1 VSOL 884/2013-A-21
KSBR 30 INS 8849/2013 1 VSOL 884/2013-A-21

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, Vápenka 14, PSČ 636 00, o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení, k odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12.9.2013, č.j. KSBR 30 INS 8849/2013-A-10, o opravě usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31.10.2013, č.j. KSBR 30 INS 8849/2013, 1 VSOL 884/2013-A-19

takto:

Výrok usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31.10.2013, č.j. KSBR 30 INS 8849/2013,-A-19 se v y p o u š t í a nahrazuje se textem tohoto znění: I. Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku II. m ě n í tak, že návrh dlužníka na povolení oddlužení se n e o d m í t á .

II. Ve výroku III. se usnesení soudu prvního stupně zrušuje a věc se v tomto rozsahu vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

III. Odvolání proti výroku V. usnesení soudu prvního stupně se o d m í t á .

Odůvodnění:

Odvolací soud se v písemném vyhotovení usnesení ze dne 31.10.2013, č.j. KSBR 30 INS 8849/2013,-A-19 dopustil zřejmé nesprávnosti, když ve výroku uvedl, že usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje, zatímco z odůvodnění je bez jakýchkoliv pochybností zřejmé, že odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně ve výroku II. změnil tak, že návrh dlužníka na povolení oddlužení se neodmítá, ve výroku III. rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení a odvolání proti výroku V. odmítl jako nepřípustné, byť je tento výrok fakticky zrušen společně s výrokem III., o prohlášení konkursu.

Podle ustanovení § 164 o.s.ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Vzhledem k tomu, že se jedná o opravu výroku rozhodnutí, vydal o tom odvolací soud ve smyslu shora citovaného ustanovení § 164 o.s.ř. ve spojení s ustanovením §211 o.s.ř. toto opravné usnesení.

Poučení: Proti tomuto opravnému usnesení n e n í dovolání přípustné.

Proti opravovanému usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 7.listopadu 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu