjektivní přípustnost.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 15.září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu